รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร���������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
432057101 นางเพชรรุ่ง กลิ่นเกตุ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057102 นายรัฐพงษ์ ทะสอน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057104 นายวิชาญ อาบสุวรรณ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057106 นายชาญศักดิ์ รสจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057107 นายอิสระ นกแก้ว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057109 นายอมร บุญมาก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057111 นางธีรรัตน์ นิติธรรม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057113 นายทองสุข พระบาง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057114 นางสาวชลลดา เอี่ยมสวรรค์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057115 นายประเสริฐ คงเพ็ง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057116 นางปนัดดา ไชยวัฒนานนท์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057118 นายอักษร คำคุ้ม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057119 นายธนพงษ์ ศรีนวล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057120 นายสาคริษฐ์ ไชยวัฒนานนท์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057122 นายยุทธภูมิ จันทหอม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057123 นายสมัย คำยอด นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057125 นายรุ่ง มะลิวัลย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057126 นายสุริยนต์ มงคลวัจน์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057128 นายเดชา เศรษฐะ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057129 นายธีระพงษ์ ตรีสอน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057130 นายสมพงษ์ พรสุพรรณวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057131 นายธีรยุทธ เสรีสันติวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057136 นายคนึง เหมือนฤทธิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057137 นายสมเกียรติ ขันธรรม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057139 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057141 นายกิตติ ป้อมเสน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057143 นายพนัส ทองสน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057144 นายสมโภช ปุ่นสกุล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057146 นายเอกลักษณ์ กองทรง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057147 นายสังวร ขำบัณฑิตย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057149 นายณรงค์ ปัญญาวัฒนาภิรมย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057150 นายประธาน บุญทองคำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057153 นายกิจพัฒน์ ธิใจ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057154 นายธีรพงษ์ งอกสิน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057155 นายไกรศานต์ คำตื้อ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057156 นายธงชัย สมสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057159 นายชนะจิต บุญชูยะ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057161 นายชยุต พันธุ์ศรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057162 นายสมชาย ปัญติ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057165 นายฉัตรชัย โพธิ์รัศมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057166 นายสาโรจน์ มณีฤทธิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057168 นายถาวร ด้วงนุช นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057170 นายพนมพร แต้มจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057172 นายภูวดล จันทร์อำไพ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057173 นายนพดล ม่วงน้อย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
432057176 นายวิโรจน์ มาลา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057101 นายวิเชียร ปานเขาย้อย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057103 นายวีระศักดิ์ จันทร์สม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057104 นายพนม ทองอินทร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057105 นายสันติ ศรีทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057108 นายสมิง ปราบสมรชัย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057109 นายทศพล สุวรรณประภา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057114 นางสาวสมาภรณ์ อุลปาทร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057115 นายวสันต์ พึ่งศิริ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057116 นางศิริเพ็ญ เทวโรอุปโค นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057118 นายยงยุทธ โชตยะกุล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057121 นางสาวพยอม ศรีเมือง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057123 นายกฤษฎา โมรารักษ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057124 นายมานิต เลาหบูรณะกิจ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057125 นายสมศักดิ์ เสาวภา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057127 นายชิตณรงค์ สายสุจริต นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057128 นายนำพล เสมาทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057130 นายชรินทร์ สารวงค์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057131 นายดุสิต ชุ่มใจ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057132 นายอำนาจ ดารา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057138 นายลิขิต สีมา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057139 นายสุทัศน์ ทัพวงษ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057141 นายไพฑูลย์ วงคำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057142 นายติณณเดช ทั่งมั่งมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057144 นายนิเรศ แสงเลื่อม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057148 นายพันธุ ฤทธิ์สอน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057151 นายสอาด อุ่นเจ้าบ้าน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057154 นายเฉลียว ฉายศรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057155 นายสมชาย พิมมล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057157 นายอดุลย์ เกี๋ยงหนุน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057160 นายไพรัช เสนามาตย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057161 นายศิรวิทย์ สุธนะดิลก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057162 นายบัณฑูรย์ ตั้งประดิษฐ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057165 นายธานี หมั่นทรัพย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057166 นายพิทักษ์ รอดฉาย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057167 นายสมศักดิ์ โสภา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057170 นายชัยยุทธ เจริญสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057171 นายสมนึก นิลนุ้ย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057172 นายไกรศร พยาราช นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057173 นายปรีชา บุญผ่อง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057175 นายสันติ บุญแท้ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057176 นายชัยวัฒน์ เศรษฐสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057179 นายพนม เอี่ยมนุช นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057180 นายณรงค์ สุขแช่ม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057181 นายปริญญา เต่าแก้ว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057182 นายสุระชัย เรืองสงคราม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057183 นายอมร ขจรฤทธิ์เดช นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057184 นายกิตติ มนะเกษตรธาร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057185 นางนิศารัตน์ ตันพล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057186 นายจักรกริช บุญศัพย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
433057189 นายสุริยา ธรรมวโร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057101 นางสาวดวงมล ยศพรมมา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057103 นายสายยันห์ สายคำทอน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057104 นางสาวนุชนารถ ขันธ์ดวง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057105 นางสาวศิริพร พุ่มชะเอม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057106 นางสาววิลาวัณย์ คำก่อง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057107 นางสาวหยาดฝน สอนราช นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057109 นายสุวัฒน์ ใจเพชร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057110 นายพิชัย เกิดแสง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057111 นายวรานนท์ กองก่าย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057112 นางสาวสาวิตตรี แป้นวงษา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057113 นางสาวรัตนา ไทยสมัคร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057114 นางสาวอรอนงค์ ลากา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057115 นายชัชวาล จันทวังโส นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057116 นางสาวคูณ แว่นทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057117 นายกัมพล คุ้มคชสีห์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057118 นายรณฤทธิ์ แก้วสุขศรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057119 นายปัญญา พ่วงเจิม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057120 นายจรัญ คล้ายสมมุติ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057121 นายวิรัช โลหะเวช นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057122 นางสาวกนกวรรณ ชวาลสันตติ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057123 นางสาวปริศนา แก่นโท นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057124 นายวันชัย แขวงอ้าย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057125 นางสาวสีฟ้า ศิริชัย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057126 นางสาวไมตรี พงษพันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057127 นายสิโรตม์ เชื้อสามารถ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057129 นางสาวอุบลรัตน์ จันทะกาว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057130 นายวัชระ อินบัวทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057131 นายนิพนธ์ จาดภักดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057133 นายอุทัย หมอกชัย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057135 นายฉัตรระวี ศรีนาราง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057136 นางสาวเจนจิรา สำราญสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
441057137 นางสาวพรทิพย์ ภักดีสอน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057103 นางสมใจ แสน้ำเงิน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057104 นางสาววรรณพร พรหมเศรณี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057105 นายเขมราช สุมาสา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057106 นางสาวจินตนา รัตนวิไชย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057107 นางสาวพรรณประไพ พัฒนพิมล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057108 นายยศชัย ตันธราพรฤกษ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057109 นายบัวรินทร์ เลื่อนลอย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057110 นายนิยม บัวบุตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057111 นายสุรพล อินทรศร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057112 นางสาวอังศุมาลิน เกษมรัตน์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057115 นางชรอยวรรณ ประเสริฐผล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057117 นายครรชิต ชัยชมภู นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057119 นายพงษ์จรินทร์ บุญเกิด นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057121 นายนิกร สุยะนา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057122 นายวิฑูรย์ ศรีสุนาครัว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057125 นายสุพจน์ บูรณะสีม่วง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057126 นายสุชาติ น่วมมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057127 นายทวีพงษ์ รินนาศักดิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057128 นายอรรณพ จันทร์พิลา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057129 นายปรัชญา ประเสริฐผล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057130 นายพรหมสรรค์ เกยูรพันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057131 นายสมชาย ลีเพชรรัตน์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057132 นายเกียรติศักดิ์ รุ่งสว่าง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057133 นายอนุรักษ์ กองตา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057139 นายเดชา แสนหว้า นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057140 นายสมพงษ์ จำปาดง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057141 นายไชยยันต์ แสงจำปา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057143 นายพงศกร ลีละโรจน์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057144 นางสาวรุ่งนภา บุญรอดกลับ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057146 นายอดิศักดิ์ หาสิงห์ทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057148 นางสาวโสภิตา ยาเมืองคำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057149 นายธีรศักดิ์ จันทร์แด่น นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057150 นายนัฐพงษ์ พุ่มฟัก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057153 นายอนันต์ บัวแก้ว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057154 นายเฉลิม คำพิมพา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057155 นายวิเชียร จันทร์วังโป่ง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057157 นายดิเรก ทิพวัน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057161 นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057169 นางสาวสุหัชชา สีป้อ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057173 นายพาที งามขำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
