รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ : :

หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
                             1. จิตรกรรม (202-1--)
                             2. ภาพพิมพ์ (202-2--)
                             3. ประติมากรรม (202-3--)
                             4. (202-4--)
                             5. (202-5--)
                             6. (202-6--)
                             7. (202-7--)
                             8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (202-8--)
                             9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                 โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย (202-9--)

หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ (202) ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

2021101

-

หลักการเขียนภาพ

3(2-2)

2021102

-

จิตรกรรม 1

2(1-2)

2021103

-

การวาดเส้น

3(2-2)

2021105

-

วาดเส้น 1

3(2-2)

2021106

-

วาดเส้นสร้างสรรค์

3(2-2)

2021107

-

กายวิภาค

3(2-2)

2021108

-

จิตรกรรมไทย 1

2(1-2)

2021109

-

จิตรกรรมไทย 2

3(2-2)

2021110

-

จิตรกรรมไทย 3

3(2-2)

2021111

-

จิตรกรรมไทย 4

3(2-2)

2021112

-

ภาพทิวทัศน์

3(2-2)

2021113

-

จิตรกรรมพื้นฐาน

3(2-2)

2021114

-

หุ่นนิ่ง

3(2-2)

2021115

-

คนเหมือน

3(2-2)

2021116

-

จิตรกรรมสร้างสรรค์

3(2-2)

2021117

-

การวาดเส้นทัศนศิลป์

2(1-2)

2021201

-

ภาพพิมพ์พื้นฐาน

3(2-2)

2021202

-

ภาพพิมพ์ 1

2(1-2)

2021203

-

การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น

3(2-2)

2021204

-

การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนพื้นราบ

3(2-2)

2021205

-

การพิมพ์เส้นและลวดลาย

3(2-2)

2021206

-

ออกแบบภาพพิมพ์ 1

2(2-0)

2021207

-

ออกแบบภาพพิมพ์ 2

3(2-2)

2021208

-

การพิมพ์ร่องลึก

2(1-2)

2021209

-

การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์ชั้นสูง

3(2-2)

2021210

-

การพิมพ์ผ่านตะแกรงบนวัสดุ 2 มิติ

3(2-2)

2021211

-

การพิมพ์ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์

3(2-2)

2021212

-

การพิมพ์นูน

3(2-2)

2021213

2021206

ประวัติภาพพิมพ์ 1

2(2-0)

2021214

-

ภาพพิมพ์ประยุกต์

3(2-2)

2021301

-

ประติมากรรมพื้นฐาน

3(2-2)

2021302

-

ประติมากรรมไทย 1

2(2-0)

2021303

-

ประติมากรรม 1

2(1-2)

2021304

-

ประติมากรรม 2

2(2-0)

2021305

-

การปั้น-การหล่อ

3(2-2)

2021306

-

การแกะสลัก

3(2-2)

2021308

-

ประติมากรรม 3

2(1-2)

2022101

-

จิตรกรรม 2

2(1-2)

2022102

-

กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย

1(0-2)

2022103

-

จิตรกรรม 3

2(1-2)

2022104

-

จิตรกรรม 4

2(1-2)

2022105

-

จิตรกรรม 5

2(1-2)

2022106

-

จิตรกรรม 6

2(1-2)

2022107

-

การระบายสีน้ำ

2(1-2)

2022108

-

จิตรกรรมประยุกต์

2(1-2)

2022109

-

วิเคราะห์จิตรกรรม

3(2-2)

2022110

-

จิตรกรรมไทย

2(1-2)

2022111

-

เทคนิคการเขียนภาพคน 1

2(1-2)

2022201

-

ศิลปะลายไทย

2(1-2)

2022202

-

ภาพพิมพ์ 2

2(1-2)

2022203

-

ภาพพิมพ์ 3

2(1-2)

2022204

-

ปัญหาทางการพิมพ์ 1

2(1-2)

2022205

-

ศิลปะภาพพิมพ์

3(2-2)

2022206

-

ศิลปะภาพพิมพ์ 2

2(1-2)

2022207

-

การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้า

2(1-2)

2022208

-

การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนวัสดุ 3 มิติ

2(1-3)

2022209

-

ซิลค์สกรีน 1

3(2-2)

2022210

-

ซิลค์สกรีน 2

3(2-2)

2022211

-

ออกแบบภาพพิมพ์ 3

3(2-2)

2022212

-

ออกแบบภาพพิมพ์ 4

3(2-2)

2022213

-

การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์

3(2-2)

2022214

-

การทำแม่พิมพ์ตรายาง

2(1-2)

2022215

-

การทำแม่พิมพ์ตราโลหะ

2(1-3)

2022216

-

การทำแม่พิมพ์โลหะและตรายาง

3(2-2)

2022217

-

ภาพพิมพ์ผิวนูน

3(2-2)

2022218

-

ปัญหาการพิมพ์ 2

3(2-2)

2022301

-

ประติมากรรม 4

2(1-2)

2022302

-

ประติมากรรม 5

2(1-2)

2022303

-

ประติมากรรม 6

2(1-2)

2022304

-

ประติมากรรม 7

2(1-2)

2022305

-

ประติมากรรมสร้างสรรค์

3(2-2)

2022306

-

ประติมากรรมประยุกต์

2(1-2)

2022307

-

การทำหุ่นจำลอง

2(1-2)

2022308

-

เทคนิคการทำหุ่นจำลอง

3(2-2)

2022309

-

การหล่อพลาสติก

2(1-2)

2022310

-

ประติมากรรมโครงสร้าง

2(1-2)

2023101

-

จิตรกรรม 7

2(1-2)

2023102

-

จิตรกรรม 8

2(1-2)

2023103

-

จิตรกรรม 9

2(1-2)

2023104

-

จิตรกรรม 10

2(1-2)

2023105

-

เทคนิคการเขียนภาพคน 2

2(1-2)

2023106

-

กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สำหรับเด็กประถมศึกษา

1(0-2)

2023201

-

ภาพพิมพ์ 4

2(1-2)

2023202

-

ภาพพิมพ์ 5

2(1-2)

2023203

-

ภาพพิมพ์ 6

2(1-2)

2023204

-

ภาพพิมพ์ 7

2(1-2)

2023205

-

ซิลค์สกรีน 3

3(2-2)

2023206

-

การพิมพ์ร่องลึกเบื้องต้น

3(2-2)

2023207

-

การพิมพ์ร่องลึกขั้นสูง

3(2-2)

2023208

-

การพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์

3(2-2)

2023209

-

การพิมพ์นูนขั้นสูง

3(2-2)

2023210

-

ศิลปะวิจารณ์ภาพพิมพ์

3(2-2)

2023301

-

ประติมากรรม 8

2(1-2)

2023302

-

ประติมากรรม 9

2(1-2)

2023303

-

ประติมากรรม 10

2(1-2)

2023304

-

ประติมากรรม 11

2(1-2)

2023305

-

ประติมากรรม 12

2(1-2)

2023306

-

ประติมากรรม 13

2(1-2)

2023307

-

กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สำหรับเด็กประถมศึกษา

1(0-2)

2024101

-

จิตรกรรม 11

2(1-2)

2024102

-

จิตรกรรม 12

2(1-2)

2024201

-

นิทรรศการภาพพิมพ์

3(2-2)

2024202

-

การพิมพ์พื้นฐาน

3(2-2)

2024203

-

ภาพพิมพ์ 8

2(1-2)

2024204

-

ภาพพิมพ์ 9

2(1-2)

2024205

  -

  ภาพพิมพ์ 10

2(1-2)

2024206

            -    ภาพพิมพ์ 11

2(1-2)

2024207

-

ภาพพิมพ์ 12

2(1-2)

2024301

-

ประติมากรรม 14

2(1-2)

2024302

-

ประติมากรรม 15

2(1-2)

2024303

-

ประติมากรรม 16

2(1-2)

2024304

-

ประติมากรรม 17

2(1-2)

2024305

-

กิจกรรมศิลปะ 3 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย

1(0-2)

2024306

-

ประติมากรรมตกแต่ง

3(2-2)

2024307

-

ประติมากรรมไทย 2

2(1-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ (202)

