รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร���������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
551102188101 นายสราวุฒิ บุญมาดี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
551102188102 นายนวพล มีสนุ่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
551102188103 นายจตุพล แก้วคงยืน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
551102188105 นายวิชาญ แดงโชติ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
551102188106 นายอนันตชัย ตะเกิงผล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
551102188113 นายอรรถพล ก้อนคำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
551102188115 นายพีระพล มาจุ่ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
551102189101 นางสาวเสาวลักษณ์ ปูจิปา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189103 นายพีรภัทร อิ่มทรัพย์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189105 นายไพบูลย์ แสงคำกุล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189106 นายนัฐพงษ์ อินทร์เจริญ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189110 นายธีรนัย ภูคาจารย์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189113 นายชลสิทธิ์ ฟักขำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189117 นางสาวปาริชาติ เลื่อนลอย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189118 นางสาวสิริพจณ์ ยลเมืองแมน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
551102189119 นายเทพศกานต์ แก้วทอง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
561102188101 นางสาวแก้วใจ โตนมา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
561102188201 นายกฤษณะ อักษร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
561102188202 นายอภิชาติ เศษกิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
561102188203 นายบริสุทธิ์ ศรีทอง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
561102188204 นายสุวรรณ ปิ่นประดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
561102188207 นายชัชวาลย์ จันทร์เพชร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต