รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
521102155102 นางสาวอาภัสรา คงอยู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155103 นางสาวเกศรินทร์ เพิ่มพูล เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155104 นางสาวอรพรรณ น้อยลา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155105 นางสาวธัญญา ปิ่นพุก เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155106 นางสาวยลดา เสือป่า เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155107 นางสาวรัตนา พันธ์พรม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155108 นายสมภพ อ้นใจหาญ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155109 นายสมชาย เข้มแข็ง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155110 นายเสกสรรค์ แสนคาน เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155111 นางสาวสุพัตรา ทองสี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155113 นางสาวปริมนภา บัวโฮม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
521102155115 นางสาวอรอุมา อ่องเมือง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155102 นางสาวปาริชาติ เทียนเงิน เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155104 นายเดชานนท์ แสงสุทา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155105 นางสาวณิชกานต์ เมืองกลาง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155106 นางสาวเปรมฤทัย คำพรม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155107 นางสาวจันธิมา ฤทธิ์บำรุง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155108 นายจิรภาส แซมสีม่วง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155109 นางสาวปวีณา แสงทอง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155110 นางสาวปราณี ศรีลา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
531102155111 นางสาวกัลยรัตน์ คำสุพรม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155101 นางสาวรุ่งนภา โสมาสี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155102 นางสาววราภรณ์ แก้ววันทา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155103 นางสาวนิศา พยนยงค์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155104 นางสาววรรณิดา ประเสริฐไทย เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155105 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155106 นางสาวชไมพร โนนสภา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155109 นางสาวสุกัญญา พลรักษ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155111 นางสาวรุจี สมศรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155112 นางสาวกัญญาพัชร บุญล้น เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155113 นางสาวสุทินา น้อยทา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155114 นางสาวปวีณา ฉิมไพบูลย์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155115 นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์รักษ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155116 นางสาวรัตติกร กองเงิน เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155118 นายกิตติศักดิ์ นาคแก้ว เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155119 นางสาวศรัญญา อยู่สุขดี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155121 นางสาวเกล็ดดาว สายคำพา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155124 นางสาวจุติพร พาสมัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155125 นางสาวปรีชญา ธนากรเวชรัตน์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155127 นางสาวสุธาทิพย์ ไทยประยูร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155129 นางสาวสรียา หงษ์มณี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155130 นางสาวกัลยาณี จันทร์สอน เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155133 นางสาวกัญญาภัค ลอรักษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
541102155134 นายกิติคุณ แซ่กิม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155101 นางสาวยุวดี พิมพาพันธ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155102 นางสาววิชุดา สายอุ่นใจ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155104 นางสาวเปรมฤทัย สกุลยา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155105 นางสาวบุษกร ยังคำมั่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155106 นางสาวสุทธิดา จันทะนา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155108 นางสาวสุภาวรรณ ทวีมังสะ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155110 นางสาวสุภาวรรณ ตาลต้น เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155111 นายเฉลิมพล หาญเมืองใจ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155114 นางสาวนุสบา แก้วแท้ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155115 นางสาววรัญญา นาคเพชร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155118 นางสาวอริสรา กิหมื่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155119 นางสาวเมริน พันธ์อุ่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155120 นางสาวหนึ่งฤทัย ปั้นแปลก เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155121 นางสาวพัชรีดา พิทักษ์ประทาน เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155122 นางสาวอนงค์รักษ์ ศรีจริยา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155123 นางสาวกาญจนา เอกพล เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155124 นางสาวพิมผกา เมฆทา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155125 นางสาวนาถอนงค์ แก้วเจิม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155126 นางสาวเนตรอัปสร ขจรไพร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155128 นางสาวกุลธิดา ทองขาว เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155129 นางสาวขัตติยา คำแพง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155131 นายศุภกิจ จันหนองจอก เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155134 นางสาวชัญญานุช ท้าวพรม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155136 นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์เชื้อ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
551102155139 นางสาวอลิษา จันทร์เพ็ง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155103 นางสาวสุพรรณวดี แก้วมา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155107 นางสาวขนิษฐา แก้วโมง เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155108 นายกฤษฎา ยาวะระ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155109 นางสาววรัญญา พรรณรัตนชัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155110 นายธนกร สีจันโคตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155111 นางสาวพิกุล มาสาร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155112 นายอาทิตย์ สุขสาร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155115 นางสาวจิตชญา มลตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155116 นางสาวศิรินภา หางาม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
561102155117 นางสาววิศัลยา นันทกุล เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์