442057174 นายเกลียว เมืองมีศรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057102 นายธีรยุทธ มุณี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057105 นายจิรศักดิ์ ต๊ะมุ้ง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057106 นายสุวิทชัย กิ่มเกลี้ยง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057107 นายบุญเชิด ธรรมไชยกูล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057109 นายภาณุวัฒน์ ทับทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057110 นายสมบูรณ์ อินทร์ทับ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057113 นายธีรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057121 นายกมลชัย พรหมคุณากร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057125 นายบุญชู อัสถิ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057127 นายยุทธชัย สอนไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057128 นายชินนกร ยานุกูล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057129 นายเกียรติศักดิ์ ป้อมใย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057130 นายเอนก พุ่มไม้ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057131 นายทรงวุฒิ พิมพ์ปรัชญา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057132 นายพิชัย โปธิตา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057133 นายอนิรุทธ พิไรวรรณ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057135 นายปฏิวัติ ยศปัญญา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057136 นายอติคุณ เพ็งหล่ำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057137 นายกณวรรธน์ อุ่นจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057138 นายนเรศ จูอาภรณ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057140 นางสาวกัญญาณี แสงเทียน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057143 นายมาโนช ทองไพรวรรณ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057145 นายสมยศ ขำนาพึง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057146 นายประเดิม รัศมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057147 นายสุรินทร์ วิริยาวัฒน์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057148 นายปฐมภัฐต์ ปิยะตระกูลเลิศ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057154 นายดำรงฤทธิ์ กรียาอาภรณ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057156 นางสาววันศิริ ไกรสัย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057158 นายณัฐวุฒิ เกตุภันฑ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057159 นายวิรัตน์ ทองยิ้ม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057164 นายรัชชานนท์ บูชิตภาณุธรรม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057168 นายเรวัต แดงมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057172 นายชาญชัย บุญธรรมมา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
443057175 นายชาตรี ไชยวงค์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
461057101 นายพชร พิบูลศักดิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057104 นายบุญเชิด ชิตนวคุณ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057107 นายประภาส บุญสิง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057108 นางสาวชนนิกานต์ ไชยมูล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057110 นายรังสฤษดิ์ นุสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057112 นายกิตติศักดิ์ คำสนิท นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057114 นายพิทักษ์ ดีแซง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057117 นายวิฑูรย์ ไข่มุกข์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057119 นายชิตณรงค์ จันทร์รักษ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057121 นางกุลญาลักษณ์ บัวบุตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057127 นายสมปอง พลอยงาม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057129 นายทรัพย์สิน ทองโคตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057140 นายสมบัติ มางาม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057141 นางสาวประทุมรัตน์ พูนยอด นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057142 นายอุทิศ หล่มเพชร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057144 นายสุวัฒน์ ตันกิจเจริญ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057145 นายนิรัน เสาธง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057151 นายจงเหรียญ หล้ามี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057152 นายสุรเดช อรรถพิจารณ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057153 นางสุวรรณา วรทล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057155 นางสาวศรีวิภา ชัยศิริ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057156 นายสุชิน ชาญสูงเนิน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057160 นายเทพนิมิตร มินนา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057163 นายนพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057166 นายกรภัทร คงกุลวัฒนะ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057168 นายสมหมาย หอมจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
472057169 นายพิศิษฐ์ เพชรพงศ์ไพโรจน์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057101 นายธีรพงษ์ ขวัญสิน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057102 นางสาวบุษราคำ ศรีแสง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057103 นางสาวอังศุลี พงษ์พิพัฒน์พานิช นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057105 นางสาวเฉลิมพร นันตะวงค์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057106 นางสาวสุจิตราภรณ์ บัวช้อย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057108 นายสมชาย ซื่อตรง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057109 นางสาวอินทิรา กองเผือก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057110 นายรณชัย ไข่ทา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057113 นายเอกพันธุ์ ศักดิ์ดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057115 นายชัยสิทธิ์ จันดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057117 นางสาวสุกัญญา น้อยมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057118 นายวีระ ชูเกตุ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057119 นายภุชงค์ แสงมณี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057121 นางสาวพรพรรณ แก้วเผือก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057122 นางสาวสุมาลี ปิ่นปั่น นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057123 นางสาวพวงเพชร กำลังมาก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057124 นางสาววันวิสาข์ ปลัดท้วม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057125 นางสาวกาญจนา เที่ยงธรรม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057126 นางสาวลัดดา เครือหงษ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057127 นายรุ่งณรงค์ ทนงศิลป์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057130 นายปัญญพล สุริยาภณานนท์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057131 นายธีรภัทร โนนคำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057132 นางสาวสุนิศา พรรณสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057134 นางสาววันวิสา อินสา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057135 นายอนวัช ลีลาพัฒนกิจ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057136 นายณรงค์ฤทธิ์ มีดำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057137 นางสาวอุดมลักษณ์ มะลิวรรณ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057138 นายบรรลือ วัฒนสิงห์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057140 นายวิชชากร สุนลี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057142 นายประดิษฐ์ ชมภู นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057146 นายทองพูน สว่างจิตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057147 นายทรงวุฒิ ชัยยา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057148 นายวรชิต ทวีสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057151 นางสาวสาวิตรี บุญมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057153 นายรณชัย นามวิจิตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057156 นายประเสริฐ ราชสังข์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057157 นางสาวกาญจนา ณ ลำปาง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057158 นางสาวดารา วันสอน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057161 นางสาวพรวิภา แก้วดวงใน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
481057163 นางสาวดอกไม้ จันทะคีรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023101 นายวิฑูรย์ ทองจา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023105 นายพนมพร ส้มแก้ว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023106 นายสมศักดิ์ ศรีม่วง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023107 นายสมชาย เอี่ยมประเสริฐสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023108 นายนิมิตร บุญกิจ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023110 นายบันลือฤทธิ์ สุมาลุย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023111 นายอิศรา ปราบเพชร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023113 นายดำรงณ์ อินทร์รอด นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023115 นายสมจิตร สีใส นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023118 นายประสิทธิ์ โคศุภ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023119 นายมาโนช พันธุ์วิจิตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023126 นายรณชัย จิตตะ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023129 นายปรีชา พรมหมื่น นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023130 นางศมาภรณ์ เลี้ยงสุข นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023131 นายถนอมพงศ์ ประการะนา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023134 นายอุดร เนื่องไชยยศ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023137 นายธวัช ธรรมมา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023139 นายวิรัชต์ ไกรรอด นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023141 นางธีรากร จิตรเกษม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023146 นายนิกร เมฆประยูร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
491202023151 นายปวัน จินาทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023102 นายธีรภัทร์ ขอมน้อย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023104 นางสาวเมยวดี เสริญอนันต์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023105 นางสาวดวงตา โรจนแพทย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023108 นางสาวสายชล มุสิกวงค์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023110 นายศรัณย์ บุญสวน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023114 นายเทคนิค ทองสัตย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023119 นางสาวอารยา ศรีหาโท นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023121 นายเจริญ สุขบัว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023122 นายกิตติชัย คล้ายใจตรง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023124 นางสาวสุวนิตย์ เทศนวน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023125 นางสาวอุไรวรรณ ศรีนารางค์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023126 นางสาวอัจฉรา แสงพรม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023130 นางสาวมนัญญา พูราษฎร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023131 นายธนายศ งามบ้านผือ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023132 นางสาวพรสวรรค์ พิจารโชติ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511102023135 นายมโนนาถ จันดวงตา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023103 นายศรายุทธ เติมพันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023106 นายพิทักษ์ คงสิบ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023107 นายวรชาติ เพชรภา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023108 นายบุญเลิศ ทองหม่อม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023109 นายธีระเดช ลาลู่ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023115 นายพิเชษฐ์ ธะนะใจ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023117 นายสงกรานต์ วันชัย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023118 นายภัทรชัย ยักคันโท นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023119 นายธนาคาร สุยะนา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023120 นางการเกตุ สังเกตุดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
