รหัสและคำอธิบายเล่ม 4  >> หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาเครื่องกล : :

หมู่วิชาเครื่องกล ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
     1. พื้นฐานทางเครื่องกล                                                                                                                                                            (559-1--)
     2. เครื่องยนต์หนัก                                                                                                                                                                   (559-2--)
     3. เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์                                                                                                                                          (559-3--)
     4. ระบบเครื่องล่าง การส่งกำลัง และตัวถังรถยนต์                                                                                                                       (559-4--)
     5. เทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ เครื่องปรับอากาศ                                                                                        (559-5--)
     6.                                                                                                                                                                                             (559-6--)
     7.                                                                                                                                                                                             (559-7--)
     8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                                                                   (559-8--)
     9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย                                                   (559-9--)

หมู่วิชาเครื่องกล (559)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5591101

-

วัสดุช่างยนต์

2(2-0)

5591102

-

งานช่างยนต์ทั่วไป

2(1-2)

5591201

-

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

3(2-2)

5591202

-

ปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์หนัก

2(1-2)

5591301

-

เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์

2(1-2)

5591302

-

จักรยานยนต์ 1

2(1-2)

5591401

-

ระบบเครื่องล่าง

2(1-2)

5591402

-

ระบบส่งกำลัง

2(1-2)

5592201

-

การซ่อมใหญ่เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

3(2-2)

5592202

-

เครื่องยนต์ดีเซล

3(2-2)

5592301

-

เครื่องยนต์เล็ก

2(1-2)

5592401

-

การซ่อมตัวถังรถยนต์

2(1-2)

5592501

-

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกล

2(1-2)

5592601

-

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1

3(2-2)

5592602

-

เครื่องปรับอากาศในรถยนต์

2(1-2)

5592701

-

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1

3(3-0)

5592702

-

เทอร์โมไดนามิกส์

3(3-0)

5592801

-

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องกล 1

2(90)

5592802

-

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องกล 1

3(250)

5593101

-

เครื่องมือกลในงานช่างยนต์

3(2-2)

5593102

-

การขับรถยนต์

2(1-2)

5593103

-

ระบบจราจรและการขับรถยนต์

3(2-2)

5593104

-

การหล่อลื่น

3(3-0)

5593201

-

การซ่อมและการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล 1

3(2-2)

5593202

-

เครื่องยนต์ LPG

3(2-2)

5593301

-

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ

2(1-2)

5593302

-

จักรยานยนต์ 2

3(2-2)

5593303

-

เครื่องกลการเกษตร

2(1-2)

5593304

-

เครื่องจักรกลขนาดเล็ก

3(2-2)

5593401

-

การพ่นสีรถยนต์

3(2-2)

5593402

-

เทคโนโลยีตัวถังรถยนต์

2(1-2)

5593501

-

ยานยนต์วิเคราะห์

2(1-2)

5593602

-

การทำความเย็นและปรับอากาศ

3(2-2)

5593604

-

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2

2(1-2)

5593701

-

พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0)

5593702

-

พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0)

5593703

-

การออกแบบเครื่องกล 1

3(3-0)

5593704

-

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2

3(2-2)

5593705

-

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรม

3(3-0)

5593706

-

กลศาสตร์ของของไหล

3(3-0)

5593707

-

การถ่ายเทความร้อน

3(3-0)

5593708

-

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

3(3-0)

5593709

-

การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

3(3-0)

5593710

-

การทำความเย็น

3(2-2)

5593711

-

ไฮดรอลิกส์

3(3-0)

5593712

-

นิวแมติกส์

3(3-0)

5593713

-

การเขียนแบบวิศวกรรม 1

3(2-2)

5593714

-

คณิตศาสตร์ช่างยนต์

3(3-0)

5593901

-

การทดลองวิเคราะห์งานส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์

2(1-2)

5594101

-

การออกแบบยานยนต์

3(2-2)

5594102

-

การออกแบบเครื่องจักรกล

3(2-2)

5594103

-

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

2(2-0)

5594104

-

ธุรกิจยานยนต์

3(3-0)

5594105

-

เครื่องมือพิเศษ

3(2-2)

5594107

-

การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล

3(3-0)

5594109

-

การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่องกล

3(2-2)

5594110

-

การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล

3(3-0)

5594201

-

เครื่องมือวัดเครื่องยนต์ดีเซล

2(0-4)

5594202

-

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3(2-2)

5594203

-

เครื่องจักรพลังน้ำและไอน้ำ

3(2-2)

5594205

-

การซ่อมและทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล 2

3(2-2)

5594301

-

การเขียนและอ่านแบบเครื่องยนต์เล็ก

3(2-2)

5594302

-

งานทดลองรถจักรยานยนต์

2(1-2)

5594401

-

การออกแบบติดตั้งเครื่องยนต์

3(2-2)

5594402

-

ระบบเครื่องล่างและการส่งกำลัง

3(2-2)

5594403

-

พลาสติกและไฟเบอร์กลาส

2(1-2)

5594404

-

ไฟเบอร์กลาส

3(2-2)

5594405

-

พลาสติก

3(2-2)

5594501

-

การทำโมลด์และผลิตชิ้นงาน

3(2-2)

5594502

-

การส่งผ่านความร้อน

3(2-2)

5594503

-

พลังงานหมุนเวียน

3(3-0)

5594504

-

เชื้อเพลิงและการเผาไหม้

3(3-0)

5594506

-

เทคโนโลยีการส่งถ่ายกำลัง

2(1-2)

5594507

-

การทดลองทางวิศวกรรม

2(1-2)

5594508

-

วิศวกรรมยานยนต์

3(2-2)

5594509

-

พลังงานแสงอาทิตย์

3(3-0)

5594510

-

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0)

5594601

-

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์

3(2-2)

5594701

-

วิศวกรรมยานยนต์

3(3-0)

5594702

-

การออกแบบเครื่องกล 2

3(3-0)

5594703

-

การควบคุมอัตโนมัติ

3(3-0)

5594704

-

กลศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0)

5594705

-

ต้นกำลังโรงจักร

3(3-0)

5594706

-

พลศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0)

5594707

-

การปรับอากาศ

3(2-2)

5594708

-

การประลองทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

1(0-3)

5594709

-

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

1(0-3)

5594710

-

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

1(0-3)

5594711

-

การเขียนแบบวิศวกรรม 2

3(2-2)

5594901

-

การทดลองวิเคราะห์เครื่องยนต์

2(1-2)

5594902

-

งานค้นคว้าทางช่างยนต์

2(1-2)

5594903

-

งานปฏิบัติส่วนบุคคล

3(2-2)

5594904

-

โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่องกล

2(1-2)

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาเครื่องกล (559)

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5591101

วัสดุช่างยนต์
Automotive Materials

2(2-0)

 

      วัสดุที่ใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต์ เช่น กาว ประเก็น น๊อตสกรู สายพาน ฉนวน ตัวนำ ท่อทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ พลาสติก กระจก ยาง หัวเทียน แบริ่ง ท่อยาง ยางเทียม ยางธรรมชาติ ซีล และสายไฟฟ้าในรถยนต์ ฯลฯ
 

5591102

งานช่างยนต์ทั่วไป
General Auto-Mechanics

2(1-2)

 

      ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์สองจังหวะ และสี่จังหวะ ทั้งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบหลักต่าง ๆ รวมทั้งระบบต่าง ๆ ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ความรู้เรื่องหลักการกว้าง ๆ ของเครื่องยนต์สันดาปภายในประเภทอื่น ๆ ความรู้เรื่องเครื่องล่างของรถยนต์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการบริการเบื้องต้น ศึกษาเครื่องกลที่ใช้งานเฉพาะอย่างในชนบท เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเรือหางยาว เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร รวมทั้งการติดตั้งปรับแต่ง วินิจฉัยข้อขัดข้อง และการ แก้ไข
 

5591201

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
Gasoline Engines

3(2-2)

 

      การติดตั้งและการปรับแต่งเครื่องยนต์ การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ เช่น ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบอื่น ๆ การถอดประกอบเครื่องยนต์เพื่อวินิจฉัยการสึกหรอของชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท
 

5591202

ปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์หนัก
Overhaul Engines

2(1-2)

 

      งานบริการฝาสูบ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง การปรับแต่งแบริ่ง การเปลี่ยนซีล การบริการระบบต่าง ๆ ทุกระบบในเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ฯลฯ
 

5591301

เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
Small Gas Engines and Motorcycles

2(1-2)

 

      ระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์เล็ก การนำเครื่องยนต์เล็กไปประยุตก์ใช้กับงานทั่ว ๆ ไป เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องเรือหางยาว เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องฉุดระหัด เป็นต้น
 

5591302

จักรยานยนต์ 1
Motorcycles 1

2(1-2)

 

      ระบบการทำงานของรถจักรยานยนต์ชนิด 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ หน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ การถอดประกอบเครื่องยนต์ การเดินวงจรสายไฟ ระบบ ส่งกำลัง เกียร์ คลัตซ์ และโซ่ การติดเครื่องและการปรับแต่งเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด การวัดหาค่าเฉพาะ Clearance ต่าง ๆ การซ่อมจักรยานยนต์ตาม ข้อกำหนดของบริษัท ผู้ผลิต
 

5591401

ระบบเครื่องล่าง
Suspension System

2(1-2)

 

      งานบริการระบบห้ามล้อ งานเจียระไนจานเบรก งานอัดผ้าเบรก งานบริการระบบกันสะเทือน แหนบ สปริง โช๊คอัพ ซอร์ฟเบอร์ ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว การปรับแต่งมุมล้อ การถ่วงล้อ
 

5591402

ระบบส่งกำลัง
Transmission System

2(1-2)

      ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับคลัตช์ ระบบเกียร์ เพลากลาง ข้อต่อ เฟืองท้าย Torque Converter เกียร์ชุด Overdrive gear, Automatic gear
 

5592201

การซ่อมใหญ่เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
Overhaul Gasoline Engines

3(2-2)

 

      การวินิจฉัยเพื่อยกเครื่องซ่อมใหญ่ การพิจารณาชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ การวิเคราะห์สาเหตุการสึกหรอหรือการชำรุดของชิ้นส่วน การซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ และการถอดประกอบเครื่องยนต์ตามข้อกำหนด การตรวจเช็คแหวน ลูกสูบ เพลา ข้อเหวี่ยง ฝาสูบ ลิ้น ปลอกนำลิ้น และการผ่าตัดบ่าวาล์ว
 

5592202

เครื่องยนต์ดีเซล                                                                                                                          3(2-2)
Diesel Engines
     
ลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ลักษณะของห้องเผาไหม้ กลวัตรของเครื่องยนต์ดีเซล วิเคราะห์การทำงานของชิ้นส่วน การถอดประกอบและการบริการ ซ่อมหัวฉีด การทดสอบหัวฉีด การทดสอบปั๊มหัวฉีด

5592301

เครื่องยนต์เล็ก
Small Gas Engines

2(1-2)

 

      การใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมทั้งตรวจสอบ ถอดประกอบและซ่อมแซม เกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็กต่าง ๆ เช่น เครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องเรือ หางยาว เครื่องฉุดระหัด ฯลฯ เครื่องยนต์เล็กประเภท 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ทั้งแก๊ส โซลีนและดีเซล
 

5592401

การซ่อมตัวถังรถยนต์
Body Repair

2(1-2)