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021101

หลักการเขียนภาพ
Principles of Drawing

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานด้านการเขียนภาพ โดยให้มีประสบการณ์ในการใช้วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานวิชาชีพทางศิลปะต่อไป
 

2021102

จิตรกรรม 1
Painting 1

2(1-2)

             ศึกษาประวัติงานด้านจิตรกรรมสีน้ำและอื่น ๆ ด้วยวิธีการและเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
 

2021103

การวาดเส้น
Drawing

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติการวาดเส้น ถ่ายทอดรูปแบบจากธรรมชาติแวดล้อม ออกมาในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่เน้นด้านลายเส้นชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงรูปทรง แสง เงา พื้นผิว ระยะใกล้-ไกล ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเรื่องราว สภาพแวดล้อม

2021105

วาดเส้น 1
Drawing 1

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพคน โดยเน้นสัดส่วน การเคลื่อนไหวด้วยความคิดรูปแบบ การแสดงออก ที่มีความสัมพันธ์กับวัสดุและวิธีการถ่ายทอด
 

2021106

วาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ในสาขานิเทศศิลป์
 

2021107

กายวิภาค
Anatomy

3(2-2)

 

             ศึกษาหลักกายวิภาคของคน สัตว์ ให้เข้าใจในโครงสร้างส่วนใหญ่ในแต่ละวัย ศึกษาถึงลักษณะของกระดูก กล้ามเนื้อ ท่าทาง การทรงตัว การเคลื่อนไหวด้วยความเข้าใจในรูปแบบ เนื้อหา การแก้ปัญหาด้วยวัสดุต่าง ๆ ทั้งการเขียนและการปั้น โดยเน้นลักษณะความงามและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
 

2021108

จิตรกรรมไทย 1
Thai Painting 1

2(1-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมในสมัยต่างๆ แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย ทั้งรูปแบบ เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมไทยพื้นฐาน
 

2021109

จิตรกรรมไทย 2
Thai Painting 2

3(2-2)

 

             ศึกษาประวัติงานจิตรกรรมไทยเกี่ยวกับการเขียนภาพคน ทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง การผูกลวดลาย และงานประณีตศิลป์ เน้นการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนโครงสร้างของงานจิตรกรรมไทย
 

2021110

จิตรกรรมไทย 3
Thai Painting 3

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการผูกลายประกอบภาพ กนก นารี กระบี่ คช พร้อมทั้งออกแบบลายตกแต่งต่าง ๆ
 

2021111

จิตรกรรมไทย 4
Thai Painting 4

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพคน ทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง และภาชนะ เครื่องใช้ตามแบบอย่างจิตรกรรมไทย
 

2021112

ภาพทิวทัศน์
Views

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานด้านทัศนียภาพ การแก้ปัญหาทางด้านองค์ประกอบของภาพทิวทัศน์ โดยศึกษาทิวทัศน์หลายรูปแบบ เช่น ทิวทัศน์ป่า ทะเล สิ่งก่อสร้างรวมไปถึงการผสมผสาน เช่น ดอกไม้ นก ฯลฯ ศึกษาส่วนประกอบ เช่น สี บรรยากาศ แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล้-ไกล ด้วยความคิด เทคนิค เนื้อหาด้วยวัสดุเครื่องมือต่าง ๆ
 

2021113

จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานทางด้านจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ และทฤษฎีสีด้วยเทคนิควิธีการเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
 

2021114

หุ่นนิ่ง
Stillight

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับรูปทรง แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล้-ไกลของวัสดุ เน้นบรรยากาศการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของหุ่นด้วยวัสดุอุปกรณ์แบบต่าง ๆ
 

2021115

คนเหมือน
Portrait

3(2-2)

             ศึกษาปฏิบัติการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะความถูกต้องของ กายวิภาค (Anatomy) เน้นส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ความใกล้เคียงกับหุ่น การแสดงอารมณ์ บรรยากาศ แสงเงา ท่าทางของคน พื้นผิว เสื้อผ้า ชนิดต่าง ๆ ของการจัดองค์ประกอบในภาพ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอเครยอง สีชอล์ก และเน้นทักษะการประสานกันระหว่างมือกับสายตา
 

