รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร���������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
444212101 นางจุฑารัตน์ เผือกชาวนา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212102 นางสาลี่ นิ่มขุนทด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212103 นายทองใบ คำอ้อ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212104 นางวิลาวรรณ พระสันแพงสี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212105 นางอารี ช้างพึ่ง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212106 นายเปรมศักดิ์ พาแพง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212107 นางนิภา ยิ้มอยู่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212108 นางอุไร อังคสิงห์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212109 นางฐิติพร ศรีพานิช ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212110 นางเพ็ญศรี กิจธนะทรัพย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212111 นางปราณี บุญกล่ำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212114 นางบุญยาพร อุดมพงษ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212115 นายธนิต มงคลวัจน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212116 นายธนพล อินทร์แป้น ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212117 นายประเสริฐ ต้อยน้อย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
444212121 นางวรรณทิพย์ เตาะหนองนา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
456200108 นางแสงเทียน ใจซื่อ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
456200109 นางจิราพร พรหมภักดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
456200117 นางสาวศิรดา แสงนก ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
456200119 นางวาสนา สุขประเสริฐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
456200121 นางสาวระพีพร ระวิโรจน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476201101 นางนิลุบล ชอบตระกูล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
476201103 นายธวัชชัย ไปปลอด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
476201104 นางวารินทร์ ปานใจนาม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
476201105 นางอาทิตยา ปัญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
476201107 นางเมตตา พลประถม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
476201109 นางสาวกาฬิตา ศรีสุข ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
476202104 นายสุเทพ หมายเจริญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476202113 นายมณเฑียร ต้อยมาเมือง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476202116 นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476302203 นายสวัสดิ์ บุญมี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476302207 นายสมบูรณ์ โพธิ์เจริญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476302208 นายไพโรจน์ เนตรแสง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476302209 นายจำนง อำมาตย์มณี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476302210 นายวุฒิชัย สุบินมารัตนชัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476302212 นายชุมพล บุญถึง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
476302214 นายจรัญ ม่วงทอง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486201101 นางจินดา คำหริ่ง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
486201102 นางชุติมา ประชามงคลชัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
486201103 นางสาวนิศานาถ ศิริลา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
486201104 นางสาวสิริทิพย์ คุณสิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
486201106 นางปทุมมา ศิลา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
486201107 นายสมควร สถิตโกศล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
486202103 นายลำพึง วิมลเศรษฐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486202106 นายประสิทธิ์ ตันมี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486202108 นายภิญโญ เกียนแกล้ง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486202109 นายชัยวัฒน์ นงภา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486202110 นายศรีทน ละม่อม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486202112 นายขำ แสงจันทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486202114 นายจรูญ แก้วแดง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486202115 นายล้วน แสงพรม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486203101 นางสมพร สถิตโกศล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203102 นายสมภพ บุญเที่ยงตรง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203103 นายจีระศักดิ์ ทัพผา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203104 นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203105 นางเนตรนภา ผลประเสริฐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203106 นางสาววรรณวิมล ด้วงทอง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203107 นางดาวรุ่ง นงภา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203111 นางสาวรัชนีวรรณ ช่างทำร่อง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203113 นางชลิตา บัวเปรม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203114 นางสาววราภรณ์ สุวรรณโชติ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203115 นางสาวกฤษณา นวลดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203116 นายมีชัย วงศ์ขันตี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486203117 นางสำเนียง กัลยา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
486302201 นายบัญญัติ แกล้วเกษตรกรณ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302202 นายภูริชัย ต่ายเกิด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302203 นายสมจิตต์ พรมจีน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302205 นายศักดิ์ชัย ศิริศักดิ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302206 นายชูชีพ พันธุ์หวยพงศ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302207 นายเอนก สวยลึก ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302210 นายประทีป ขออ้อมกลาง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302212 นายกมล ยิ้มกล่ำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302213 นายวิรัตน์ ปานแก้ว ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302214 นางสาวสรญา ซื่อสกุล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302218 นางสาวรัชนี สุลักษณานนท์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302301 นายสุเทพ โฉมศรี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302302 นายสุรชัย รอดเริญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302303 นายบุญนำ จัตุรัส ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302304 นายรถทรง จุลินทร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302305 นางฐานะนี จุลินทร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302306 นายวินัย หริ่มเทศ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302307 นางทิพวรรณ จำนงค์การ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302309 นางจันธิรา หัวเมืองราช ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302310 นางอัจฉรา ปิ่นตาวงศ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302311 นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302312 นายชัยพร ชุ่มมั่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302313 นายบุญชอบ นาคแนม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302314 นางพรพิศมัย น้อยบัวทิพย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
486302316 นายธวัช ขาวผ่อง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051101 นางนพรัตน์ ศรีไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051102 นายอนุชา ผารี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051103 นางพิมพ์รภัส รัตนวิชัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051104 นางศิรินันท์ อุดมศิริไพศาล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051105 นางปรารถนา อ่ำศรีเวียง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051108 นางปาริชาติ ทองมา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051109 นายไพบูลย์ คำจริง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051111 นางพวงเพชร พิมเตย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051112 นางสุภัทธิชา กล้าหาญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051113 นายจุน คำมา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051115 นายศุภชัย บรรพลา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051117 นายวีรพล ทองสัมฤทธิ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051118 นางณัฐภรณ์ บุตรวงษ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051119 นางสุทธิลักษณ์ นิลคำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051121 นายเอกชัย จันทา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051122 นายอุดมชัย ทองสังข์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051123 นางอรวรรณ ป้อมดำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051124 นายวินัย ป้อมดำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051126 นางรุจิเรข เหมลา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051127 นางแววตา พุฒรัตน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051129 นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051130 นายสมนึก มุธิตา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051131 นายเสนาะ อั้งเอย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051133 นางสาวปาริชาต เทพารัตน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307051134 นางสุวลี พวงคำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
491307067102 นายนพดล แสนขวา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067103 นางวิไลวรรณ จันทิพย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067105 นางสาวสุณีย์ ทองนิ่ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067106 นางธราภรณ์ คำอุ่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067107 นายมนัส เพ็งหมู ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067108 นางกรุณา ศรีรุณ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067109 นางสาวทองลิน มาแก้ว ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067110 นางสาวเกษร ทองดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067111 นางศศิธร วีราวุธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067112 นางนาตยา รัศมี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067113 นางบัวเรียว เมิดจันทึก ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067114 นางสาวถนอมนวล พรหมเศรณี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067115 นางสาวพัชรนันท์ มาอยู่วัง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067116 นางจินตนา แสงประเสริฐสุข ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067117 นางสาวศิวาลัย โนนคำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067118 นางสาวนิตยา อะทาโส ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067119 นางสาวเจษฎาพร หมวกชา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067120 นางพนิดา หมื่นชนะมา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067121 นางกัญญา หมื่นชนะ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067122 นางนิธินันท์ จันทร์คำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067125 นางนฤมล พรมมาก ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067126 นายสุรศักดิ์ มีโชค ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
491307067128 นางปาหนัน วงศ์วิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
492307051101 นางฐิติมา สุวรรณา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051102 นางสิริลักษณ์ ตาดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051103 นางสกุล กลั่นนุช ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051104 นายอนนท์ ปานรัตน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051105 นายแวว คำนนท์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051107 นายสันติ พุ่มเล็ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051108 นายวรายุทธ สุวรรณา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051109 นายทองปาน พานิช ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051110 นายประจักษ์ ทองแจ่ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051111 นายสุเนตร มิ่งมะณี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051112 นางรัชดา ผูกพยนต์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051113 นายปัญญา สว่างเพียร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051114 นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051115 นางสิริพร จ้อยโหมด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051116 นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051117 นางสุมิตรา ฉัตรศรีวงศ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
492307051118 นางประมวล พลับจุ้ย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
501307067101 นางสาวภัทราภรณ์ นาราศรี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067102 นางสาวอัจฉรา บุญสุข ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067104 นายเกล้า จักทอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067105 นางสาวภูริศา คำคุณ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067106 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067108 นายอำนวย คิรินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067109 นายสถิตย์ จีนประสพ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067110 นางสาวน้ำผึ้ง หอมจันทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067111 นายสมชาติ แก้วแกม ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067113 นายณัฐ หม่องอิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067114 นางสมถวิล ทองเจริญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067116 นางพรหมภัสสร กอนวิเชียร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067117 นางสาวนงนุช ศรีรักษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067118 นางศิราณี บุนนาค ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067120 นางสุลักขณ์ รอดมา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067121 นางอุบลรัตน์ รัตนชมภู ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067122 นางสาวเสาวนิต กมลอินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067123 นางดวงกมล พลคร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067124 นางวัลลี สวนแก้ว เสนาะจิตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067126 นางสายชล สังขพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067127 นางศุภร ศรีนุต ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067128 นางอัญชนา พรมมาท้าว ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067129 นางเรวดี จันทร์รัศมีโชติ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
501307067130 นายเดชา ชัยสิทธิ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067101 นางสาวลักขณา พรมมาท้าว ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067102 นางสังเวียน มีกำลัง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067103 นางศุภลักษณ์ จันมา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067104 นางสวรรยา สงวนสิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067105 นางสาววลัยพร คำแพง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067106 นางประชารักษ์ ม่วงน้อยเจริญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067107 นายวีรวรรธน์ วิวัฒนพุทธากุล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067108 นางกรรณิการ์ สุจริตจันทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067109 นางสาวพัชรี ย่ำเที่ยง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067110 นางจงรักษ์ ภาโส ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067112 นางสาวรุจิรา พันนุรักษ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067113 นางจันทรพร มุธิตา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067114 นางนุสรา ผ้ายผา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067115 นางมันทนา สมวันดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067116 นางศิริลักษณ์ เลื่อนยศ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067117 นางเครือวัลย์ แสงโสดา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067118 นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067119 นางเพียงใจ อ่างหิรัญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067120 นายศุภกิตติ์ ทองสี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067121 นางสาวนิตยา สำราญพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067122 นายเอนก บุญสวน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067123 นางรัตติมา บุญสวน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067124 นางคำเพียร จันทร์แสน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
511307067125 นางวิภาพร แซสันเทียะ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
551307183102 นางชลธิชา ชัยวิชิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183104 นางนัยนา คงพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183107 นางพิศมัย ศรีเมฆ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183108 นางไพรินทร์ จันทร์แดง ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183110 นางชนตระการ ลีลา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183112 นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183113 นางชุติกาญจน์ จันทรา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183115 นางเนียรวิภา สมภักดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
551307183117 นางพรพิมล มีมุข ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา