รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
361947101 นางสาวนงเยาว์ นิตยโรจน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947102 นางสาวรินดา เอี่ยมสวัสดิ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947103 นางสาวสายสุรีย์ ชาญชิต นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947104 นางสาวประทีปทอง ช้างอินทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947105 นางสาวขวัญเรือน โพธิ์ศรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947108 นางสาวนุชนภา ยิ่งยงค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947109 นางสาวนวลอนงค์ รัตนมาศ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947110 นางสาวอารยา ศิลปสิทธิ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947113 นางสาวจินตนา สุวรรณพงษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947116 นางสาวสุพรรณี แสงหาญ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947117 นางสาวชินทร์นภา ผลเรือง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947119 นางสาวนิรมล คำตานิตย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947120 นางสาวสุภาพร สำราญสม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947123 นายสมบัติ ตั้งวงค์ตระกูล นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947125 นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947128 นายพันธ์ทิพย์ ปิตุรงค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947129 นายวิชิต อ่อนสอาด นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947131 นายปทีป สีขี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947132 นายชัยยุทธ ทาเวียง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947134 นายพิทูล พลดร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947135 นางสาวจงจิต บุปผาชาติ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947136 นายอนันต์ หาญเวช นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947137 นางสาวแสงเดือน เรืองกาญจนพงศ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947138 นางสาวรวีวรรณ ตรีรัตน์ตระกูล นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
361947139 นางสาวอัจฉรา บุราณ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947101 นางสาวกฤษฎา โสภาพร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947103 นายการันต์ ฤทธิ์เนติกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947105 นางสาวพิกุล เหลี่ยมวงค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947106 นางสาวลาวัลย์ อุตราชา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947108 นางสาวภาวิณี มณีแสง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947109 นางสาวขวัญเรือน โตมา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947110 นางสาวอรวินทร์ พวงจันทน์หอม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947113 นางสาววิจิตรา วิวัฒนพุทธากุล นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947115 นางสาวนิตยาร์ สายจันเกตุ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947116 นายเทวัญ ยศเทศ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947118 นางสาวรัดดา บุญจอม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947119 นายกฤษฎา โพธิ์ศรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947121 นางสาวนุจนาถ ทองจ้อน นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947122 นางสาวรุ่งกานต์ คำมี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947123 นางสาวกาญจนา นาคสีสุก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947124 นายชาลี จันดีน้อย นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947125 นางสาวธนัชพร มาลา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947126 นางสาวเอื้อมพร ทราบสุข นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947127 นางสาวจุฑามาศ รักษ์วรรณา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947128 นางสาวพุทธชาติ พูลทรัพย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947130 นางสาวโกศล อุ่นเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947135 นางสาวนุจรินทร์ โพพิทัก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947136 นางสาวปานทิพย์ เกษมสัสดิ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947137 นางสาวดารินทร์ เซ็นนิล นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947138 นายชัชวาลย์ วรรณาพิมพ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947140 นางสาวนุชจรี แก้วจ่าง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947141 นางสาวชายิกา ดายภูเขียว นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947142 นางสาวชลนภา สุดนุ่ม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105101 นางสาวลดาวัลย์ ด่อนน้อยจริง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105103 นางสาวเสาวลักษณ์ ป้องแก้ว นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105105 นางสาวชื่นกมล ศรีคง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105106 นางสาวพรสุดา เมืองขุนรอง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105108 นายเดชณรงค์ ขันธศิริ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105111 นางสาวนุชนาถ จบเถื่อน นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105114 นายธรรมนูญ แก้วดวงตา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105115 นายกฤษณนันท์ ยังน้อย นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105120 นางสาวชรัญญา มาฑา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105121 นางสาวกนกพร มะการ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
521102105126 นายพิชามญชุ์ มงคลจรูญศักดิ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105101 นางสาวสุรดา ยิ้มพงษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105102 นางสาวนุชจรี ใคลคลา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105104 นายภานุวัตร์ ฮุนตระกูล นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105105 นายธราเทพ ศรีโชติชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105107 นางสาวศิริวรรณ ยศสุธรรม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105109 นายศุภลักษณ์ พงศ์ชัยสิริกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105111 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่เล้า นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105115 นางสาวธนาภรณ์ แก้วแท้ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
531102105119 นางสาวกาญจนา พุกอิ่ม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
541102105103 นางสาวมยุรี มีเพชร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
541102105120 นางสาวรัชนี เจ็กนอก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
551102174101 นางสาวนาตยา วงกฎ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174104 นายคเชนทร์ ยี่ภู่ศรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174107 นายศรายุทธ ไพรชิต นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174108 นายนรินทร์ เชื้อศิริ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174110 นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174116 นางสาวนันทวัน บุญเรือน นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174117 นายชัชวาลย์ ขาวหอม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174123 นางสาวอรทัย แสงทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
551102174124 นายวัชเรศร จันคำ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174101 นางสาวภูสุดา สืบสาคร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174103 นางสาวขนิษฐา หลวงผิวเดช นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174106 นางสาวกนกพิชญ์ ลอยจัตุรัส นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174108 นางสาวนิรชา ช้างอินทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174109 นายณัฐดนัย ตรีสูน นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174111 นางสาวปิยาพัชร นากา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174112 นางสาวศิริขวัญ หึกขุนทด นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174114 นายปิยะพร วิทยเขตปภา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174120 นางสาวเพชรรัตน์ อินทะชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174121 นางสาวเมตตา โทนทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
561102174130 นายนิภัทร์ จันทรมณี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์