2021116

จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting

3(2-2)

             ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางด้านการถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ จากวิชาพื้นฐานมาสร้างสรรค์ รูปแบบของศิลปกรรม เพื่อให้ได้รูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม่อย่างน่าทึ่ง มีความงามและเสรีภาพ
 

2021117

การวาดเส้นทัศนศิลป์
Drawing in Visual Arts

2(1-2)

             ศึกษาปฏิบัติการวาดเส้น ถ่ายรูปแบบในลักษณะ 2 มิติ ที่เน้นรูปแบบศิลปกรรม ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ของศิลปกรรมในแต่ละยุคสมัย
 

2021201

ภาพพิมพ์พื้นฐาน
Basic Print

3(2-2)

             ศึกษาความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติของการทำงาน การเก็บรักษาเน้นพื้นฐานของการพิมพ์ทั่วไปและปฏิบัติการพิมพ์เบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะทั่วไปของภาพพิมพ์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท
 

2021202

ภาพพิมพ์ 1
Print 1

2(1-2)

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท
 

2021203

การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
Principles of Silkscreen

3(2-2)

             ศึกษากรรมวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์ผ่านตะแกรงไหม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสร้างแม่พิมพ์ และพิมพ์ผ่านตะแกรงไหมเบื้องต้น
 

2021204

การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนพื้นราบ
Silkscreen on Plane Surface

3(2-2)

             ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพ์ผ่านตะแกรงไหมบนวัสดุพื้นราบชนิดต่าง ๆ เช่น กระดาษ กระจก พลาสติก ฯลฯ
 

2021205

การพิมพ์เส้นและลวดลาย
Linear Printing

3(2-2)

             ศึกษาและออกแบบลวดลายต่าง ๆ ทั้งไทยและสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์ โดยเน้นหนักการจัดองค์ประกอบสมัยใหม่
 

2021206

ออกแบบภาพพิมพ์ 1
Graphic Design 1

2(2-0)

             ศึกษาประวัติศิลป์ ภาพพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับวิชาศิลปภาพพิมพ์ ทุกกระบวนการ ซึ่งได้แก่ ภาพพิมพ์จากส่วนนูนของแม่พิมพ์ ผลงานศิลปะ ภาพพิมพ์ของศิลปินที่สำคัญ การรักษาเครื่องมือที่ใช้และงานภาพพิมพ์ การจัดห้องปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพ์ ตลอดจนการกำหนดจำนวนและลำดับเลขหมายของผลงานศิลปภาพพิมพ์
 

2021207

ออกแบบภาพพิมพ์ 2
Printmaking 2

3(2-2)

             ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น แม่พิมพ์แกะไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ผ้าไหม เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับผลงานนั้นโดยจะต้องเป็นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทำภาพประกอบเรื่อง ภาพสัญลักษณ์ เป็นต้น
 

2021208

การพิมพ์ร่องลึก
Techniques for Intaglio

2(1-2)

             ศึกษาประวัติความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีของการพิมพ์ Etching, Dry Point, Line Engraving, Mezzotint, Aquatint และการปฏิบัติงาน แม่พิมพ์ด้วยกรด (Working with Acids) โมเทคนิค Soft ground และ Hand ground เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ
 

2021209

การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์ชั้นสูง
Advanced Calligraphy

3(2-2)

             ศึกษาต่อเนื่องจาก 2022213 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์ โดยเน้นขนาดและเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
 

2021210

การพิมพ์ผ่านตะแกรงบนวัสดุ 2 มิติ
Silkscreen on Two Dimension Material

3(2-2)

             ศึกษากรรมวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ผ่านตะแกรงไหม เพื่อนำไปปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์ ผ่านตะแกรงไหม เพื่อพิมพ์บนวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้า กระดาษ หนัง พลาสติก ฯลฯ
 

2021211

การพิมพ์ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์
Creative Silkscreen

3(2-2)

             ศึกษาการพิมพ์ซิลค์สกรีนชั้นสูง โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ความซับซ้อนของเทคนิคเพื่อแสดงเรื่องราวและรูปทรงที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม
 

