รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาครุศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย : :

หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา ครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
            1. พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย (107-1--)
            2. หลักสูตรแบบเรียน คู่มือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา (107-2--)
            3. วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพร้อม (107-3--)
            4. สื่อและนวัตกรรม (107-4--)
            5. การแนะแนวและการบริการชุมชน (107-5--)
            6. การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ (107-6--)
            7. การบริหาร (107-7--)
            8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (107-8--)
            9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย (107-9--)

หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย (107)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

1071101

1071102

 

1071301

 

1071401

1071402

1071403

1071404

1071405

1071501

1072101

 

1072102

1072201

1072202

1072301

1072302

 

1072303

 

1072304

 

1072305

1072306

1072307

1072308

1072309

1072310

1072401

 

 

1072402

1072601

1072602

1072701

1072801

1073201

 

1073202

 

1073203

1073204

1073301

 

1073302

 

1073303

1073304

1073305

1073401

1073402

1073501

1073701

 

1073801

1074401

1074402

1074501

1074901

1074902

1074903

-

-

1071102

-

1071301

-

-

-

-

-

-

 

1072101

-

-

-

-

-

1072302

-

1072303

-

1072304

-

-

-

-

-

-

-

1072401

-

-

-

-

-

-

1073201

-

1073202

-

-

-

1073301

-

1073302

-

-

-

-

-

-

-

1073701

-

-

-

-

-

-

-

สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

ศิลปะและศิลปประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย

นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย

สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

บุคลิกภาพครูปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

การอนุบาลศึกษา

สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก

สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล

ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม

สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ

ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย

เกมและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

หนังสือเด็ก

ห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบระดับอนุบาล

การจัดการศึกษาระดับบริบาล

การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1

กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย

เพลงและนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย

หลักสูตรและการจัดโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย

กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา

พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย

การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย

การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดและบริหารโรงเรียนอนุบาลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย

การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2

คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย

การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(2-0)

1(60)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(3-0)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

1(60)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย (107)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 
น(ท-ป)
1071101  สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก
Social and Personality Development in Children
2(2-0)
                        ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสังคมของเด็กที่สัมพันธ์กับโครงสร้างขนาดและขนบธรรมเนียมของครอบครัว สภาพสังคมของเด็กในฐานะเป็นลูกคนโตลูกคนกลาง หรือลูกคนเล็ก สภาพสังคมของเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา และสภาพสังคมในครอบครัวของเด็กที่สัมพันธ์กับประเพณี ลักษณะอาชีพ และรายได้ วิเคราะห์สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะต่าง ๆ เป็นผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของเด็กในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างและปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดกระบวน การเรียนการสอนในโรงเรียน
1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Child Care and Child Development
 3(3-0)
                        ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการ อบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัย และส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองด้วย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1071301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
Arts for Pre-school Children
2(1-2)
                         ความหมาย ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม การบูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อส่งเสริม      พัฒนาการด้านต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมศิลปะบทบาทของครูในการจัดประสบการณ์และการวัดประเมินผลงานศิลปะ เนื้อหากิจกรรมศิลปะ การทดลองปฏิบัติการจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็ก
1071401 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
Stories and Puppetry for Pre-school Children
2(1-2)
                        ความหมายและความสำคัญ และประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานสำหรับเด็ก ประวัตินักแต่งนิทานสำคัญของโลก เทคนิคการเล่าและการแต่งนิทานสำหรับเด็กความหมายและความสำคัญของหุ่น ประวัติความเป็นมาของหุ่น ประเภทของหุ่น การประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ หุ่นมือ หุ่นถุง การจัดสร้างโรงหุ่น และหลักการเชิดหุ่นเพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัย
1071402 สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Learning Media and Toys for Pre-school Children
 
                        ศึกษาวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา ตามแนวคิดของนักการศึกษา ความสำคัญและประโยชน์ของการเล่นของเด็กปฐมวัยกับสื่อการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม การเลือกซื้อและการผลิตสื่อจากวัสดุในท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ การจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ของเล่น การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพของเล่น บทบาทของพ่อแม่ครูพี่เลี้ยงกับกิจกรรมการเล่นของเด็ก ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนและเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับวัยเด็ก 3-5 อย่าง
1071403 สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
Learning Media and Toys for Pre-school Children Development
2(1-2)
                        ศึกษาวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนักการศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของสื่อของการเล่นของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและพัฒนาการของการเล่นของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิตสื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการตรวจสอบสื่อ และของเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก บทบาทของครูผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการใช้สื่อ และของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดบริการห้องสมุดของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดบริการศูนย์สื่อสำหรับครูปฐมวัย
1071404 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
Stories for Pre-school Children
2(1-2)
                         ความหมายและความสำคัญ และประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานสำหรับ เด็ก ประวัตินักแต่งนิทานสำคัญของโลก เทคนิคการเล่าและการแต่งนิทานสำหรับเด็ก
 
  1071405 หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Puppets for Pre-school
 
                        ความหมายและความสำคัญของหุ่น ประวัติความเป็นมาของหุ่น ประเภทของหุ่นและการสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ เช่น หุ่นนั่งมือ หุ่นมือ ฯลฯ การสร้างโรงหุ่นประเภทต่าง ๆ การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดและการพากย์หุ่น พร้อมฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่น การแสดงละครหุ่น
1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย
Pre-school Teacher’s Personality
2(2-0)
                         ลักษณะความสำคัญของบุคลิกภาพของครูเด็กปฐมวัย วิธีการฝึกฝนเกี่ยวกับท่าทาง ทรวดทรง การแต่งกาย อารมณ์ จิตใจ มารยาท ในการอยู่กับเด็กและสังคมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับ บุคคลอื่น และชุมชน การปรับปรุงและส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพ
1072101 การศึกษาปฐมวัย
Pre-school Education
2(2-0)
                        ความหมาย จุดมุ่งหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเป็นมาของการอนุบาลศึกษาของต่างประเทศ ประวัติวามเป็นมาของการอนุบาล การศึกษาไทยและรูปแบบการจัดการอนุบาลไทย หน่วยงานที่จัดลักษณะการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการอนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและต่างประเทศ
1072102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
Health and Hygiene for Mother and Child
2(2-0)
                        ความมุ่งหมายและความสำคัญของสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก สุขภาพส่วนบุคคลของเด็ก บทบาท ของครูในการส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน อุบัติเหตุและ การป้องกันการปฐมพยาบาล ปัญหาสุขภาพ โดยทั่วไปของเด็ก รวมทั้งศึกษาปัญหาที่ทำให้อัตราการตายของมารดาและทารกสูง รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษา การให้บริการทางด้านสุขภาพต่อมารดาและทารก
1072201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Environmental Education for Pre-school Children
2(1-2)
                         หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ประเภทสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน การพัฒนาจริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บทบาทของครู ผู้ปกครองในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึกทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การวัดและการประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
1072202 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล
Infant Education Programs
2(1-2)
                        หลักการและแนวคิดในการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 3 ปี การสังเกต และการบันทึกพฤติกรรมเด็กระดับบริบาล การสร้างและการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา เด็กระดับบริบาล การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กบริบาล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล
1072301 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
Thai Language for Pre-school Children
 2(1-2)
                         ความหมายและความมุ่งหมายของการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการฟัง การพูด การเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษา
1072302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
Investigation in Mathematics for Pre-school Children
2(1-2)
                        ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ ขอบข่ายของคณิตศาสตร์ในระดับอนุบาล จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมและการผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเสริมทักษะ การสอนคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล
1072303 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Process Skills for Pre-school Children
2(1-2)
                        ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการฝึกกระบวนการคิด การใช้คำถาม กิจกรรมการสอนและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1072304 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
Social Study for Pre-school
2(1-2)
                         แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0 - 6 ปี ความหมายและความสำคัญของสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่าย เนื้อหา หลักการสอน บทบาทหน้าที่ของครูในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านสังคม การเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1072305 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
Paper Work for Children
2(1-2)
                         ศึกษาถึงชนิด และลักษณะของกระดาษประเภทต่าง ๆ การเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานที่ทำสำหรับเด็ก การทำงานกระดาษที่เป็นของเล่น ของใช้สำหรับเด็กเทคนิคและวิธีการส่งเสริมให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางกระดาษ เช่น การพับ การตัด การปะกระดาษ รวมถึงการประดิษฐ์เป็นสิ่งต่าง ๆ
1072306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
Arts for Pre-school Teachers
2(1-2)
                         ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ การนำศิลปะไปใช้ในการสอน การสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับครู การจัดโปสเตอร์ กะบะทราย การตกแต่งห้องเรียน การเขียนลายเส้นรวมถึงการจัดนิทรรศการประดิษฐ์ของเล่นและเครื่องใช้จากเศษวัสดุ และวัสดุในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับเด็ก
1072307 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
Readiness for Pre-school Children Learning
3(2-2)
                        ธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย องค์ประกอบของความพร้อมรูปแบบของกระบวนการรับรู้ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อม การจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 
1072308 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Physical Education Activities for Pre-school Children
2(1-2)
                         ความหมาย และความมุ่งหมายของกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายและกิจกรรมการเคลื่อนไหวในร่มและกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเล่นประกอบจังหวะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ บทเพลงเลียนแบบสัตว์ ตามนิยาย และการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์
1072309  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
Music and Movement for Pre-school Children
2(1-2)
                         แนวคิดและหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  ความหมาย ของดนตรีกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกเพลงประกอบการจัดกิจกรรมการร้องเพลง การฝึกท่าทางประกอบเพลง ความหมายและความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวในร่ม  และกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเล่นประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์
1072310 เกมและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
Game and Playing for Pre-school Children
2(1-2)
                        ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฏีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เกมและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยประเภทต่าง ๆ เกมเบ็ดเตล็ด เกมแบบผลัด เกมพัฒนาทักษะทางกีฬา ฯลฯ เทคนิคการจัดกิจกรรมเกม และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ การวัดประเมินผล ฝึกปฏิบัติการสร้างเกมและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
Literature for Pre-school Children
2(1-2)
                        ความหมาย คุณค่า และประเภทหนังสือเด็ก ลักษณะของหนังสือที่ดี ระดับความพร้อม และความต้องการในการใช้หนังสือของเด็กแต่ละวัย การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย หลักการสร้างและเขียนหนังสือสำหรับเด็ก ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกแต่งสร้าง และวิจารณ์หนังสือเด็ก การส่งเสริมการใช้และการรักษาหนังสือ
1072402 ห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ
Toy Library and Learning Media Center
2(2-0)
                         ความหมายและประวัติความเป็นมาของห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ บทบาทของเครื่องเล่นต่อการพัฒนาเด็ก ทฤษฎีและพัฒนาการเล่นของเด็กปฐมวัย การจัดห้องสมุดของเล่นเด็กในประเทศและต่างประเทศ การจัดระบบบริการในห้องสมุดของเล่น การจัดศูนย์สื่อครูและเด็กปฐมวัย
1072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2(2-0)
Pre-school Curriculum and Assessment
 
                        บทบาทของการประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินผลและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธี การประเมินผลในระดับอนุบาล การสร้างเครื่องมือประเมินผล พัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การเสนอผลการประเมินและการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผล ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินผลพัฒนาการ
1072602 การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบระดับอนุบาล
Testing and Test Construction for Kindergarten
2(1-2)
                         ความสำคัญของการทดสอบระดับอนุบาล หลักและวิธีการทดสอบ ลักษณะ ของแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบ ทดลองใช้ ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแบบทดสอบโดยให้ปฏิบัติจริง
 
1072701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล
Infant Education
2(2-0)
                         ความหมายและความสำคัญของเด็กระดับบริบาล การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ทิศทางและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การจัดโปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ สื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาเด็กบทบาทของผู้ให้การดูแลและครูเด็กเล็ก การจัด       บริการและการจัดบริหารสถานบริบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็ก
1072801  การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1
Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 1
1(60)
                        การฝึกเตรียมการสอนและการทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาระดับการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1073201  กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
Creative Dramatics
2(1-2)
                        ศึกษาการจัดนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดต่าง ๆ เพลงประกอบลีลาท่าทาง และการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
1073202  การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
Contemporary Pre-school Education Programs
2(1-2)
                        ศึกษาปรัชญา และทฤษฎีพื้นฐานในการจัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้านทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นใหม่ ความสำคัญของการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เหตุผลและเป้าหมายของโปรแกรม การจัดโปรแกรมแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ปฏิสัมพันธ์นิยมและวุฒิภาวะนิยมโปรแกรมการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของเด็กด้อยโอกาส ทั้งในเมืองและชนบท หลักการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมปฐมวัย องค์ประกอบและการวางแผนโปรแกรม แนวคิดใหม่และแนวโน้มในการจัดโปรแกรมการฝึก อบรมเด็กปฐมวัย
1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Curriculum
3(3-0)
                        ความหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย ประเภทของหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบัน และการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ
1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย
English for Communications in Daily Life of Pre-school Children
2(1-2)
                        ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้ และพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัยครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
1073301  กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
Design Curriculum for Pre-school Children
3(2-2)
                         ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวของหน่วยงานต่าง ๆ การจัดประสบการณ์การเรียนให้เหมาะสมกับวัยเด็กการจัดบรรยากาศของห้องเรียนการจัดตารางกิจกรรมการเรียน การศึกษาแนวทางจัดประสบการณ์และหน่วยการสอน การบูรณาการนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการสอนนั้น ๆ
1073302  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
Pre-school Children and Language Practice
2(1-2)
                       พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0 - 6 ปี การสังเกต การวิเคราะห์และบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างอายุในปฐมวัย การใช้สื่อและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนภาษา แนวทาง กลวิธีและการจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัย การทดสอบและประเมินผลความพร้อมทางการเรียนภาษาเด็กปฐมวัย
1073303 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม
Language Development and Language Programs for Minority Group of Children
2(2-0)
                         ทำความเข้าใจธรรมชาติ และพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาท่าทาง หรือภาษาถิ่นเป็นสื่อความหมายในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางวาจา และภาษาท่าทาง การใช้สื่อและการจัดโปรแกรมการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพเด็กต่างวัฒนธรรม การรวบรวมคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ให้เด็กได้มีทักษะในการฟัง การพูด อ่าน และเริ่มแสดงออกและเข้าใจในการสื่อความหมายของภาษาไทย การทดสอบและประเมินผลทักษะทางภาษาไทยของเด็กต่างวัฒนธรรม
1073304 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
Creative Thinking for Pre-school Children
2(1-2)
                         ศึกษาความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัยต่ำกว่าและการพัฒนาบทบาทของพ่อแม่และครูในการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนอนุบาล ในเนื้อหาวิชาภาษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุนทรียะการเล่นในร่มและกลางแจ้ง
1073305 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
Classroom Strategies for Cognitive Growth of the Pre-school Children
2(1-2)
                        แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ กรอบความคิด พัฒนาการและการทำงานของสมอง ในช่วงอายุ  0 - 6 ปี ทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคัด การวัดและประเมิน และความสามารถในการคิดของเด็กปฐมวัย
1073401 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย
Production of Dolls for Pre-school
2(1-2)
                        ความหมายและความสำคัญของตุ๊กตาต่อเด็กปฐมวัย ความเป็นมาของเล่นประเภทตุ๊กตา  ประเภทของตุ๊กตาสำหรับเด็ก ตุ๊กตาสำหรับเด็กวัยต่าง ๆ หลักการคัดเลือกวัสดุ การสร้างแบบตัดเย็บและประดิษฐ์ตุ๊กตา ปฏิบัติการประดิษฐ์ตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 1-2 ประเภท
1073402 การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย
Dress Making for Pre-school Teachers
 2(1-2)
                        ความหมายและความสำคัญของการตัดเย็บเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การตัดเย็บและการใช้จักร วิธีการเย็บตะเข็บแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบ การวัดและการสร้างแบบตัด การเลือกผ้าที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติ ออกแบบ และตัดเย็บเครื่องใช้เด็กปฐมวัย เช่น เครื่องนอน ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ
1073501 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Parents Guidance for Pre-school Children
2(2-0)
                         ความหมายและความสำคัญของการแนะแนว ความสัมพันธ์ระหว่างการแนะแนวกับการศึกษาสภาพสังคมไทยกับความจำเป็นต้องมีการแนะแนวผู้ปกครอง ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยต่อบทบาท หน้าที่ ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความร่วมมือ        ประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
1073701 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
Pre-school Administration and Management
2(2-0)
                        ศึกษาความหมาย และความมุ่งหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเภทของสถานบริการเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพ ของผู้บริหาร การเปิดดำเนินงานสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน การนิเทศและติดตาม
การปฏิบัติงานของบุคลากร การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดโครงสร้างขององค์การ และการจัดระบบงานบริหาร 6 งานคืองานวิชาการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนและงานชุมชนสัมพันธ์
1073801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2
Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 2
1(60)
                        การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาระดับการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1074401 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Using Computers in Pre-school Children
 2(1-2)
                        แนวคิด ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกฝนปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์    สำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
1074402 นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย
Instructional Media and Technology for Early Childhood Education
2(1-2)
                        แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ธรรมชาติและประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย สังคม การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โสตทัศนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สื่อสารมวลชน เพื่อการศึกษาปฐมวัย วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาปฐมวัย สื่อคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่อการ
ศึกษาปฐมวัย แหล่งการศึกษาชุมชน และอุทยานการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีการศึกษาเครือข่าย และการศึกษาทางไกลสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Education for Parents of Pre-school Children
2(2-0)
                        ความสำคัญของพ่อแม่ ผู้ปกครองต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจำเป็นที่จะต้องให้การศึกษาแก่พ่อแม่ หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแก่พ่อแม่และการให้ความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน เพื่อประสานงานการให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กแก่พ่อแม่
1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
Independent Study for Early Childhood Education
2(2-0)
                        ให้นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่องที่ตนสนใจในขอบข่ายวิชาการศึกษา โดยได้รับความยินยอมคำแนะนำ และอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ ปฏิบัติเกี่ยวกับทดลองศึกษาเรื่องที่สนใจในขอบข่ายวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง
1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
Research Studies in Early Childhood Education
2(2-0)
                         ศึกษา และรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สื่อการเรียนและของเล่นเด็ก สุขภาพอนามัย โครงการจัดกิจกรรมการเรียน หลักสูตรการประเมินพัฒนาเด็กเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย สรุปข้อคิดเห็นจากงานวิจัย     เพื่อนำไปใช้แนะแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
Seminar in Early Childhood Education
2(2-0)
                        ศึกษาและรวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้า สัมภาษณ์ สอบ และสังเกต เพื่อมาวิเคราะห์ อภิปรายและนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานทุกสังกัดในประเทศไทยและรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ และผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งจากหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่จัดสัมมนาแบบปิดหรือเปิดกว้าง รับคนจากชุมชนเข้าร่วมสัมมนา โดยเลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยในช่วงเวลานั้น ๆ 1 หัวเรื่อง

ก่อนหน้า ต่อไป