รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร���������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
351902101 นางสาวกรรณิกา ทะสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902102 นางสาวกรองจิตต์ ขวัญแน่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902105 นางสาวจันทนา พวงพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902106 นางสาวณัฐพร แก้วชื่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902107 นางสาวนะริน จันทอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902108 นางสาวนาติยา ทัศนนิติกร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902111 นางสาวปฏิมา หลวงนิหาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902113 นางสาวลัดดา สุวรรณคีรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902114 นางสาววิญญู กล้วยไข่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902115 นางสาววิมลมาศ กองเกิด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902116 นางสาววิไล โพคาทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902117 นางสาววันวิสา เชื้อสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902120 นางสาวจิตติมา คำอัด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902121 นางสาวสุภาภรณ์ ปัจจุทรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902122 นางสาวณิชนันทน์ อ่อนพาปลิว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902124 นางสาวเยาวนาถ สุขคำมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902125 นางสาวแสงอรุณ ไตรบำรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902129 นายพงษ์นรินทร์ โพคาทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902130 นายวิทยา ขันติมิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902131 นายอมรรักษ์ เหลาอำนาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902132 นายอุปถัมภ์ ชีพา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902133 นางสาวธิดารัตน์ มนัสศิลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351902134 นางสาวชุติมณฑน์ กองเกิด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
351923101 นางสาวกิตติยา ปั้นรอบรู้ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923103 นางสาวจิรภา เกสรทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923104 นางสาวชลณัฎฐา กังสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923105 นางสาวดวงเนตร ด้วงมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923107 นางสาวธิดา จีรกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923108 นางสาวประภาภัส อุตม์อ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923109 นางสาวปิยะมาศ เอมกลิ่นบัว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923113 นางสาวภาณุมาศ ฐิติวร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923114 นางสาวมณี วัฒนวิศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923115 นางสาวมธุรส ประเสริฐสิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923116 นางสาวมยุรา พิมรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923117 นางสาวราตรี วันชูเพลิด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923118 นางสาวรัชนีนาฏ ณ หนองคาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923119 นางสาวลาวัลย์ เครื่องดอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923120 นางสาวลักษณา เชื้อพราหมณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923121 นางสาววงเดือน ตาสาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923122 นางสาววิไล อาจเอก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923123 นางสาววัชรา เรืองนา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923124 นางสาววันดี อยู่เสดียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923126 นางสาวสมฤดี อนุกูลนารี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923127 นางสาวสายฝน ดวงสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923128 นางสาวสุจิวรรณ แสงเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923129 นางสาวอรทัย รังวรรณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923130 นางสาวอำไพ มามั่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923132 นางสาวเกษร ถวิลไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923133 นางสาวเดือนฉาย ระเวงวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923135 นางสาวเบญจมาศ เรืองฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923136 นายจรินทร์ อินดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923137 นายณัฐวุฒิ ภู่สุวรรณรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923138 นายธงศักดิ์ คำอยู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923139 นายพจน์ ธรรมรักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923140 นายมนัส แดงละออ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923141 นายมานพ บุญตั้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923142 นายสมาน รังวรรณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923145 นายเชาวฤทธิ์ งามสุพรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923146 นายเพชรน้อย เคลือบบุญศร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
351923148 นางสาวนารีมาลย์ บุญยวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361745133 นางสาวนงลักษณ์ เหมือนเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
361915101 นางสาวนิตย์ อ่อนละเอียด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915102 นายวันชัย สีทะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915103 นายสายันต์ วิชัยต๊ะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915104 นางสาวสุกัลยา บุญมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915105 นางสาวพัฒพร ยันดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915107 นางสาวสุกัญญา สำโรงแสง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915108 นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915110 นางสาวสุกัญญา วิจิตรชัยกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915111 นางสาวกรรทิมา บุตรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915112 นางสาวนันทิมา ชาติเสรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915113 นางสาววิไลพร ศรีเมฆ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915115 นายพิชาติ ศรีบุรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915116 นางสาวดารณี กองเส็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915117 นางสาวปราณี พรมท้าว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915118 นายประกิจ ฉันทวัตวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915119 นางสาวรัตติยาพร วงค์แก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915121 นางสาววันเพ็ญ นวนหยวก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915122 นางสาวพัชนี มีฉิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915123 นายประกิจ ทับแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915124 นางสาวทองร้อย ทองสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915125 นายสมชาย เย็นจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915127 นางสาวจิตราพร ดลวิชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915129 นางสาวพรชิตา กองกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915131 นางสาวพรพิมล คามะปะใน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915133 นางสาวปาริชาติ คณะมะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915134 นายออมทรัพย์ สาคร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915135 นางสาวพยอม ขวาซุย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915136 นางสาวกันทิมา ปัญจุมพล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915137 นางสาวนุชรีกร โคตรวิถี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915138 นางสาวนฤมล ภูงามเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915139 นางสาววราภรณ์ รูปชัยภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915143 นางสาวณิชาภัทร อุดอิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915144 นางนิ่มนวล จ่าเพ็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361915146 นางสาววรรณี ไกรเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
361923101 นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923102 นางสาวถาวร แค่ทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923103 นางสาวนุชรินทร์ ม่านตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923105 นางสาวเกมการณ์ แหวนชุม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923106 นางสาวนิรัชรา กองทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923108 นางสาวเฉลิมพร จำนงค์วงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923109 นางสาวมัทนา หอมดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923110 นางสาวพันทิวา นนทะโคตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923111 นางสาวทิพวรรณ ศรีมากรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923113 นางสาวเพ็ญณภา จันทรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923114 นางสาวจงกล ทอนจรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923115 นางสาวน้ำอ้อย แสงสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923116 นางสาวฐิติพร ก่อบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923117 นางสาวทัศนีย์ มีอิสระ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923118 นางสาวจันทนา แก่นเสา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923119 นายไพศาล เทียมภูเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923120 นายนพดล สิงห์โต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923121 นายบรรจบ ก้อนจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923122 นายมานะ เมืองอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923123 นางสาวเตือนจิตร นกมั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923124 นางสาวบำเพ็ญ นกมั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923125 นางสาวมาลินี พุฒนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923126 นางสาวนวลนุช บัวหาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923127 นางสาวปนัดดา ศิลาคะจิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923128 นางสาวนิภาภรณ์ ศุภสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923130 นางสาวพรศิริ ช่างอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923131 นายจิระ ชูสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923132 นายแบ๊ง มีแสงสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923133 นางสาวกรณิการ์ เมฆรัศมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923134 นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923135 นางสาวยุพาลักษณ์ ไชยนิคม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923136 นายผจญ มั่นเหมาะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923138 นายวีระวัฒน์ บุญจอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923139 นายธนานุวัฒน์ สาระภี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923140 นางสาวรพิพรรณ์ พันธ์ไพบูลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923142 นายอรรถพร โสภี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923143 นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีจันทริวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923145 นางสาวนงค์นุช เหล่าสมบัติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923146 นางสาวบุณฑริกา เลิศนภาทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923202 นางสาววิไลพร ช่างทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923204 นางสาวศราวรรณ เหล่าพิมพ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923205 นางสาวธีราลักษณ์ สุวรรณภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923206 นางสาววัชรี พรประทุม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923208 นางวรรณรัตน์ สมเอ็ดสละ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923209 นางสาวโสภาพรรณ ชื่นสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923210 นายวัชระ พรมรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923211 นางสาววรนุช วันพฤติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923212 นางสาวอรอนงค์ ไพรวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923214 นางสาวกนกพร บุญญะวัด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923216 นายศรชัย ไชยคำภา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923217 นางสาวสุภาวดี เวทจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923218 นางสาวสมศรี พิมหนู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923219 นางสาวประภาพิศ ช่างหล่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923220 นางสาวสงกรานต์ ฤทธิ์จรูญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923221 นางสาวสายฝน หนูอยู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923222 นางสาวพรวิภา วงษ์สุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923223 นางสาวอรอุมา เรืองสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923225 นางสาวศิวพร สุขได้พึ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923226 นางสาวนันทนัช สายจันยูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923227 นางสาวอนัญญา น้อยรุน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923229 นางสาววันดี บุญโสภิณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923230 นางสาวละไม กองเส็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923231 นางสาวไพรินทร์ ปิ่นพุก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923232 นางสาวฉลอง คุณสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923233 นางสาวสุนีย์ สนิท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923234 นางสาวมณฑิรา ธูปทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923235 นางสาวพิมพา คำคุณเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923236 นายฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923237 นายชาญณรงค์ ปริญญารัตนเมธี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923241 นางสาวจุฬารัตน์ บุตรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923242 นางสาวสมหวัง แก้วมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923244 นายเฮง แก้วแกมทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923245 นางสาวสมคิด ละสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923246 นางสาวนงลักษณ์ นิ่มแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
361923247 นางสาวนงนุช ดำรงเชื้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362715118 นายอาทิตย์ จันโทศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362715336 นายสวิด จันทร์สว่าง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362723208 นายพรชัย ปานเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362723257 นายยมนา ศรีเมฆ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362740127 นางสาวลักขณา มารอด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
362815101 นายสุภาพ อ่อนอุดม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815102 นายขาว คำมาตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815103 นายสมศักดิ์ จันทร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815104 นายนฤเทพ โฆษิตานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815105 นายวรพงศ์ มลิพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815106 นายสุนทร บุญเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815107 นายเครือณรงค์ รักษาบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815108 นายมนตรี สองเมืองสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815109 นายสุเทพ พันธ์รักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362815110 นายปราโมทย์ บุ้งจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
362823108 นางสาวสุรินทร์ ห้วยชะนาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823130 นายมานพ เทียนชุบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823132 นางสาวกาญจนา สิ้วอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823135 นางอารีษา มาพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823136 นางจริญญา ชายวิริยางกูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823137 นายบุญช่วย ภัทรประภาศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823301 นายประจวบ ฮั่นตุ้นพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823303 นางสาวศศิธร จันทร์คะณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823304 นางสาวสุวรรณดี พรพฤฒิพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823305 นายวันชัย หงษ์โต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823307 นายสงสัย อบอุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823308 นายสมศักดิ์ ตั้งจิตต์ภราดร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823309 นางสาวปัทมาพร เปรมจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823311 นายสำราญ นาควิจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823312 นายสุภัค ดวงประทีป ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823314 นางสาวไอลดา เมฆประยูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823316 นายชาติ วิกสิตโกมุท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823317 นายเกียรติ พัฒนทายาท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823318 นายโอภาศ ญานสมบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823319 นายไพศิลป์ จรูญเพ็ญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823320 นายทนงศักดิ์ คำพา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823321 นางสาวสมบูรณ์ วีระสุวรรณกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823323 นายภานุพงศ์ มั่นนุช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823324 นายสมชาติ น้อยมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823325 นายสามารถ หมี้แสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823326 นางจันทร์ศรี ชะเอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823327 นางสาวศรีชา หัสโต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823328 นายสุเทพ เพชรผึ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823329 นายประชอบ ตะกรุดราช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823330 นางสาวพัชรินทร์ ยงดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823331 นายสุวัฒน์ ผลบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823332 นางสาวสุจิตรา เสมาทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823333 นางเนตรนภา สีอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823334 นางสาวศิริรัตน์ อิ่มทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823335 นางสาวเพ็ญศิลป์ คำพิมพ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823336 นางจิตรา ม่วงน้อยเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823337 นางสาวชนัญญา ตะกรุดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823338 นายสมบัติ มีโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823340 นายจรูญ ฐานกุมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823342 นางเวียงชัย มากบำรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823343 นางอัญชนา สนิท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823344 นางสาวสุปราณี มณีใส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823345 นายสายชล มุตตระ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823346 นางสาวภาวิดา ฐีตานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823348 นายลิขิต เรือนพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823350 นางสาวกุหลาบ ซิ้มเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823402 นายแนม วงศ์ภา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823403 นายแสนพล แก้วหร่าย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823404 นางกาหลง แสงคำสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823405 นางจรูญรัตน์ ขันธรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823406 นางจิรารัตน์ สมฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823407 นางจีราภรณ์ คงถัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823408 นางดวงสุดา ตระการศรีกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823409 นางนิจศรี ฉวีภักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823410 นางปราณี ธีระราษฎร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823411 นางสมยงค์ ปานสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823412 นางพิมลพรรณ พิมพ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823413 นางละออง ไหมแพง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823414 นางวิสุนี จันทพิมพะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823415 นางศุลีพร นิ่มสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823416 นางศิริเพ็ญ ไม้หอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823417 นางสาวกฤติกา ปะระท่า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823418 นางสาวปราณี สีหะวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823419 นางกฤษณา อยู่กลั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823420 นางสาวกษมา มัทธวรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823423 นางสาวคุณาภรณ์ จาดจุ้ย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823425 นางเฉลียว อินกองงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823426 นางสาวรวิภา ฉ่ำชื่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823428 นางสาวนุจรี สง่าเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823429 นางสาวบุปผา อินทิวร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823430 นายอาทิตย์ พิมพ์วัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823431 นางสาวภาวนาพร สารีคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823432 นางสาวมธุรส ต่ายลำยงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823433 นางสาวยุวดี อัจฉรารุจิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823434 นางสาววาสนา ชื่นใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823437 นางสาววรพรรณ สงวนสิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823438 นางเพชรรัตน์ ทัพภวิมล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823439 นางสาวกาญจนา สายบุญตั้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823440 นางยุพิน โฆษิตานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823441 นางสาวบังอร หาญคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823442 นางศศิฉาย พรมมิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823443 นางสาวนิภารัตน์ อ่วมแพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823444 นางสาวปรียานุช สิงสถิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823445 นางสาวเพชรรุ้ง คนขยัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
362823446 นางสาวอรวรรณ พานทองคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823308 นางสาวสิรินทร รักรู้กิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823324 นางสาวภัทรมาส ประยูรยิ้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823348 นางสาวจิราภรณ์ ธีรพงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823410 นางอุมาพร เดชจบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823436 นายวสันต์ ศีติสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823447 นายฉัตรชัย หุมอาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823701 นางสาวนุสมาศ เมืองทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823702 นางทองขาว เม่นมั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823703 นางสาวปนิดา ศรีมณีเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823704 นางสาวกรรณิการ์ จุ้ยนุช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823705 นางรุ่งทิวา น่วมเจิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823706 นางสาวสายพิน อินทรไพจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823707 นางยุพเยาว์ โกศัยภัทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823708 นางญาณิศา ศิริวัฒนากุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823709 นางอัจฉรีย์ ตั้งศรีวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823710 นางมาเรียม ศิลลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823711 นางวรรณี พิพัฒนกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823712 นางศิริรัตน์ สลิลสิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823713 นางสมบูรณ์ วันทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823717 นางสุภาพ จันทร์ดวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823718 นายมนตรี ด่านดำรงรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823719 นายพีระ พิพัฒนกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823720 นายพิชัย ศรเพ็ชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823721 นายชัชวาลย์ ด้วงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823722 นายเสถียร เนียมเปรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823723 นายอุดม ศรีชัวชม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823724 นายเฮา คุรุจรรยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823725 นายสุชาติ บุญคลี่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823726 นายสาธิต รอดวินิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823727 นายสมชาย เกิดสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823728 นายกิตติ อุยยางกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823729 นายวิวัฒน์ ขาวผ่อง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823730 นายสุชาติ บัวมั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823732 นายเอนก นิ่มพวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823801 นางสาวสุมิตรา มีนาวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823803 นางสาวปริศนา บุษดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823804 นางสาวอัจฉรา เสือครุฑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823805 นางสาวอจลา เกิงฝาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823806 นางสาววราภรณ์ รุ่งเรืองฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823807 นางสาวนิ่มนวล แก้วบวร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823808 นางลำดวน กรุดอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823809 นางสาวฐิติรัชต์ ยาสมุทร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823811 นางระวิวรรณ วิหครัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823813 นางวิไล คิวรางกูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823814 นางประไพ ยอดจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823815 นางแจ่มจันทร์ หอยสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823816 นางยุพา อินทรสูต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823817 นางเปรมจิต สุขกระจ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823818 นางสมร กองกันภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823820 นางปิยภัทร ศาสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823821 นางวัลลภา กาญจโนภาสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823822 นายสุรชัย ธีรสถาพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823823 นายวัชระ เกียรติขจรดำรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823824 นายสมชาย หมีเอี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823825 นายสุเทพ วิหครัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823827 นายกฤษฎา นุ่มนวล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823828 นายไพศาล โชติรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823829 นายประจัก ศรีสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823830 นายสุริยงค์ ทองบู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823831 นายจิรวุฒิ พิทักษ์วารินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
363823832 นายธานี สิงห์สถิตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723101 นางสาววราทิพย์ สามล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723102 นายสัญญา ปลาดตา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723103 นายวิทิต นนทจิตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723104 นางสาวสวัสดิ์ สียิ่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723105 นายอุเทน มีขวัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723106 นายธีรพงษ์ เครือหงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723107 นางสาวจิตติมา เกษศรีสังข์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723108 นางสาวศรินทิพย์ สังเกตุดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723109 นางสาวพวงเพชร ทองสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723110 นางสาวสุพาภรณ์ เนตรทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723111 นางสาวนันทิกานต์ ทองศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723112 นายสุทธิพงษ์ แก้วยา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723113 นางสาวเมธาวี เจริญสาร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723114 นายดิเรก พักใส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723115 นางสาวนุจรีย์ คำมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723116 นางสาวทัศนีย์ มาลา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723117 นายสมนึก ขุนศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723118 นางสาวปราณี บัวพรวน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723119 นางสาวปรัชริญา กองเหิร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723120 นางสาวดวงฤดี อินทร์เมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723121 นายสัญญา พานเหลือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723122 นางสาวธัญพร วิหครัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723123 นายลอย เทียนสีม่วง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723124 นางสาวเพ็ญนภา ทองนิ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723125 นางสาวฉันทนา สีทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723126 นางสาวรุจิรา แก่นชา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723127 นางสาวมะลุลี ผาติเสนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723128 นางสาวอรอนงค์ พูลเขตรกิจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723129 นางสาวปิยะฉัตร เบ้าสุด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723130 นางสาวพัชรินทร์ ทนเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723134 นางสาวทองย้วน ทอสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723136 นางสาวอรทัย คงสีไพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723137 นายสมควร จักรเสน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723139 นางสาวเกศินี ณ นคร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723140 นางสาวพัชรี พุ่มเรือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723141 นางสาวเนตร์ดาว สิงห์โรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723142 นางสาวจิตรลดา พันธุ์ดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371723143 นางสาวรุ่งอรุณ เพชรนิล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371737101 นายเอกชัย จิตใส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737102 นายนักรบ เพชรสีม่วง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737103 นางสาวจันทร์จิรา คุ้มสมบัติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737104 นางสาวอัญชลี ส.สุวรรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737106 นายสุรศักดิ์ รักษ์มณี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737107 นายวีรวรรธน์ วันพุธ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737108 นายครรชิต สมศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737110 นายดำรงศักดิ์ มะธุโป อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737111 นายสายชล เลือดขุนทด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737114 นายอนุวัชร แก้วโยธา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737115 นายณัฐวุฒิ เสมาทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737116 นางสาวแสงจันทร์ สุทธรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737117 นางสาวน้ำค้าง พุทธศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737118 นางสาวทัศนีย์ อินทรีย์รักษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737119 นางสาววาสนา รอดสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737123 นางสาวอุไรรัตน์ บุญเรียน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737124 นางสาวผกาวรรณ ทิอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737127 นางสาวอโนชา ป้องชาลี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737128 นายสุวัฒน์ แสงมณี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737129 นายกำชัย สมหวัง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737130 นายทรงวุฒิ เพชรล้ำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371737131 นายวีรพล อ่ำโมง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
371739102 นายณัฐพันธ์ แสงเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739103 นางสาวเกษร สุขยิ่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739104 นางสาวมาลัย อนุรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739105 นางสาวละมัย จารุเดชา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739107 นายเสกพล ดิษฐโชติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739109 นางสาวอุไร แก้วพิลา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739110 นางสาวกัลยา พาคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739111 นายทิว ปานนิล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739112 นายสิทธิศักดิ์ จันทะคุณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739114 นางสาวสุนิสา ธนะโคตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739118 นางสาวจันทร นิยมเพ็ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739119 นางสาวอำนวย หมอนทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739122 นางสาวลัดดาวัลย์ อุบลศักดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739123 นางสาวสมจิตร ทองเกิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739125 นางสาวพุธชาติ คำภา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739126 นางสาวพุดทา กล้าหาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739127 นางสาวบุษบา ตันวุฒิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739128 นายสมชาย กิ่งคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739129 นางสาวภัทรา จุฬพันธ์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739130 นางสาวสมจิตร สงวนสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739131 นางสาวมยุรี นนทะโคตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739132 นางสาวสุมนา ยิ้มบุญลือ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739133 นายมรกต บุตรฉิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739134 นางสาวกฤษณา ประกอบทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739135 นางสาววลัยพร สังเกตุดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739136 นายธนวัฒน์ ตั้งวงค์ตระกูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739137 นางสาวเพ็ญนภา เขียวเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739138 นางสาวจารุณี ทานมุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739139 นางสาววรลักษณ์ ปันเงิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739141 นางสาวเมธาวี ดอยลอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739142 นางสาวประภาพร โสดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371739144 นางสาวยุพา โมธินา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
371823101 นางสาวลำแพน หาโส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823102 นายอำนวย กลมกลิ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823103 นางสาวนภาพร ศิริประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823104 นางสาวปรางทิพย์ สายชล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823105 นางสาวนภาภรณ์ หมู่ใหญ่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823106 นางสาวนุชจรี แซมสีม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823107 นางสาวนงลักษณ์ กัณหา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823108 นางสาวบรรจง บุญสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823109 นางสาวศุทธินี ดำงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823110 นางสาวพิทยา มงคลวัจน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823111 นางสาวอรสา ปานจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823112 นางสาวดวงรัตน์ ทวีทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823113 นางสาวศิริพร ยองแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823114 นางสาวโชติมา สมศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823115 นางสาวอภิญญา กวยวงศา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823116 นางสาวสมศรี รักชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823117 นางสาวมยุรี พิทักษ์จำปาทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823118 นางสาวอมรรัตน์ เจริญศุภผล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823119 นางสาวยุพยงศ์ ม่วงน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823120 นางสาววาสนา กุนาคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823121 นายอภิชาติ รัตนบรรเจิดกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823122 นางสาวกนกอร บุญถนอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823123 นางสาวอรวรรณ แก่นแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823124 นางสาวแว่นแก้ว ขจรไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823125 นางสาวเฉลิมศรี ปานตั้น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823126 นางสาวกนกวรรณ น้อยถนอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823127 นางสาวกุลนิภา ศรชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823129 นางสาวนภาลัย หมื่นสาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823130 นายนภดล อ่อนมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823131 นางสาวบรรจง เกิดวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823133 นางสาวราตรี พรหมเศรณีย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823135 นางสาวพิไลพร มีรส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823136 นางสาวรัชนี เดชสำรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823137 นางสาวฉันทนา กันยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823138 นายสุรเชษฐ์ สังข์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823139 นางสาวมยุรี มั่นคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823140 นางสาวกิตติยา แสงสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823141 นางสาวจารุวรรณ ทาสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823142 นางสาวสมบัติ เพ็ชรแสง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823143 นางสาวสันทยา สุนทรวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823144 นางสาวอ้อมใจ ก้อนดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823146 นายธีระนันท์ สงวนวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371823147 นายปรีชา ผดุงโกเม็ด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
371940101 นางสาวนวลลออ โตม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940103 นางสาวอัญชัญ กองทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940105 นางสาวดวงมณี สังข์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940106 นางสาวปราณี เสือราช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940107 นายสัญญา พันธุ์โสดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940108 นางสาววราภรณ์ จิตรยั่งยืน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940109 นางสาวรุ่งระวี สุเทียนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940110 นายจรูญ สุขคงเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940111 นางสาวนิศารัตน์ วันทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940112 นายครรชิต อินนุ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940113 นายมัฆวาฬ แว่นแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940114 นายธงชัย มะนู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940115 นางสาวรุ่งนภา สำราญพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940116 นางสาวธัญญารัตน์ แตงกวา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940117 นางสาวลำพึง แสนฝั้น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940118 นางสาวรัชนี ทานประสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940119 นางสาววิวาห์พร โสภารัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940120 นางสาวกลอยใจ ศรีบุรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940121 นางสาวจุธาทิพย์ จันศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940122 นางสาววาสนา กาญจนรัชต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940123 นายรุ่งโรจน์ ไตรสูงเนิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940124 นางสาวจันทร์ศิริกุล ชัยวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940125 นางสาวนงนุช จันทร์คำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940126 นางสาวขวัญดาว กาสา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940127 นางสาวลัลนา คำพรวน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940129 นางสาวมยุรี เกตุเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940130 นางสาววราพร สำลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940131 นางสาวอรณัส สุริโยทัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940132 นางสาวพิชญา ชุมเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940134 นางสาวกัณทรัต นวลมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940135 นางสาวระพีเพชร บุญเฉลียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940136 นางสาวสมรัก โพธิ์ดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940137 นางสาวรัชนี นวลจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940138 นางสาวศิริวรรณ น่วมนวล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940139 นางสาวฐิตารีย์ ประมวล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940140 นายนพศักดิ์ คลี่ขจาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940141 นางสาวนิภาวรรณ แจ่มกระจ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940201 นางสาววันเพ็ญ ยาสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940202 นางสาวปัทมา ฮวบเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940203 นางสาวสุตรี บุญเทพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940207 นางสาวเจียมใจ ดุนขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940208 นางสาวสุวรรณา ขาวดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940210 นางสาวเพชรรัตน์ ขจรภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940211 นางสาวปฏิมา ปิตกาญจนกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940212 นางสาวศรีตระกูล สุวรรณชื่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940213 นายมงคล จิตรอาษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940214 นางสาวน้ำอ้อย เอี่ยมป้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940215 นางสาวพิศมัย ติ่งบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940216 นางสาวธิตินันท์ บุญโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940217 นางสาวจันทิมา แสงพันตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940218 นางสาวเรไร ราชสารณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940219 นายสายัณห์ แสงสุริยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940220 นางสาวองุ่น ผลประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940221 นางสาวมัสยา มาแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940222 นางสาวธันยพร บุญสายัง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940223 นางสาวดวงมณี ธงศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940224 นางสาวรุ่งรัตน์ จันทร์หม่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940225 นางสาวนิรมล มีทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940226 นางสาวสุดารัตน์ เหมหาญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940227 นางสาวโกศล บุญพิลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940229 นายพิทักษ์ชัย จันคะณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940230 นางสาวธัญลักษณ์ ผู้ภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940231 นางสาวจุไรพร บุญนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940232 นางสาวพัชรี พานน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940237 นางสาวปทุมวัน ยอดอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940239 นางสาวบังอร พลพิมพ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940240 นางสาววิภาพร นามมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940241 นางสาวจินตนา รัตนวิไชย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
371940242 นางสาวจุไรรัตน์ อิเหลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372715101 นางสาววัชรี เฉลิมสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715102 นางสาวแจ่มจันทร์ สีเถื่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715103 นายบรรดา ไชยแสน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715104 นายดำรงเดช สุดหอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715105 นายชูเกียรติ อ่อนปาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715106 นางสาวสำเนียง ดีโส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715107 นางสุกี มั่นกตัญญู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715109 นางสาวนงเยาว์ กาเวระ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715110 นายสมรบ คำแว่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715111 นายสุขเกษม ขุนทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715113 นางสาวสุภาพร ศรีวิลัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715116 นายประวิทย์ จันอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715117 นางสาวปิยวรรณ มุณีวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715119 นายสงวน สิงหะหล้า อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715120 นายต่อศักดิ์ บุญมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715121 นางสาววันดี มะอุเทน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715122 นางสาวศิริวรรณ แก้วบุญขุน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715124 นางสาวโสภา ใสโต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715125 นางสาวเอื้อมพร ไตรยพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715126 นายภราดร บุตรดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715127 นายโสวัฒน์ หม่วยนอก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715129 นายคณึง แก้วฉอ้อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715130 นายสมพร คำเนียม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715132 นางสาววีนัส พุทธศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715134 นายทวี ปานจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715137 นางสาวอังคณา ดีดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715141 นางสาวรุ่งทิวา ตราเงิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715201 นางชนาธิป แก่นเปรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715202 นายวิชัย กันจะนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715203 นายศรัณย์ คงไทย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715204 นางฐิติรัตน์ บุญเรือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715206 นางอริสา เชียงหนุ้น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715207 นายสุริยา ถมปัด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715208 นายภูษิต คำพุฒ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715210 นางกาญจนาลักษณ์ หาพุทธา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715211 นางสาววชิราวรรณ โหมดวัฒนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715213 นายนิคม ปาคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715215 นางสาวปราณี กันยาประสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715217 นางยุพิน มีไหว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715218 นางสาววรรณี วันบุญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715220 นางสาวศิริวรรณ ชูสงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715221 นายศักดิ์ นาคผา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715222 นายจรูญ บัวหลาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715223 นายสุริยา สายทองมาก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715227 นายสมพงษ์ สุขคำมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715228 นายจรูญ สวัสวงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715229 นางสาวนวลนิช คำหุม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715230 นายสุรวุฒิ กล่ำเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715232 นายสายันต์ กันยาประสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715234 นางสาวดวงใจ บุญยก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715236 นางนิตยา แก้วชู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715237 นางเบญจวรรณ สมมติวงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715238 นายเด่น คนสำโรง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715239 นายยุทธ แก้วโพธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715240 นายวิเชียร สอนเวียง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715241 นายศิริชัย จิตรานุวัฒน์กุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715243 นายพรศักดิ์ ศรีเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715244 นายพงษ์นที เฮงสกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715245 นายใก้ลรุ่ง ยินดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715246 นายเชษฐา ผลสว่าง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372715247 นางภัทรา คงไทย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372723103 นางอภิญญา สืบสุรีย์กุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723104 นางตรีนุช หอมจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723105 นายเทอดพงษ์ สายแก้วมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723106 นายยุทธศักดิ์ สิงคราช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723107 นายสุบรรณ บุญมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723108 นายสุรชัย พัชรพานิช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723109 นางทิฆัมพร สมนวนตาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723115 นางสาววิณารัตน์ บุญเรือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723117 นางสาวถนอม คำแปงใจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723118 นายธีรพงษ์ ทองสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723119 นางสาวทับทิม หนูเวียง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723120 นางฐิติวรรณ คำซื่อตรง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723121 นายไพรัตน์ จำปาคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723122 นางสาวเพ็ญศิริ ดีมาก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723125 นางสาวสุดใจ คำจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723127 นางสาวทิพากร สุทธิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723128 นางสาวจิราภรณ์ กองสังข์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723129 นายรักพงษ์ ลบเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723130 นางอำพร สาดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723131 นางปรีดา คงศรีไพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723133 นายบรรจง พัฒนิยม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723135 นายธวัช เรืองฮุย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723136 นายภควันต์ จันทร์จอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723137 นางสาวนงลักษณ์ ด้วงคำจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723138 นายรุ่ง มะลิวัลย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723139 นายพิษณุ สงวนวงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723140 นายสุรศักดิ์ สว่างกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723144 นางกรองจิตร โฆษิตานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723145 นายธนกรณ์ สืบกระแสร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723201 นายสมศักดิ์ กองแกน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723202 นายประเวศ กอนตน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723203 นางสาวเสาวนีย์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723210 นางอุบล ดำมินเศก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723211 นางอรุณ นิลมูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723212 นางสาวจุฑามาศ บุญยิ่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723213 นางบัวผัน มีทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723215 นายบุณยวัตร สายแก้วมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723218 นายเสกสรรค์ แก้วลาย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723219 นายธวัช แสนทน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723220 นางทองย้อย โชติวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723221 นางจินตนา โพธิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723222 นายระยะ กลิ่นบุบผา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723223 นางสาวแวว กางถิ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723226 นายมานพ สุขเสถียร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723228 นางทองเจือ เขียวนาคู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723230 นางสาวจงกล ใจเมธา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723232 นางสาวประเทือง ชัยหอมนวล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723233 นางวัลลา สุขคำมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723234 นางสาวปิยธิดา หงอกสีทา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723236 นางสาวสรัลรัตน์ ด้วงหิรัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723237 นางขนิษฐา ประทุม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723239 นางสาวดวงจันทร์ พั่วทัด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723240 นางสาวสุนันท์ บุบผาชาติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723241 นางประภาพรรณ ต่อกัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723242 นางจารุวรรณ สุกโฉม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723243 นางสาวยุพา พานิช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723244 นางแววตา พึ่งแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723245 นางสาวบุษบา กนกแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372723247 นางสุดใจ เฉียบแหลม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372727101 นายประดิษฐ์ แก้วตัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727102 นายสุทธิเกียรติ ดอนจันทร์โคตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727105 นายสุมล สุขเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727106 นายนิยม เต็งเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727107 นางสาวภูมริน สุขพรรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727108 นางสาวกวีนัส นนทะโคตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727110 นางสาวสงกรานต์ ผิวทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727112 นางสาวอภิญญา วงษ์ใหญ่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727113 นายสมศักดิ์ อัศวสัมฤทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727115 นางสาวนงค์เยาว์ ใจปินตา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727116 นางสาวสมฤดี ใจเด็ด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727118 นางสาวภารดี เสือดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727119 นางสาวประกอบ สนเข็ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727120 นางสาวสุวรรณา โกศินานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727121 นางสาวทิพยา ศุภเศรษฐนนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727124 นางสาวแสงเดือน ชัยบูรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727125 นางพิทยา หยองใหญ่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727126 นายประยงค์ มอญดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727127 นางสาวน้ำผึ้ง กันสร้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727128 นายสุวิทย์ สีโถ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727129 นายอาทิตย์ แสงศัพท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727130 นางสาวสำรวย อินแผง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727131 นางสาวรจนา ริยะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727132 นายวิฑูรย์ เรืองไชย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727133 นายประเทือง คำพุฒ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372727135 นางอโนชา วรรณา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
372740103 นายนิรันดร์ คำชู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740105 นางสาวอุษณีย์ ทองย้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740107 นางสาวธนิษฐา ถิ่นยืนยง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740111 นางสาวบงกช บุญคง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740112 นางสาวรุ่งนภา จันทะไพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740114 นายสรวุฒิ ร่มโพธิ์เงิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740115 นายสาโรช กองแกม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740116 นางสาวนุชจิรา จำปาพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740117 นางสาวบังอร จันทร์คำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740119 นายทรงวุฒิ มารอด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740120 นายสมเกียรติ รังสิกรรภูมิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740126 นางสาวคัทลียาภรณ์ ทองปาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740128 นางสาวสุทิน มรดก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740129 นางสาวคำมูล สิงห์สถิตย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740131 นางอ้อยทิพย์ โยธานะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740132 นางวราภรณ์ จรนิเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740133 นางสุจิตรา บุญจอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740134 นายวิจิตร พรพฤฒิพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740135 นางปราณี มุ่งลือ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740136 นางสาวลำเพ็ญ พิลาศาล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740138 นายอำนาจ สังข์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740139 นายอภิชาติ เติมพรเลิศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740141 นางสาวบุญนาค เด็ดแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740142 นางสายสุนีย์ พูลสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740143 นางสาววิมล กองพล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740144 นายเกียรติศักดิ์ อุดติ๊บ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740145 นายธนาวัฒน์ ทากูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740147 นางสาวภาวินี โสดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740148 นางสาวบุญสม พรรษาสมบัติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740149 นางทุเรียน จันทร์รัก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740150 นางสาวทัศนีย์ พันธุ์ถนอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372740151 นางแก่นจันทร์ ชนันชนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372815101 นายคมคาย กุลเกษตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815102 นางอารีรัตน์ พุทธิปัญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815104 นายวิบูลย์ สุธาพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815105 นายธวัชเทพ อันสนั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815106 นายบุญเลิศ ชะรุงรัมย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815107 นายธงชัย รักษาบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815108 นายประหยัด พลสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815109 นางสาวกุลจิรา จิตดั้น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815111 นางสาวสาคร สงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815112 นายประจวบ ขุนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815113 นางสาวสุพรรณี ชินอาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815114 นายสมหมาย บัวทิพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815116 นางสาวณิชากร ตันยศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815117 นายประภาส บุญเนาว์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815119 นายเจริญศักดิ์ เอี่ยมเจริญจิตต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815120 นายสุรชัย ศรีจริยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815121 นางสาวเพชรรัตน์ เดชมนตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815128 นายวิชัย แตโช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815129 นายมงคล จันทร์ส่อง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815130 นายเกรียงไกร คำภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815131 นายเทอดเกียรติ โยธาจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815132 นายบุญดี แสงวิจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372815133 นายวิฑูรย์ ศรีสุนาครัว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
372823101 นายอธิราช วงษ์อุทัยนันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823102 นางสาวยุพา ทุมมาสุทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823106 นางสาวบุษบา อินยาศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823107 นางสุชีรา เสนวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823108 นางสาวเอมอร คำสองสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823109 นางสาวนิตยา ไชยปลื้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823110 นางสาวนงค์นุช ดิษฐมาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823111 นางสาวอุมาภรณ์ บุตรอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823112 นางสาวลัดดา มามั่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823113 นางชุติมา สกุลเพ็ชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823114 นายอนันต์ อักษรนิติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823115 นางสาวสุภาพร เรืองฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823116 นางสาวรัศมี จันทร์โท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823117 นายปราโมทย์ บุญมาตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823119 นางสาวพิณทิพย์ กลั่นไพรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823122 นางสาวปลิตา ชัยรัตนศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823123 นางสาวนฤมล นันทกัป ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823124 นางสาวกาญจนา วิชิตนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823128 นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูภา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823130 นายทองอยู่ ไชยรส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823131 นางนิรมล จำปาทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823132 นางสาวจงลักษ์ พึ่งพา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823133 นางสาวจิตราภรณ์ ศรีอุดม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823134 นายอนันต์ หล้าแดงสาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823135 นายธรรมนูญ เสือดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823136 นายสมบุญ ด้วงผาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823137 นายมนัตร์ บุญไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823138 นางเยาวลักษณ์ พัฒนากรสิตานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823139 นางสาวสมจิตร ลำเจียก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823141 นางสาวละออง ภาคีศิล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823142 นางสาวสุจิตรา ขอบปี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823143 นางสาวสุภาวดี ปริญญารัตนเมธี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823145 นางสาววิไลลักษณ์ บุ้นประสิทธิ์ชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823146 นางสาววิภาภรณ์ กลิ้งกลม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823201 นางสาวเต็มใจ บัวทุม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823202 นายวีรศักดิ์ หมื่นนาอาน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823203 นายนิรันดร์ อินทรีย์รักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823204 นางสาวจันจิรา เงินเมย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823205 นางเนตรทราย แก่นนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823206 นางสาวนงลักษณ์ โพธิกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823208 นายเลิศชาย ไชยเรศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823209 นางปิยะพัชร ประมูลศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823210 นางสาวพรสวรรค์ บุญประไพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823211 นางสาวจุรีรัตน์ กฤตมโนรถ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823213 นายบัณฑิต จันทรคณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823214 นายพินิตย์ อินทรทะกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823215 นางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823216 นายปลองยุทธ์ เป็นมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823217 นางสาวปรานี เสพสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823219 นายปราการ คนเที่ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823220 นางเพ็ญนภา ขวัญสิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823221 นางสาวสิรินารถ บุญนุ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823222 นางสาวชุลีกร สุขโทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823223 นางสาวปัดชา สุพรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823224 นางสาวนฤมล สินเจิมศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823225 นายนันทพร คณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823226 นางสาวสุนันทา คำโสม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823228 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823229 นายไลแมน ปัญญาอ้าย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823230 นายสาคร อินทมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823233 นางพุธสดี จันทร์เหม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823235 นายพรเทพ ผะอบทิพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823236 นางสาวเอื้องจิตร พรหมบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823238 นางสาวชุติมน อ่างหิรัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823239 นางสาวจินตนา สารยศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823242 นางสาวปาริชาติ กระหนาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823243 นางสาวสายใจ ครบุรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823244 นางธนา ธีระพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823245 นางสาวเสาวณีย์ ศรีประมวล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823246 นางสาวกฤษณวรรณ วงษ์แหย่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823301 นางบุษยะพันธ์ ศรีพลากิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823302 นางสาวรัชดาวรรณ พานิชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823303 นางสาวธาราทิพย์ บุณยรัตพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823304 นางสาวศิริรัตน์ กิติศรีวรพจน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823305 นายจีรชาติ สีทองเสือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823306 นางสาวมันฑณา ฉิมพิบูลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823307 นางชลวิภา มณีฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823308 นางทัศนีย์ จารุเดชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823309 นางสาวพรยุพิน ตันทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823310 นายสมใจ บุมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823311 นางกรรณิการ์ ลาดลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823312 นางทิพาพร ชลสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823313 นายสุธน วรรณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823314 นายธัญชัย สิริเสรีภาพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823315 นายพนม เพ็ชรมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823316 นายสมชาย นวลขำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823317 นางสุภา ต่อมยิ้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823318 นางบัวขาว แตรประสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823319 นางนิ่มนวล ใหม่สิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823320 นางลัดดาวัลย์ ภูผางามเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823321 นางสาววราภรณ์ ภุ่มรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823322 นายสายชล บรรเจิด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823323 นางเยาวมาลย์ ไผ่นอก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823324 นางผกามาศ เฉลิมมุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823326 นายพงษ์ศักดิ์ คำทิพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823327 นายสันติพงษ์ สิงห์ที ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823329 นายสุรชัย พรหมประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823330 นายจอมจิตร ศรีบุตรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823331 นายสุระ พิลึก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823332 นายพรชัย ฮึ้งเบี้ยว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823333 นายยศ สีรักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823334 นายสนั่น ผู้อยู่สุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823335 นายประทีป รังสิกรรพุม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823336 นายบุญลือ สีดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823337 นางมาลี จันทร์เที่ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823339 นางสาววนิดา อ้นกลิ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823342 นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823343 นางสาวนาถอนงค์ หงษ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823344 นางสาวจันทนา บุตรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823345 นายเรวัติ มีบัวทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823401 นายธีรศักดิ์ จันทร์แด่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823402 นายเปรมชัย ต่างงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823403 นางสาวดวงรัตน์ แวดวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823404 นางสุวภา ธนูพันธุ์ชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823405 นางแสงเพชร คณโฑเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823406 นางไพลิน เพิ่มพูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823407 นางสุวรรณา ทักษ์สิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823408 นางดวงใจ คำพีระ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823409 นางเสาวลักษณ์ เหง้ารักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823410 นางอนงค์นาถ สูงติวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823411 นางสุมาลี แสงสุริยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823413 นางสาวสุดสวาท อิงคนินันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823414 นางสาววิจิตรา อุ่มชอุ้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823415 นางสุนทรี จักรบุญมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823416 นางสาวสมสุข แซ่ตั้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823417 นางสาววาทินี เหลืองแดง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823419 นายจุมพล โพธิ์รักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823422 นายชูชัย กุลณดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823423 นายกิตติชัย บุญแจ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823424 นางสาวสุจิตรา ก้อนจันทน์เทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823425 นางสาวอังคณา จรัสแผ้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823426 นายธาดาพงศ์ ดีมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823427 นางอรวรรณ กันแต่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823429 นายฉัตรชัย หมู่พิกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823431 นางสาวแก้วหทัย ฉวางวงศานุกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823432 นางรัชนีกร พรมลอย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823433 นางวิไลวรรณ สุภรัตนกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823434 นางสาวอรวรรณ อุตมานันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823435 นางสาวลลิดา ศักดาวงศ์เสรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823436 นางสาวสายพิน เดชประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823438 นายธรรมนูญ ลับเลิศลบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823439 นายสมพร วันทิยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823440 นายธวัช จันทร์แก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823501 นายประมวล หาญชัยภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823502 นางสาวนงค์นุช ผ่องแผ้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823503 นางสาววาสนา อินตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823504 นางจินตนา บุญยอด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823505 นายเสนอ กิ่งนอก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823506 นายศิริ เจียมบูรณะกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823507 นายอภิชาติ ศักดิ์เศรณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823509 นายเรืองชัย นากลาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823510 นายประสาท บุญประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823511 นายสุภาค เขียวป้อง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823512 นายพงษ์ศักดิ์ พิทักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823513 นายยงยุทธ สรรคพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823514 นายตรีวิชัย กอสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823515 นายอภิชาต สัตยานุการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823516 นางสาววรรณพร บุตรขุนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823517 นางทิพย์สุดา นาคเอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823518 นางสาวนันทัชพร พวงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823519 นายประพัทธ์ บุญโต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823520 นางสาวสิริลักษณ์ มณีศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823521 นางสาวบุหงา นิยมศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823522 นางสาวภัชรี แก้วมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823523 นายมนัส สารีมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372823524 นายประเสริฐ ดวงพัตรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
372940101 นายกิตติ บุรพพงษานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940102 นายวรวุธ นิ่มนวลอนันต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940103 นางสาวกาญจนา คุณาวุฒิตระกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940104 นายวุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940107 นายสุระพี ตีระวัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940108 นายธนากร จันทสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940109 นายอำนวย กิจอรุณกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940110 นางสาวอลิศรา ภูลายขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940114 นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940117 นายนเรศ รัตนวิภาคกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940120 นายธวัชชัย กลับนุ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940121 นายภาณุเมศ จันทร์เกตุ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940122 นางสาวภัณทิราภรณ์ พุกมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940123 นายทรงสวัสดิ์ เชื้อเพชระโสภณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940129 นางสาวสริตา กินขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940130 นางสาวทวีพร พันธุ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940132 นางวริศรา มุ่งวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940133 นายอนุวัฒน์ ทองศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
372940138 นางสาวฝากสวรรค์ พุฒอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
373823103 นางสาวคณัฐธร สิงห์ใย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823104 นางสาวอารีรัตน์ ยอดนุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823107 นางสาวสมศรี คัชมาตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823108 นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823109 นางสาวมาเรียม แก้วมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823110 นางสาวยุราวัลย์ นนทรีย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823111 นางสาวอาภรณ์ นวลจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823112 นางสาวขวัญชนก หล่อปัญญากิจการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823113 นางสาวฐิติมา เอี่ยมราคิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823114 นางสาวปณิสร สุรรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823115 นางสาวน้ำอ้อย เวชพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823116 นางสาวพัชราวลัย จันทรเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823117 นางสาวนฤมล ศรีมณีเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823118 นางสาวณัฐรัตน์ ยาสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823119 นางสาวณิชาภัทร สมณะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823120 นางสาวอรสา แสงอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823121 นางสาววันนา ด้วงแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823124 นางมยุรี ทานศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823125 นางวาสนา จำนงค์ศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823127 นางสุเรียม มณีโชติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823128 นางนภาพิศ มัชฌิมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823129 นางสายหยุด ภาวะโสภณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823131 นางบัณฑิตา ฟองชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823132 นายสุพจน์ อุฬารวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823133 นายโกมล ทสะสังคินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823136 นายสุนันท์ วรรณไพบูลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823137 นายสมชาย วิไลพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823138 นายสุทินกร คงรส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823139 นายพิสิทธิ์ พรหมอยู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823140 นายศศิพงษ์ พรไพบูลย์สถิตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823142 นายวีระ ลิขิตรัตน์เจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823145 นายวิบูล ลิขิตรัตน์เจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823146 นายสมชาย ตั้งเดชาชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823147 นายไมตรี ทองปลอด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823148 นายสุพัฒน์ กุลพัฒน์สุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823149 นายธนิต สุขโชคพานิช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823150 นายนพดล โกลาหะฬะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823151 นายสรศักดิ์ ชมภูนุชประภา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823152 นายเทียนชัย ธีรนิติกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823153 นายสมยศ พันธ์วิเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823154 นายสมบัติ พิพัฒน์บุณยารัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823155 นายชัยยศ น้อยพ่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823156 นายชมัด ปู่สีแสงอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823157 นายเจริญ สุขเอี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823158 นายอนันต์ กันทะวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823159 นายวีระเชน มิตรสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
373823160 นางสาวนพเกล้า จุ้ยศรีแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723102 นางสาวส่องหล้า สายทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723103 นายคเณ ต้นเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723104 นางสาวละมิด ฐานกุมมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723105 นางสาวยุวดี ศรีกิริยา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723106 นางสาวจันทนา บุ้งจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723108 นางสาวนิสา แสงสนธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723109 นายโบกล้า โสภา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723110 นางสาวมนทิการติ์ นิเต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723111 นายวิชชุพล ใจเมทา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723112 นางสาวมยุรี โชควิเศษ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723113 นางสาววรรณิภา ควรชื่นใจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723114 นางสาวทองใหม่ ปลัดท้วม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723116 นางสาวราณี ษรจันทร์ศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723117 นายอาทิตย์ ไกรเมฆ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723118 นางสาววันวิสา ใหม่จันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723119 นายนพดนณ์ ทิเรือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723120 นางสาววิลาวรรณ จินาพงษ์ศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723121 นางสาวพิณภกา สกุลวงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723122 นายสุวิน แก้วบุตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723123 นายโกวิท จันทร์คำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723124 นางสาวสุภาพร ชุ่มหมื่นไวย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723125 นางสาวนงนุช วุธนู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723127 นางสาวหทัยชนก มือขุนทด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723130 นางสาวมนุรา วงค์ลิยะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723131 นางสาวอภิวรรณ ขลิบเงิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723132 นางสาวยุพาวรรณ เหล่ากาวี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723133 นางสาวธัญญารัตน์ ดีดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723134 นายวีระชาติ จันทร์กัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723135 นางสาวรัชนีวรรณ์ พรมสวย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723137 นางสาวมยุรา อุทาภักดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723138 นางสาวสุจิตรา ว่าบ้านเลน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723140 นางสาวพัชรี ใจไวย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723141 นางสาวนิฉัน รักก้อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723142 นายวราฤทธิ์ บุดดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723143 นางสาวณัจยา ศรลัมภ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723144 นางสาวมาลัย จูมสันเที๊ยะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723145 นางสาวรุ่งราตรี มุ่งเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723146 นางสาวน้ำทิพย์ กองทิพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723147 นางสาวกฤษณา การะสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381723148 นางสาวกาญจนา องอาจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823101 นางสาวทรรศวรรณ โพธิรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823102 นางสาวสุพัชรี อ่อนศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823103 นางสาวเจนจีรา วงษ์เรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823104 นางสาวพิมพ์ จิตรสำราญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823105 นายสท้าน สุขเปรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823106 นางสาวจันทร์จิรา องอาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823107 นางสาวทรัพย์สิริ แตงอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823108 นางสาววิจาริณี ท้าวเวียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823109 นางสาวนุจรีย์ แสงโทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823110 นางสาวรสรา ทัพมีบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823111 นางสาวศศิกมล ดวงชาคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823112 นางสาววรรณทณี มีปา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823113 นางสาวชรินทร์ เพชรเกิด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823114 นางสาวรัตนาพร เทพมนตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823115 นางสาวสายชล ศิริดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823117 นางสาวสุภาพร ยอดสูงเนิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823118 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ศรีอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823119 นายไพฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823120 นางสาวสายสุนีย์ มาเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823121 นางสาวศักดิ์ศรี เจตนะเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823122 นางสาวบุญชู ตองอบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823123 นางสาวแพรวนภา นาคเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823124 นายมนตรี วรรณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823125 นางสาวแพงศรี กันผง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823126 นายสมชาย คำเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823127 นางสาวปัทมา วราวัฒนธำรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823128 นางสาวกนิษฐา อินทรักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823129 นางสาวนิภาวรรณ รักก้อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823130 นางสาวพจงจิตร เสือแพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823131 นางสาวเบญจพร ประทุม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823132 นางสาวจันทร์ประดับ สังข์ประสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823133 นางสาวศิริวรรณ เติมดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823134 นายวัชรพล โหมดวัฒนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823135 นายกิตติ วรปัสสุ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823136 นางสาวพิมพ์พร สีหารัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823137 นางสาวสงกรานต์ ศรีหัวแฮ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823138 นางสาวพัชดา เจริญมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823139 นางสาวรัตนา นาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823140 นางสาวตุ๊กตา เอี่ยมกระจ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823141 นางสาวขวัญดาว เดชดวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823142 นางสาวสุภาวดี วัชระปาน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823143 นายเกรียงไกร ศิลาคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823144 นางสาวธิดารัตน์ ฤาแรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823145 นางสาวชมพู คำสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823146 นางสาวปราณี สีทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823147 นางสาวอมรรัตน์ แก้วอุตสาห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823149 นางสาวดลนภา ราดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823150 นายสุธิพงษ์ กันยาประสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381823151 นายรวีวัฒน์ บุ้นประสิทธิ์ชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
381940103 นายอาทิตย์ ภักดีเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940105 นางสาวประนอม กันธิยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940106 นายธงชัย เกษเพ็ชร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940107 นางสาววิไล หลงใจคอย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940108 นางสาวณัฐชยา พุทธจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940109 นายดาวฤกษ์ ราชรักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940110 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่เล้า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940111 นายธีรวัตร นิ่มมานะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940112 นางสาวอัจฉราวรรณ ปัจฉิมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940113 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940114 นางสาวนกน้อย ตู้ประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940115 นายสุรเทพ อุกสอาด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940116 นายธีระพัฒน์ พรหมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940117 นายถนอมพงษ์ ศรีคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940118 นางสาวสุทธิวรรณ ชัยสงคราม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940119 นางสาวละเอียด อินทรส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940121 นางสาวเนตรดาว เรืองฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940123 นางสาวศิริวรรณ สินพรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940124 นายอุทิศ ตาคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940125 นายเรืองฤทธิ์ ธำรงภูวดล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940126 นางสาววรรณา ใบโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940127 นางสาวรัตติการ เหลาอำนาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940128 นางสาววันเฉลิม ดวงตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940129 นางสาวบุษกร แย้มแตง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940130 นางสาวบงกช พานำมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940133 นางสาวศิริวรรณ อุประ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940134 นางสาววรรณา มาเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940135 นางสาวชลทิชา เกตุเอี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940136 นางสาววรรณจันทร์ ก้อนดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940137 นางสาวศิริวรรณ แก้วมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940138 นางสาวปิยนุช นวนสอาด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940139 นางสาวจุฬารัตน์ โภชะกะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940140 นายนิคม พลกลาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940141 นางสาวสิรินภา สุรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940143 นางสาวนริศรา สีทองสุก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940144 นางสาวจรัสศรี มากมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940145 นางสาวอนัญญา ใหม่สุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940146 นางสาวนิภาพร วันชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940147 นางสาวโยทะกา สระคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940148 นางสาวศิริสุข พงษ์ธีระดุลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
381940149 นางสาวชรินนา ยาวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382715101 นายอุทัย หิรัญรมย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715102 นางสาวจารุวรรณ คณเกณฑ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715103 นายจีระศักดิ์ แสงวิจิตรประชา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715104 นายสมประสงค์ ประสาทศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715105 นางจีรภา กันทะหมื่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715106 นายบุญสาย สีเขียว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715108 นางเพทาย บุญพึ่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715109 นางสาวเพชรลดา ด้วงมาก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715110 นางสาวนรินทร์ แสนนา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715111 นางสาวรำไพ กางถิ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715112 นางสาวสุภาวดี อ่อนสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715113 นายมาโนช พรมบุตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715116 นางสาวไพทูลย์ ก้านบัว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715117 นายณรงค์ศักดิ์ สงวนเพชรจินดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715118 นางสาวนพรัตน์ เพียรพิสัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715119 นางสาวบัวเกศ เชื้อหงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715120 นางสาวยุพิน ผิวผ่อง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715121 นางประนอม ซาซุม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715123 นางสมทรง โพธิ์ศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715124 นายดิลก ศรีอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715126 นายสุรชัย ไชยทา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715127 นางรางวัล ผุยเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715128 นายจารึก อุดมประสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715133 นายอุดร อุตรชน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715137 นางสุชาดา มีแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715138 นายบุญลือ สวัสดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715140 นายประชิด ศรีวงรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715141 นายเสาร์ธง อินสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715142 นายประยูร ประยูรชาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715201 นางสมจิตร บุญอนันต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715202 นางสาวประไพรัช เพ็งหา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715203 นางวาสนา พวงทับทิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715206 นายบุญเนตร กล้าหาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715208 นายวีระพล ศิรินารถ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715210 นายสุวรรณ เกิดมงคล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715211 นายผดุงศักดิ์ คำกองแพง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715214 นายเดชชัย ชัยแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715215 นายเด่นชัย ศรลัมพ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715220 นายชาญชัย แสนแทน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715222 นางสาวจันจิรา พึ่งเสือ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715226 นายไพโรจน์ สุภาเมศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715230 นายวิทยา กงยนต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715234 นางขวัญใจ เพิกชาวนา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715235 นายประเสริฐ จันทร์เงียบ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715237 นายสงคราม เค้ามูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715239 นางพิศมัย บัวชุม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382715240 นายวีระชาติ นาป้อม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
382723101 นายทองหล่อ เรืองโรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723102 นายบุญเรือง เรืองโรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723103 นางสาววรกานต์ หาญรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723105 นายณัฐภัทร สูงติวงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723108 นางสาวถนอมศรี ศัตรูหวาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723109 นางพรทิวา เพิ่มรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723110 นางวงเดือน จุฬาราช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723112 นายเสน่ห์ เมืองชาวนา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723113 นายภินันต์ ฉัตรแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723116 นางสาวอารีย์ พิจิตรศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723118 นางแสงเทียน คงเพชรศักดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723122 นางสาวสุรีย์รัตน์ ม่วงทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723123 นางสาวดวงดาว ผักกา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723124 นายสุนาวิวัฒน์ ทองขาว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723126 นางนุงวิตย์ ชีพา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723127 นางลอองดาว หมื่นจิตต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723128 นางสาวก้อย ฤทธิ์แจ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723129 นางสาวบุปผา สิทธิพุทธ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723130 นายแสงทอง เครือเนตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723131 นายทวีศักดิ์ จันทร์เหลือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723132 นางบุญชู พลแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723133 นางสาวอภัชลิน แสงหาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723134 นางสาวจิตรลดา โสดทุม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723135 นายมิตร ทองช่วง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723136 นางนงค์นุช อาชวานันท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723138 นางสาวอภิญญา พิมพา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723139 นายจีรภัทร สุขสวัสดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723140 นายสถิตย์ เจือจาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723142 นางสาวชัชรี คุ้มภัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723144 นางสาวสุกัญญา ทองหล้า อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723145 นางยุพิน จันทวงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723146 นางสาววิภาวี วงค์แก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723147 นางสาวจิราภรณ์ ด้วงมาก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723148 นายกิ่งสน ตุนก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723149 นางสาวสารี ตันยศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723201 นางรุ้งตะวัน เหล็กคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723202 นางสาวจิตติมา ศรีชัยยา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723203 นางพรพิมล เสาร์เฉลิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723204 นางสาวภาวิณี จีระกมล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723205 นางสาวศรีพรรณ ช่วยเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723206 นางสาวสุปริม กาสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723207 นายนิติพงษ์ ด้วงแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723208 นายบุญมาก เกิดวงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723209 นายชูชีพ มากบำรุง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723210 นายยุทชัย เรืองปิยะเสรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723211 นางสาวบุญล้อม นกมั่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723212 นางสาวพัสตราภรณ์ สิงหัส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723213 นางจุลจิรา ทองเปรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723214 นางสาวรุ่งวิรัตน์ คำเกษม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723216 นายสนธยา รัตนวงศ์ปาล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723219 นายยุพิน เสนานรินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723220 นายชาญณรงค์ แก่นสารี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723224 นายศุภฤกษ์ โชติวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723225 นางสาวพรสุดา เพียภูเขียว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723226 นางสาวพัชราภรณ์ ทับทิมงาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723228 นายสยาม เหล่านภาพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723229 นายอภิชาติ ทองไทยสกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723231 นางสาวสุกัญญา เพชรอุดม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723235 นางสาววันทนา อ่อนสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723237 นายอริชัย เทืองน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723238 นางประนอม จันทร์จิตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723240 นางสาวสุรีรัตน์ ประทุมสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723243 นางสาวสมใจ อินทจร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723245 นางสาวมะลิ ศิริวัฒน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723301 นางสาวอรพินธุ์ พิศวงปราการ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723302 นายประวิช ประเสริฐสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723304 นางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723305 นางสาวนุชนาถ ขาวเหลือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723306 นางสาวสุจิตรา พินิจเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723307 นางสาวภณิตา งามสม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723308 นายสมศักดิ์ ราชโยธา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723310 นายบุญเรือง จำแม่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723311 นายเกษม เสือดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723312 นางสาวดารินทร์ กลิ่นผล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723313 นายวสันต์ มายาท อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723315 นางพัดชา วราหะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723322 นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723323 นางสาวเบญจทิพย์ คำติง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723327 นางวิไล วงษ์ทาโส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723328 นางสาวศศิธร ราชพรหมมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723330 นางสาวปัทมา อบอุ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723331 นางสาวยุพา หุ่นทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723332 นายมงคล สายทองติ่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723333 นางดลฤดี ราชโยธา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723334 นายสุกานต์ ฐานกุมมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723335 นางสาวดวงพร ถนอมทรัพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723337 นายศุภศักดิ์ จักรบุญมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723338 นางสุภา แสงสุก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723339 นายกฤษฎาวุฒิ นวลนิจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723340 นางสาวสายใจ สายไหม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723342 นายไพบูลย์ จันทร์ศร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723343 นายอรรครัตน์ นะมะปัทมราชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723345 นางสาวบุญยืน แสงแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382723347 นายประสิทธิ์ เพชรเกิด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382740101 นางสาวทิพวัลย์ ศรีสวรรค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740102 นางสาวพิมทอง ภักดีสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740103 นางปัฐกาญจน์ แตโช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740104 นางดวงใจ เพชรน่าชม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740107 นางสาววรัญญา บางขาว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740110 นางสาววรัชยา ด้วงสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740114 นางอภิรักษ์ อินทเสือ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740116 นางสาวมะนิดา มะลิวัลย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740117 นางสาวนงลักษณ์ จำปาทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740118 นายประดับ เกตุดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740120 นายสัญญา เหมวัฒน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740124 นางสาวธีรารัตน์ เงินน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740130 นางสาวทัศนีย์ วงษ์โพธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740131 นางสงกรานต์ สมมีชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740133 นางสาวโสน เตยะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740134 นางสาวชนนี คงอยู่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740135 นางทิพพาภรณ์ ขำศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740138 นางเฟื่องฟ้า ทองมาก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740139 นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740140 นางสาวสรัญญา โลเชียงสาย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740141 นางสาวนันทนา ริจนา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740143 นางสาวบัวหวัน คำน่วม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740144 นางมณีรัตน์ รอดน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740148 นายพรศักดิ์ สร้อยอินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382740151 นายวิสิทธิ์ สงวนสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382823102 นายจินตวัฒน์ ต่อสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823104 นางสาวรัตนา โยธาวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823105 นางสาวอรนุช อินทร์บัวทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823107 นางสาวจารีพร พิมพ์มะมุก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823108 นายสมศักดิ์ ศรีม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823111 นายบุญยัง ไทยประยูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823115 นางสาวสุกัญญา บุญวิเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823116 นายสิทธิชัย จินตกะวงส์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823117 นางสาวนฤมล สังข์เงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823118 นางสาวชลิตา ด้วงมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823119 นางสาวน้ำผึ้ง สีงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823121 นางสาวนุศรา หาญรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823122 นางสาวนที เจริญสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823123 นางการะเกด คำยอด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823124 นางสาวปิยะวรรณ เอี่ยมศิริรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823125 นายดิเรก ชัยสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823126 นางสาวสิริวรรณ อังคุระศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823127 นางสาวปัทมา จันทร์แย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823128 นางสาวประนอม เสือราช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823129 นายอดุลย์ แสงสุก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823130 นางสาวบัวลัย กางถิ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823131 นางสาวอารีย์ เม่นขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823133 นายประดิษฐ์ รอดน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823134 นางสาวฐิติรัตน์ พิมพาพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823135 นายนิยม รอดน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823136 นายกันตภณ นิยมไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823137 นางสาวสุภาวดี เพชระกระจ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823138 นายภิรมย์ สังขพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823139 นางสาวสุดารัตน์ สุขเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823140 นางสาวรพีพร เกียรติสุขเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823141 นางสาวช่อผกา งามเหลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823142 นางสาวนภาพร บัวบังใบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823144 นางสาวไพวรรณ ทองสม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823145 นางประนอม หิรัญรัศมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823147 นางสาวปิยาภา จันทร์กกผึ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823148 นายพูลทรัพย์ พิมพ์สิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823149 นายรังสรรค์ วงษ์ทาโส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823151 นายเจตน์ อิ่มคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823153 นายประสาร การกิ่งไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823155 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823156 นายไพโรจน์ พรเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823202 นายณรงค์ ตันพานิช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823203 นางสาวสุดที่รัก เชื้อบุญมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823204 นางสาวอนงค์นาง จามรภูมินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823205 นางสาวสุกัญญา พันธ์วิทยาศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823206 นางสุนทรี เด็ดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823207 นางสาวชวาลา พรหมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823209 นางจำเนียร บุญรักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823210 นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823211 นางสาวสมจิตร ทองปฐพี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823213 นางสาวนภาพร ออดดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823214 นางสาวจันทร์เพ็ญ สวาทวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823215 นางสาวสุทิศา เจริญสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823217 นางวิริยา ธรรมเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823218 นางสาวรัตติยา ยะลาทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823222 นางกิตติพร ชุ่มชื่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823223 นายศราวุธ สกุลพิทยาธร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823225 นางรัชดาพร ชอบดอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823226 นางสาวปาริชาติ จันขัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823227 นางวรรณา จิราพงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823228 นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823230 นางนัทธีรา ประพันธ์พัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823231 นางสาวสุจิตรา ยืนทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823232 นางสาวอัมรินทร์ เคารพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823233 นางนพรัตน์ นาสมจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823234 นางสาวสมคิด สีชน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823235 นางสาวอัญทิรา บุญซ้อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823236 นางสาวมยุรา คงอุดมธนกร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823237 นางสาวจามิกร คำลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823238 นางสาวนิตยา อ่อนโชติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823239 นางสุกัญญา ประวันเตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823241 นางสาวสุธาทิพย์ เรืองกาญจนพงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823242 นายภาณุพันธ์ ระวิโรจน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823243 นางสาวรังสิยา นันเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823244 นางถาวร ทองเปลว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823245 นางสาวสุมนา ร่วมทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823246 นางสุวิทย์ พานิชการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823248 นางอรไท หงษ์คำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823249 นายพีระ จันทร์ชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823250 นางสาวสมคิด อินทร์โชติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823251 นางสาวสมศรี แสงมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823252 นางรัตนา บุญศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823254 นางสาวสมศรี ผู้อยู่สุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823255 นางสาวสำราญ เจนจบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823256 นางสาวอาทิตยา ศรีม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823258 นายเรวัต ยศถา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823259 นายประภาส แก้วแพง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823261 นางสาวขนิษฐา สุริยะวิจิตรวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823262 นางอรอนงค์ คนมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823303 นายจารึก น้ำดอกไม้ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823304 นางพัฒนา เต็มเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823306 นางสาวตรารัก ทองดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823308 นางสาวพานทอง แสงพา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823309 นางสาวสุมาลี มะอุเทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823310 นางสาวอัญชลี สุขน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823311 นายวัชรศักดิ์ สังข์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823313 นายประสิทธิ์ คำอุไร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823314 นางสาวคมคาย นาคบุตรศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823315 นางสาวอรทัย จันทร์นุช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823317 นายมนต์นที พัดวัง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823318 นางสาวอารีย์ เชื้อสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823319 นางสาวพิชามณธุ์ คำตัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823320 นางณัฐพร พรมสา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823321 นายเวคิน สีทองเสือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823322 นางสาวไพเราะ สยามไชย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823323 นายจักรกฤช เหมวัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823325 นางสาวลชิตา สุขโฉม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823327 นางสาวเวฬุรีย์ โคตรชมภู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823328 นางสาวนภาพร ศรีสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823329 นางวรรณี หน่อสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823330 นายจิรันธนิน ศรีพล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823331 นายเดชา ซาลาม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823332 นางนริศรา บัวเกตุ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823333 นางสาวบังอร รณหงษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823334 นางสาววิลาวัลย์ ฉันทะปรีดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823335 นางสาวสุกัญญา ปั้นโฉม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823336 นางสาวพรมมิน อ่อนอิงนอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823338 นายอำนาจ นาคเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823341 นางสาวจรรยา คำมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823342 นายสุภาพ เรืองเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823343 นางสาวสุนิสา ซาปา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823345 นางสาวทิวารัตน์ สิริชีวกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823346 นางสาวนิโลบล ใจนิ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823348 นางสาวมาลินี แจ่มจำรัส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823349 นายประมาณ วิเศษบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823350 นางสาวขจรจิตร ภิวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823351 นางสาวสุทิศา ศรีสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823401 นายอโนทัย วัฒนสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823402 นายอภิชัย ไชยชมภู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823403 นางระจิตรา ทองนวด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823405 นางปัญจะ รัตนวิชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823406 นางศรีนวล อิงคนินันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823407 นางสาวสุนันทา บ้งกาวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823411 นางสาวณัฐมน เก่งกิจการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823412 นางสาวจีระภา กงมนต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823413 นายพีรพล คณะช่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823416 นางบังอร ภูยอดเมฆ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823417 นางสาวอัจฉรา ไพศาลธีระจิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823418 นางสาวอรนุช ธรรมาธิวัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823419 นางสาวญาณิศา หมู่พรหมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823420 นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823421 นายชาญชัย สีแสงอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823422 นายประเชิญ ชาญสูงเนิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823424 นายทศพร สมโรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823425 นางสาวรุจิรา รักษาบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823426 นายสุรพันธ์ มั่นการโชค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823427 นายบุณยฤทธิ์ บุณโยประการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823429 นางสาววันประภา สาวะรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823430 นางสาวสายชล ภูไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823431 นางปาริชาติ อินทรีย์รักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823432 นางบุษบา บุษบาแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823433 นางสาวจีรานันท์ อ่ำเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823434 นางสุวภา ทันตกาญจนาพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
382823501 นายไพรัชต์ พรมดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823502 นางสาวสุนิสา เส็งเอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823504 นางยุภา ทองพัด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823505 นายภิรมย์ ปาละกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823509 นางรัชนี โสภณโชติสมบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823510 นางสาวสมปอง ระตะเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823511 นางสุปรียา แสนสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823512 นายวิธียุทธ ดิษบรรจง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823513 นางสาวเกษศิริ ทวีทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823515 นางสาววารีย์ ยิ้มศิริวัฒนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823516 นายบุญลือ กองหนู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823517 นายบุญเกิด ชายวิริยางกูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823518 นายจรัญ เมาลิกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823519 นายวิชัย จงกสิกรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823520 นายสุโข คำวัฒนา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823521 นายทูลใจ เนตรแสงศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823522 นายอัมพร ทาขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823523 นายอุดมศักดิ์ กิด่วน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823524 นายสีไพร ชัยศรีนิรันดร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823525 นางสาวรุ่งนภา คงคา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823527 นางสาวดวงตะวัน ใจทิพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823528 นางจตุรพร สิทธิถาวร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823529 นางชัชฎาภรณ์ เพ็งท่าโรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823530 นางฉัตรฤดี เจริญรุกข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823531 นายสมชัย อินทร์ตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823532 นางสาววราภรณ์ วราวัฒนธำรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823533 นางสาวแก้วฤทัย ทองเหลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382823534 นางสาวมาลิน โอภาส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923101 นายสมพงษ์ อินนัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923102 นางสาวแป้งล่ำ แซ่ลิ้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923105 นางสาวประภาพร จำปาแดง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923107 นายนิยม ชัยบุโฮม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923108 นางสมจิตร คำเพราะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923110 นายสมเกียรติ์ หงษ์โต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923111 นางสาวมยุรี บุรีรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923112 นางสาวเสาวภา แซ่จัง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923114 นายสรกิจ โกแสนตอ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923115 นางสาวทิพเนตร สีทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923116 นายสมพร ลาสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923117 นางสาวอรุณี บรรจงแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923118 นางสาววรีรัตน์ คุ้มนุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923119 นางสาวบุญชู ปรีชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923121 นายอนันต์ชัย ปอแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923122 นางสาวมงคล ไกรเมฆ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923123 นางอัมพรรัตน์ รัมณีย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923124 นายเอกไท สุวรรณหิตาทร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923128 นายธวัช เสนนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923130 นายสุรัตน์ แสนทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923131 นายสังเวียน คำรุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923133 นายวิทยา ต่อวัฒนกิตติกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923134 นางสาวอัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923135 นางฉวีวรรณ พันธุ์พรหม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382923142 นางสาวสมจิตต์ ไทยเลี้ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
382940102 นายณัฐพงษ์ บุญห่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940103 นางสาวจุติมา ธรรมนิรมล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940104 นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940105 นางสาวสุภาพร สังข์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940107 นางสาวชลลดา พวกขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940108 นางสาวอมรรัตน์ ตระกูลดิษฐ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940109 นางสาวสุรีรัตน์ จารัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940111 นางสาวศิวพร ต้ออาสา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940112 นางพรทิพย์ กิ่งแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940115 นายอารุณ จั่นเพ็ชร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940116 นางสาววศมน นุชสวาท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940118 นางนันทิยา ชูจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940120 นางสาวสมพร ยูรวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940121 นางสาวเบ็ญจวรรณ ดอกสร้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940123 นางสาวปณิสา ทองแผ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940124 นางมัสติกา มโนภิรมย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940126 นายศราวุธ เรืองเจริญสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940128 นางสาวศิริพร กอกเชียงแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940130 นายเชี่ยวชาญ โสภิตอาชาศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940131 นายมิ่งขวัญ กุยเกีย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940132 นายศักดิ์ชาย ดีมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940133 นายทวีศักดิ์ รินนาศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940134 นางรัตนา โฉมอุปฮาด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940136 นางสาวสมฤทัย ทองธุรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940141 นางสาวนริศรา พวงพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
382940143 นางสาวจันทร์แรม จันทร์ณรงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740101 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพิมาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740103 นางนิภา ขาวพรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740104 นางสาวพรพรรณ น้อยแพง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740105 นางสาวรัตนา มีนาค อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740106 นางสาวกนกวรรณ มางาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740107 นางสาวพูลสุข อภิฤทธิโรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740108 นายบรรจง จันทร์เข็ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740109 นางสาวอนัตตา เพชรศิลา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740112 นางสาวเอ็นดู ทองจั่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740113 นางสาววรัปสร แก้วอินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740114 นางน้ำค้าง สาติบุตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740115 นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740118 นางสุภาพร ไตรรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740122 นางชลัยย์กร วงษ์เจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740123 นางสุพัช อายุมั่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740124 นางนรี ฉ่ำพงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740126 นางฉลาดา สุรเดช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740130 นายสิทธิพร เภาอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740132 นายปัญญา ยอดจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740133 นายวุฒ ทวีทรัพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740134 นายวิรัช สาติบุตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740135 นายปริญญา ถิรธนาศักดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740136 นายชาติ มุมทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740138 นายศุภชัย ลิ้มกมลทิพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740139 นายสำเร็จ เจริญภาพ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740140 นายมานัส อินทร์ขาล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740141 นายเบญจรงค์ ศิลปคุณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740142 นายสุทธิชัย สุนทราภักดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740143 นายสัญญา คำแฝง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740144 นายสุวิชาติ โคกทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740150 นายอาวุธ ปลอดภัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740151 นายสมมาตร เทศแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740152 นายพรหมลิขิต เมืองพรหม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740154 นายเอื้อน นะอะภัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740157 นายธรรมนูญ ตั้งประดิษฐ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740204 นางสาวชุติมา กันฟัก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740205 นางสาวสมคิด อุ่นเรือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740206 นางสาววิภาพรรณ กลกาลกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740207 นางสาวรัตติยา จันทรสุขา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740208 นางสาวประเทือง อัสถิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740209 นางสาวสุนันทรา ภมรกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740210 นางอาทิตยา ภักดีบุรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740211 นางสาวสุดา ประสาท อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740213 นางสาวปานทิพย์ แดงมีทรัพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740214 นางสาววรรณวิมล ม่วงกร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740215 นางสาววันทนา กลางสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740218 นางสมจิตต์ พุกอิ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740219 นางศรีรัตน์ วงศ์ขันตี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740221 นางลดาวัลย์ ชุติวัตรพงศธร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740222 นางรุ่งนภา แสนยะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740223 นางสำรวย หมื่นยงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740224 นางเทวัญ เกิดมงคล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740226 นายวินัย จันทร์เฉลิมศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740228 นางสาวนุชจรินทร์ เรืองจิตชัชวาลย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740229 นายนเรศ สงค์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740230 นายสิงห์โต จันทรมณี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740231 นายพิทักษ์ พลมาศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740232 นายอธิบดี วีระเศรษฐกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740233 นายสมเจตน์ ศรีตองอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740234 นายศิริวัฒน์ อัตชู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740235 นายนิวัฒน์ เนตรแหน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740236 นายอดุลย์ ทองไหลมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740237 นายอานนท์ เนียมเปรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740242 นายซ้ง อิฐสุวรรณากุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740243 นายสุธี คำงาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740245 นายสุเทพ พรมเคียมอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740247 นายแฉล้ม ขำเอี่ยม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740249 นายสมบัติ วุฒิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740250 นายสุริยัน ดอนจันทร์เขียว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740251 นายอิศรา เวชยากิจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740252 นายชัยพร เสริมชาติเจริญกาล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740253 นายธนะฤทธิ์ พลอาจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740254 นายรัฐวิทย์ เพ็ญศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740255 นางลัดดาวัลย์ เขื่อนรอบเขต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740301 นางสาวใกล้รุ่ง เพชรหมู่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740302 นางสาวนวลจันทร์ อุณหิต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740304 นางสุกัญญา พุ่มช่อนกลิ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740306 นางสาวนราภรณ์ อินทริต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740307 นางสาวยุพิน จาดเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740309 นางสาวกรรณิกา จันทร์กลิ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740311 นางสาวพรรวี วงศ์ชัยชาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740313 นางสาวพวงผกา ทาโทน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740314 นางสาวขวัญยืน บรรณะทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740315 นางสาวสุนันท์ จันทร์ประเสริฐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740316 นางสาวชลธิชา พร้อมทองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740317 นางเดือนเพ็ญ บุราเลข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740318 นางสำราญ สายโต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740320 นางสาวนิโลบล ปานสุวรรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740322 นางจรัสศรี จารุฤกษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740324 นางวรรณดี ปรักมาส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740325 นางกัลยา ศรีนาค อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740326 นางสมศรี เกตุแจ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740328 นางอรชร ทองสว่าง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740329 นางศิริพร ศรีสุทธิรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740330 นางศุภวรรณ กาเซ็ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740331 นางเตือนใจ คุ้มแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740332 นางอมรรัตน์ วงศ์ทองเหลือ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740333 นางกุลวดี กุลกนิษฐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740334 นางอัลธลิกา ดิษป่วน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740335 นางสำเนียง ขำดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740337 นายปราโมทย์ ภูวสรรเพ็ชญ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740338 นายสุเทพ เสือขำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740339 นายสาโรจน์ ปานแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740340 นางสาวศรีรัตน์ สกุณาทวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740341 นายสมชาย ขำเกิด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740343 นายธำรงค์ศักดิ์ รังสิภาพรกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740344 นายวิวัฒน์ ชาญชัยมงคล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740345 นายวินัย นิยมไทย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740347 นายสุทธิพงษ์ ปิงยศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740348 นายชัชวาล แจ่มเงิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740349 นายธงชัย เพิ่มพูนธัญญกิจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740350 นายจุมพล จันทร์หิรัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740351 นายอานนท์ โฉมยงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740353 นายประจักษ์ พานทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740355 นายทรงเดช พูลเส็ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740356 นายธนาคาร คำสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740357 นายจำลอง ทัศนา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740358 นางศุภรัชต์ เกียรติโชคชัยกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740402 นางสุภาพร มั่นเกตุ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740403 นางสาววงเดือน หยวกเดช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740406 นางสาวเอื้อมพร กุลสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740407 นางสาวสมนึก เมฆอ่ำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740408 นางสาวมยุรี ก้อนแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740409 นางสาวสุรัตน์ เทียนวัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740412 นางสาวอัจฉรา โพธิ์เจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740413 นางสาวกาญจนา กองกล้า อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740414 นางสาวมาลิน หลีเกษม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740415 นางสาวนวลอนงค์ แสงไพโรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740416 นางสาวสิริพรรณ ม่วงประเสริฐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740417 นางชดช้อย แจ้งอิ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740418 นางสาวลดาพร อิ่มปรีชา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740419 นางสาวนพรัตน์ ทวยพวก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740421 นางพยงค์ เปลี่ยนศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740422 นางวีรนันท์ สิงห์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740423 นางสุภารัตน์ มั่นคง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740425 นางพิสมัย บัวทิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740426 นางลัดดา ชอุ่มเกต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740427 นางวัชรี ประยูรยิ้ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740429 นางภารุจีย์ อินทมานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740431 นายทรงกลด ปั้นเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740433 นายยงยศ นวนคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740434 นายบุญรุ่ง งามวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740436 นายอภิชาติ คงขันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740437 นายชูศักดิ์ บุญตา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740441 นายพงษ์ศักดิ์ วันทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740442 นายวีระชน แป้นศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740444 นายถนอม เพ็ชรล้อมทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740445 นายสุทธิพันธ์ กันสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740446 นายธีรวุฒิ ปกรโณดม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740447 นายชำนาญ เรืองมาลัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740449 นายพยับ จันทไทย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383740453 นายชัยยะ น่วมเจิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
383823102 นางสาวสุนีย์ จันทร์สี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823103 นางสาวนวนันท์ เพชรวารี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823105 นางสาวลาวรรณ สุทธิศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823107 นางสาวรุ่งทิพย์ เงินเส็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823108 นางสาวศุภกาณฑ์ โพธิ์นคร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823109 นางสาวสุวรรณา ฤทธิเดช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823110 นางผ่องศรี สินจุ้ย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823111 นางสาวการะเกศ บุญเนียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823112 นางสาววิไลลักษณ์ ทรงบัวผัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823113 นางวิลาวรรณ ทัฬหพัชรกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823114 นางสาวภาวี สนธิกัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823115 นางเกล้านภา เอี่ยมตาล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823116 นางสาวสุนีย์ เพ็ชรโต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823117 นางนภัทสร บำรุงสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823119 นางสาวประเสริฐศรี พรรณราย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823120 นางสาวนลินรัตน์ ปฎิภาณพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823121 นางสาววิจิตรา ธีรนิติกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823122 นางสุขสันต์ พฤกษะวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823123 นางบุษบา ดิษฐแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823124 นางวาจา เหล่ากสิการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823125 นางพรสวรรค์ ภู่จีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823126 นางกาญจนา เนียมทับทิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823128 นายสังวาลย์ ไพรทูลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823130 นายอนันต์ อินทโสต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823131 นายธเนศ ชุติวัตรพงศธร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823132 นายสมควร เอนกพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823133 นายบัญญัติ ดีมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823134 นายเกียรติศักดิ์ ไม้หอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823135 นายวศิน สิงหนาท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823137 นายเจริญ สายคล้าย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823138 นายสุเทพ เณรหลำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823139 นายสุรชัย รังษีวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823140 นายศักรินทร์ ฉายศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823141 นายดำรงค์ฤทธิ์ เดียวสุรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823143 นายทวีพล มัชฌิมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823144 นางวันทนา ประดงรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823145 นายวิธวินท์ แก้วน่วม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823146 นางสาวนงลักษณ์ สุขสวาสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823147 นายสมศักดิ์ พลขันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823148 นายประยูร สุขแซว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823149 นายวิชาญ รอดคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823151 นายพายัพ ไชยพัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823152 นายมานพ ธูปหอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823153 นายวรเชษฐ ศิริรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823155 นายบุญส่ง วิลัยรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823156 นางสาวชลอ เลาวกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823157 นางวิจิตรา ฉ่ำรัศมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823158 นางวัชรี ยาสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823202 นางสาวแพรวพรรณ ภูมิวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823203 นางสาวดาวใจ สอนวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823205 นางสาวปราณี เพชราวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823206 นางสาวบุศราคัม ศิลปคุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823207 นางสาวสวรรค์ ก้อนจันทร์เทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823208 นางสาวอรนุช ศรีสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823209 นางสาวมารยาท มุจรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823210 นางสาวบุญชิรา สร้อยสำอางค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823212 นางอมรรัตน์ แสงตาล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823213 นางสาวจันทนา สิงหเดช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823214 นางสาววาสนา สุกเล็ก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823215 นางสาวฉัตรวิมล จันทรมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823217 นางสาวสำเนียง พวงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823218 นางสาวลัดดาวัลย์ สงพูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823221 นางธัญมล ฤกษ์อุดม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823222 นางสาวรัตนา ตันติวัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823223 นางสาวพิชชาทร สุขพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823225 นางสาวเหร่ เพชราวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823227 นางดวงพร นาเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823228 นางปรัศมน ศรีจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823230 นางสุภัตรา สุขแก่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823232 นางจุฑามาศ ชูเฉลิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823233 นางสมคิด ไตรยุทธรงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823234 นางธัญญา ปั้นเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823235 นางจงกล หมั่นศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823236 นางประเสริฐ สิงห์เวียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823237 นางวิชชุนัย เชื้อผู้ดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823238 นางเพลินพิศ ศรีประดิษฐ์พงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823239 นางจินดา นวนคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823241 นางวารี พานะมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823242 นายกนก พงศ์อายุกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823243 นายรัตนศักดิ์ บดีรัฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823244 นายศุภชัย กัลยาณวัตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823245 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823246 นายพิทักษ์ อรุณประเสริฐกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823247 นายครองศักดิ์ สกุลศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823250 นายสมกมล อั้งสุพ่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823252 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823253 นายสมหมาย จำปาทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823255 นายสมบูรณ์ มณีท่าโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823256 นายจักรพันธ์ รอดโพธิ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823301 นางสาวพนิดา แสงจันทร์ฉาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823303 นางสาวอารี ตงเท่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823304 นางสาวพรพิไล เนียมสนิท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823305 นางสาวปิยวรรณ กลั่นธูป ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823306 นางสาววรรณา มะกล่ำทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823308 นางสาววารุณี ภูมินทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823309 นางสาวนุชจิรา อิสรางกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823310 นางสาวจิตติมา บุญใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823311 นางสาวชุติมา วงษ์มณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823313 นางสาวอำมะรา ฟูพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823314 นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823316 นางสาววันดี จิตติรัตนกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823317 นางสาวสวนีย์ บุษดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823318 นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรืองฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823319 นางศิริรัตน์ ทวีทรัพย์สมบัติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823321 นางสาวภัสราภรณ์ รื่นรมย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823322 นางสาวชเนตรตรี แก้วจรูญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823323 นางสาวนภสร ขำเอี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823324 นางสาวกาญจนา บัวกลิ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823325 นางสาวอุไร ฤกษ์ดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823326 นางสาวปิยาภรณ์ ทองท้วม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823327 นางสาวนันทิยา งอกสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823328 นางสาววรรณา หอมหวล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823329 นางสาวชุษฎ์ตมา สงวนเผ่า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823330 นางสาวอรุณรัตน์ นาคแนม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823332 นางปิยะนาถ สังวริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823333 นางสาวขนิษฐา การสมนุช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823336 นางสาววรางคณา เกิงฝาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823337 นางสาวจิราภรณ์ หมอนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823338 นางดวงสมร ฉิมปาน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823339 นางสุปราณี จี๋คีรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823340 นางกัลยาณี นรรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823341 นางสาวอุษา กระดังงา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823342 นางจิดานันท์ จันเข็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823343 นางสุธรรมา รัศมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823344 นายกฤษณะ วงษ์มณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823347 นายทวีศักดิ์ ธรรมเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823349 นายชัยพงษ์ คำฟัก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823350 นายจักรกฤษณ์ บำรุงสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823351 นางสาวจีรนันท์ ฉิมสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823352 นางสาวระเริงชน ต้นซุ้ย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823353 นางสาวพัชรี เพ็ชรรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823355 นายสมนึก ทับทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823356 นางสาวอุบล คงคา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823358 นายฉลอง ประดิษฐ์สุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823359 นายวชิรา พฤกษะวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823401 นางสาวกรกรต ชังคะนาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823402 นางสาวมะยุรี เพชรรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823403 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สินอุดม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823404 นายสง่า พิมพ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823405 นายสมาน ม่วงขำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823407 นางนันทา น้อยนาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823408 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823409 นางสาวพรรณี อินทศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823410 นางสาวนวรัตน์ อ่วมแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823412 นางสาวสิริกุล กิจทวีเลิศกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823413 นางณีรนุช ตันติไพบูลย์วงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823414 นางสุรภี กิตติตระการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823415 นางสาวน้ำฝน สนิทม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823416 นางมานิตา อุดมรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823417 นายวสันต์ แสงสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823418 นางพวงลัดดา อ่ำทิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823419 นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิ์สบุก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823420 นาย(ญ)น้องนุช จันทมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823422 นางอินทิรา พุฒทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823423 นายจิรวัฒน์ อินทร์เถื่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823425 นายประมวล คงทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823426 นายนคร ฉิมพาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823427 นายสมเกียรติ เกษรพิกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823429 นายประวิทย์ เนียมเที่ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823430 นางสาวขวัญเรือน เลี่ยมสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823431 นายศิริ มิคะนุช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823432 นายละเอียด บุญทิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823433 นายธีระ ยิ้มเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823434 นางสาวนงนุช นากวิไล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823435 นายเจริญ โภชนะสมบัติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823438 นายวิเชียร ลัพบุตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823439 นางกรุณา มังคละเศรณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823440 นายวันชัย โกสุมพิทักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823501 นางสาวจิราภา กวางศรีทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823502 นางสาวนงนุช ศรีสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823503 นางสาวธนยพร ชมภู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823504 นางสาวชุติพร อินทรสถิตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823505 นายชยาพล โภชนะสมบัติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823506 นายชวินทร์ สุขมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823507 นางสาวสิริพร สุขมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823508 นางจิราพร แทนปั้น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823509 นายสุทัศน์ มานุวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823510 นางพรเพ็ญ มานุวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823512 นายอนุพงศ์ ปัญญาดิษฐ์วงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823513 นางสาวคำนึง วงศ์ญาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823514 นางสาวรุ่งทิพย์ เกตุมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823515 นางฐิติมา ศุภะรัชฏเดช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823516 นางสาววันเพ็ญ ตรีชิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823517 นางวาณี ตักศิริชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823518 นางสาวพาณี อุนาภาค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823519 นางสาวสุมาลี วงศ์มหทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823520 นางนิภา ศิริอุปถัมภ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823521 นายสุรพงษ์ พันธงชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823522 นายพเยาว์ นวมเขียน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823524 นายกิติพงค์ จงบุญประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823525 นางบัวศรี แพรขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823526 นางนิ่มนวล นวมเขียน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823527 นางสุดถนอม สายแวว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823530 นายสวัสดิ์ พันมหา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823531 นายสมจิตร สิตวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823532 นางสาวจงกล อินศวร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823534 นายวัชรศักดิ์ นุกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823535 นายชัยเลิศ จิตประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823536 นางสาววิภาพร รักขิตะวัฒนา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
383823537 นางสาวเพลินตา แผนชู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391727101 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทำพล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727103 นางสาวเบ็ญจมาศ เปี่ยมรอด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727104 นางสาวศิริกุล กองเงิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727105 นางสาววราภรณ์ บุญอยู่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727107 นางสาวชุลีพร สีหามาตย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727108 นางสาวสายฝน พิมพ์จันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727109 นางสาวจันทร์จิรา สิงโตทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727110 นางสาวมยุรี ดีโส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727111 นางสาวอัญชลี กลมกอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727112 นายสราวุธ พุกสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727113 นางสาวเอมอร โรจนชินบัญชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727115 นางสาวจินตนา แสงใส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727116 นางสาววรรณดี พะนมมาศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727117 นางสาวปาริชาติ กรกระโทก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727118 นายอภิรักษ์ สารี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727119 นางสาวอัจฉริยวดี ซึมซาบ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727120 นางสาวชุติกาญจน์ สุริยะธรรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727121 นางสาวมณฑาทิพย์ ม่วงจีน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727123 นายวัชระ คำตื้อ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727124 นางสาวกัญญาวีร์ ตุ้มทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727125 นายอุเทน บัวทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727126 นางสาวอันธิกา โพธิกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727128 นางสาวจีริสุดา คงสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727129 นางสาวศศิทร ทองสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727130 นายมนตรี กันทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727133 นางสาวสมบูรณ์ บัวสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727134 นายชัชชัย กระจ่างบ้าน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727135 นายณรงค์ศักดิ์ ดวงแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727137 นางสาวพัลลภา สุขดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727138 นางสาวสุกัญญา คำหลวงเติม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727139 นางสาวกัลยา ก้อนดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727140 นางสาวปราณี จงธรรม์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391727141 นางสาวณฐพร เมฆกระจาย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
391823101 นางสาวอรทัย คงสีไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823102 นางสาวจิตติมา เกษศรีสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823103 นางสาวเมธาวี เจริญสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823104 นางสาวดวงฤดี อินทร์เมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823105 นางสาวศิริวรรณ์ บุญแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823106 นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823107 นางสาวสุชาดา มาปราบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823109 นางสาวอัจฉรา พันธุ์คงดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823110 นางสาวพวงเพชร ทองสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823111 นางสาวรุจิรา แก่นชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823112 นางสาวนันทิกานต์ ทองศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823114 นางสาวอนุวัลย์ แจ้งภูเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823116 นางสาวศศิธร มาป้อง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823117 นายสมนึก ขุนศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823118 นายอุเทน มีขวัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823119 นายสัญญา พานเหลือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823120 นายวิทิต นนทจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823121 นางสาวกัลยา พาคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823122 นางสาวภัทรา จุฬพันธ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823123 นางสาวเมธาวี ดอยลอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823124 นางสาวพุดทา กล้าหาญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823125 นางสาววราภรณ์ คงคา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823126 นางสาวสายฝน ซอนจำปา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823127 นางสาวประณิตา ดาโส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823128 นางสาวมะลุลี ผาติเสนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823130 นางสาวสิรัณญา ภูคันทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823131 นางสาวสุรีรัตน์ เกียรติกมเลศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823133 นางสาวขวัญเรือน ศิลประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823134 นางสาววาสนา กุลเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823135 นายมรกต บุตรฉิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823136 นายสัญญา ปลาดตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823137 นางสาวสมนึก จานสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823138 นางสาวยุพา โมธินา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823139 นางสาวจารุณี ทานมุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823140 นางสาวจิรนันท์ พันธ์ช่วย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823141 นางสาวสมเพียร ชาวบล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823142 นางสาวรัฐนันท์ สีทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823143 นางสาวมณีรัตน์ โรจนาวรนาถ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823144 นางสาวนภาพร พันธุ์เภา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823145 นายสมควร จักรเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823146 นายประดิษฐ์ ธูปมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823147 นางสาววรลักษณ์ ปันเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823148 นางสาวนุจรีย์ คำมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823149 นางสาวจิตรลดา พันธุ์ดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823150 นายสมชาย กิ่งคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391823151 นายสิทธิศักดิ์ จันทะคุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923101 นางสาวนุชจรี พลน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923102 นางสาววิไลวรรณ คลังระหัด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923104 นางสาวมาลินี เขียวอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923105 นางสาวกฤษณา หลวงแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923106 นางสาวปรารถนา บุญถนอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923107 นางสาววราภรณ์ สุวรรณโชติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923108 นางสาวนพวรรณ์ มามั่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923109 นายนรพนธ์ บุญแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923110 นายสุมิตร นิวินรัมย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923111 นางสาวสุภาพ กรมกอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923112 นางสาวหนึ่งนุช จันทร์ทิพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923113 นางสาววิไลพร อินท้าว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923114 นายดิเรก ทองเอี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923115 นางสาวนลิตตา สถาผล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923117 นางสาวสายสวาท บุญชู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923119 นายจักรพันธ์ โนนคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923120 นายสมชาย ศรีสม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923121 นางสาวศรีจันทร์ ธรรมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923122 นายธนศักดิ์ ศรีบัวเผื่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923123 นางสาวกัญญา ชูโตศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923124 นางสาวพรทิวา จันทวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923126 นายอนุสิษฐ์ ชาติสาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923127 นางสาวอรอุมา พูนทวี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923129 นางสาวสุริพร จันทัก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923130 นางสาวพัชรินทร์ เกตุชั่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923131 นางสาวคณิศรา นาคอ้น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923132 นายธวัช ไกรสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923133 นายดำรงศักดิ์ ขัตติยะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923134 นางสาวฮานีฟาร์ เพ็งเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923135 นางสาวกฤตพร คำพุฒ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923136 นายมานพ พรหมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923137 นางสาวนิภาวรรณ เขียวมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923138 นางสาวแก้วใจ เนียมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923139 นางสาวเนตรชนก ขวัญสิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923140 นางสาวยุวดี ตรีเนียม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923141 นางสาวรัชนี เพ็งสาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923144 นางสาวทองใหม่ เกษสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923145 นางสาวรัตนา เขียวอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923146 นางสาวกรกช ศิลปชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923147 นายประทีป สงกาที ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391923148 นายไพฑูรย์ เหง้ากันหา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
391940101 นางสาวสุกัญญา อาจศึก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940102 นางสาวจันทร์ทิมา หาสนนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940103 นายธงชัย คล้ายผา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940104 นางสาวอ้อมอุมา แสงสง่างาม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940105 นางสาวปิยะรัตน์ ทัตเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940106 นางสาวศุจีภรณ์ แซ่สัว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940107 นายประดิษฐ กลมกลิ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940108 นางสาวทัศนีย์ ด้วงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940109 นายวรพันธ์ หอยสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940110 นางสาววาสนา หุ่นวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940111 นางสาวอินทิรา สุวรรณชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940112 นางสาวธีรารัตน์ กางถิ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940113 นางสาวสุกัญญา บัวตุ้ย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940114 นางสาวอัญชลี รอดเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940115 นายสมมาตร ก้อนเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940116 นางสาวนงค์ลักษณ์ หาญรัตนพิทักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940117 นายชวลิต ทองพวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940118 นางสาวกัญญาพัชร รุนสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940119 นางสาวปภาวี กิตติธาราทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940120 นายณัฐพงษ์ วงษ์พันธ์ทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940121 นายพีรพงศ์ ซึมซาบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940122 นางสาวกาญจณา ฉิมพาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940123 นางสาวอรอุมา โพธิสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940124 นางสาวสาคร ศรีดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940125 นางสาวโสมศรี ต่วนโต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940126 นายชัยรุทธ์ จันดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940127 นายเอกราช วาพิไร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940129 นางสาวสุดารัตน์ พรหมบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940130 นางสาวเนาวรัตน์ แก้วจร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940131 นายอนุชา อิศราภรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940132 นางสาวจตุพร วารียันต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940133 นายชัยวัฒน์ รักก้อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940136 นางสาวอมรรัตน์ รุจิวัฒนากร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940137 นางสาวอุมาพร กรรเจียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940138 นางสาวกุหลาบ บุญมิ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940139 นางสาวประกาย ทองเพ็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940140 นางสาวจุฑามาศ พิมเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940141 นางสาวชวนพิศ ทาเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940142 นางสาวสมใจนึก ทารักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940143 นายนรานันทน์ จันเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940144 นางสาวปราณี เกษามูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940145 นางสาวนิโลบล พรหมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391940146 นางสาวเรณู ธนะศรีมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
391949101 นายภมรเทพ ศรีปลั่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949102 นางสาวขวัญเรือน น้อยลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949103 นางสาวปาริชาติ ระตะเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949104 นางสาวแสงประทีป จันทร์วิบูลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949105 นางสาวสมพร โอฐประไพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949106 นางสาวนิลฤดี จั่นครุฑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949107 นางสาวจันทิพย์ สมสร้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949108 นางสาวศณารัตน์ วงค์ษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949109 นางสาวนันทิญา ขันยศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949110 นางสาวปริสนา แสงจำปา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949111 นางสาวไพลิน โพธิ์ค่า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949115 นายบรรจบ ไทยแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949116 นายวีรภัฎ บุญกิตติภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949117 นางสาวกาญจนา หมวกชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949118 นางสาวสายทอง ประชาจักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949119 นายวิเชียร ไรเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949120 นายศรายุธ สีเผือก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949121 นายชยาคมน์ คำคุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949122 นายเอกรินทร์ ชาติสุภาพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949123 นางสาววรรณา บุตรบุญชู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949124 นายไกรสิงห์ ลียากาศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949125 นางสาววิมลรัตน์ บุญเสริม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949126 นายอรุณ สนใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949127 นายอนุชา ฤกษ์เวรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949128 นายสมศักดิ์ แก้วพวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949131 นางสาวสุกัลยา สวนเศรษฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949132 นายระมิน ยี่รัมย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949133 นายอมร วิชัยวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949134 นายวัชระ หอมสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949135 นายจงรักษ์ บุญสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949136 นายพนา คนมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949137 นายบุญเจตร์ เลิศจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949138 นางสาวสุจิรา ล้ำเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949139 นางสาวจันทนา ทรัพพะนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
391949140 นางสาวพัชรี นาพิจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392715101 นายสนุน ทุมมาสุทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715102 นางสาวสมพร บัวแย้ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715103 นางเนตรทราย เจริญชนม์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715104 นางสาวชุติมา ศรีวัฒนะพรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715105 นางสาวอารีย์ เทียมเมฆ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715107 นายบรรเทิง มูลหอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715109 นายธีรพล เป็นสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715110 นายวินัย พันธ์สมตน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715111 นางจันดา เสริมนอก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715112 นางสว่าง บุญเส็ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715113 นางณัฐธิดา สายัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715114 นางทองสุข มีเดช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715115 นายไฉน ทิมโต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715116 นางสาวฐิตินันท์ ศรีบัวรินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715117 นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715118 นายเดช วังคีรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715119 นางสาวอารีรัตน์ ดีสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715120 นางสาวพันธ์ทิพย์ สัตยะบุตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715122 นางสาวชลธิชา จันทร์ขาว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715123 นายพิพิธ ราชมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715124 นายสมัคร กางถิ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715126 นายชูชาติ แจ้งภูเขียว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715127 นายสาคร สาหร่าย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715128 นางยุพิน หาญคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715129 นายถนอม ศรีเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715130 นายสฤษดิ์ ศิริจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715131 นายแสวงหา พรมเภา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715133 นางสาวชุลี ศักดิ์เจริญชัยกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715134 นางสาวนงค์เยาว์ กันทาทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715135 นางพิศมัย พรมทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715136 นายอำนวย คำแว่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715137 นางสาวนันทวรรณ สีสม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715138 นายสมนึก ดีผาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715139 นางประยูร พันธ์สนิท อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715140 นางปราจีน เกรียงศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715141 นางสาวอรุณ เกิดมาน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715142 นางสุนันทา มณฑาทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715143 นายศราวุธ แจ่มแจ้ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715144 นางสาวหอมหวน อุนาศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715145 นางสาวเพียงจิตร์ วงศ์ยะรา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715146 นายบรรจง จันทร์หาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715147 นางปฎิมา ศรีใส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715150 นายไพรัช ผ่องแผ้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715151 นายสมศักดิ์ มุยคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715155 นายวีรชิต ศรีทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715202 นายทองเปลว กุฎเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715203 นายสุริยัน ทองสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715205 นางสาววาสนา ไข่นุ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715207 นายพิสิทฐ์ แก้วแจ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715208 นายวิฑูรย์ บัวอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715209 นายวัชรพงศ์ สารมะโน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715210 นายสมาน บุญแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715212 นายนิวัฒน์ พาพรหม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715213 นายคำผ้าย บุญเหลือ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715215 นายพูลทรัพย์ โกศินานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715217 นางสาวกันยารัตน์ แก้วศรีทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715218 นางดวงจันทร์ บุดดีคง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715219 นางสาวปาริชาติ เลิศประวัติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715224 นางสมจิตร ชาญฉลาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715225 นายสิทธิพันธ์ แขวงแข่งขัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715226 นายสุนทร อินทร์เพ็ชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715227 นายธีระศักดิ์ บรมสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715228 นางสาววรรณิศา บุตรศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715230 นายบรรจบ มารอด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715233 นางจรัญ รักษาสัตย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715235 นายธนวัฒน์ ประสิทธิเขตรกิจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715236 นางสาวอภิญญา คำอยู่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715237 นางจารุวรรณ อุดอ่อง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715238 นายสุนทร รักษาบุญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392715239 นายประเมิน เพชรดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
392723101 นางสาวมยุรา หน่อทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723103 นางอมรพันธ์ ปราชม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723104 นางกองแพง วิญญกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723106 นางสาวดารุณี จันมูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723107 นางสาวสุริวัลย์ เจริญรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723109 นางวราภรณ์ หวังแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723117 นายสุรพงษ์ เลาหไทยมงคล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723118 นางสาวจารุวรรณ์ มากพูน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723119 นางสาวสุกัญญา พึ่งพา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723120 นางสาวจารุณี จันทร์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723121 นางนงลักษณ์ บุญแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723122 นางณาตยา ชมภูเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723124 นางสาวดาริสา รัศมีจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723125 นายวุฒิ สังข์เมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723134 นางวิจิตรี จันทร์อินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723136 นางสาวศุภนัชฐ์ เทพธานี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723137 นางสมนึก สิงหกำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723138 นางสาวทิวาพร คงถาวร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723141 นางอุทิศา จิตต์เพ็ชร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723142 นายจิตวัตร บุญไทย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723146 นางสาวพจรินทร์ จันลิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723201 นางสาวเนาวรัตน์ ทิพยานุรักษ์สกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723202 นางสาวชลดา ฉัตรวงศ์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723203 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีตองอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723204 นายจุฑาธวัช ลีละโรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723205 นางสาวจิราพร ศรีนุต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723206 นางสาวโนรี โพธิ์เส็ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723207 นางสาวสุธิตา จอจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723208 นางสาวสมจิตร สมกำลัง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723209 นางสาวปริษา คำพูน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723212 นางสาวณิชกานต์ ตียากุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723213 นางสาวอนุรักษ์ อุทธิยา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723215 นางสาวจินตนา พรมสว่าง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723216 นางประไพ เมืองงาว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723217 นางจารุวรรณ ก้อนดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723220 นางนฤมล เพ็งอยู่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723221 นายชาญชัย ชูศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723222 นายชัยศักดิ์ มาราช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723223 นางสาวไปรญา สุขมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723224 นางเพียงพิศ ศิริคุตตาภรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723225 นางณิธิกรานต์ มงคลบวร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723226 นายนุกูล อ่องลออ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723227 นางสาวบุญหลาย มีสวัสดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723228 นางสาวน้ำอ้อย สุวรรณโชติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723229 นายสิฏฐพล ขำคง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723230 นางสาวบัวไทย วุฒิสันเทียะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723231 นางสุณิสา จันหา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723232 นางเพชรรุ่ง กลิ่นเกตุ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723233 นางสาวจันทร์แรม ชะยมชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723234 นางสาวอุษณีย์ เทศอินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723235 นายบุญส่ง พรมแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723236 นางสาวลีลาวดี อนุสรณ์สถิต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723237 นางสินีนาฏ แสนเหวิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723238 นางกฤษณา อธิบดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723239 นางสาวอิสยาห์ คำวัง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723243 นางสาวปิ่นทอง สาริน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723245 นางสุดใจ เงินอินต๊ะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723247 นางสาวปาวีณา ษรจันทร์ศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723249 นางสาวประภาพร ภักดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723250 นางพีชานิกา ทองย้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723251 นายเอกชัย สมจิตร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723301 นางสาวเมตตา ทองคำสุก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723302 นางสาวกุลรวี ด้วงหิรัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723303 นางสาวสุภาพร ศรีวิลัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723304 นางสาวมยุฤทธิ์ จันทร์พุฒ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723305 นางกนกวรรณ ศรีพิมพ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723306 นางสาวอรวรรณ ขันยศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723310 นางสาวนพรัตน์ แสนสวาท อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723311 นางสาวเกตุมณี อินทร์น้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723312 นางสาวนัยนา เริงสันเทียะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723315 นางสาวอาภรณ์ เปลี่ยนกริม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723316 นางสาวมณีรัตน์ เสริฐวาสนา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723317 นางสาววีรวรรณ กันแต่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723318 นางสาวยุพิน อังคสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723319 นางสาวประไพพรรณ แก้วสีดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723321 นางสาวไพริน ปลื้มจิตต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723322 นางสาวกอบกุล มีมะจำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723324 นางสาวสุจิตราภรณ์ ควรสมบัติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723325 นายสมัย หวังอินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723326 นายศักดิ์โกศล กันเย็น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723328 นายโสภณ ทองธานี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723329 นางสาวอรอนงค์ ขุนคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723330 นางสาวกษมา เมืองเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723332 นางสาวเตือนใจ เพ็ชราวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723334 นางสาวกุหลาบ ภิญโญพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723335 นางประวิน เนตรแสงสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723337 นางสาวรัตนา โบราณมูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723338 นางสายฝน ทองเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723340 นางสาวรัตนันท์ ตะกรุดเงิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723342 นางสาวจิราภา อุดสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723343 นายแมน คำสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723345 นายสุวิทย์ ศรีมูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723347 นางสาวรุ่งทิพย์ ปุลาโต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723348 นายสัญญา มากทรัพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723349 นางสาวประทุม โสดาวิชิต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723351 นางสาวณัฐชา มังกรแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392723353 นางทิพวรรณ พิทักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392727102 นางสาวทองย้อย แก้วบุญมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727104 นางจงจิตร สินมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727106 นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกรู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727107 นายอัครพัฒน์ ศรีตนชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727108 นายเชิดพงษ์ โชคไพศาลดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727112 นายสมโภช สุขเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727114 นางสาวสิริวรรณ วลีเจริญพงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727118 นางสาวนวลอนงค์ สายบุญเตียง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727119 นางสาวบังอร โสมพา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727122 นายสุรศักดิ์ กะกุคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727123 นายบุญเพ็ง กางมาเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727124 นายสมพงษ์ ภูสีดิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727125 นางสาวแสงเดือน พิมมะเสน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727126 นางสาวกัญญาวีร์ โพธิชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727127 นางสาวศุภลักษณ์ พิมเสน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727128 นายคมเพชร แดงจัด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727131 นายมาโนชย์ ริกากรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727132 นายสมหมาย จาดป้อม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727133 นางสาวสุพรรณ ทาเกิด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727134 นางอารมย์ เรืองไชย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727135 นายสดายุ เกษาพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727136 นางสาวอารีวรรณ ซ้อนงาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727138 นางเกศรา กุลเกษตร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727139 นางสาวจรัญญา แสนศรีระ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727140 นางสาวถาวร ศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727141 นายเชิดวุธ นวลเปรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727142 นายอินทร ใจมูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727143 นางสาวยุภา รองศักดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727144 นายเข็มพร ปานนิล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727145 นางสาวปฏิมา ซ้อนงาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727146 นางสาวเบญจพร ซ้อนงาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727147 นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ผ่อง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392727149 นางสาวรัตนา พรหมรักษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา วารสารและการประชาสัมพันธ์
392731105 นางสาวมณี นิลสันเทียะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731106 นายสุรพล สุธรรมฤทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731116 นางสาวพรสวรรค์ กุนาคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731117 นางสาวศรันยา นิ่มนวลอนันต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731118 นางสาวรุ่งกานต์ ศรีวิไลเมฆ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731119 นายเสถียร สีหานุ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731120 นางสาวบัวรจ สุดแจ้ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731121 นางสาวมะลิ หางาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731122 นายอุดมศักดิ์ ศรีบัวรินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731123 นางสาวนงนุช จิตรเสงี่ยม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731124 นางสาวมาลัยทิพย์ ดังก้อง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731125 นายเกษมศิษย์ ถิ่นจอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731127 นายชุมแพ รังสน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392731129 นางสาวสำราญ กันนะราช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบพาณิชยศิลป์
392745101 นางกิตลดา คงทนแท้ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745102 นายพรพล ทองจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745103 นางสาวสุภารักษ์ สงวนสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745104 นางรัชนีกร สร้อยมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745106 นางสาวพรชนก ช้างบาง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745107 นางกาญจนา บุญวงศ์วรรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745109 นายตะวัน เพิ่มรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745110 นางบัวผัน ฉิมพ่วง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745111 นางสาวบุษบา จันท้าว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745112 นางศิริพร แก้วพวง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745113 นายพีรภพ พรมบุญมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745114 นางสาวเรณู โพธิ์อ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745115 นางนารี อยู่เย็น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745116 นางสาวพิณญดา ทุ่งเจ็ด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745117 นางสาวบุษบา อยู่เย็น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745122 นางสาวดอกรัก คำสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745124 นางเนตรนภา ศรีแห่งโคตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745125 นายเฉลิมฤทธิ์ หาญยากรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745126 นายบุรี ขจรฤทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745130 นางสาวอรกานต์ จันทหอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745131 นางสาวชุลีลักษณ์ เทืองน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745132 นายสุริยา สีสัตย์ซื่อ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745134 นางสาวศศิธร ปานเพ็ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745136 นางพัชรา นันทะสร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745137 นายฤกษ์ชัย ไพจิตรานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745139 นางสาวสุดารัตน์ กำปั่นทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745142 นางสาวละมัย หอมจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745144 นางสาววรรณา แก้วตา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745145 นางนันทิกานต์ ทัดช่อม่วง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745146 นางอุดม พิดิษฐ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745147 นางพิมภา สิริพรสมสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392745148 นางสาววิลาศินี ประทานชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
392823101 นางสาวเกศินี ณ นคร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823102 นางอุบลวรรณ แก้วมิ่งตระกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823103 นางสาวปรียดา ม่วงเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823104 นายพรชัย ปานเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823105 นางสาวพรนภา จำนงเวช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823106 นายมารุต อินทพรโสภิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823107 นางสาวมยุรมาศ สง่าลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823108 นายชัยวัฒน์ วัฒนศัพท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823109 นางสาวกุณฑลี เมืองลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823110 นางสาวพัชรินทร์ ทนเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823111 นายสท้าน เทียนแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823115 นางสาวอารี ศรีบุญชม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823116 นางสาวนงนุช พันธ์สุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823117 นางสาวมัลลิกา เพชรอุดม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823118 นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823120 นางกัญญา พุกเปี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823122 นางสาวกวินนาฏ สิงห์โรจน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823123 นางสาวบุษบา โสพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823124 นางสาวอรุโณทัย พญาวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823127 นางสาวกรรณิการ์ จักษุ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823128 นายอรุโณทัย อินทวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823129 นางสาวสันทนา แก้วตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823132 นางสาวจีราวรรณ โฉมอุปฮาด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823135 นายพิภพ สายบุญจอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823137 นางสาวยุพา นิ่มแสวงกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823138 นางสาวนิสา วัฒนสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823140 นางสาวเพ็ญศรี คำพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823143 นางฎารุณี สิทธิการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823145 นางสาวกฤติมา จันทร์งาม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823146 นายสามารถ เทียนขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823151 นายอนุชิต จำปาเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823152 นางสาวดวงจันทร์ แก้วตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823156 นางสาวกนกวรรณ บัวฝั้น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823158 นางสาวทัศนีย์ มาลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823159 นางสาวเจิมจิตร ปิติปัญญาวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823164 นางพนารัตน์ จันทร์ป๊อก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823201 นายกฤษดา ภักดีจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823202 นางสาวอารีรัตน์ เกตุเผือก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823206 นางสาวสมพร พูลพินิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823207 นางดวงเดือน คำโสม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823208 นายพีรยส พรประสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823215 นางกิราพร อุดมวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823217 นายวิเศษ ไก่แก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823218 นางสาวน้ำผึ้ง เอี่ยมกระจ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823219 นางสาวสุภาวดี นิลสนธิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823221 นางสาวหทัยกาญจน์ ทวีทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823222 นางสาวกาญจนา อ้นกลิ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823223 นางสาวมาลัย เคลือบบุญสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823224 นางสาวอังคณา ไกรพล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823225 นางสาวน้ำอ้อย จันทร์ทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823226 นางสาววลารักษณ์ ม่วงนิ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823227 นางเต็มดวง อินทวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823228 นางสาววาสนา นิ่มมานะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823229 นายอภิชาติ ซ่อนกลิ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823230 นางบุญคง ด้วงคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823231 นางสาวฉวีวรรณ ดวงบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823232 นางสาวอรอนงค์ วงศ์มานะโชติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823233 นางสาวกิตติภรณ์ ตันยศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823236 นายนาวา วังคีรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823237 นายสายทอง ทวีบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823239 นายทรงศักดิ์ รัตตะรมย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823240 นางสาววรรณา บุญปาน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823241 นายกิตติ ป้อมเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823242 นางสาวเรณู สารีเกิด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823243 นางสาวภรณี โสมกา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823244 นายโยธิน กระทู้ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823245 นายศักดิ์ศรี สิงห์เส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823246 นายอมร บุญมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823247 นางสาวจีรนันท์ บุญสนอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823248 นางสาวเสาวณีย์ จันทร์ศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
392823301 นางสาวนงนาฎ เอื้อเฟื้อพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823303 นางสาวสุคนึง เสงี่ยมศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823306 นางรัชนี แพจุ้ย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823308 นางสาวรัตนา ทินบัตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823309 นางสาวลาวัลย์ รัตนจินดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823310 นายสมโภชน์ บุญเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823311 นายประสิทธิ์ ยอดคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823313 นางศิริพร ปังคานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823314 นายเศรษฐพงศ์ พรหมคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823316 นายษัษฐี ม่วงศรีจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823317 นายอุเทน เพ็งท่าโรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823318 นางจตุพร จันลิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823320 นางสาวดวงพร กลมกลิ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823321 นางสาวคัลทรินทร์ พุทธายอด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823322 นางสาวอำมรา จันทรพรพรหม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823324 นางสาวทิภาพร ปิ่นแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823325 นางสาวสุชาดา แสงนก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823326 นายจุลฐ์ ยอดนิล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823327 นางสาวสาคร สุขมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823328 นางสาวสังวาลย์ คงคาน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823330 นายพิสิฎฐ์ บุญมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823331 นางสาวน้ำทิพย์ นกครุฑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823332 นายวิโรจน์ แก้วปิ่นใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823333 นายยุทธศักดิ์ ฤกษ์วิชานันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823334 นายวีรเดช ลักษณกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823335 นางสาวประภาพรรณ เจริญทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823337 นายประสิทธิ์ บุญโชติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823338 นางสาวอมร บุญสนอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823339 นางธนวรรณ ไวเปีย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823340 นายธัญญา เจี๊ยบหยู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823341 นางสาวสุรางคณา อัศวเลิศวิไล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823342 นางพัชรินทร์ รังสิกรรพุม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823345 นางสาวพรรณี ทับทองดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823346 นางสาวจุฑามาศ เขียวสัมฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823347 นางรัชนก ดวงใจคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392823348 นางสาวบังอร ฤกษ์เวรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
392940101 นางสาวชลธิชา เสมาแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940102 นางสาวเพ็ญศรี ชัยมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940103 นางสาวประวีณา สีขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940105 นางสาววนิดา วงษ์มณี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940107 นางสาวปริศนา ปานจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940112 นางสาวมะยุรี พรมรักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940119 นางสาววิการณ์ดา ปานผล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940120 นางกนกวรรณ จันทบาล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940123 นางศิรินทิพย์ บัวสำลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940125 นางสาวสรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940129 นางสาวรุ่งนภา รัตนพุก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940130 นางสาวเสนอ มั่นต่าย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940133 นายชัยณรงค์ สุจริตตั้งธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940135 นางสาวจันทร์จ๋า ณ วิเชียร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940137 นางสาวสิริพร อังศิริกุลธำรง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940138 นางสาวนันทัธพร บุญแจ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940140 นางสาวปิยะมาศ นาวินปกาสิทย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940141 นายณัฐพงศ์ ทวนขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940144 นางสาวมยุรี ศรีแสนสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940146 นางสาวคนึงนิจ อินดีคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940147 นางวราภรณ์ อุตม์อ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940148 นางสาววิไลวรรณ อินอุเทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392940149 นางสาวณัฐพร คงอยู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
