รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร������������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
362441125 นายยุทธิศักดิ์ เนียมสุวรรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371422101 นายก้องอุดร วัฒนาเอียงปถัมภ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422102 นายภาณุวัฒน์ ผ่องเสรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422103 นายพฤฒิกร เพชรเกิด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422104 นายนพคุณ แซมสีม่วง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422105 นายลิขิต บริบูรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422106 นายชาญชัย บุญสิงห์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422107 นายนิคม ทองคำสุก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422109 นายสุระ เจริญสาร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422110 นายพายุวรรษ จันทร์พิลา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422111 นายสฤษฏ์ กมลเสถียร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422112 นายเสถียร ยอดดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422113 นายไพโรจน์ พรรณา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422114 นายอิทธิพล สุขขำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422116 นายนิยม สิ%ห์โนน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422117 นายศิริชัย สืบสันติกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422119 นายบรรเจิด ดาจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422121 นายจักรกฤษ อ่อนโต อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422122 นายเสกสรรค์ ขันยศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422125 นายสุริยา จีเจียก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422126 นายพงศธร เพชรดอนทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422128 นายนรา ขันยศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371422129 นางสาวพรรณิภา ทรัพย์สมบูรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
371441101 นางสาวสายบัว ผิวแสง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441102 นายเพิ่มทรัพย์ บุญเลิศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441103 นายสมบูรณ์ วันเที่ยง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441104 นางสาวประทุมมา กันยาประสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441106 นางสาวสุรีภรณ์ แสงหล้า อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441107 นายดังไกล แม้นพงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441108 นายนพดล ม่วงน้อย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441109 นางสาวทาริกา ขวัญปลอด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441110 นายชาติชาย จันคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441111 นางสาวเบญญาทิพ สุทร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441112 นางสาวสุกัญญา พูนอยู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441113 นางสาววันเพ็ญ จี๋คีรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441114 นางสาววรรณศิริ แสงเพชร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441115 นายบำรุง แก้ววิเชียร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441117 นางสาวสุรัสวดี ยาศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441118 นางสาวสุภาพร แสงเทียน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441119 นางสาวผกามาศ จันทร์ป๊อก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441122 นางสาวปิยะมาศ พรหมประเสริฐ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441123 นางสาวนิธิมา จรทะผา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441124 นางสาวศิวากร บุญสายัง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441125 นางสาวมลธิลา นามวิจิตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441126 นางสาวอังคาร แก่นนาค อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441127 นางสาวชญานิน ปิ่นตาแจ้ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441128 นางสาวศริญญา สายบุญตั้ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
371441129 นางสาวกัลยา กลมเกลี้ยง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441103 นางสาวนันทพร สังข์ประไพ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441104 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441105 นายกิตติ พัฒนะสันติ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441107 นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441110 นายการะเวก ไชยทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441111 นายสมศักดิ์ พรมโกน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441112 นายมาโนช ปิยะจรูญสมบัติ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441113 นายมิตรชาย ปิ่นศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441115 นายวิสิทธิ์ ปักกุนนัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441116 นายราเมศ สินเจิมศิริ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441117 นายชูศักดิ์ สิมสา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441118 นายเพทาย อินทร์การทุม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441119 นางวิจิตร รักเสนาะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441120 นางอัศณีย์ญา บุษบาแย้ม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441122 นายจงเดช หมวกชา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441124 นางอิ่มใจ โสดา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441125 นางสาวกฤษณา วงศ์ไทยดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441126 นางสาวศศิธร ลาธิบุญธรรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441127 นางสาคร แสนคำภา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441128 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
372441129 นางณัฐยา สุโนพันธุ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381421101 นายสาธิต จันทขันธ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421102 นางสาวอัมพร ศรีสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421103 นายสง่า แก้วทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421104 นางสาวนฤมล ตะไมล์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421105 นายบุญชู คำสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421106 นางสาวนิภาพรรณ โรจนแพทย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421107 นางสาวระวิวงค์ มีสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421108 นายบุญโชค เรืองกอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421110 นายอำนวย กองสาร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421111 นายประกายสร โพษาวงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421112 นางสาวนกเล็ก โกษา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421113 นางสาวจุฑาทิพย์ ใยพันธ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421114 นางสาวทัดทรวง สวัสดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421115 นางสาวเนตรนภา ด้วยสาร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421118 นายชัยชาญ แก้วเบี่ยง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421119 นายศริพร สิงห์ป้อง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421122 นางสาวอัมพรพรรณ เอี่ยมซิ้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421123 นางสาวจิราภา ขอบปี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421124 นางสาวจำนงค์ มารอด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421125 นางสาวสาคร พรศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421127 นางสาวเยาวเรศ ขวัญแหวน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421128 นายประจักษ์ ใจนิ่ม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421130 นายวิชัย เหมบุรุษ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421131 นางสาวน้ำผึ้ง ฮะอยู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421132 นางสาวศิโรรัตน์ กลิ่นบุหงา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421133 นายเวทจรัส อาจจุฬา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381421137 นางสาวศิรินันท์ พันอิน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สัตวบาล
381432101 นายฤทธิรงค์ อินพลอย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432102 นายสันติ บุชเบ้า อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432104 นายวิรุด แสงอุบล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432105 นายเกรียงศักดิ์ โล่ห์เส็ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432106 นายนิรัน นงค์ภา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432107 นายจรัญ พิมเสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432108 นายบุญเพ็ง แพงมูล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432109 นายโกเมศ สนใจ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432111 นายกฤษฎี นาคประดา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432112 นายสุชาติ คำเมือง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432113 นายสืบพงษ์ มาราช อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432114 นายมีชัย บัวชื่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432115 นายมงคล ด้วงเบ้า อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432117 นายธิติพงศ์ บุญช่วย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432118 นายพิทักษ์ ศรีไชยะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432119 นายอาคม นนทชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432120 นายพงษ์พันธ์ เมฆอรุณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432122 นายไพโรจน์ แวดวงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432124 นายสุรเดช กะกุคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432125 นายชาญณรงค์ วงศ์ศา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432127 นายบรรเจิด ยี่ภู่ศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432128 นายคมสันต์ ทองยิ่ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432129 นางสาวกรรนิกา สิมคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432131 นายกิตติพงษ์ จันแก่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381432132 นายอาทิตย์ บุญมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
381441101 นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441102 นางสาวกรรณิกา พุทธวงค์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441104 นางสาวธดากรณ์ วัลลภ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441105 นายวิสูตร เวฬุวะนารักษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441106 นายชัยณรงค์ กุลด้วง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441107 นายศราวุฒิ ผาปะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441109 นายพิเชษฐ์ สุวรรณอัตถ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441110 นางสาวกิติยา จันทร์มงคล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441112 นางสาวลัดดา ทะนันชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441113 นางสาวแสงเดือน พลอยศรีสังข์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441114 นายอดิศักดิ์ พิมพานนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441115 นายชัยณรงค์ พิลาเกิด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441116 นางสาววิรัตน์ แพงพรมมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441117 นายปรีชา พุ่มพวง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441118 นายกัมปนาท จำนงค์วงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441119 นายนภดล สร้อยสุวรรณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441120 นางสาวติมาพร ยังคลัง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441121 นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441122 นายพิชัย ภิบาลศิลป์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441123 นายประยุทธ งามสกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441124 นางสาวนุชนารถ พิทักษ์จำปาทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441126 นางสาวจินตนา บุญสวน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441127 นางสาวอุบลรัตน์ สีมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441128 นางสาวแสงเพ็ญ แก่นชา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441131 นายบรรดิฑต์ ปิจะนันท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441132 นางสาววิภาภรณ์ มาเพชร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441133 นางสาวอนงค์ สุพรรณพงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441134 นางสาวดุษฎี สีวังคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441135 นายประภาส บุญสิง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441137 นางสาวอัญชยา ปานชื่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381441138 นางสาววรรณนภา ถองทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
381443102 นายประพาพันธ์ คงขำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443103 นางสาวสุดใจ เพชรไชโย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443104 นายสุภาพ วงค์ชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443105 นายทรงวุฒิ โต๊ะถม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443106 นายเจษฎาพร ไชยกาล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443108 นายนิกร นาชัยเพิ่ม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443111 นางสาวพรพิมล ไพรวัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443112 นายประเสริฐ ขวัญเปี้ย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443114 นายธนูศิลป์ อุดแร่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443115 นางสาวสมคิด เทพแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443116 นายระพิน ใหวทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443117 นายวัชรา เกิดกิจ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443119 นายกรัณฑ์ หมื่นชุมพร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443120 นายมานิตย์ คงแท้ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443121 นายพงษ์พันธ์ แป้นเกิด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
381443122 นายนิกูล เปรมอ้น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
382418103 นางงามจิตร การะสิน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418104 นางสาวนวพร สิงห์ทา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418105 นางสาวบัวเรียน แก้วเวียง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418106 นางสาวนิยม โสมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418107 นายประทวน จันทร์โม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418108 นางสาวสมถวิล ก้อนพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418109 นางสาวพยอม จันทร์เถร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418110 นางประนอม กลิ่นหอม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418111 นางสาวกิ่งไผ่ พรหมนนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418112 นายสุชาติ มังคูณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418113 นางนภารัตน์ อ้วนโพธิ์กลาง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418114 นางสาวนงนุช คุ้มสิงห์สันต์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418115 นางณัฐณิชา แก้วกก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418116 นางสาววัชราภรณ์ ใจตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418117 นางสมบูรณ์ สายสุวรรณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418118 นางอรุณี แสงม่วง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418119 นางสาวรัชนี คงสวน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418120 นายบุญเลิศ อธิบดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418121 นายกิตติคม บุญบำรุง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418122 นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418123 นายปราโมทย์ แสนประสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418124 นางสาวน้ำเพชร วงแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418126 นางสุดสงวน กรมเกลียว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418127 นางสาวร่มเย็น เอกสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418128 นางสาวณิชกานต์ ศรีใสยา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418129 นายวงเรียบ หอมจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418130 นายพิชัย กันทา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418131 นายเข็มชาติ สีหะวงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418133 นายวิชัย สีสวาสดิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418135 นางสาวสุกัญญา สถาพร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418136 นางพรทนา ปานอินทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418137 นางทองสุข โพธิ์ทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382418138 นายรัตนพงษ์ ยอดยศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
382432101 นายธวัชชัย ชมภูเพชร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432102 นายสินเทา เหล็กเพชร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432103 นายนกเล็ก ชมมัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432106 นายไพทูรย์ สมสร้าง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432107 นายวิชาญ แสงสว่าง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432108 นายประจวบ โสรส อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432109 นายสุรชาติ แดงคง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432111 นายธงชัย คล้ายแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432113 นายนำพล ถองทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432114 นายทรงวุฒิ จันสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432115 นายสุวรรณ์ พิมเสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432117 นายนิรัตน์ กันทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432118 นายพิสิทธิ์ มีชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432119 นายสิทธิพร สุขเสถียร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432120 นายประภาส มาสวัสดิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432123 นายบุญเลิศ วงค์โพธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432124 นายมาโนช มาสระ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432126 นายสุชาติ เรือนวงศ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432128 นายบุญเทียน สิงห์ทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432131 นายทวีชัย นิลเนตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382432134 นายทูล แซมสีม่วง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
382441104 นางสาวบงกช ทับทิมทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441105 นายสมพราน จันทะคีรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441107 นางสาวแสงเดือน บัวเพ็ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441110 นายดำแมน ฤทธิ์เทพ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441111 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีภู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441113 นางประภาศรี ศรีนวล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441114 นายกรุงแก้ว ขุนพิมล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441119 นายคำสิงห์ คนบุญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441122 นางสาวอุบล ราชพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441123 นางสาวสุพัตตรา หินหาด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441124 นายชัยณรงค์ กันยนต์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441125 นายสุเทพ เทศมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441126 นายธวัชชัย ศรีวรรณชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441130 นางสาวจารุวรรณ สุขมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441132 นายสมเกียรติ โทอ่อน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441133 นายจตุรงค์ ไชยสิงห์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441136 นายวิชิต สุพัฒน์โสภณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441138 นายสมชาย เลิศโชคานนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441204 นางชูศรี รักษาสิทธิชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441205 นายเด่นชัย ป้อมทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441206 นายชนแดน จันทะคุณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441208 นางสาวทัศนีวรรณ พันอะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441210 นางสาวสำอาง แสงจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441213 นางสาวแสงจันทร์ พันมูล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441215 นางอุไร เจริญพร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441233 นายยุทธนา ศรีหาเหง่า อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
382441242 นางสาวนุชนาถ คงทน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
391422101 นายพงษ์ศักดิ์ ผองแผ่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422103 นายวิศรุต ฉิมมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422104 นายอนุสรณ์ นวลศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422105 นายมณฑป โสประดิษฐ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422106 นายไชยา กล้าหาญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422107 นายจักรินทร์ บุญทิพย์เจริญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422109 นายคมสัน อินปัญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422110 นายมาโนช หงษ์บุญมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422111 นายวิรัตน์ อ่อนสี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422112 นายธีรยุทธ บุญนอก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422113 นายสราวุฒิ รสฉ่ำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422114 นายรุ่ง สาโรจน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422115 นายปรีชา หนูเทศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422118 นายหัตถชัย น้อยใส อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422119 นายกมล จันทร์น้อย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422120 นายคณิต พรมคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422123 นางสาวเนาวรัตน์ แก้วเทียน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422124 นางสาวเฉลิมขวัญ สุขอยู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391422125 นายนิพล แพทย์ไชโย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
391432101 นายสมทบ คำพานิช อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432102 นางสาววรารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432103 นายอภิชาติ นันทพล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432104 นายคำประดับ กระพันเขียว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432105 นายชำนาญ อาจเวทย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432106 นายอนุชา อ่อนสา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432107 นายธวัช ธูปหอม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432108 นายยุทธศักดิ์ จันแด่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432109 นายจงรักษ์ อุปรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432110 นายอนุชิต สุขมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432111 นายสุริยา โพธิ์ศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432112 นายนพดล ออดดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432113 นายสมคิด ทิพย์อ้าย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432114 นายบุญยะฤทธิ์ อ่อนอิง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432115 นายสานิตย์ เหมลา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432116 นายปรีดา อิ่มทองใบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432117 นายอำนาจ ทองสี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432118 นายเมคิน สายคำติ่ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432119 นางสาวพรภิมล กันเนียม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432120 นางสาววิไลรัตน์ จันทร์ชุ่ม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432121 นายมิตรภาพ เขียวหลง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432122 นายเฉลิม วรรณรส อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432123 นายชาญวิทย์ มิ่งขวัญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432124 นายนิรันดร์ เพชรกลึง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432125 นายนพการ สีนวล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432127 นายโยธิน สีสอน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432128 นายภิญโญ ยศมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432129 นายวิทยา ภูมนต์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432130 นายสัมพันธุ์ อยู่เกียม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432132 นางสาวอุบล นามโคตรศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432133 นายเสริมกฤษ อูปทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432134 นายชุมพล เซ็นนิล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432135 นายปิยะ ปานแสง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432136 นายศักดิ์ดา จันทร์แจ้ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
391432137 นายชมภู่ กลิ่นนาค อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
392418130 นางสาวจรูญรัตน์ อาบสุวรรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษา
392422101 นายสมศักดิ์ ตรงเที่ยง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422102 นายสำเร็จ กอแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422105 นายณรงศักดิ์ วงสา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422107 นายสนใจ ทรงพุฒ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422108 นายชูโชค ศรลัมพ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422109 นายสิริศักดิ์ อาจเอก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422110 นายสมบัติ สัตย์ซื่อ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422113 นายสมศักดิ์ บัวชุม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422117 นายอนุชิต หมดมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422118 นายสุรศักดิ์ สีดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422119 นายไชยา พิทักษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422125 นายธานี ระตะเจริญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422126 นายประสิทธิ์ โรมรัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422131 นายประสิทธิ์ บริรักษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422133 นายบุญมี บุญจ่ำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422134 นายคมสัน ป้องนนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422135 นายชนะ ด้วงอินทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422136 นายชาคริต คำเภา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422137 นายโกศล ศรีทับทิม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422138 นายสมชัย ผ่องจิตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422139 นายกิตติ พั้วช่วย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
392422140 นายนาวิน ศรีษะใบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
401452101 นายสุริยา สารีคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452102 นายพิทักษ์ แก้วระดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452103 นายสุภาพ กันยาประสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452105 นายอนน แก้วคงยืน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452107 นายเด่น ศรีอุ่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452109 นายณฐพล แคว้นน้อย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452110 นายประทีป เงาะหวาน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452111 นายประทาน ชูเชย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452112 นายอมร ภารี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452113 นายอภิรัตน์ หึกขุนทด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452114 นายเอกชัย คำตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452115 นายสันติภาพ เกษสา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452116 นายศุภกิตติ์ กิจเจริญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452117 นายคมกริช ชัยวัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452120 นายวีระพงษ์ คำยง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401452121 นายภาณุวัฒน์ พจนาภรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
401453101 นายธงชัย หว้ารัตนะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453106 นายสมัคร คำแว่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453107 นายบุญช่วย แสนบุตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453108 นายสมภาร เย็นสถิตย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453111 นายวีรพง จันสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453112 นายพฤหัส อินทวัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453113 นายวีระ ชัยภูมิ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453115 นายวินัย จันหา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453116 นายพิเชษฐ์ กล้ากสิกิจ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453117 นายสันติ แสงจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453118 นายพิทักษ์ ดีแซง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453120 นางสาวมยุรา คชาธาร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453121 นายอุกกฤษฏ์ จารุรัตน์จามร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453122 นายสมพงษ์ เนียมเที่ยง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453123 นายอรรจกมล ด่านรัตนกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453124 นายทวีศักดิ์ จันหีบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453125 นายเพชรประเสริฐ เจริญสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453126 นายสุภัคชัย ยะตั๋น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453127 นายประจักษ์ คำมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453129 นายนิรันดร์ ยอดและ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453132 นายวิษณุ นาไชย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453134 นายวินัย ศุภสาร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453136 นายสุวัช รสฉ่ำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
401453138 นายพิเชษ ปาจิต อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
411425101 นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425102 นางสาววราพร สารีพัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425103 นางสาวแขนภาย์ ลาดก่าน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425104 นางสาวรัศมี สีเขียว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425105 นายดนัย สืบสุรีย์กุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425106 นางสาวมาลัย ปิ่นนาง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425108 นางสาวกาญจน์กนก ศรีชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425109 นางสาวคัทลียา พงษ์สุวรรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425110 นางสาวรุ่งนภา กะกุคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425111 นางสาวดรุณี คำขาว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425112 นางสาวขวัญเรือน เส็งราย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425114 นางสาวมะลิ กลิ่มน้อย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425115 นางสาวเมวิกา มาเสม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425118 นางสาววิภาวี แก้วแกมทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425119 นายอนุพงศ์ นุชขำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425120 นายเกริกฤทธิ์ สุปิน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425121 นางสาวนิตยา ทองคำสุก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425122 นางสาวกาญจนา จันทารักษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425123 นางสาวลำไพร โพธิ์ทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425124 นางสาวรัตติกาล กาญจนรัชต์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425125 นางสาวศศิกานต์ เทียงจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425126 นางสาวศิริกัญญา อินดีคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425127 นางสาวมนัส พรมบุญมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425129 นางสาวภัคจิรา คงสิงห์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425130 นางสาวสายฝน สอนสั่ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425131 นางสาวกาญจนา ยอดพันคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425132 นางสาวจงรักษ์ สารีคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
411425133 นางสาวรัตนาภรณ์ คำแล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา การอาหาร
412441102 นางสาวมัทนา ด้วงลอย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441105 นางสาวดวงเดือน มีวรรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441108 นายเชวง โพธิ์หร่าย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441109 นายรณยุทธ พวงดอกไม้ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441110 นางเนตรนภา ปาศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441111 นางสาวสมาพร หงษ์บุญมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441112 นายยุทธนา กาญจนะโกมล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441114 นายประจักษ์ ศรีทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441117 นางสาวสายฝน อาจวงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441119 นางวัลรีญา บุญจิตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441120 นายสุวรรณ เจริญพร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441121 นายทนงศักดิ์ โนวังหาญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441122 นางละเวีย พวงแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441123 นางสาวขวัญเรือน สีหะวงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441125 นางสาวสมทรง เหมือนเนียม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441126 นางสาวนัฐชา โทจำปา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441127 นายณรงศักดิ์ คำเสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441131 นางสาวบังอร บุญคง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441132 นางสาวภัทรสุดา แก้วโสด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441134 นายวิศณุ ยินสกุลชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441143 นางสาวการเกด ทัพกอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441151 นางสาวศิริมา เจริญสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441152 นายไพรรัตน์ สุวรรณภักดิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441154 นายนิคม ทองเมือง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
412441155 นางสาวศุภร ทอนอ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
421452101 นายสมทรง ศรีบัวรินทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
421452103 นายประดับ คำปอม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
421452106 นายปิยะ ทินปาน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
421452108 นายสมศักดิ์ เชียงทา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
421452110 นายศราวุธ หลวงวงศ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
421452111 นายภูชิด จุ้ยทัต อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
421452112 นายอุเทน พูนด้วง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
421453102 นายเชาวลิต กงถัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453103 นายบัณฑิต เกตุแฟง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453104 นายสมศักดิ์ นาดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453105 นายศรัยภัทร์ พรมจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453106 นายชมภู ชัยคณิช อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453107 นายชาคร ทันตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453110 นายนิกร นะชัยสงค์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453111 นายนิรุต สิงห์บุญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453112 นายวิทยา เพ็ชรล้อมทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453113 นายธวัชชัย ชมมัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453116 นายบุญทัน เสวิเศษ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453119 นายนฤเทพ พรมสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453122 นายอภิราช คำขะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453125 นายธนา แก้วลาย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453127 นายวิราช ปิ่นเมือง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453130 นายวีระพงษ์ เพียรเกิด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453133 นายเจษฎา ดอกไม้ทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
421453134 นายมานพ โตผา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
422433101 นายธวัชชัย ไม้ดง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433102 นายสุพัฒน์ เภาจันทึก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433103 นายสัมฤทธิ์ ชาติสำราญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433104 นายธวัชชัย จันทร์มา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433105 นายจักรินทร์ ไสยนารถ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433108 นายตุลย์ตวัญช์ พวงจันทน์หอม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433110 นางสาวรจนา สุนานันท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433111 นางสาววัชรา พูลสวัสดิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433112 นางดอกเกต โภคาเพชร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433113 นางสาวโสภา พระตลับ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433115 นางละมัย ศิริวัฒน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433116 นายปรีชา เสียดขุนทด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433117 นางสาวสุพรรษา นวลน้อม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433118 นายนพพร สวนดอน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433119 นางวิลาศลักษณ์ สุนทรวิภาต อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433120 นายกิตติพงศ์ บุญเพ็ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433121 นายณัฐพัฒน์ ยาพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433124 นายเอกลักษณ์ รอดเรือง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433125 นายโสภณ จันทร์เพ็ญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433126 นายอุชุพร นิ่มศิริ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422433128 นายประสิทธิ์ คุณานนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422441101 นายสถิต ขวัญแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441102 นายปกรณ์ ปัญญาดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441107 นางจันทร์เพ็ญ ขุนแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441110 นางสาววันเพ็ญ จันทร์นวม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441114 นางสาวนันทิการ์ นวลใหม่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441116 นางสาวดวงพร กางถิ่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441118 นางสาวเรณู สุขสำราญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441119 นายปวเรศร์ ทัศนานุพันธ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441122 นางสาววีณา เพชรรอบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441123 นางสาวเกตสุดา แก้วกองพล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441127 นางสาวสุภควดี ยังเรืองโรจน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441131 นางภัทราภรณ์ อิสระทะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422441132 นางสาวศรีวิไล เกตุพันธ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
422533101 นางมะลิวัลย์ ลาชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533102 นางสมพร จูมั่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533103 นางสาวศิริพร ยศโม่ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533104 นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533105 นายประกิจ ธัญรัชตานนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533106 นายธงไชย ราชบัวขาว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533108 นายนัส พึ่งจาบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533109 นายธีระยุทธ ปัญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533110 นายวุฒิชาติ เฮ้าปาน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533112 นางสาวเคยา อรรคสูรย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533113 นางสาวปุณยาพร บุญสวน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533116 นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533117 นายบุญชู วังสันเทียะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533118 นางสาวอรทัย สุจริตตั้งธรรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533119 นายวันโชค แสนลี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533120 นายวิรัตน์ สุดตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533121 นางพรชนิตว์ พรมลอย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533122 นายพเยาว์ ช้างแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533123 นางสุนันท์ กวยทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533124 นายสมาน กวยทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533126 นายสันติภาพ พงษ์แก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533127 นายกฤษณพงศ์ แสนสม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533128 นายอาคม ใจยะติ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533129 นายถนอม จันทร์ยวง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
422533130 นายวีระชัย จงธรรม์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
442441102 นายอภิเชตุ สอนเสนา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441103 นางทัศนา จันทร์ลา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441104 นายณัฐวุฒิ รัตนนนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441105 นางสาวสุวัฒธนีย์ บุญเหลือ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441106 นางสาวแสงเดือน ชุมแสง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441110 นางสาวยุภา คำแก้ม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441113 นายเริงเวห์ ศรีเอี่ยม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441114 นางสาวบางออน เกษณีย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441116 นายเกษม บุญตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441119 นายสมเจตน์ แซ่เต็ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441120 นายธนะชาติ มีแสงแวว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441122 นายสมชาย อาจหาญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441124 นายอติเทพ สง่าแรง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441130 นางสาววีณา รุ่งสว่าง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441137 นางสาวศิริพร คุณาสกุลเลิศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441139 นางสาวสุภาณี ถมยา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441140 นางสาวสลิลทิพย์ ทิพย์กุมาร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441141 นางสาวนพมาศ ไทยภักดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
442441144 นางดาวรรณ ด้วงพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441101 นางสาวอรทัย สวนสุขา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441102 นายจรัญ อ่อนวัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441105 นางบุญช่วย พานทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441107 นายสมพร อาจมังกร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441108 นางจุฬารัตน์ อาจมังกร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441109 นางชเลือน ชูสงค์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441110 นางสาวศิริพร ประภาตะจิตติ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441112 นายธรรมรัตน์ พันธุ์ประเสริฐ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441113 นายเรวัตร ตีระพิมลจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441114 นางสาวคนึงนุช พันธ์ประเสริฐ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441116 นายภาคภูมิ อ่าวสมบัติกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441118 นายศราวุธ โทอ่อน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441120 นางสาวนิตยา คำแล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441121 นายเจนณรงค์ อินทพรโสภิต อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441124 นางสาวปนัดดา สายสุทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441125 นางสาวบุญลือ ชมพิกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441126 นายภาณุ ดำเอี่ยม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441127 นายสุพจน์ เขียวทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441132 นางสาวสุจิรา ลีบ่อน้อย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441133 นางนุชรินทร์ เทศนาบุญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441135 นายปรีดา โรจนเกษตรชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
444441136 นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441102 นายนรินทร์ ภูสีดิน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441103 นางสาวศศิธร แก้วเกิด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441104 นางสาวสิรภัทร พรหมคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441107 นางสาวกัญญาวีร์ ตรีเศียร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441108 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441110 นายสุธาร พรมด่วน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441111 นางสาวอนงค์ รุ่งเจริญกิจ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441113 นายธเนศ พณิชีพ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441116 นายไพฑูรย์ เบ้าเหมือน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441119 นายชยพล เพียรเพ็ญกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441123 นางสาวศิริพร คำมงคล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441126 นางสาวกรรณพร แซมสีม่วง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441128 นายวีระชัย ศรีสวรรค์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441129 นายจักรกฤษณ์ คำเลิศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441130 นายมานะ กันมาลัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441131 นางสาวบุษกร เครือแตง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441132 นางสาวลักขณา เมลานนท์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441134 นางสาวแสงอรุณ คำพันธ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441135 นางสาวกิ่งไผ่ อินดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441136 นางสาวรสา สาระศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441140 นางวัชรวรรณ ประทุมเทศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441141 นายอานันท์ คงธง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441142 นางสาวชัชนี พันธุ์เสือทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441145 นางสาวศิริลักษณ์ สะมะถะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441150 นางณัฏฐาพร สระทองเตียว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441151 นายเอนก จันทร์ขำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441154 นางสาววันเพ็ญ เกิดบาง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
452441155 นางสาวสมัย พรมชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
471634101 นายณัฐพงษ์ ขวัญหอม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634102 นายแสงสุรีย์ คำลา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634103 นายธราวุธ เพชรสารพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634104 นายอนุวัฒน์ มีผล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634105 นายยุทธนา การกิ่งไพร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634106 นายเรืองฤทธิ์ ศรีไชยา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634107 นายพงษ์เทพ จันดวงตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634108 นายอนุวัฒน์ จันทคราม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634110 นายรังสฤษดิ์ ซาบุ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634112 นายอโนเชาว์ มานุช อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634114 นายคณิต มั่นทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634115 นายอังคาร ซุยเชียงสา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634117 นายพูนทวี สมจันทร์เพ็ญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634118 นายวัชระ สังข์ทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634119 นายอิทธิพล สิ่งโสด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634120 นายเดชาภัค อินทร์ทองสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634122 นายปรเมษฐ์ คำสิบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634125 นายอำนาจ เขียวหลง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634127 นายสยามรัฐ ไทยเลี้ยง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634129 นายกล้า สีอินคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634130 นายสาธิต บุญทิพย์เจริญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634132 นายศักดิ์ดา สารีราช อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634133 นายกิตติชัย เจริญมั่นคงวงศ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634134 นายเสรี ทองใบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634202 นายวีระยุทธ สาระวัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634203 นายสุทัศน์ อุ่นชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634205 นายกรกฎ พงษ์พยอม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634207 นายคมกริช คำหมู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634210 นายอภิวัฒน์ อ้นสอน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634211 นายคมศร พิมสร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634212 นายวัชรพงษ์ สุภาจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634213 นายเกียรติพงษ์ จันตุ้ย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634215 นายอัครเดช คล้ายสุบรรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634216 นายสมคิด ยอมจันทึก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634217 นายวรกาญจน์ บุญทรัพย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634220 นายเบญจพล โฉมเอม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634221 นายอนุวัตร คำรัตน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634222 นายวิบูลย์ ภูมิมาลา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634224 นายสมนึก ศักดิ์เจริญชัยกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634226 นายทัตพงษ์ พันมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
471634227 นายสุทัศน์ อัดแป อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
471634303 นายปฏิพงษ์ สุจิมงคล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
471634304 นางสาวพัชราภรณ์ นิ่มนวล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
471634306 นายพงศกร กองทิพย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
471634307 นายพงษ์ภัทร ศรีอุ่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
471634308 นายนิรุตติ์ กัลยาประสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
471634309 นายชาคริต ทวีสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
471634310 นายนาวิน ชุ่มใจรัก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
471634401 นายสนั่น โกหนองแวง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634402 นายศุภชัย แนววิลัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634403 นางสาวนุศรินทร์ นุเสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634404 นายวิชาญ วิสาระโภชน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634405 นายอนุรักษ์ โมบขุนทด อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634407 นายกิตติชัย โพธิ์งาม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634408 นายวัชระวิทย์ พรหมบุญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634409 นางสาวขวัญหทัย สุกสัก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634410 นายปรวรรต ห่านตระกูล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634411 นายสมมารถ ศิลาแรง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634412 นายธนาชัย ต่ายไทย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634413 นายวันชัย อินปัญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634414 นายนิติกร มิ่งมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634415 นายพรศักดิ์ โพธิ์พรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634416 นายวิรุจน์ ทองใบ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634417 นายวินัย คงเพียรภาค อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634418 นายพีระวิทย์ คิรินทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634419 นายวีระพงษ์ บุญเพ็ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634421 นายฉัตรชัย ผโลศิลป์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634423 นายสงกรานต์ แก้วเพียร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634424 นายบรรณรต ศรีประวัติ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634425 นายวิทยา หาญแท้ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634426 นายวรวุฒิ เสวิสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634427 นายนราศักดิ์ พรรณา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634428 นายบัญชา ขันผจง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634429 นายเอกพล สุดตาธิคุณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634430 นายณัฐชัย ลิ้มสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634432 นายอุดม วันสอน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634433 นายศิริรัตน์ คำรัตน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634434 นายเกียรติศักดิ์ กะระคน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634435 นายอธิพัฒน์ ตาลสุก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634436 นายปิยวิทย์ อานจำปา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634437 นายบุญชู ศักดิ์เจริญชัยกุล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634438 นายวรวัฒน์ ทัพหมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634439 นายสหชัย มาละวัลย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634440 นายธีระชัย ชัยชนะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634441 นายกรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634443 นายพงษ์ศักดิ์ ระลึก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
471634444 นายทศชัย สีทำมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634101 นายปรีชา เพตะกร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634102 นายพงศธร ร้อยทุย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634103 นายยุรนันท์ วงษ์จันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634104 นายสราวุธ โคจำนงค์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634105 นายอภิชัย สมานพงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634106 นายภิญโญ พรมพักตร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634107 นายศราวุธ ทองมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634108 นายคมสัน แก่นนาค อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634110 นายปิยะพงษ์ สายแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634111 นายอรรถชัย คำมูลศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634112 นายดิเรก มีชัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634115 นายทวีโชค สาลีพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634117 นายสุทธิพงษ์ ศรีโสภณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634119 นายจักรพันธ์ อุยสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634120 นายอนุสรณ์ กงถัน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634121 นายกรกฤษ ฉัตรวงศ์ทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634122 นายณัฐพล คำเพราะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634123 นายจักรพันธ์ ศรีเบญจมาศ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634124 นายอนุวรรตน์ ชาวน่าน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634126 นายณัฐเชษฐ์ มาเพชร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634127 นายเอกลักษณ์ แก้วยิ่ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634128 นายวันเฉลิม ด้วงโป้ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634130 นายสุรพงษ์ ต้นทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634131 นายกฤษดา ขำระหงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634132 นายมงคล กันนิล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634133 นายอาณัติ เซ็นลี้ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634134 นายวีรชาติ ทองนึก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634135 นายเอกราช แก้วเขียว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634138 นายสมชัย ยอดแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634140 นางสาวลดาวัลย์ สุวรรณชาติ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634141 นางสาวณัฐชานันท์ เส็นติหยะ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634142 นายมนูญ ยอดนิล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลหะ
481634201 นายธีระศักดิ์ สีเหลี่ยมงาม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634202 นายมงคล อินทสร้อย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634205 นายอำนาจ พุกนวน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634207 นายเมธา หอมสิงทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634208 นายจรูญศักดิ์ ทองสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634209 นายอนุรัตน์ พิมพู อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634210 นายเอกชัย การเกต อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634211 นายศิลา เพ็งสา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634212 นายยุลพงษ์ แก้วกรเมือง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634213 นายอภิรักษ์ โรจน์บุญถึง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634214 นายนราศักดิ์ จันทร์บุญมี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634215 นายศรายุทธ มีสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634216 นายอเนก ดีพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634217 นายเริงประเสริฐ จันทร์แซ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634218 นายจิตรกร ช่างทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634219 นายอิทธิพล เสือดี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634220 นายธงชัย สียา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634221 นายมนัส แสนใจ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634222 นายธรรมรัตน์ เกตุแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634224 นายภูริภัทร บุ้งจันทร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634225 นายพฤหัส ละมัย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634227 นายศักรินทร์ อุปการ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634232 นายมรกต คงเทียมศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634233 นายวัชระ วงษ์งอ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้า
481634301 นายภาณุวัฒน์ ปิ่นอยู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
481634302 นายศรนรินทร์ โสประดิษฐ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
481634303 นายสมชาติ พันทอง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
481634306 นางสาวสุทธิพร ใจชื่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
481634307 นางสาวกุรวดี ปัญญาคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
481634308 นายพัฒนะ คงถาวร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ก่อสร้าง
481634401 นายวีระพล ไพรแก่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634403 นายเกรียงไกร บุญตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634404 นายสุทิน ทองอยู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634405 นายอภิรักษ์ รอดมา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634406 นางสาวอุบลรัตน์ แสงพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634407 นายกิตติศักดิ์ สุดชา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634408 นายสมพล ประมาณกิจ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634410 นายสันติ เพ็งแจ้ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634411 นายศุภชัย ชื่นสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634412 นายกิตติกร คำยันต์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634413 นายอนันต์ มีคำ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634414 นายสาธิต ชัชวาลย์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634415 นายพลศักดิ์ ดีเมือง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634416 นางสาวรุ่งทิพย์ ภัตทะพงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634420 นายนิราศ แสงพรม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634422 นางสาวดาวัลย์ ยังคำมั่น อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634424 นายภูนาถ ปอแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634425 นายชัชวาลย์ วันแจ้ง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634426 นายธนพล หวังแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634427 นายวุฒิพงษ์ เจริญสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634428 นายเพชร วันแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634430 นายดนุพล พลแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634432 นายยุทธนา ประนิทานะโต อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634434 นางสาววารีรัตน์ ทองหมู่ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
481634438 นายโกวิทย์ จิตมะโน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422101 นายประทีป สุวรรณทา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422103 นายทวีทรัพย์ ขะมันจา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422105 นายธนากร อ่อนพรหม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422106 นายวัชระ สุปง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422107 นายสุวรรณ นวลหยวก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422108 นายชัยทัต มนัสนยภรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422110 นายวีรวัจน์ คำแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422111 นายประสาน เกิดลาภ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422112 นายอภิเดช มิ่งทัสน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422118 นายพงศกร ทองสุข อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422119 นายนิทัศน์ หนูทวน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422121 นายกมล อรุณอุ่นเกตุ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422122 นายมาโนช วงษ์หิรัญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422123 นายวิชธวัช ปลื้มบุญ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
482422124 นายประจญ สืบทายาท อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)