511202023121 นายบัลลังก์ สินเจิมศิริ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023102 นางสาวณาตฌา อัฏฐณเมธา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023104 นางสาวลัดดา ปงสนิท นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023106 นางสาวมัตติกา อินทปาสาณ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023107 นายอนุพงษ์ จันลิ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023108 นางสาวมัสยา กองเผือก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023109 นางสาวแมนวดี ชัยศิริ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023113 นางสาวจีรนันท์ แก้วนิ่ม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023114 นายชาตรี จันทร์สี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023125 นางสาวสุธาสินี ใหม่ผึ้ง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531102023138 นางสาวโชติกา เพ็งพึ่ง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023101 นางสาวสด กงเกียน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023102 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วทะ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023105 นายนฤพนธ์ ขุนคำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023106 นางสาวพัชริดา พาคำ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023107 นายเกียรติศักดิ์ พูนผล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023109 นายประการ ทวยมีฤทธิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023111 นายสมบัติ เอมเอี่ยม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023115 นายหนึ่ง ภิญญะโพธิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023119 นายอภิรัฐ จันทร์ดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023120 นางสาวอัญชลี วรโศภิษฐ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023126 นายธงชัย เหลืองอ่อน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023129 นางสาวฐิติกานต์ ศรีลือชา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
531202023131 นายธณัฐโชติ บุญเป็ง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023101 นายพิทักษ์ บัวก้อน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023107 นางสาวพิชญาพร เมืองขวา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023110 นางสาววิภารัตน์ ดำรงศักดิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023111 นางสาวศศิธร ขันทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023112 นางสาวกาญจนา ปัญญานะ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023116 นายณัฐพงษ์ อ่อนน้อมดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023117 นายทินกร กอนโตน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023118 นายพงษ์ฤทธิ สายแก้ว นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023124 นางสาวแสงระวี มีแดนไผ่ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023125 นางสาวจุไรรัตน์ ปันเงิน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023129 นางสาวอรอนงค์ แทนจำปา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023130 นางสาวพิมพิกา สังเกิน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023132 นางสาวสายฝน ชัยศิริ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023135 นายไชยพศ ภุมมา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023136 นายทักษ์ดนัย สิงห์สถิตย์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023137 นายอาชัญ ชัยสิทธิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023139 นางสาวฐิติมา พิลากุล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023140 นางสาวพิมพ์รภัส จงบริรักษ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541102023141 นางสาวณัฐนันท์ สิทธิพุทธ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023101 นางสาวน้ำตาล กินยืน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023103 นางสาวบุณยธร นาคสุก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023104 นางสาวนิพาภรณ์ วงศาสนธิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023105 นางทัศปมน ภุ่มรินทร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023107 นายพงศ์พล แสนนอก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023108 นายจิรพงศ์ อินทปาสาณ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023110 นางสาวปาวีณา คำมา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023113 นายสายัญห์ อินทมงคล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023115 นายกวิน ตาลสุกเรือง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023116 นายภูชิต สระเศษ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023123 นายภานุวัฒน์ บัวทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
541202023124 นายปรีชา มันจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023102 นางสาวนุชนารถ ฤทธิ์เม้า นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023104 นางสาวกิตติยา บัวงาม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023107 นางสาวประภาพร สมพร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023110 นางสาวขวัญไพร ทองสมัย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023111 นางสาวพิชามญชุ์ แสนโสภา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023112 นางสาวนัฏฐณิชชา กลมเกลี้ยง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023113 นางสาวยุวเนตร์ สมโนชัย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023114 นางสาวปิยพร ทองทึง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023115 นางสาวนิภาพร ทองทึง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023119 นางสาวกนกวรรณ กุลมล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023133 นางสาวอุบลรัตน์ คำรังษี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023138 นายธนศักดิ์ อาจวงษ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551102023139 นายนพณัฐ คงธนธีระสันติ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
551202023102 นายปริญญา คะมา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023102 นายธนรัตน์ หมื่นไกรทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023104 นายนรงกรณ์ อินหา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023106 นางสาววีรยา ขวัญสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023107 นางสาวประกายมุก จันทา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023115 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์กา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023116 นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023121 นางสาวสมใจ พันวิจิตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023131 นายมหรรณพ อ่อนดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023133 นายสุมงคล บุญมาก นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023139 นายชลชาติ กงถัน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023141 นางสาวกนกภัณฑ์ ทองดี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561102023149 นางสาวนิตย์สุดา โคคาวี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023101 นายสัจจา หงษ์มณี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023105 นางสาวภัศรา กัณหกุล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023107 นางสาวขจีมาศ สายคำมี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023108 นายสุมิตร สีหาฤทธิ์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023109 นายเสริมศาสตร์ ขันทอง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023115 นายอุดม เจียมสกุล นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023118 นายกันตภณ ศรีพิทักษ์พลรบ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023119 นายณัชพล อินนา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023120 นางสาวสุวัจนี พลแสน นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
561202023121 นายวิสุวัฒน์ ขัดนาค นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์