392949101 นายมั่น ขวัญสิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949102 นายสุดเขต มั่นใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949103 นายพาณิชย์ จิตรเกตุ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949104 นายสุพจน์ ภาชื่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949106 นายชัยรัตน์ ฤทธิ์เม้า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949108 นายวินัย มณีวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949109 นายโสภณ สายทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949110 นายนิมิตต์ วงกลม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949111 นางธีรนันท์ ผานิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949112 นายธนพล ศรีเชียงสา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949113 นางนาตยา เมืองเกิด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949114 นายปัญญา จันทสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949115 นายวชิระวิชญ์ จันทร์ดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949116 นายจุฬา เจริญวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949119 นางสาวชยานันท์ แพรขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949122 นายธีระชัย บุญเสริม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949125 นางมานิตา ทองจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949126 นางสาวสุวาลัย มั่นคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949128 นายไพศาล กงจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949131 นายอดิศร แข็งฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949132 นายทรงพุฒิ วงศ์ผัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949135 นายสุรศักดิ์ กุลบุตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949136 นายประวิช ผิวยะกา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949138 นายวิเชียร ปินยาโน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949139 นายจักรกฤทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949140 นายไกรโรจน์ เกตุวันดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949141 นายภักดี ดีแจ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949142 นายวรสันต์ แก้วทิตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949201 นายสุคนธ์ สันตวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949202 นายมนตรี คำแสงมาศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949203 นายเชิดศักดิ์ กุนมล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949204 นายกฤษดา เพ็งแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949205 นายสมัคร พรมเผ่า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949207 นายจิรวิทย์ แก้วกำพล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949208 นายสมเกียรติ ปิ่นเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949209 นายอาคเณ จันคะณา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949210 นายสมโภชน์ อาจบัว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949211 นายไพศาล สีสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949214 นายประธาน กิตติประพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949216 นายสถิตย์ คำชด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949218 นายสมพงษ์ ศรีครินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949220 นายวิโรจน์ ผลสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949221 นายสมาน ช้างพลาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949222 นายจำรัส ปูคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949225 นายสุคนธ์ บุญเสริม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949226 นายไพรฑูรย์ เงาะหวาน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949228 นายประจวบ อักขี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949229 นายอดิศักดิ์ เบ้าสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949230 นายสุรสิทธิ์... แดงคง... ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949232 นายไพบูลย์ สมสมัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949233 นางสาวปวีณา กิติจิราเจริญกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949235 นายอาคม ธรรมสีหา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949236 นายมนตรี คังคายะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949237 นายสุรพงษ์ ยะสิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949238 นายประสิทธิ์ เอี่ยมสี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949240 นายระพีพันธุ์ กรวยมั่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949241 นายนพดล กุนมล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949244 นายจรัญ จิตรีศัพท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949245 นายประกิจ เพ็ชรดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949247 นายคำรณ กันทาทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949248 นายปุณญพัฒน์ ปิ่นปัก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949249 นายสมบูรณ์ มีโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949250 นายวัชรพงศ์ ศรีบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949251 นายพรชัย หมื่นรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949252 นายณรงค์ หมายมั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949254 นายสุบัน สาระพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949255 นายประชา นามทิพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949256 นายเสนอ ลูกพลับ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
392949257 นายสราวุธ คำเวช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
393723101 นายสุชาติ แดงทองดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723103 นายจักรพงค์ ภู่ละออ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723105 นายวีรศักดิ์ งามกระบวน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723106 นายเกชา จุลพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723107 นายสมบัติ ธีรสถาพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723109 นางพยุง สาทนิยม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723110 นายปิยวัฒน์ ผิวสะอาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723111 นายวิทยา เหลืองทองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723113 นางสุรีย์ ใยดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723114 นายวินัย ชิราพฤกษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723115 นายพิเชษฐ บุตรศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723116 นางสาวอัจฉรา ศรีสายหยุด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723117 นายประภาส จารุฤกษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723118 นายเฉลียว หลวงแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723119 นายละมูล ชัยโย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723120 นางจิตรา เพชรนิล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723122 นางสาวสายชล อาจชนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723124 นางสาวอุทุมพร พูลหมี่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723127 นายสมพร แพ่งพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723128 นางสาวสโรชา นุชคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723130 นายวิสันต์ เจริญพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723132 นายสุบิน ผลเวช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723134 นายมานพ เจริญสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723135 นายยุทธนา เดชจบ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723136 นายพิมล เชื้อหมอ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723137 นายมนัส ชวนเสรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723138 นางสาวทิพพากร กลิ่นหอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723140 นางสาวสริตา สุขเอี่ยม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723143 นายอมรินทร์ บรรณศิลป์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723144 นายศุกล แดงทองดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723145 นายสุพจน์ เอี่ยมอุไร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723146 นางสาวนิตยา ไผ่เลี้ยง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723149 นางสาวสุมาลี พงษ์ธานี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723150 นางเทียนทอง ตั้งสกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723201 นายวินัย ฉัตรวงศ์ตระกูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723202 นางสาวนงนุช วงษ์แก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723203 นางสาวยุพดี ทับทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723205 นางชวนพิศ ปันนกวงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723206 นางรัตนา ภาคีพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723208 นางสำรวย เกษมรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723209 นายวิเศษณ์ เอี่ยมเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723210 นายธีระพงษ์ อินทร์ชัยศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723211 นางวรรณิศา กันสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723213 นายณรงค์ฤทธิ์ อิ่มณะรัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723218 นายอานนท์ บัวตูม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723220 นางมานิตา ทนทาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723221 นายสัญญา เวรุ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723222 นางสาวรัชนี เข็มอินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723223 นางสาวเรณู วงค์ทองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723224 นายสุรัตน์ นิลพัฒน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723227 นายณัฐพงศ์ ดีหา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723229 นายสุทัศน์ ประสมทรัพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723230 นางสาวอังคณา สาติบุตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723231 นายปรีชา คงศิลป์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723233 นางสาวตุ๊กตา อ่ำเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723235 นางพัฒนาพร ศรีรักษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723238 นางสาลินี อร่ามฉิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723240 นางสาวดวงนภา เลี้ยงถนอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723242 นางสาวลำดวน คำศิรินันท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723243 นางวาณีย์ เลาหเรืองรองกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723245 นายชัยวัฒน์ อยู่สิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723246 นางสาวนันทนา วัฒนประสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393723249 นางสาวจารุวรรณ พงษ์ษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
393740101 นางสาวดวงใจ จันทวงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740103 นางสาวธนาภรณ์ วังกานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740104 นางชิดชม สิงหเดช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740105 นายคมสัน พรายเพริด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740106 นางวันเพ็ญ อินทรเลิศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740107 นายกิตติธัช อุตฝั้น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740110 นางสาวรัตนากร เกียรติขจรดำรง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740111 นางสาวอัจฉรา สัลเลขนันท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740115 นางสาวปิยตรี แซ่อิ้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740117 นางสาวดวงดาว ม่วงตั้น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740118 นายสมานพันธ์ มณีเสวต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740119 นางสาวมาลี พรายเพริด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740120 นายสิทธิรักษ์ แก้วทองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740123 นางสาวกรกช ยอดยิ่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740126 นายประมวล อุณหิต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740127 นายวินัย สุขเอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740128 นางสาวเมตตา จันทร์แจ้ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740129 นางสาวรวีวรรณ สะยะรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740130 นางนพวรรณ พิจิตรศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740131 นางสาวกรรณิกา เอี่ยมสอาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740132 นางสาวบุญธรรม สุขเหม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740134 นางสาวสุธัญญา หงษ์คำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740136 นางสาวสุภาภรณ์ แสงภูภาส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740138 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740140 นางสุภัทรา ปิลา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740145 นายวรพจน์ สุทธิชาติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740146 นางนภัสวรรณ คงแป้น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740148 นางสาวอำไพ ผมทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740202 นางสาวรุ่งนภา ศรีสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740203 นางสมคิด ชมภู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740204 นางจิราพร เจริญผล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740209 นางสาวอำนวย หมอกมืด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740210 นายอภิรักษ์ บุญใจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740211 นางสาวเพลินจิตต์ สอนราช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740212 นางสุคนธ์ ใจเทพ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740213 นางสาวนิตยา น้อยจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740214 นายธวัชชัย คล้ายรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740217 นายทองขาว ชิดดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740221 นายคมสัน แสงจำนงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740225 นางจรัญญา เหลืองหิรัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740226 นายมนตรี พวงทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740229 นางสาวดาวเรือง บุญสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740230 นางสาวศรีแพร จันทร์จินดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740232 นางศิริพร เมฆเกลื่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740233 นางสาวนกเล็ก ม่วงดิษฐ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740234 นางสาวเสาวภา ประดับกิจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740235 นางสาวจรรยา น้อยเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740238 นางสาววรรณวลี นาคไพรัช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740241 นางสาวจำปี เขียวผึ้ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393740242 นางสาวอมรา เจริญสุขโสภณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
393823103 นายวิสูตร์ มั่นรักคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823104 นายมินทร์ มิชสินธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823105 นางสมถวิล รัตนเทวมาตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823106 นางสาวนิรมล รัตนเจียมรังษี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823108 นางกาญจนา พิณเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823109 นางสาวทองสุข จันตรีกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823110 นางสาวบุญยืน เกตุอุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823111 นางสาวพนิดา สิงห์กวาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823112 นางศศิวิมล พรหมเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823115 นางสาวสุภัสสร สังขพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823116 นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823118 นายสมชาย กาลธิยานันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823119 นายพนัส ปัจวิทย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823121 นายพุฒินันท์ แพรนนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823123 นางสาวอรณีย์ จันทร์ศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823125 นายณรงค์ แพทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823126 นางบังอร ทิพย์มาลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823127 นางอรวรรณ อยู่สุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823128 นางกชกร สะแกวัง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823129 นายสันทัสสน์ พงษ์พิพัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823130 นายณัฐพล จิราพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823131 นายเทพชัย ทูลพัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823132 นางสาวพิมาย รอดไผ่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823133 นางพเยาว์ ชุ่มสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823134 นางสาววาสนา สุขทัศน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823135 นางสาคร สิทธิเกษร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823136 นายวีรโชติ มาเนียม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823137 นางสาวสุวรรณา บัวขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823138 นายวิรัตน์ ศรีรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823139 นางสาวนิตยา เนียมเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823140 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์สวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823142 นายศุภฤกษ์ เกตุบำรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823144 นายเจษฎา ปกครอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823146 นางสาวพิมพ์พญา คำดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823147 นางสาวกุหลาบ ยิ้มอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823148 นางสาวมะริชาร์ด แช่มโต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823149 นางอรสา สอนสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823150 นางสาวประทานพร กลิ่นภู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823201 นางสาวกฤติยา วีระเศรษฐกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823202 นางสาวสุชาดา ดัด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823203 นายสัมภาษณ์ ฉ่ำเสนาะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823206 นางสาวสุรางค์ สีใส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823207 นางสมปอง ฮวบนวม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823208 นายอนันต์ วรรณห้วย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823212 นายจักราวุธ บุญอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823213 นางสาววัณณิตา เทียนเหลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823214 นายดิเรก บัวขำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823216 นายสงกรานต์ อึ้งศรีวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823217 นางพิชญ์สินี ศรีจ้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823218 นายณรงค์ เจริญทวีทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823220 นางสาววัชราพร ยศมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823221 นางดรุณี สินสวาท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823223 นายอุบล กัณทะษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823224 นางสาวลำพึง พงษ์หาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823225 นางสาววันเพ็ญ เสนอิ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823227 นางสาวศรีสุดา แสงเสวก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823229 นางสาวนภาพร สืบช่างศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823231 นางสาวนิรมล เวียงยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823232 นางสาวอุทัยวรรณ์ คีรีวรรณมาศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823234 นายบัญชา จันทร์จำรูญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
393823235 นางเพชรี สุขขวัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401723101 นางสาวขวัญเรือน สงวนสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723102 นางสาวรัตน์ติการณ์ สายแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723103 นางสาวศุภากร นกมั่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723105 นางสาววิไลวรรณ อ่องมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723106 นางสาวบังอร จรจรัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723107 นางสาวนุศรา พุมมาพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723108 นางสาวนลินี ช่วยเมืองปักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723109 นางสาวสงกรานต์ ปู่อ้าย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723110 นายธิวา จันที อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723111 นางสาวรัตนา ชูรักษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723112 นางสาวนนทกร สาอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723113 นางสาวธนาภรณ์ แซ่จันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723114 นางสาวอำพร ศรีไพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723115 นายประจวบ ปานอ้น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723116 นายสุรพล เทพวงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723117 นายจิตชนะ กาบคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723119 นางสาวพรรณภา ธรรมวิภาภรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723120 นางสาวพเยาว์ คชลัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723121 นายชัยวัฒน์ แสงกุดเลาะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723122 นางสาวปัญญาพร ห้อยดอกหอม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723123 นางสาวปัทมา ชลเสถียร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723125 นางสาวภาณุมาศ คำสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723130 นายอินทรีย์ มีสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723131 นายวิศรุต แก้วทา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723133 นางสาววรรธนา อินทวงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723135 นางสาวนันทกมล โบราณรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723136 นายทศภพ ศรีจรูญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723137 นายสุทัศน์ มีวัฒนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723138 นางสาวณัฐธะยา ชมพุฒ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723139 นางสาวนิภาพร ตั้งรัตนาวลี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723140 นางสาวอารีย์ สิงห์โรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723141 นางสาวบังอร คำมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723142 นายไกรยุทธ ลาคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723144 นางสาวศศิธร เฉยเจียม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401723145 นายจตุรงค์ ไชยวุฒิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
401739101 นางสาวหนูกุล แสงกล้า อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739102 นายสมศักดิ์ เพ็งเอี่ยม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739103 นางสาวชุติมา พรมมะกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739104 นางสาวอัณศยา สุชาการ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739105 นายปราโมทย์ คำเอี่ยม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739107 นางสาวรุ้งตะวัน ศิริประเสริฐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739113 นางสาวสมถวิล อรรถพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739115 นางสาวปิยะมาศ วงศ์พันคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739117 นางสาววรัญญา ปานนิล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739118 นายนุชา นาคเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739121 นางสาวอุทัยวรรณ จันสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739122 นางสาวรุ่งรัตน์ จันทรสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739123 นางสาวสุภาภรณ์ แสงสุทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739124 นางสาวกัลยา รังวรรณา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739127 นางสาวศศิธร อินทร์ตา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739128 นางสาวจีระวรรณ กะสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739129 นางสาวจิตรา วิทิพย์รอด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739130 นางสาวสุรีย์พร บุญน้ำเที่ยง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739131 นางสาวกฤษณา หาสนนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739132 นางสาวพวงเพชร แก้วจิตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739133 นางสาวจีรนันท์ พันธ์สมตน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739135 นายสัจจพล คำสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739136 นางสาวทิพย์ตยา สีที อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739137 นางสาววันดี ประมาณเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739138 นางสาวอารยา ไสยาน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401739140 นางสาวราตรี เครือสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว
401740101 นางสาวอรวรรณ แจ้งอรุณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740103 นางสาวจะรุณีย์ คำคละ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740104 นางสาวฉลวย ทองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740105 นางสาวนุจรี นากา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740106 นางสาววรานุช แบ่งสันเทียะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740107 นางสาวน้ำเพชร จันขัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740108 นางสาวณัฐพร สังข์สุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740109 นางสาวบรรวี บุดดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740110 นางสาวคนึงนิตย์ จงทัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740111 นางสาวรุ่งนภา มาลา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740112 นายคุณากร ชาอุ่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740113 นางสาวสุกันยา แก้วเสมอตา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740114 นางสาวสุทธิชา บุญโสภณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740115 นายอภินัทธ์ พลยศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740116 นายเฉลิมชัย แสงสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740117 นางสาวสายฝน บาลดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740119 นางสาวกาญจนา ทวินันท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740120 นางสาวดอกไม้ เพียสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740121 นายประยูร บุญชู อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740122 นายธีรชัย บุญสวน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740124 นางสาวสุภาพร เหง้ากันหา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740126 นายเอกรินทร์ ทองมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740127 นายวิฑูรย์ เอมอารมย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740129 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สินสมุทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740130 นางสาวโสภา นาคเพชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740132 นางสาวรักคณา ล้อมรั้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740133 นางสาวประภัสศร จันทสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740134 นางสาวบุญเรียม นามวิจิตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740135 นายผาง คำกา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740136 นางสาวเพ็ญศิริ กันแต่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740137 นายกฤษฎา กองดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740138 นางสาวจิตรลดา วิงชุน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740139 นางสาวสุพาภรณ์ มีสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740140 นางสาวอุ่นเรือน จวงกระโทก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740141 นางสาวธมลวรรณ จันทร์คำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740142 นางสาวลักขณา จาระตะคุ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740143 นางสาวนาฎฤดี ผิวผ่อง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401740144 นางสาวนพรัตน์ ลาดเลา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401823103 นางสาวนงนุช วุธนู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823104 นางสาวจีรนันท์ เพชรยื้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823105 นางสาวกาญจนา วงษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823106 นายปิยพงษ์ บัวบาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823107 นางสาวสุรินทร์นา ยายอด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823109 นางสาวจุฬาภรณ์ เจริญสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823110 นางสาวสาธินี สอนจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823111 นางสาวศิริวรรณ มณีพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823112 นายวิชชุพล ใจเมทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823113 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปลัดท้วม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823115 นายวีรยุทธ รอดโพธิ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823116 นายคเณ ต้นเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823117 นายวราฤทธิ์ บุดดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823118 นางสาวลักษณา เพียโคตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823119 นางสาวโฉมสุรางค์ ศรีหอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823120 นางสาววิลัยพร สุทธิสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823121 นางสาวหทัยชนก มือขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823122 นางสาวนิสา แสงสนธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823123 นางสาววิลาวรรณ จินาพงษ์ศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823124 นายนพดนณ์ ทิเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823125 นางสาวพิณภกา สกุลวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823127 นางสาววันวิสา ใหม่จันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823129 นางสาวยุวดี ศรีกิริยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823130 นางสาวปัทมา ปิจดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823131 นางสาวสรพธู สิตกรโกวิท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823132 นายราเชษฐ์ นาคะปรีชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823133 นางสาวพิกุล ศรเสนา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823134 นางสาวศรัญญา ยศเปี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823135 นางสาวกองแก้ว เกษามูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823136 นางสาวอริษา สิงห์สถิตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823137 นางสาวลัดดา ทะนันชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823139 นางสาวแสงเดือน พลอยศรีสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823140 นางสาวธมลวรรณ รักก้อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823141 นางสาวเกษร สุขยิ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823142 นางสาวจุฑามาศ ฝ่ายไธสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823143 นางสาวราณี ษรจันทร์ศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823144 นางสาวสมัญญา ฤกษ์จันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823145 นายวีระชาติ จันทร์กัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823146 นางสาวอรดี มันขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823147 นางสาวจันทนา บุ้งจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823148 นางสาวศิริขวัญ แสนอินต๊ะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823149 นางสาวรมิตา ฐานกุมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823150 นางสาวรุ่งราตรี มุ่งเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823151 นางสาวปราณี คำมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823152 นางสาวรุ่งทิพย์ บัณฑรวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823153 นางสาววรารัตน์ พรมทัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823154 นางสาวมยุรา อุทาภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401823155 นางสาววารี มีเหล็ก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401902101 นางสาวจาริยา บริบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902102 นางสาวกัญนิกา โสดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902104 นางสาววาสนา สีผึ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902105 นางสาวนงนาฎ สุขสีพัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902106 นายวิสุทธิ์ ประทีปคีรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902107 นางสาวณัฐชยา หุมนา. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902109 นายกิตติศักดิ์ กองสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902111 นางสาวรัตนะ ทับทิมไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902113 นางสาวพรทนา ม่วงเหมือน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902114 นางสาวสุดใจ แสงแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902115 นางสาวน้ำผึ้ง จันเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902117 นางสาววรวรรณ ชาลีเปี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902118 นางสาวคณิตา ชัยฮัง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902119 นางสาวชวนชม ลอยลม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902120 นางสาวพิกุล ตันนอก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902121 นางสาวยุพาวรรณ ทองอ่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902122 นางสาวอุไรลักษณ์ คำมั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902124 นางสาวจารุณี คำใส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902125 นายสุริยาวุธ นันทะสูน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902126 นางสาวธัญจิรา พุทธา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902127 นางสาวอรทัย นนทะโคตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902128 นางสาววีรญา เมฆกระจาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902129 นางสาวศิวลักษณ์ หิรัญจันทร์สุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902130 นายยืนยง โคตรภูเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902131 นางสาวสุกัญญา เสนา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902132 นางสาวกาญจนา ขันธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902133 นางสาวภาวิณี ด้วงมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902134 นายบัวลอง คงจริง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902135 นางสาวสุกัญญา ขวัญยู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902136 นางสาวศิริวรรณ อุบลราช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902137 นางสาวลัดดา แกนภูเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902138 นายวิญญู แสงนก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902139 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูภิรมย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902140 นางสาวพยุง สิงห์มหาพรหม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902141 นางสาวขนิษฐา พรหมคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902143 นางสาวระเบียบ ใจตรงกล้า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902146 นายสุวิชา เผ่ารอด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401902147 นายสุพัฒน์ แสนยามาตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
401915101 นางสาวกฤษณีย์ ทองคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915102 นางสาวประกายแก้ว คำทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915103 นายคมสัน ชินกร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915105 นางสาวปราณี นวลเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915106 นางสาวสุภารัตน์ จันเตื่อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915107 นางสาวธิดาทิพย์ บุญมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915108 นายฐิตินันท์ จันทร์ซอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915109 นางสาววัชรี ศรีสร้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915110 นางสาวทวีวรรณ แพทย์ไชโย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915111 นางสาวยุพารัตน์ หล้าน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915112 นายสรพงษ์ รักผูกพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915113 นางสาวหทัยพร ทองมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915114 นางสาวคุรุภาวัลย์ วุฑฒยากร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915115 นางสาวเรืองรอง เทียนจัตุรัส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915116 นางสาวนงคราญ คำตุ้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915117 นางสาวศิวพร ชนะบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915118 นางสาวสายรุ้ง ตาแล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915119 นายวิชัย สอนลิลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915120 นายไชยรัตน์ ทรัพยะเกษตริน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915122 นายขวัญชัย เวียงดินดำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915123 นางสาวดวงฤทัย นันทะเสนา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915124 นางสาวเดือนเพ็ญ ปั้นเอี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915125 นางสาวนันทิยา พิมพาวะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915126 นางสาวพัฒนี ชัยดิษฐ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915127 นางสาวทัศวรรณ ศรีใส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915128 นางสาวกิตติยา สงวน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915129 นางสาวสุภาพร ถนอมศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915131 นางสาวสมใจ ทองสาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915132 นายอนุชา จันทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915135 นางสาวศิริลักษณ์ พาสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915136 นายประเมินชัย แก้วสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915137 นายเวทิน ล้วนมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915138 นายเสน่ห์ กล่ำพิลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915139 นางสาวลัดดา มีสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915140 นางสาวจันทนา สมทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915141 นางสาวณัฐชาภรณ์ มีสำราญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915142 นางสาวภัคจิรา ระนาดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401915143 นางสาวนงนุช พันธ์รักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
401923101 นายเลิศวิทย์ นิลวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923102 นายเก่ง แซ่ซ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923105 นางสาวจรรยา ตะกรุดเดิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923106 นายชาตรี รัตตะพรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923107 นางสาวมะยุรีย์ กงถัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923108 นางสาวภัทรสุดา ทองย้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923109 นายพรเทพ สนุ่นดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923112 นางสาวยุพา อนันตกาล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923113 นางสาวสุพัตรา ปริสาวงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923114 นางสาวสุดาทิพย์ แก้วพรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923115 นางสาวนิสรา จิวเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923116 นายเฉลิมกิจ อ่อนปาน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923117 นางสาวภาณุมาศ ไชพระอิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923118 นายพเยาว์ ทองแทน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923119 นายเฉลิมพงษ์ พรมน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923120 นางสาวอาอิชาบีบี ดุลล่า ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923121 นายกิจติพงษ์ พรานบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923122 นางสาวดรุณี สุทธิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923123 นางสาวจิราพร หุมอาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923124 นางสาวอัญชณา พรเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923125 นายณรงค์ศักดิ์ บัวคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923126 นางสาวสินีนาฏ กรมกอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923127 นายวุฒธะศักดิ์ วรรณเวช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923128 นายไพรัตน์ กอนตน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923129 นางสาววงเดือน สอนเวช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923130 นางสาวเจนจิรา เอี่ยมเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923131 นายอนันต์ ศิวชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923132 นางสาวฐิติมา กลิ่นสุคนธขจร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923133 นางสาวเพชรรัตน์ ยี่ขิง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923134 นางสาววรรณนิฉัตร ฉิมปาน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923135 นางสาวสุธาทิพย์ วิเชียรฉันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923136 นางสาวพาหทัย คงเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923137 นายปรีชา มีกำลัง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923138 นายอัตติญา จันทรา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923139 นางสาวขวัญจิต วงษ์หิรัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923141 นางสาวสุภัค นาคดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923142 นางสาวอรุณรัตน์ ใสดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923143 นางสาวฉัตรสุดา แสงน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923145 นางสาวอำพร คำมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401923146 นางสาวชดาทอง สินธุภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
401940101 นายไพรัตน์ คำย้อม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940102 นางสาวกฤษติญา กันยาประสิทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940103 นายวีระ กีเคียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940104 นางสาวหนูเทียน มาสวังแสง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940105 นางสาวนาตยา ไพรีย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940106 นางสาวพรนิภา สว่างภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940107 นางสาววันเพ็ญ ศิลจรรยา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940108 นางสาวจีราวรรณ์ คำคละ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940111 นายอำนาจ จาดฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940112 นางสาวพรพิศ ด้วงทิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940113 นายพินิจ แซมสีม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940114 นางสาวพัชนียา วิสุทธิกำแหง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940115 นางสาวสุวลี สุขศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940116 นางสาวภาระดี นิติรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940117 นางสาวกาญจนา สิทธิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940118 นางสาวสุวรรณี ลาสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940119 นางสาวชุติมา เฉลิมฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940120 นายนัฐพล พัฒนพงศ์ศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940122 นายพงษ์ทัย กงยนต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940124 นางสาวทิพย์วรรณ อั้งน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940125 นายธงชัย กระรันต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940126 นางสาวสายชล สายทองคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940127 นางสาวอรอุมา พรหมเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940129 นายวรพิภัทร พงศ์ธนพจน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940131 นายสมเกียรติ เหล็กทุ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940132 นางสาววิภาวดี แพงไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940133 นางสาวไพรรินทร์ แก้วดวงดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940135 นายอาทิตย์ บุนนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940136 นายไพโรจน์ ตาสาย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940137 นางสาวฐิตาภา อินทร์นิ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940138 นายสุภะชัย สำราญพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940139 นางสาวช่อเพชร ราชมณเทียร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940140 นายนิวัฒน์ พิมพ์รัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940141 นางสาวประภาพร ขาวลูกจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940142 นายปริญญา เสลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940144 นางสาวกรณิกา คงเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940145 นายพุทธิพงศ์ จันทร์แสงศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940146 นางสาวศรีรุ้ง คูณขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940148 นางสาวประวีนา เกลือกสูงเนิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401940150 นายนิวัฒน์ จันทร์โท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
401947129 นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947147 นางสาวเอื้อมพร ทองเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947149 นางสาวปาริชาติ มีเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
401947150 นางสาวชญานี เจริญภู่ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
402715101 นางสาวปิยะพร พิศวงปราการ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715102 นางสาวลาวัณย์ สระบัวคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715103 นางสุนันท์ แก้วคำสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715104 นางสาวทองปาน กองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715105 นายมนตรี ณ วิเชียร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715106 นายโยธิน สิงหฬ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715108 นางทิพย์วัลย์ กันเดิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715109 นางอำนวยภรณ์ เกียรติณรงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715110 นายเกษม เทพสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715111 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715112 นางชุลีพร จันทร์แปลง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715114 นายนิกุล ชอุ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715115 นายเอกราช เกียรติพิริยะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715116 นางชอบ เพชระบูรณิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715117 นางสาวยุพิน ทองต้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715119 นางสาวสุกัลญา งามสง่า อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715120 นางศรัญญา เหมชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715122 นางประภัสสร แก้วแกมแข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715124 นางสาวเที่ยง ภาษี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715125 นายสราวุธ เพชรนาค อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715127 นางสาวจันทนา มั่นต่าย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715130 นายไพฑูรย์ คำเอก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715131 นายนิรันวงค์ วันเย็น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715132 นางสาวนภาพร พรหมมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715134 นางสาวสุวภา สิงสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715135 นางกัลยกร ศรีไข่มุกข์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715137 นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์อาสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715138 นางพนาลัย กัญจนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715139 นางสาวมาลัย ยศสมบัติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715140 นางสาวนุชจรีย์ สุทธิรักษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715142 นางสาวปาริชาติ โพธิ์อ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715143 นายศตวรรษ คำป้อ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715145 นางสาวทาริสา อุดพ้วย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715147 นางสาวบุญพร พานทวีป อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715148 นางสาวสิวิลัย นันทวงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715202 นางวาสนา จันกกผึ้ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715203 นางสาวรำไพ นานาค อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715206 นายอนุชิต พิทักษ์ชัยชาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715207 นางน้ำทิพย์ เกิดแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715208 นางสาวอรนุช เณรทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715209 นายวีรวัฒน์ คำภูมิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715210 นายจุลศักดิ์ อินทรปาสาณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715212 นางสาวรัตนา นิใจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715213 นางสาวหนึ่งฤทัย สอนดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715214 นางสาวไพจิตร แก้วเพียร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715216 นายวิเชษฐ สมวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715217 นางสาวเกษร สุขเจริญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715218 นางคนิง ชัยสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715222 นายสมควร สายสุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715223 นายปรีชา ลำพึงกาล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715224 นางสาวน้ำอ้อย ภูฆัง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715225 นายนิคม สุทธิเมฆ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715226 นางสาวระภีภรณ์ แก้วกรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715227 นายมี ขุนนคร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715231 นางเฉลา ศรีวิเศษ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715232 นางสาวสุมาลัย จันทมินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715233 นางสาวบุศรินทร์ ประพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715234 นางสาวพัชรา ราชพรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715238 นางสาวจารุวรรณ จันทะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715239 นายพินิจ กุลวงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715241 นายอาทิตย์ จันทร์ทิพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715243 นางสาวศิริรัตน์ สิทธิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715245 นางอัญชัญ สายสุดใจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402715246 นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
402723102 นางสาวสายรุ้ง พรามจร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723103 นางสาวนภาพร ขำมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723104 นางบุญหนา งามศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723105 นางสาววิลาวรรณ์ จันทักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723106 นางสาวอิสิรัตน์ ถิ่นนาราม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723108 นางอรทัย ขำพวง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723109 นางสาวบานเย็น พุทธา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723110 นางบัวเรียน ใต้กิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723111 นางสาวอัญชุลี ใต้กิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723113 นางสาวเวธนี ไข่นิล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723116 นางสาวขวัญดาว หมื่นแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723117 นางสาวมณฑริกา จันทนิชย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723118 นางสาวนุช เขียวทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723119 นายนิรันดร์ คุ้มสายสอาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723120 นางสาวศศิธร พวงแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723121 นางสาวพจนา กองอาสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723122 นางสาววาสนา สีเหนี่ยง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723123 นางสาวอรวรรณ แสนสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723125 นางสาวสายหยุด ภูบัว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723126 นายสหธัช เยี่ยมวัฒนา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723127 นางสมจินตนา โสพรมอิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723128 นางสาวเมตตา เหมือนศรีชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723129 นายอุทัย ทองขำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723131 นางสาวสุพรรัตน์ สายวงค์คำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723132 นายสมเกียรติ พวงสุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723133 นายทวนทอง เจตนานุศาสน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723136 นางมุกดา สุขสำราญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723138 นายศุภชัย ปั้นโฉม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723139 นายสมศักดิ์ อนรรมพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723140 นางแสงอรุณ พรหมมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723142 นางสาวกรุณา แซ่กี้ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723143 นายนพรัตน์ พิทยชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723144 นางวนิดา มณีศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723145 นางสาวปราณีย์ ดีประสงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723146 นายสุเทพ โลทะกะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723148 นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723149 นางสาวศุภรัตน์ จันทะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723150 นางบุญเรือน สิ่วไธสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723151 นางสาวกฤษณีย์ นุใหม่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723152 นางสาวแอนนี่ ชายศรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723153 นายสิทธิพงษ์ พันอะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402723156 นายภู่ พันธงชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
402823101 นางสาวนวลพรรณ วรวิบูลย์กิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823102 นายสมชาย ตาเวียน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823103 นางสาวรัตนา อยู่เกียม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823104 นางสาวแวววรรณ กางถิ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823105 นางปิยวรรณ ไชยแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823106 นายบรรดา ไชยแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823107 นางสาวรุจิรา เฮงทับทิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823108 นางสาวสุชาดา แดงนนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823109 นางสาวชนิดา ถิ่นยืนยง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823110 นางสาวบุญนาค เด็ดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823111 นางบงกช บุญคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823112 นางจันทนา ทองแท้ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823113 นางสุพิน จันทบาล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823114 นายพงษ์นที เฮงสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823115 นางสาวสำรวย ขันเคลือบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823116 นายสุบรรณ์ บุญมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823117 นางสาวอุษา นาคเจือทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823118 นายยุทธศักดิ์ สิงคราช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823120 นางอุบล ดำมินเศก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823121 นางสาวทิพากร สุทธิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823122 นายสมศักดิ์ กองแกน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823123 นางสาวนงลักษณ์ ด้วงคำจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823125 นางสาวนันทพร อุ่นเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823126 นายอานุภาพ พิมมะสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823128 นางสาวปิยะฉัตร เบ้าสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823129 นางปิยะดา เอกบาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823130 นายเทอดพงษ์ สายแก้วมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823131 นายสุรชัย พัชรพานิช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823132 นางปัณชญา คงศรีไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823133 นายธวัช เรืองฮุย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823134 นางสาวสุทิน มรดก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823136 นางสาวอัมพร แก้วศรีทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823138 นายอำนาจ ภิญโญศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823139 นายอำพล วาสุกะรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823143 นางสุปรียา เฉียบแหลม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823144 นางสาวปิยนุช ศักดิ์สุรีย์มงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823145 นางสาวสุภาพ สิงห์คลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823146 นายเชษฐา ผลสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823147 นางสายสุนีย์ พูลสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823148 นางอำพร จันทร์ลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823149 นางสาวนิทัศน์ โตทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823150 นางตรีนุช หอมจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823151 นายรุ่ง มะลิวัลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823152 นางรัตนา เกิดลาภ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823153 นางสาวทิพยา ศุภเศรษฐนนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823154 นายเนรมิต จันทสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823155 นางทองเจือ เขียวนาคู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823156 นางกรองจิตร โฆษิตานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823157 นางสาวนิภาพร ศรีไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823158 นายสมศักดิ์ แก้วคง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
402823201 นางสาวจุฑามาศ บุญยิ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823202 นางนทีกานต์ พุฒอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823203 นางนฤมล คำตัด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823204 นายอำพล เฮงเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823205 นางนิตย์ เทียมเพ็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823207 นางสาวเสาวนุช แอบอุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823208 นางสาวพจนา ต้นทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823209 นางสาวอมรรัตน์ ภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823210 นางสาวคำเพียร ปาผล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823211 นางสาวอารยา ยิ้มโต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823212 นางสาวอรทัย ตะน่าน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823213 นางสาวศิริพร ศรีสอาด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823214 นางสาวชุติมา ดีสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823215 นางมะลิ นิลเหล็กเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823216 นางพรรทอง ศรีมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823218 นางสาววิรัตน์ วันทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823220 นางสาวณัฐชยาร์ ประกอบทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823221 นางสาวราวัลย์ แจ่มจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823223 นางประภาพรรณ ต่อกัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823224 นางวรัญญา ใหวทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823226 นายเสน่ห์ สงแจ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823227 นางสาวภารดี เสือดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823228 นางสาวสิรดา อินแผง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823229 นางสาวกาญจนา องอาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823230 นางสาวพัชรินทร์ รอดดิษฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823232 นางสาวไกรศรี ศรีอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823235 นางสาววารินทร์ โพธิ์เพียร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823236 นางสาวมนุรา วงค์ลิยะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823237 นายวิชาญ ไทยรบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823238 นางสมหมาย บุ้งจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823240 นางสาวจิราพร หอมขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823241 นางทุเรียน ถิ่นเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823242 นายอภิชาติ เติมพรเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823244 นางสาวภูมริน สุขพรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823245 นางสาวสญธยา ทองใบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823247 นางสาวบุษบา กนกแสง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823248 นายสมเกียรติ รังสิกรรภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823249 นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823251 นางทองย้อย โชติวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823252 นางจารุวรรณ สุกโฉม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823253 นางสาวสยุมพร ฉ่ำพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402823254 นางสาวนันทพร อินทร์สิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
402940101 นายพรเทพ เพชรรุ่งทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940103 นายเฉลิมพล กันเจิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940106 นายธวัช ทิพย์บำรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940107 นายสงวน ชาเนตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940108 นางสาวอุษา ปรางค์ชัยภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940109 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940110 นางสาวบุญธรรม พลทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940114 นางสาวอำพร คำมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940115 นางสาวหนูคิด กองทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940117 นางสาวพัทธ์ธีรา มารอด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940120 นายสุชาติ นวลน้อม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940122 นางสาวจำแลง คงคาน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940123 นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940124 นางสาวพัชรินทร์ บุตรบุญชู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940130 นายเบญจรงค์ เทศวิบูลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940132 นายลาวิน สร้อยมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940133 นายศักดา สายบุญเคียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940134 นางกิติมา จิตเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940137 นางสาวเพชรรัตน์ ชัยรัตนศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940139 นายณรงค์วุฒิ ทองอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940140 นางสาววิภา ฉัตรรัตนศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940141 นายบุญเท เรืองอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940142 นางสาววิชชุดา ศรีเมฆ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940143 นายศุภเชษฐ์ ม่านตา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940144 นายกติกา โตไกรลักษณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940145 นายวินัย วงศ์ศิลา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940146 นายสมภพ บุรพพงษานนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940151 นางสาวนิตยา สายสุดใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940154 นายเฉลิมเกียรติ ศรีวัฒนกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป)
402940201 นางสาวจินตนาพร ดีโส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940202 นางสาวเข็มเพชร นวลศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940203 นายพุฒ ยอดเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940204 นางสาวม่านฟ้า จันหีบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940210 นางสาวสุดาพร สันตวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940214 นางยุพาภรณ์ ตรีศูนย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940215 นางอรภิณญา สังข์แก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940216 นางสาวอณงณ์ คำมา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940218 นางศศิวิมล อุดสารินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940220 นางดวงใจ พรมรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940222 นางสาวศิรินาถ คำเอี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940224 นางสาวสุภาพรรณ ครรไลรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940225 นางสาวยุพา สีแพง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940228 นางรัศญา คำรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940233 นางศศิธร ดีดาร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940235 นางสาวสุจิตรา วังตะเคน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940237 นางรุจีรัตน์ สิงหมนตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940238 นางสายฝน มินอิน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940239 นางสาวพัชรินทร์ คำเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402940242 นายสุริยันต์ สีขมิ้น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
402949101 นางมิ่งขวัญ บัญชาจารุภรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949102 นางสาวจันทร์ทิพย์ กองหอม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949103 นางสาวศุภลักษณ์ ชายเดช ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949104 นายวรพงษ์ หนูเวียง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949105 นายพรศักดิ์ มงคลวัจน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949107 นายสามารถ ชะดา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949108 นายสหัส หนันอุทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949109 นายมนู เชื้อบุญมี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949111 นายสุวรรณ์ รามศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949112 นายประทีป มั่นใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949113 นายกิติศักดิ์ รุ่งสาง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949114 นายประเสริฐ พรหมโฉม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949115 นายณรงค์ อุดมสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949116 นายกองคำ โสมภา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949117 นายสายชล ชัยชนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949119 นายสราวุธ บุญจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949121 นายบุญมี คำแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949123 นายอนุเทพ พิทักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949124 นายสายันต์ โคตุทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949125 นายสุริยันต์ พรมแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949127 นายประเสริฐ โพธิ์เส็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949128 นายกรรณสูตร รัชฎาวงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949129 นายสัมฤทธิ์ ลาทา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
402949131 นายอภั