       ศึกษาเรื่องสี ตัวละลายชนิดต่าง ๆ การเคาะ ตัด เชื่อม เสริม ขัด และพ่นสี การทำขั้นสำเร็จ รวมทั้งการซ่อมและตกแต่งภายในตัวรถ ปฏิบัติการซ่อมตัวถังและโครงรถที่ได้รับความเสียหาย หรือผุกร่อน ตลอดจนการขี้นรูปตัวถังหรือโครงรถ โดยใช้เครื่องมือเคาะตัวถังรถ การเชื่อมโดยอาศัยหลักการโลหะ หดตัว ขยายตัว การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์พ่นสีที่ถูกต้อง การพ่นสีโดย ใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานและการตบแต่งสีหลังการพ่น
 

5592501

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกล
Mechanical Technology

2(1-2)

       ศึกษาหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี ชนิดส่วนประกอบและการทำงานของ เครื่องกลชนิดต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาทางเทคโนโลยีแล้ว เช่น เครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่อง สูบน้ำ เครื่องต่อกำลัง เครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกลที่ใช้ในการเกษตรและปฏิบัติการทดลองสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ดียิ่งขึ้น
 

5592601

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1
Automotive Electricity Systems 1

3(2-2)

 

       การตรวจสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมือวัด การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ วงจรการชาร์จไฟในระบบ DC และระบบ AC การปรับแต่งอัตราการชาร์จไฟวงจรแสงสว่าง การเดินวงจร อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าในรถยนต์ การใช้เครื่องมือตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์
 

5592602

เครื่องปรับอากาศในรถยนต์
Aircondition in Motorcars

2(1-2)

 

       ศึกษาหน้าที่ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ใน รถยนต์ พร้อมทั้งการติดตั้ง การชาร์จน้ำยา การแก้ไขข้อขัดข้องและการบำรุงรักษา
 

5592701

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1
Hydraulics and Pneumatics 1

3(3-0)

 

       ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เช่น ระบบสร้างแรงดันน้ำมัน ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบและการคำนวณเบื้องต้นทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
 

5592702

เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics

3(3-0)

 

       ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ ปริมาณความร้อน พลังงานภายใน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ เอนทาลปี เอนโทรปี กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อ ที่สอง ของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรต่าง ๆ และการคำนวณเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีผลโดยตรงต่อเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 

5592801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องกล 1
Preparation for Professional Experience in Mechanics 1

2(90)

 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำใน สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 

5592802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องกล 1
Field Experience in Mechanics 1

3(250)

 

      การฝึกงานภายนอกสถาบันหรือภายในสถาบัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมงฝึกระหว่างภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 2 การฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์นิเทศและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้การฝึกงานร่วมกันประเมิน
 

5593101

เครื่องมือกลในงานช่างยนต์
Automotive Machine Tools

3(2-2)

      ศึกษาและปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องเจียระไนลิ้น เครื่องคว้านกระบอกสูบ เครื่องอัดผ้าเบรก เครื่องเจียระไนจานเบรก เครื่องตัดบ่าลิ้น เครื่องถ่วงล้อ เครื่องตั้งศูนย์ล้อและเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ฯลฯ
 

5593102

การขับรถยนต์
Driver Education

2(1-2)

       ฝึกหัดการขับรถยนต์และจักรยานยนต์ ศึกษาเกี่ยวกับกฎจราจร สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎจราจร
 

5593103

ระบบจราจรและการขับรถยนต์
Traffic System and Driving

3(2-2)

 

      ฝึกขับรถยนต์ประเภทรถนั่ง รถบรรทุกขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ การเรียนรู้กฎจราจร กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการจราจรในเมืองและนอกเมือง ฝึกขับ รถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎจราจร และตามที่เครื่องหมายจราจรกำหนดไว้
 

5593104

การหล่อลื่น
Lubrication

3(3-0)

 

      ศึกษาคุณสมบัติของสิ่งหล่อลื่นความเสียดทานแบบแห้งและเปียก การหล่อลื่นโดยใช้ฟิล์มของของเหลวบางและหนา ความหนืดและตัวแปรของความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น ทฤษฎีของไฮโดรสแตติกและไฮโดรไดนามิกส์ การนำทฤษฎีไปใช้ในงานแบริ่งและระบบหล่อลื่น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสารหล่อลื่น โลหะที่ใช้ทำ ลูกปืน (Bearing) การวิเคราะห์ฟิล์มน้ำมันลักษณะต่าง ๆ
 

5593201

การซ่อมและการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล 1
Diesel Engines Maintenance 1

3(2-2)

 

      ชิ้นส่วนและการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล การถอดประกอบ การจัดตาม ข้อกำหนดของบริษัท การซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ดีเซล การทดสอบหัวฉีด การศึกษาการทำงานของปั๊มแบบต่าง ๆ การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำและรอบสูง
 

5593202

เครื่องยนต์ LPG
LPG Engines

3(2-2)

 

       ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของรถยนต์ LPG และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินกับเครื่องยนต์ที่ใช้ LPG การใช้และการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่สำคัญของรถยนต์ที่ใช้ LPG รวมทั้งการติดตั้งดัดแปลงเกี่ยวกับรถยนต์ LPG การคำนวณเกี่ยวกับ Thermal effect
 

5593301

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
Pumps and Air Compressor

2(1-2)

      เครื่องสูบน้ำแบบต่าง ๆ การติดตั้งปั๊มน้ำและการบำรุงรักษา การคำนวณหัวน้ำแบบต่าง ๆ หัวความเร็ว หัวส่งและหัวไดนามิก กำลังของปั๊ม ความเสียดทานของท่อ หัวต่อ การศึกษาเครื่องอัดลมแบบต่าง ๆ การใช้และการบำรุงรักษาท่อลม ถังเก็บและระบบควบคุม
 

5593302

จักรยานยนต์ 2
Motorcycles 2

3(2-2)

 

       ศึกษาการถอดประกอบแฮนเดิ้ล คอรถ ตะเกียบหน้า ตะเกียบหลัง โช้คอัพและ แขนเหวี่ยง การปรับแต่ความแข็งของสปริงโช้คอัพ การทดสอบโช้คอัพและแขนเหวี่ยง การเปลี่ยนและซ่อมสปริงหน้า-หลัง ลูกปืนล้อ บูช ปลอกบูช ชิ้นส่วนระบบกันสะเทือน การศึกษาชนิดของล้อและยาง ระบบเบรก ดรัมเบรก การซ่อมระบบเบรก งานทดสอบ การทรงตัว มุมล้อและสมรรถภาพในการเบรก ฯลฯ
 

5593303

เครื่องกลการเกษตร
Agricultural Mechanics

2(1-2)

 

       ศึกษาการใช้งานและการซ่อมแซมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับท่อ ข้อต่อ ประตูน้ำ การทำเกลียวท่อ การเดินท่อน้ำ รถเกษตรกร รถไถเดินตาม เครื่องกลการเกษตร เช่น เครื่องดำนา เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องนวดข้าว
 

5593304

เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
Small Mechanics

3(2-2)

 

      การทำงานของเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ตลอดจนการบำรุงรักษา การซ่อมแซม ได้แก่ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เครื่องกลไฮดรอลิกส์ เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์โรเนียว เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องบดอาหาร ฯลฯ
 

5593401

การพ่นสีรถยนต์
Body Spray

3(2-2)

 

      ศึกษาคุณสมบัติของสีชนิดต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในงานพ่นสี การตีขึ้นรูป ชิ้นงาน การตัดปะผุ การเตรียมพื้นงาน การพ่นสีพื้น หลักการผสมสีและแลคเกอร์ การพ่นสีจริง การขัดสี และเทคนิคการตกแต่ง
 

5593402

เทคโนโลยีตัวถังรถยนต์
Auto Body Technology

2(1-2)

 

      ศึกษาการออกแบบตัวถังรถยนต์ การทดสอบของรถยนต์ในอุโมงค์ลม การตกแต่งตัวถังรถยนต์ เพื่อลดแรงฉุดของอากาศ การใช้เทคนิคในการเคาะหรือดึงตัวถังรถยนต์ให้เหมือนสภาพเดิม เคมีของเนื้อสี เทคนิคการผสมสี การพ่นสีรถยนต์ การป้องกันการเกิดสนิม และการรักษาสีรถยนต์ การเย็บเบาะรถยนต์และการตกแต่งภายในรถยนต์
 

5593501

ยานยนต์วิเคราะห์
Vehicle Analysis

2(1-2)

 

      ชนิดและประเภทของยานยนต์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบ รายละเอียดและเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ คุณค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในอนาคต
 

5593602

การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Aircondition

3(2-2)

 

      ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการทำความเย็น วัฏจักรการทำความเย็น ระบบการทำความเย็นแบบต่าง ๆ คุณสมบัติของสารทำความเย็น โครงสร้างของห้องเย็นและห้องแช่แข็ง เครื่องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์และการศึกษาระบบการทำความเย็น การคำนวณ ภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ
 

5593604

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2
Automotive Electricity Systems 2

2(1-2)

 

      ศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสัญญาณ ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์สตาร์ท เยนเนอเรเตอร์ อัลเตอร์เนเตอร์ ระบบควบคุม ไฟชาร์จ คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ และการนำมาใช้งานในระบบรถยนต์
 

5593701

พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental Engineering Mathematics

3(3-0)

      ลิมิตของฟงก์ชัน การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลของอนุพันธ์ สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการอนุพันธ์อันดับสอบ เรขาคณิควิเคราะห์ 3 มิติ อนุพันธ์ย่อยอินทิเกรตหลายชั้น
 

5593702

พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental Engineering Machanics

3(3-0)

                              ศึกษาการวัด กฎเกณฑ์และปริมาณสำคัญทางกลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กฎการคงตัว
                     ของ  พลังงานและโมเมนตัม สมบัติของสสาร ความเครียด และความยืดหยุนของวัตถุ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ อุณหพลศาสตร์ เบื้องต้น การส่ง
                     ผ่านความร้อน ความร้อนและประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามและศักดาไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าและกฎของโอห์ม
 

5593703

การออกแบบเครื่องกล 1
Machine Design 1

3(3-0)

 

      พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุในเชิงประยุกต์เกี่ยวกับ ความเค้น ความเครียด โมดูลัส พิกัดความปลอดภัยของวัสดุ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรอยต่อ สลักเกลียว หมุดย้ำ ลิ่ม สลัก สปริง เป็นต้น
 

5593704

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2
Hydraulics and Pneumatics 2

3(2-2)

 

      ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ พร้อมทั้งศึกษา วิธีการทำงาน วิธีการต่อวงจร ศึกษาวงจรต่าง ๆ การวิเคราะห์วงจร การวิเคราะห์ การทำงาน การออกแบบวงจร
 

5593705

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรม
Engineering Thermodynamics

3(3-0)

     ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองอุณหพลศาสตร์ พลังงานและความสัมพันธ์ของพลังงาน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสสาร การอ่านค่าจากตารางเอนทาลปีและเอนโทรปี กระบวนการต่าง ๆ ทาง อุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและเครื่องทำความเย็น
 

5593706

กลศาสตร์ของของไหล
Fluid Mechanics

3(3-0)

      ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงานสำหรับของไหล สมการโมเมนตัมของการไหล การไหลแบบอัดตัวไม่ได้ภายในท่อ การวัดอัตราการไหล การสูญเสียพลังงานภายในท่อปั๊มและกังหันน้ำ สมการเบื้องต้นสำหรับการไหลแบบอัดตัวได้
 

5593707

การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer

3(3-0)

 

      การถ่ายเทความร้อนโดยการนำ การพา และการแผ่รังสี วัสดุฉนวน ตัวนำ ความร้อน สภาพการนำความร้อนและการวัดอุณหภูมิ การพาความร้อนในลักษณะ ต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 

5593708

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Element

3(3-0)

       ศึกษาลักษณะของส่วนประกอบ หน้าที่และการทำงานขององค์ประกอบของเครื่องจักร Bearing, Clutches, Coupling, สายพาน โซ่ เฟือง (Belts, Chains Gears) และ Irregular motion devices, Connections and Joints, Pistons ลิ้นประเภทต่าง ๆ เช่น ลิ้นกันกลับ ลิ้นนิรภัย และลิ้นนำทาง (Non-return valves, Safety valves and Pilot valves) เป็นต้น เครื่องช่วยแรง (Boosters or Servomechanism) ทั้งที่เป็นแบบ Mechanical, Pneumatics, and Hydraulics, Stuffing boxes, Seals, Cross heads และส่วนประกอบ อื่น ๆ ของเครื่องกล
 

5593709

การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instrument in Industrial

3(3-0)

 

      เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเป็นกรด เป็นด่าง ความชื้น ความหนาแน่น สภาพการนำทางไฟฟ้า การวัดและการส่งสัญญาณเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต การทำงานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การป้องกันการเกิดมลพิษ โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น ทางกฎหมาย ทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้น

5593710

การทำความเย็น
Refrigeration

3(2-2)

        ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการทำความเย็น วัฏจักรการทำความเย็น ชิ้นส่วนประกอบของระบบการทำความเย็น โครงสร้างของห้องเย็นและห้องแช่แข็ง การวิเคราะห์ระบบและศึกษาระบบการทำความเย็น
 

5593711

ไฮดรอลิกส์
Hydraulics

3(3-0)

 

       ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ศึกษาการทำงานของระบบ วิธีการต่อวงจรไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานของวงจร การคำนวณสำหรับการออกแบบวงจรไฮดรอสิกส์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์
 

5593712

นิวแมติกส์
Pneumatics

3(3-0)

 

      ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์ การออกแบบวงจร การคำนวณระบบลม รวมถึงการศึกษาวงจรการทำงานของระบบ การบำรุงรักษา และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์
 

5593713

เขียนแบบวิศวกรรม 1
Mechnical Drawing 1

3(2-2)

 

      ศึกษาการอ่านแบบ การเขียนแบบภาพฉายและการแสดงภาพตัดของชิ้นส่วนของเครื่องกล การเขียนแบบภาพคลี่ การเขียนแบบขั้นใช้งาน การออกแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน การกำหนดผิวงาน พิกัดความเผื่อ การเขียนแบบแยกชิ้นส่วน แบบประกอบและการทำรายการประกอบแบบ การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบเขียนแบบ
 

5593714   คณิตศาสตร์ช่างยนต์                                                                                                                    3(3-0) 
                 Mathematics for Auto-Mechanics
                      
การคำนวณเกี่ยวกับเครื่องยนต์ Bore Stroke, Pistion Speed, Pistion Displacement แรงม้า Fuel Consumption
                       ประสิทธิภาพทางกลและทางความร้อน Heat Balance, Ignition Timing การส่งกำลัง อัตราทด ความเร็วรถยนต์ ความเสียดทานของ
                       ล้อกับถนน ความเสียดทานของแอร์ไดนามิกส์ ความเร็วรถที่เกียร์ต่าง ๆ และเฟืองท้าย อัตราทดและแรงในการเบรกรถยนต์
 

5593901

การทดลองวิเคราะห์งานส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์                                                                     2(1-2)
Power Transmission and Suspension Analysis and Laboratory  
 

      ปฏิบัติ วิเคราะห์ ตรวจสอบระบบส่งกำลังแบบต่าง ๆ แบบคลัตช์ Torque Converter, Overdrive เกียร์อัตโนมัติ ฯลฯ ส่วนประกอบแบบต่าง ๆ ของระบบส่งกำลัง เช่น คลัตช์ เกียร์ เพลา ข้อต่อ เฟืองท้าย ฯลฯ
      ปฏิบัติ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับตั้ง ระบบห้ามล้อทั่วไป ห้ามล้อกำลังแบบต่าง ๆ ระบบรองรับน้ำหนักและสั่นสะเทือน ระบบบังคับแบบต่าง ๆ กลไกของระบบ ระบบบังคับ Power Steering
 

5594101

การออกแบบยานยนต์                                                                                                                3(2-2)
Auto Mechanics Design 
 

       หลักการออกแบบงานเครื่องกล การคำนวณเกี่ยวกับภาระของงานกล ผลของความเค้นรวม ความฟิตของโลหะ พิกัดและความเชื่อ การเลือกวัสดุ การออกแบบสกรูและข้อต่อ สปริง เพลา ข้อเหวี่ยง แกนเฟือง ชิ้นงานกลที่เคลื่อนไหวได้และชิ้นงานกลอื่น ๆ แบริ่งและการหล่อลื่น
 

5594102

การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design

3(2-2)

 

      กระบวนการออกแบบ ความเค้น ความเครียดในส่วนประกอบของเครื่องกลพื้นฐาน การสวมประกอบ และพิกัดความเผื่อ (Fit & tolerances) การออกแบบองค์ประกอบ หลักของเครื่องจักรกล เช่น เพลา (Shaft) คาน (Beams) ลีเวอร์ (Levers) เป็นต้น เครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลัง (Power Transmission Devices) เช่น สายพาน โซ่ เฟือง คับปลิ้ง คลัตช์ เบรก เครื่องยึดที่เป็นเกลียว คีม สลัก และสไพลนัส (Threaded Fasteners, Fasteners, Keys, Pins and Splines) สปริง แบริ่ง โดยใช้หลักวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ แข็งแรงของวัสดุเป็นเกณฑ์ในการกำหนดขนาดและรูปร่าง เพื่อความเหมาะสมในการ ออกแบบ
 

5594103

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
Machinery Maintenance

  2(2-0)

 

      ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักทั่วไปในการปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเครื่องกล (Preventive Maintenance) เช่น การบริหาร การเก็บรักษา ตารางเวลา สถิติ ความถี่ในการบำรุงรักษา หัวข้อการบำรุงรักษา แบบฟอร์ม ฯลฯ หลักการซ่อมบำรุงเครื่องกล (Corrective Maintenance) เช่น การปรับปรุง แต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่น ๆ
 

5594104

ธุรกิจยานยนต์
Business in Automobile

3(3-0)

 

      ยุทธวิธีการดำเนินการธุรกิจยานยนต์ที่เกี่ยวกับการบริหาร และการตั้งศูนย์บริการ ข้อดีข้อจำกัดต่อเศรษฐกิจและแนวโน้มของธุรกิจต่าง ๆ เช่น การจำหน่ายรถยนต์ และจักรยานยนต์ ปั๊มน้ำมัน ร้านขายอะไหล่ ร้านซ่อมเครื่องยนต์และอื่น ๆ
 

5594105

เครื่องมือพิเศษ
Special Tools

3(2-2)

 

      ศึกษาหลักการทำงานและวิธีใช้เครื่องมือพิเศษในงานเครื่องกล เช่น เครื่องคว้านกระบอกสูบ เครื่องเจียระไนเพลาข้อเหวี่ยง เครื่องเจียระไนลิ้น เครื่องถ่วงล้อ ตลอดทั้งความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือ ฯลฯ
 

5594107

การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล
Mechanical Pollution Control

3(3-0)

 

      ศึกษาถึงความรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยาและสภาวะเรือนกระจก มลพิษเกิดขึ้นในธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐาน ได้แก่ มลพิษในอากาศ แม่น้ำและในดิน มลพิษเครื่องกลอันเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด อันตรายและวิธีการควบคุมมลพิษ เช่น การทำงานของเครื่องยนต์ การทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน เครื่องต้นกำลังของการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดมลพิษในอากาศ น้ำ เสียงและความร้อน
 

5594109

การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Management

3(2-2)

 

      ศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยนำความรู้ที่เรียนมาทั้งในด้านปฏิบัติและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การจัดการพัฒนาภายในโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล ห้องเครื่องมือ ห้องประลอง สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน
 

5594110

การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล
Mechanical Quality Control

3(3-0)

 

ศึกษาประวัติและความหมายของการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรมในการควบคุมคุณภาพ เช่น QCC (Quality Control Circle) วิธีการในการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ เช่น TQC (Total Quality Control), ISO, QS, Reengineering ฯลฯ
 

5594201

เครื่องมือวัดเครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Engine Practicum

                2(0-4)

 

       การศึกษาทดลองเพื่อยืนยันทฤษฎี เช่น การทดลองเกี่ยวกับ Compression Ratio, Value Timming, Injection Timming, Fuel Consumption, Combustion Chamber ห้องเผาไหม้หรือควันไอเสีย ค่าเฉพาะต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล การทดสอบหัวฉีดและการทดสอบ ปั๊มดีเซล
 

5594202

เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines

3(2-2)

 

       พื้นฐานวิศวกรรมของเครื่องยนต์ พื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน พิกัดสำคัญของเครื่องยนต์ การจุดระเบิด การน็อคและอัตราการน็อค ส่วนผสมไอดี การบรรจุไอดีและการคายไอเสีย ซุปเปอร์ชาร์จ โครงสร้างและองค์ประกอบของ เครื่องยนต์
 

5594203

เครื่องจักรพลังน้ำและไอน้ำ
Stream Engines

                          3(2-2)

 

      การใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การบำรุงรักษา การควบคุมความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับแก๊สและไอน้ำ เอนโทฟีของการกลายเป็นไอ เอนทาสฟีของไอน้ำ แรงดัน ไอและอุณหภูมิ เครื่องผลิตไอน้ำ หม้อดับไอ การส่ง น้ำเลี้ยง เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ วัฏจักรของกำลังงาน การแลกเปลี่ยนความร้อนและการใช้กำลังไอน้ำ กังหันไอน้ำและหัวฉีด
 

5594205

การซ่อมและทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล 2                                                                                3(2-2)
Diesel Engines Maintenance 2
     
ศึกษาวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล ลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซล กลวัตรของเครื่องยนต์ดีเซล การถอดประกอบ การบริการซ่อมใหญ่ การทดสอบหัวฉีดและปั๊มหัวฉีด การจัดการตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล
 

5594301

การเขียนและอ่านแบบเครื่องยนต์เล็ก
Small Engine Drawing

                          3(2-2)

 

       การเขียนแบบการปฏิบัติการ การเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบรายละเอียดฝึกอ่านและเขียนแบบยานยนต์เล็ก เช่น มอเตอร์ไซด์ รถยนต์สี่ล้อขนาดเล็ก ยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตรกรรม ฝึกการออกแบบในการดัดแปลงหรือปรับปรุงยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับงานเฉพาะกิจ
 

5594302

งานทดลองรถจักรยานยนต์
Motorcycle Practical

                          2(1-2)

 

      การทดลอง หลักการทดลอง และความสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทดลอง ระบบไฟแมคนิโต ไฟจุดระเบิด ฯลฯ การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราส่วนผสมระบบขับเคลื่อนระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ฯลฯ
 

5594401

การออกแบบติดตั้งเครื่องยนต์
Engines Service and Alignment

                        3(2-2)

 

