รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร���������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
486206101 นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
486206102 นายปัญญา มาดี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
486206103 นายสนทศ สังข์เทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
486206104 นางสาววิไลพร ปองเพียร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129101 นางอำไพ ทองใบ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129102 นายปราศรัย เที่ยงดีฤทธิ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129103 นางสาวนฤมล จันทิมา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129104 นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129105 นางรัชนู บัวพันธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129107 นางจงกลนี อินดีคำ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129108 นางสาวนิชนันท์ แสนคำ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129109 นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129110 นางสาวปวีณา บัวบาง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129111 นางประนอม แขวงแข่งขัน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129112 นางเยาวรัตน์ ปานโชติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129113 นางละม่อม พรมนาม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129114 นางมนัชนันท์ นามวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
541307129115 นางแสงเดือน เมฆประยูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
551307129101 นางจีรวรรณ ปานนูน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
551307129201 นางจีรนัน นูตา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
551307129202 นางอรหทัย จันทร์แจ่ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
551307129203 นายไกรสร ชีพอุดม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
551307129205 นางอรัญญา เศรษฐ์ธนกุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
551307129206 นางตุลาพร กิ่งไทร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129102 นายสมเกตุ ต่วนโต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129103 นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129104 นายลิขิตดง นันตา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129106 นางสาวสุกัญญา โพชะไว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129107 นางสาวมนันยา ไฉไลพานิช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129108 นายกรไกร ภูมิไสว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129109 นายบุญมี มุคสิงห์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129111 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129112 นายนิกร หล้าน้อย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
561307129113 นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
571307129105 นางสาวอริศรา คงยัง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
571307129108 นางสาววรรณี วรรณพักตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา