รหัสและคำอธิบายเล่ม 4  >> หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม : :

หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
     1. งานออกแบบทั่วไป                                                                                                                                                    (555-1--)
     2. งานออกแบบเพื่อตกแต่ง                                                                                                                                           (555-2--)
     3. งานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม                                                                                                                      (555-3--)
     4. วัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีอาคาร                                                                                                                                    (555-4--)
     5. การตรวจงาน สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          (555-5--)
     6.                                                                                                                                                                                 (555-6--)
     7.                                                                                                                                                                                 (555-7--)
     8. การฝึกงาน                                                                                                                                                               (555-8--)
     9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนา และการวิจัย                                        (555-9--)

หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม (555)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5551301

5551302

5551303

5552201

5552202

5552301

5552302

5553101

5553102

5553201

5553202

5553203

5553204

5553205

5553301

5553302

5553401

5553402

5553403

5553404

5554201

5554202

5554203

5554301

5554302

5554303

5554304

5554305

5554306

5554307

5554308

5554309

5554310

5554311

5554312

5554401

5554402

5554403

5554404

5554405

5554406

5554407

5554501

5554502

5554503

5554504

5554505

5554506

5554901

5554902

5554903

5554904

5554905

  งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

ศิลปประจักษ์

ภูมิสถาปัตยกรรม 1

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม

งานออกแบบตกแต่งภายใน 1

งานออกแบบตกแต่งภายใน 2

ภูมิสถาปัตยกรรม 2

ออกแบบตกแต่งภายใน 3

ออกแบบตกแต่งภายใน 4

เขียนแบบสถาปัตยกรรม

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

วัสดุก่อสร้างและกรรมวิธีการผลิต 1

วัสดุก่อสร้างและกรรมวิธีการผลิต 2

วัสดุอาคาร

พระราชบัญญัติและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

ลายประดับไทย

การออกแบบผังเมือง

การออกแบบผังบริเวณ

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5

เทคนิคสถาปัตยกรรม 1

เทคนิคสถาปัตยกรรม 2

เทคนิคสถาปัตยกรรม 3

สถาปัตยกรรมไทย 1

สถาปัตยกรรมไทย 2

แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

การเขียนทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรม

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

การเขียนรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม

การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม

การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีอาคาร 1

ระบบประสานทางพิกัด

เทคโนโลยีอาคาร 2

เทคโนโลยีอาคาร 3

วิวัฒนาการและแนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม

อุปกรณ์ระบบอาคาร

ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิวัฒนาการชุมชนเมือง

การตรวจงานก่อสร้าง

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางผังเมือง

งานค้นคว้างานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม

งานวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 1

สัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรม

สัมมนาธุรกิจการก่อสร้าง

งานวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 2

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(0-4)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม (555)

รหัส         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                                                                       น(ท-ป)

5551301 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1                                                                                                                2(1-2)
             Architecture 1
                  
ศึกษางานอ่านแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น งานทางครุภัณฑ์เบื้องต้น ปฏิบัติงานเขียนแบบครุภัณฑ์เบื้องต้น งานเขียนแบบ-โครงสร้างบ้านพักอาศัย
             ชั้นเดียวทั้งไม้และคอนกรีต งานเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอก การทำหุ่นจำลองชิ้นส่วนของอาคาร

5551302 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2                                                                                                                2(1-2)
             Architecture 2
                  
ภูมิสถาปัตย์ในประเทศไทย ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะที่พักอาศัย โครงสร้างและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอาคารแบบต่าง ๆ ฐานรากถึง
             หลังคา วัสดุในงานก่อสร้าง งานปฏิบัติฝึกหัดตัดสินในงานออกแบบในเวลาจำกัด (Sketch Design) งานออกแบบบ้านพักอาศัย งานประมาณราคา งาน
             เขียนทัศนียภาพ งานทำหุ่นจำลอง

5551303 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น                                                                                                     3(2-2)
             Basic of Architectural Design
                  
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรม งานศิลปกรรม หลักการจัดองค์ประกอบ ปฏิบัติการเขียนภาพ
             เหมือน ภาพลายเส้น การใช้สี ศึกษาการให้แสงและเงา

5552201 ศิลปประจักษ์ 2(1-2)
             Visual Arts
                  
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ทุกแขนง ศิลปะที่มีหน้าที่ในการใช้สอย และไม่มีหน้าที่ในการใช้สอย ศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนไหว
             และลักษณะการจัดองค์ประกอบอย่างละเอียดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ศึกษาลักษณะความสมดุล ความกลมกลืน รูปร่างหลัก รูปร่างแปรกับระบบพิกัดรูปร่าง
             ศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองทางอารมณ์ ศึกษาสัดส่วนของมนุษย์ การเคลื่อนไหว และความต้องการที่ว่างในการใช้สอย อิทธิพลหลักและองค์
             ประกอบของการออกแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบทางศิลปอุตสาหกรรมและทางสถาปัตยกรรม

5552202 ภูมิสถาปัตยกรรม 1                                                                                                                               2(1-2)
             Landscaping 1
                  
ศึกษาทฤษฎีของการออกแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมและพฤกษศาสตร์เบื้องต้นให้รู้จักการออกแบบบริเวณภายนอกอาคาร การบำรุงรักษา และฝึก
             ปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนองประโยชน์ใช้สอย สุนทรียภาพ และสวัสดิภาพของชุมชน

5552301 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3                                                                                                                 2(1-2)
             Architecture 3
                  
หลักการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบทางเทคนิค (Working Drawing) ของอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก การเขียน
             แบบทางวิศวกรรมในงานก่อสร้าง งานเดินท่อน้ำและสุขภัณฑ์ งานเดินไฟฟ้าภายในอาคารบ้านพักอาศัยงานทำหุ่นจำลองโครงสร้างอาคาร

5552302 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4                                                                                                                 2(1-2)
             Architecture 4
                  
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่สูงขึ้น การศึกษาชิ้นส่วนของอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างละเอียดและสลับซับซ้อน
             ยิ่งขึ้น เทศบัญญัติระเบียบการทำสัญญาจ้างเหมา การยื่นแบบฟอร์มปลูกสร้างอาคาร งานปฏิบัติการเขียนแบบ รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง การแสดง
             แบบขยายโครงสร้างที่สำคัญการออกแบบอาคารที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน การเขียนทัศนียภาพ การทำหุ่นจำลอง

5553101 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                                                                                                                    2(2-0)
             History of Architecture
                  
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมตะวันตก ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในงานออกแบบสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบัน

5553102 ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม                                                                                                              2(1-2)
             Basic Architecture
                  
ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมต่อไป

5553201 งานออกแบบตกแต่งภายใน 1                                                                                                                   2(1-2)
             Interior Design 1
                  
ทฤษฎีการออกแบบงานอุตสาหกรรมศิลป์ การจัดและตกแต่งภายในอาคารบ้านพักอาศัย ปฏิบัติงานออกแบบครุภัณฑ์ ออกแบบเครื่องเรือน ออกแบบ
             โฆษณาออกแบบเวทีเนื่องในงานกิจกรรมต่าง ๆ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานฝึกหัดตัดสินใจออกแบบในเวลาจำกัด (Sketch Design)

5553202 งานออกแบบตกแต่งภายใน 2                                                                                                                    2(1-2)
             Interior Design 2
                  
การเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในอย่างละเอียด การจัดและตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย การจัดสุขภัณฑ์ การจัดตกแต่งภายในสำนักงาน ทฤษฎีสีเกี่ยว
             กับงานตกแต่งภายในและแสงสว่างภายในอาคาร ปฏิบัติงานออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบในเวลาที่จำกัด (Sketch Design)

5553203 ภูมิสถาปัตยกรรม 2                                                                                                                               2(1-2)
             Lanscaping 2
                  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกอาคาร ทฤษฎีการจัดและตกแต่งบริเวณ เรียนรู้เรื่องราวทาง
             พฤกษศาสตร์ธรรมชาติวิทยา การปรับปรุงพื้นที่ งานปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบ การจัดบริเวณงานปฏิบัติฝึกงานสนาม

5553204 ออกแบบตกแต่งภายใน 3                                                                                                                         3(2-2)
             Interior Design 3
                  
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุ่มสี วัสดุและครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดล้อมภายใน
             ของอาคารสาธารณะ เช่น ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และ
             การทำแบบจำลอง (Model)

5553205 ออกแบบตกแต่งภายใน 4                                                                                                                         3(2-2)
             Interior Design 3
                  
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุ่มสี วัสดุและครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดล้อมภายใน
             ร้านค้าระบบกลุ่ม เช่น ศูนย์กีฬา ศูนย์การค้า โรงแรม ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ
             (Perspective) และการทำแบบจำลอง (Model) การสรุปผลการออกแบบเป็นภาคเอกสาร

5553301 เขียนแบบสถาปัตยกรรม                                                                                                                          2(1-2)
             Architectural Drawing
                  
ทฤษฎีของการออกแบบอาคารที่พักอาศัยทั่วไป สถาปัตยกรรมในเขตเมืองร้อนศึกษาลักษณะของอาคารทรงไทย ฝึกหัดการเขียนแบบรูปด้านต่าง ๆ
             รูปตัดและขยายทัศนียภาพ โครงสร้างอาคารตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคา ฝึกหัดการทำหุ่นจำลอง

5553302 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                                                                                3(2-2)
             Principle of Architectural Design
                  
ศึกษาหลักการออกแบบอาคาร การจัดพื้นที่ รูปร่าง สัดส่วน ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ลักษณะการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง คุณค่าทาง
             สถาปัตยกรรม อิทธิพลหลักและองค์ประกอบของการออกแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบศิลปอุตสาหกรรม งานออกแบบตกแต่งและงาน
             สถาปัตยกรรม

5553401 วัสดุก่อสร้างและกรรมวิธีการผลิต 1                                                                                                          2(2-0)
             Construction Material and Process 1
                  
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ เช่น พลาสติก ยาง แก้ว ไม้ คอนกรีตดินเหนียว กรรมวิธีการผลิตที่ใช้วัสดุดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการ
             เลือกใช้วัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการ ทัศนศึกษาโรงงานผลิตภัณฑ์ประเภทอโลหะ

5553402 วัสดุก่อสร้างและกรรมวิธีการผลิต 2                                                                                                          2(2-0)
             Construction Material and Process 2
                  
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ เช่น เหล็กกล้า อะลูมิเนียม ทองเหลืองทองแดง ตะกั่ว โลหะผสมต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียของวัสดุและกรรมวิธีการ
             ผลิตนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้เลือกวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในงานออกแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งการทัศนศึกษาโรงงาน
             ผลิตภัณฑ์โลหะ

5553403 วัสดุอาคาร                                                                                                                                          3(3-0)
             Building Materials
                  
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ เช่น พลาสติก แก้ว ไม้ คอนกรีต ดิน และประเภทโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมีเนียม ตะกั่ว ฯลฯ โลหะผสม
             ศึกษากรรมวิธีผลิต ข้อดี ข้อเสียของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณานำมาใช้งาน สถาปัตยกรรม การศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง
             ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้วัสดุและกระบวนการผลิต

5553404 พระราชบัญญัติและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม                                                                    2(2-0)
             The Act of Controlling Architect and Engineers Profession
                  
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การควบคุมอาคาร และการผังเมือง การจัดทำรายการประกอบแบบ ขั้นตอนการขออนุญาต
             ก่อสร้าง ระเบียบปฏิบัติวิชาชีพ ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอื่น และเจ้าของอาคาร

5554201 ลายประดับไทย                                                                                                                                    2(1-2)
             Thai Ornaments
                  
ศึกษาลายประดับตกแต่ง และลักษณะเฉพาะของภาคต่าง ๆ การประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบ ตำแหน่งของลายประดับตกแต่ง
             วิวัฒนาการของลายประดับตกแต่งจากอดีตถึงปัจจุบัน การอนุรักษ์และพัฒนาลายประดับไทย แนวความคิดในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม โดยคำนึง
             ถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ปฏิบัติการใช้ลายประดับไทยในงานสถาปัตยกรรม

5554202 การออกแบบผังเมือง                                                                                                                              3(2-2)
             Urban Design
                  
ศึกษากระบวนการวางผังเมือง กรอบและบริบทของชุมชนเมือง ภูมิทัศน์เมืองโดยศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ นโยบาย ข้อกฎหมาย ระบบ
             คมนาคมขนส่งตลอดจนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

5554203 การออกแบบผังบริเวณ                                                                                                                           3(2-2)
             Site Planning
                  
ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้น ความเป็นมาของการจัดผังบริเวณ ศึกษาการออกแบบวางผังบริเวณ ศึกษางานภูมิสถาปัตยกรรม มาตรฐานของพื้นที่ใช้สอย
             ประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการวางผังบริเวณ เช่น ถนน ที่จอดรถ การออกแบบวางผังอาคารการจัดกลุ่มประเภทอาคาร เช่น การจัดบริเวณบ้านจัด
             สรรสถานศึกษา อาคาร การจัดกลุ่มประเภทอาคารสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม การจัดพื้นที่ว่างระหว่างอาคารพื้นที่ต่าง ๆ เกิดประโยชน์และเกิดมุมมอง
             ที่ดี และมีทัศนียภาพที่งดงามในงานสถาปัตยกรรม

5554301 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5                                                                                                                 2(1-2)
             Architecture 5
                  
หลักการเขียนแบบอาคารพาณิชย์และอาคารมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป โดยกำหนดรายการและรายละเอียดของขนาดวัสดุที่ใช้ การเขียนแบบเทคนิค เช่น
             รูปด้านรูปตัดตามยาว ตามขวาง แปลนฐานรากคานคอดิน แปลนคอตง พื้น โครงหลังคา วิธีเขียนแบบขยายทางเทคนิค ฐานราก คาน ตง พื้น โครงหลังคา
             และการมุงหลังคาขยายประตู ขยายบันได งานเขียนแบบงานระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์ งานเดินไฟฟ้า ภายในอาคาร งานเขียนทัศนียภาพและการทำหุ่น
             จำลอง

5554302 เทคนิคสถาปัตยกรรม 1                                                                                                                         3(2-2)
             Architectural Technology 1
                  
ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม การจัดองค์ประกอบในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะ ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ การ
             รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง ความสูงไม่เกิน 4 ชั้น เช่น อาคารสโมสรกีฬา โฮมออฟฟิส
             (home office) เป็นต้น

5554303 เทคนิคสถาปัตยกรรม 2                                                                                                                         3(2-2)
             Architectural Technology 2
                  
ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มีประโยชน์ใช้สอยซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอาคารทางการศึกษา อาคารขนาดกลาง ศึกษากระบวนการ
             วางผังบริเวณของกลุ่มอาคาร ที่สัมพันธ์กันทางราบ และการจัดประโยชน์ใช้สอย พื้นที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร (outdoor-space) การศึกษาการจัดองค์
             ประกอบทางสถาปัตยกรรมเรื่อง form, order, space ที่มีความละเอียดลึกซึ้งขึ้น

5554304 เทคนิคสถาปัตยกรรม 3                                                                                                                         3(2-2)
             Architectural Technology 3
                  
ศึกษากระบวนการออกแบบขนาดใหญ่ ศึกษาค้นคว้าระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบโครงสร้างสูง ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล การศึกษาค้นคว้า
             วิเคราะห์ข้อมูลจากอาคารตัวอย่างประเภทเดียวกัน ฝึกปฏิบัติออกแบบ เขียนแบบ อาคารที่ค้นคว้าข้อมูลนั้น ๆ

5554305 สถาปัตยกรรมไทย 1                                                                                                                             2(2-0)
             Thai Architecture 1
                  
ศึกษาเรือนพักอาศัยท้องถิ่นของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลักษณะรูปแบบอาคาร คติการก่อสร้าง วัสดุ
             ก่อสร้างกรรมวิธีการก่อสร้าง ระบบโครงสร้าง แนวคิดการอนุรักษ์และพัฒนา นำมาใช้กับอาคารพักอาศัยในยุคปัจจุบัน

5554306 สถาปัตยกรรมไทย 2                                                                                                                             2(2-0)
             Thai Architecture 2
                  
ศึกษาสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทยในแต่ละยุคสมัย ในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบ ลวดลาย ลักษณะการ
             ตกแต่ง ความเป็นมาคติและเทคนิคการก่อสร้าง แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถนำประยุกต์ใช้ในอาคารประเภทต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

5554307 แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                                                                         3(2-2)
             Architectural Design Concept
                  
อิทธิพลและแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอดีตโดยสังเขปเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดล้อม การปฏิบัติ
             งานออกแบบ และขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม

5554308 การเขียนทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรม                                                                                                        2(1-2)
             Architectural Presentation
                  
ศึกษาหลักการเขียนทัศนียภาพภายนอกและภายใน การเขียนภาพสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม เช่น ต้นไม้ รถยนต์ คน สิ่งปลูกสร้าง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
             ฯลฯ การลงสีน้ำ สีหมึก การเขียนภาพลายเส้น ปฏิบัติการเขียนทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอก และภายใน

5554309 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน                                                                                                                             2(1-2)
             Folk Art and Crafts
                  
ศึกษางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ศึกษาแหล่งผลิต วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช้ กระบวนการขั้นตอนในการผลิต ปัญหาในการผลิต
             สภาพงานศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านไทย แนวทางในการอนุรักษ์ พัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
             ปัจจุบันและสามารถนำมาใช้งานสถาปัตยกรรม

5554310 การเขียนรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม                                                                                                       3(2-2)
             Architectural Specification and Report
                  
ศึกษาการเขียนรายการละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม การเลือกใช้วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
                  ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานทางด้านสถาปัตยกรรม
                  ฝึกการเขียนรายการละเอียด และรายงานทางด้านสถาปัตยกรรม

5554311 การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                                                               3(2-2)
             Programming Application in Architecture
                  
ศึกษาลักษณะและความหมายของโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดี ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นในงานออกแบบ เช่น สถานที่ก่อสร้าง สภาพแวด
             ล้อม โครงการรายละเอียด ความต้องการของสถาปัตยกรรม พื้นที่ใช้สอย งบประมาณ กฎหมาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคาร แนวคิดในการออกแบบฝึก
             ปฏิบัติการหาข้อมูลและจัดทำโปรแกรมออกแบบ

5554312 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                                           2(1-2)
             Computer Graphics in Architecture
                  
โครงสร้างข้อมูลสำหรับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและเทคนิคของการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ ขยายและย้าย
             ตำแหน่งการทำภาพเคลื่อนไหว หมุน ตัดภาพ หลักทั่วไปของการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
             เขียนแบบ

5554401 เทคโนโลยีอาคาร 1                                                                                                                                 2(1-2)
             Building Technology 1
                  
ศึกษาการเขียนแบบ วิเคราะห์และดูงานวิธีการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน4 ชั้น โดยการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศึกษาระบบผนัง
             พื้นสำเร็จรูป หลังคาดาดฟ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก การป้องกันการรั่วซึมของน้ำ ระบบเสาเข็มและ ฐานราก การทำ Sheet Pile และ Diaphram Wall
             แรงลมและแผ่นดินไหว การทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดินต่าง ๆ

5554402 ระบบประสานทางพิกัด                                                                                                                            2(1-2)
             Modular System
                  
ศึกษาความหมาย และความสำคัญของระบบประสานทางพิกัดในงานสถาปัตยกรรม หลักการของระบบประสานทางพิกัด การออกแบบ
             สถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงขนาดของวัสดุและผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้ระบบประสานทางพิกัดความสำคัญของระบบที่มีต่อการ
             ออกแบบวัสดุก่อสร้างเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม และการเขียนแบบที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารที่เป็นสากล

5554403 เทคโนโลยีอาคาร 2                                                                                                                                 2(1-2)
             Building Technology 2
                  
ศึกษาการเขียนแบบ การวิเคราะห์ศึกษาและดูงานอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสูงเกิน 4 ชั้น โดยการใช้โครงสร้างเสาและคาน รวมถึงการศึกษาระบบ
               ผนังพื้นวัสดุสำเร็จรูปจากโรงงาน ศึกษาระบบการขนส่งในอาคารทั้งแนวตั้งและแนวนอน (Lift, Escalator,Conveyor)

5554404 เทคโนโลยีอาคาร 3                                                                                                                                 2(1-2)
             Building Technology 3
                  
ศึกษาการเขียนแบบ การศึกษาดูงานอาคาร ชนิดพิเศษที่มีโครงสร้างเฉพาะเพื่อคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน หอประชุมขนาดใหญ่ อาคารกีฬา
             หอแสดง นิทรรศการโดยใช้โครงสร้างต่าง ๆ เช่น Truss, Shell, Arch, Vault, Dome, โครงแขวน และโครงสร้างคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่

5554405 วิวัฒนาการและแนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม                                                                                               2(2-0)
             Evolution and Architectural Concept
                  
ศึกษารูปแบบของงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตลอดจนแนวคิดและวิวัฒนาการปรัชญาของงานออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการ
             ออกแบบทาง สถาปัตยกรรม

5554406 อุปกรณ์ระบบอาคาร                                                                                                                                2(2-0)
             Building System Equipment
                  
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งในอาคาร ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมแสง
             สว่างเสียง ระบบสื่อสาร อุปกรณ์การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในและนอกอาคาร

5554407 ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม                                                                                                            3(3-0)
             Architectural Structure System
                  
ศึกษาหลักการออกแบบโครงสร้างเบื้องต้น รูปแบบของโครงสร้างไม้ คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับงาน
             สถาปัตยกรรม เกณฑ์ และแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างโดยวิธีการกราฟิก การคำนวณ และการใช้คอมพิวเตอร์

5554501 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                                                                            2(2-0)
             Environmental Technology
                  
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการดำเนินชีวิต ศึกษาสังคมทั้งด้านจิตวิทยา ด้านปรัชญาและสิ่งต่าง ๆ ที่มี
             ผลต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวพันกับงานทางด้านสถาปัตยกรรม การวางแนวความคิดรวบยอด และการแก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงาน
             ทางด้านสถาปัตยกรรม

5554502 วิวัฒนาการชุมชนเมือง                                                                                                                           2(1-2)
             Urban Development Planning
                  
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการ ความเป็นเมือง การกำเนิดของเมืองในยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ปัญหาของเมือง ตลอดจนทฤษฎี กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของ
             เมือง ฝึกหัดการวางผังขนาดเล็ก

5554503 การตรวจงานก่อสร้าง                                                                                                                            2(2-0)
             Supervision and Inspection
                  
ศึกษาบทบาทและคุณสมบัติของผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เช่น ผู้ควบคุมงานผู้ตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ช่างเหมา เจ้าของโครงการ แนวปฏิบัติใน
             การตรวจงานก่อสร้างที่ควรคำนึงถึงการทดสอบวัสดุ และมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้เจ้าของโครงการหรือสำนักงานออกแบบ

5554504 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                               2(2-0)
             Natural Resource Conservation
                  
ศึกษาการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องตามหลักการศึกษาด้านพลังงานธรรมชาติ โดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

5554505 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1                                                                                                                        2(2-0)
             Environmental Technology 1
                  
มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การวางอาคารลงในผังการออกแบบโดยใช้ธรรมชาติเข้าช่วย การใช้เครื่องป้องกันแดดชนิดต่าง ๆ การ
             ควบคุมการผ่านของ กระแสลม ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความชื้น การควบคุมเสียง การระบายน้ำ การกำจัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง

5554506 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางผังเมือง                                                                                                       2(1-2)
             Basic in Urban Planning
                  
ศึกษาความเป็นมาของการวางผังเมือง มาตรฐานข้อมูลในการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ของผังเมืองกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม ศึกษากรณีตัวอย่าง
             ของการวาง ผังเมือง ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง ปฏิบัติการออกแบบการวางผังเมือง

5554901 งานค้นคว้างานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม                                                                                          2(0-4)
             Individual Study in Architectural Design
                  
ศึกษาค้นคว้างานออกแบบ-เขียนแบบ สถาปัตยกรรมที่ผู้เรียนถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าการออกแบบ-เขียนแบบ
             ก่อสร้าง  การทำหุ่นจำลองประกอบงานค้นคว้า ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะวิชา

5554902 งานวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 1                                                                                                         3(2-2)
             Architectural Research 1
                  
ศึกษางานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีโครงการอยู่แล้ว หรือกำลังจะมี หรือกำลังอยู่ในขั้นพัฒนา ศึกษาเนื้อหาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
             ค้นหาข้อมูลมาตรฐานทางการออกแบบในงานนั้น ๆ เสนอโครงการออกมาเป็นรูปของรายงานค้นคว้า ประกอบรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมขั้นต้น
             ทั้งนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการ หรือผู้สอนและสถาปนิก

5554903 สัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรม                                                                                                              2(2-0)
             Seminar in Architecture
                  
สัมมนาผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ร่วมกับวิทยากรที่เกี่ยวข้อง อภิปราย เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ การ
             สรุปผลการ สัมมนาและจัดทำรายงาน

5554904 สัมมนาธุรกิจการก่อสร้าง                                                                                                                          2(2-0)
             Seminar in Construction Business
                  
ศึกษารูปแบบรายการประกอบแบบก่อสร้าง สัญญาการก่อสร้าง แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคาร สัมมนาปัญหาการ
             ก่อสร้าง การฟ้องร้อง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้งต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในธุรกิจการก่อสร้าง

5554905 งานวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 2                                                                                                          3(2-2)
             Architectural Research 2
                  
ศึกษาโครงการต่อจาก งานวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 โดยนำข้อมูลของโครงการของงานวิจัยมาลำดับขั้นตอนของการทำงาน ด้านการออกแบบ
             เขียนโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงการเขียนแบบออกแบบด้านการวิเคราะห์ผังบริเวณ วิเคราะห์ ความ เป็นไปได้ของโครงการ ค้นคว้ามาตรฐานการออก
             แบบจากอาคาร ตัวอย่างทั้งนอกและในประเทศ เป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ผังบริเวณ วิเคราะห์โครงการ เขียนเป็นผลงานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
             แสดงทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมและหุ่นจำลอง

ก่อนหน้า ต่อไป