      ปฏิบัติการติดตั้งแท่นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก Diesel สำหรับรถเกษตรกร การออกแบบติดตั้งระบบกันสะเทือน เบรก ระบบส่งกำลัง การบังคับเลี้ยว มุมล้อ การทรงตัวของรถในทางตรงและทางโค้ง หรือการดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์ในรถยนต์ การดัดแปลงลงแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ และเพลากลาง
 

5594402

ระบบเครื่องล่างและการส่งกำลัง
Suspension and Transmission Systems

                        3(2-2)

 

      ศึกษาและปฏิบัติการซ่อมและถอดประกอบลูกหมาก คันชัก คันส่ง โช้คอัพ แหนบสปริง ปีกนก เพลา ลูกปืน เกียร์ คลัตช์ เฟืองท้าย การปรับแต่งระบบบังคับเลี้ยว มุมล้อ การถ่วงล้อ และการซ่อมระบบเบรกต่าง ๆ
 

5594403

พลาสติกและไฟเบอร์กลาส
Plastic and Fiber Glass

                        2(1-2)

 

      ประเภทของพลาสติก วัสดุที่ใช้ทำพลาสติก ยางและไฟเบอร์กลาส กระบวนการผลิต การทดลองผลิตชิ้นงาน ประเภทของพลาสติก ยางและไฟเบอร์กลาส

5594404

ไฟเบอร์กลาส
Fiber Glass

                      3(2-2)

 

      ศึกษาถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำไฟเบอร์กลาส สารเคมีที่ใช้ในไฟเบอร์กลาส การออกแบบไฟเบอร์กลาสเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปฏิบัติการขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาออกแบบสร้างโมลด์ (Mold) ไฟเบอร์กลาสจากโลหะและอโลหะ
 

5594405

พลาสติก
Plastics

         3(2-2)

 

     กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การทำแม่พิมพ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เกี่ยวกับงานเครื่องกล
 

5594501

การทำโมลด์และผลิตชิ้นงาน
Molding and Producing

        3(2-2)

 

      กรรมวิธีการทำโมลด์ด้วยปูนพลาสเตอร์ การทำโมลด์ด้วยอีปอกซี่ การผลิตชิ้นงานด้วยโมลด์ เช่น การอัดขึ้นรูปพลาสติก การหล่อไฟเบอร์กลาสตามแบบของโมลด์และการเป่าแก้วตามแบบโมลด์
 

5594502

การส่งผ่านความร้อน
Heat Transfer

            3(2-2)

 

       การส่งถ่ายความร้อนโดยการนำ การพา และการแผ่รังสี วัสดุฉนวน ตัวนำความร้อน สภาพการนำและการวัดอุณหภูมิ การพาความร้อนในลักษณะต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 

5594503

พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy Resources

                         3(3-0)

 

      ศึกษาแหล่งพลังงานของโลกและแหล่งพลังงานภายในประเทศ โดยเน้นรายละเอียดของการศึกษาทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยศึกษาถึงความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในรูปต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังน้ำ พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากอุณหภูมิแตกต่างของน้ำทะเล พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง รวมทั้งศักยภาพของพลังงานดังกล่าว
 

5594504

เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
Fuel and Combustion

                         3(3-0)

 

   วิเคราะห์อุณหภูมิและพลังงาน วิเคราะห์สภาพการเผาไหม้ สภาพทางฟิสิกส์และเคมีของเชื้อเพลิง เตาเผาแบบต่าง ๆ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายในและแก๊สเทอร์ไบน์ การไหลของแก๊สและไอ การไหลผ่านหัวฉีด และไหลผ่านใบเบลดของกังหัน ค่าความร้อนจำเพาะของเชื้อเพลิง
 

5594506

เทคโนโลยีการส่งถ่ายกำลัง
Power Transmission Technology

                  2(1-2)

 

       ศึกษาคุณลักษณะของการเคลื่อนที่และแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในขณะที่อยู่กับที่หรือขณะทำงาน เช่น Dinkage ลูกเบี้ยว เฟือง โซ่ สายพาน คับปลิ้ง ชิ้นต่อโยงที่ ยืดหดได้ ฯลฯ การสมดุลของแรงเครื่องจักรกล การนำกระบวนการส่งถ่ายกำลังไปใช้งาน
 

5594507

การทดลองทางวิศวกรรม
Engineering Laboratory

                     2(1-2)

 

      การทดลองเกี่ยวกับเรื่องการวัดอุณหภูมิ แรงดัน เวลา ความเร็ว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก อัตราการไหล การวัดกำลัง การทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุ การทดลอง คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางกลของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น การทดลองเครื่องยนต์สันดาปภายใน การทดลองกลศาสตร์ของไหล เช่น การไหลในท่อ orifices, pump, turbine และการ สั่นสะเทือน
 

5594508

วิศวกรรมยานยนต์
Vehicle Engineering

 3(2-2)

 

      หลักการพื้นฐาน ระบบรอปรับ โครงรถและตัวถังรถ ระบบเบรค ระบบบังคับเลี้ยว เรขาคณิตเกี่ยวกับการบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง อุปกรณ์ต่าง ๆ และสมรรถณะของยานยนต์
 

5594509

พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5593707 การถ่ายเทความร้อน

3(3-0)

 

      ศึกษาเรื่องการส่งพลังงานโดยการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางอุตสาหกรรมและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การคำนวณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์
 

5594510

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Factory

3(3-0)

 

      การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ การสูญเสียพลังงานความร้อนในระบบการเผาไหม้ การใช้ฉนวนกันความร้อน การประหยัดพลังงานในอากาศ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การนำระบบความร้อนร่วมมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 

5594601

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
Automotive Electrical and Electronics

3(2-2)

 

      ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เช่นวงจรจุดระเบิด วงจรควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบต่าง ๆ วงจรกันขโมย ฯลฯ เป็นต้น ศึกษาวิธีการใช้งานและปฏิบัติการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
 

5594701

วิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering

3(3-0)

 

      ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์ คำนวณหาแรงขับเคลื่อนและแรงต้านการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่องยนต์ การทรงตัวและการบังคับเลี้ยวของรถขณะเคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโค้ง พลศาสตร์ของเบรก กลไกระบบส่งกำลังแบบผ่านคลัตช์ และการส่งกำลังผ่านของเหลว
 

5594702

การออกแบบเครื่องกล 2
Machine Design 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5593703 การออกแบบเครื่องกล 1

3(3-0)

 

      การออกแบบอุปกรณ์รองรับ (แบริ่ง) อุปกรณ์ส่งกำลัง อาทิเช่น สายพาน คับปลิ้ง คลัตช์ เบรก รอยต่อด้วยการเชื่อม สายพาน และโซ่ เฟืองชนิดต่าง ๆ เช่น เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองหนอน ทำโครงการออกแบบเครื่องจักรกลที่มีความ ซับซ้อน
 

5594703

การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control

3(3-0)

 

       ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ ฟังก์ชั่นโอนย้าย การหาฟังก์ชั่นโอนย้ายแบบวงรอบปิดและวงรอบเปิด วิธีวิเคราะห์การตอบสนองที่ไม่ขึ้นกับเวลา ซึ่งมี Input แบบขั้นบันได แบบอิมพัลส์และแบบแรม วิธีวิเคราะห์การตอบสนองแบบขึ้นกับเวลา วิธีวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบโดยวิธีเราธ์ไครทีเรียน วิธีโพลพลอทและวิธีโบดี้พลอท วิธีการควบคุมแบบสัดส่วน แบบอนุพันธ์ แบบรวมและแบบผสม
 

5594704

กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics

3(3-0)

 

      ศึกษาเรื่องของแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย และวิเคราะห์ในชิ้นส่วนของโครงสร้างชิ้นส่วนภาพวัตถุของเครื่องจักรกล
 

5594705

ต้นกำลังโรงจักร
Power Plant Engineering

3(3-0)

 

      ศึกษาระบบโรงจักรต้นกำลัง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ท เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับโรงจักรต้นกำลัง (Prime Mover) ต้นกำเนิดพลังงาน เครื่องจักรต้นกำเนิดพลังงานกล กังหันลม กังหันน้ำ เครื่องยนต์พลังงานความร้อน โรงจักรพลังน้ำ โรงจักรกังหันไอน้ำ โรงจักรกังหันก๊าซ โรงจักรพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle System) โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรต้นกำลัง (Power Plant Innovation)
 

5594706

พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics

3(3-0)

 

      ศึกษาเกี่ยวกับกฎของนิวตัน แรง การหาความเร็ว ความเร่งและแรงที่เกิดจากความเร่งของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การใช้สมการพลังงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง รวมทั้งศึกษาถึงวิธีหาโมเมนตัม และแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในอนุภาคและวัตถุเกร็ง
 

5594707

การปรับอากาศ
Air Condition

3(2-2)

 

      ศึกษาการออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ไซโครเมตริกชาร์จช่วยในการคำนวณโหลด การออกแบบและคำนวณท่อลม การจ่ายลม รวมถึงการเลือกใช้ขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
 

5594708

การประลองทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulic and Pneumatic Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5593711 ไฮดรอลิกส์
                             : 5593712 นิวแมติกส์

1(0-3)

 

      ทำการทดลองต่อวงจรการทำงานทั้งทางด้านไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ในทาง อุตสาหกรรม เรื่องของการควบคุมความเร็ว ความดัน ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ
 

5594709

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1

1(0-3)

 

     ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และผลกระทบต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดกำลังงาน ทดลองศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการทำงานของของไหล ปั๊มการทดลองในระบบเครื่องทำความเย็นและวัสดุวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ
 

5594710

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2

1(0-3)

 

      ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนและการนำประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การสั่นสะเทือนทางกลและการถ่วงดุล ฯลฯ ในห้องปฏิบัติการ
 

5594711

การเขียนแบบวิศวกรรม 2
Engineering Drawing 2

3(2-2)

 

     ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ทันสมัยสำหรับสร้างภาพในงานวิศวกรรมเครื่องกล ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์เขียนภาพสองมิติและสามมิติ เกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 

5594901

การทดลองวิเคราะห์เครื่องยนต์
Engines Analysis and Laboratory

2(1-2)

 

       ศึกษาวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดีเซลของเครื่องยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เครื่องทดสอบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบธรรมดา ระบบหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้หัวฉีด ใช้เครื่องอัดอากาศและใช้เชื้อเพลิง ปฏิบัติงานซ่อมปรับแต่งเครื่องยนต์ ทดลองติดตั้งและทดสอบโดยใช้เครื่องมือทดสอบแบบต่าง ๆ
 

5594902

งานค้นคว้าทางช่างยนต์
Independent Study in Automechanics

2(1-2)

 

      ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่เรียนมาในงานช่างยนต์ที่ตนถนัด และสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
 

5594903

งานปฏิบัติส่วนบุคคล
Individual Project

3(2-2)

 

       ปฏิบัติงานตาม Project เกี่ยวกับงานต่าง ๆ เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องยนต์ หรืองานเกี่ยวกับเครื่องกลต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือคณะอาจารย์ผู้สอน
 

5594904

โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่องกล
Special Project in Mechanical Technology

2(1-2)

 

       การเตรียมการทำโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องกล การทำงานเพื่อวิเคราะห์หรือวิจัยในงานที่เกี่ยวกับเครื่องกล การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของงาน วิธีดำเนินการ การทดลอง หรือค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ การวางแผนงาน การวิเคราะห์งาน ฯลฯ
 

ก่อนหน้า ต่อไป