รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร������������������������������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
531509167101 นายกิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167103 นางสาวจิราพร สามิบัติ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167104 นายจุฬา เจริญวงค์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167105 นายจำเนียร โฉมงาม รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167107 นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167109 นายเด่นณรงศ์ ธรรมมา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167111 นายทวีพงษ์ รินนาศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167112 นายธนากร สุระขันธ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167113 นายไชยพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167114 นางนาฏยา เขมจิรากุล รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167115 นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167116 นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167117 นายพิมาย ผดุงโกเมตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167118 พระพีระพงศ์ โชตินอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167119 นายมานัส เสนานุช รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167121 นายวิชา ขวัญอุ่น รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167122 นางวิภากร โฆษิตานนท์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167123 นายศักดา แยกผิวผ่อง รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167124 นายสุชิน ชาญสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167125 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167126 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167127 นายสมคิด คำแหง รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
531509167131 นายอำนาจ ภิญโญศรี รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167102 นางจินดา วรปัสสุ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167104 นายจิรชยุตม์ ชัยศิโรจน์ธนา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167108 นายชุมพล สุวิเชียร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167115 นายพชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167116 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167118 นางสาวสมประสงค์ ชัยโฉม รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167119 นางสาวสมปอง ม่วงกร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167120 นางกฤติณา วรพลจิรา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
541509167122 นายสุภชัย ตรีทศ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551509167104 นายกมลวิช ลอยมา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551509167127 นายศุภชัย คล่องขยัน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์