2021212

การพิมพ์นูน
Woodcut

3(2-2)

             ศึกษากรรมวิธีการพิมพ์แม่พิมพ์นูนในเทคนิคขั้นพื้นฐานทั้งสีเดียวและหลายสี พร้อมทั้งการออกแบบและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานพิมพ์
 

2021213

ประวัติภาพพิมพ์ 1
History of Printingmaking Typography 1

2(2-0)

             ศึกษาประวัติศาสตร์ภาพพิมพ์ เพื่อให้เข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีดำเนินงานเกี่ยวกับวิชาภาพพิมพ์ทุกกระบวนการ อันได้แก่ ภาพพิมพ์จากส่วนนูนของแม่พิมพ์ ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปินที่สำคัญ การรักษาเครื่องมือที่ใช้และงานภาพพิมพ์ การจัดห้องปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพ์ ตลอดจนการกำหนดจำนวนและลำดับหมายเลขของผลงานศิลปภาพพิมพ์
 

2021214

ภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Print

3(2-2)

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางภาพพิมพ์ไปประยุกต์ให้เป็นภาพประดับตกแต่งและประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการผลิตมิติใหม่
 

2021301

ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture

3(2-2)

             กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน เน้นความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ลักษณะและ คุณค่าของวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาสร้างงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบ ทางประติมากรรม การปั้น การทำแม่พิมพ์ การหล่อ การปั้นนูนสูง นูนต่ำและลอยตัว
 

2021302

ประติมากรรมไทย 1
Thai Sculpture 1

2(2-0)

             ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาในลัทธิต่าง ๆ โดยเริ่มจากการรับเอาอิทธิพลทางการช่างและศาสนาเบื้องแรกมา จนศึกษาวิวัฒนาการของประติมากรรมในแต่ละสมัย โดยศึกษาถึงเทคนิคและกรรมวิธี รูปแบบความเชื่อ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
 

2021303

ประติมากรรม 1
Sculpture 1

2(1-2)

             ศึกษาลักษณะและกรรมวิธีของประติมากรรม ทดลองฝึกปฏิบัติงานประติมากรรมด้วยเครื่องมือและวัสดุต่าง ๆ
 

2021304

ประติมากรรม 2
Sculpture 2

2(2-0)

             ประวัติความเป็นมาของประติมากรรมทั้งของตะวันตกและของตะวันออก ความเชื่อและอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ที่มีต่อการสร้างผลงานประติมากรรม หลักสุนทรียศาสตร์ของประติมากรรมทุกยุคทุกสมัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลงานประติมากรรมในแง่มุมต่าง ๆ
 

2021305

การปั้น-การหล่อ
Molding and Casting

3(2-2)

             ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ การจัดองค์ประกอบ ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคการทำงานปั้น การหล่อพิมพ์แบบนูนสูง นูนต่ำ ลอยตัว ทั้งไทยและสากลประสานกับสรรหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของ ท้องถิ่น
 

2021306

การแกะสลัก
Carving

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ การจัดองค์ประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการแกะสลักแบบนูนสูง นูนต่ำ ลอยตัว ทั้งไทยและสากลประสานกับ การสรรหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของท้องถิ่นศึกษาถึงวัสดุที่จะนำมาสร้างสรรค์งานและการใช้เครื่องมือแกะสลักอย่างถูกวิธี
 

2021308

ประติมากรรม 3
Sculpture 3

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมด้วยเทคนิคและวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหาที่กำหนดให้ หรือนักศึกษาเป็นผู้กำหนดความมุ่งหมายและเนื้อหาโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา เพื่อให้ได้ผลสอดคล้องกับการนำไปใช้โดยเป็นการส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสิ่งแวดล้อม
 

2022101

จิตรกรรม 2
Painting 2

2(1-2)

 

             ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
 

2022102

กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สำหรับเด็กปฐมวัย
2 Dimensional Art Program for Pre-School Children

1(0-2)

 

             ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติ และรู้วิธีสอนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวัสดุและวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนภาพด้วยมือและนิ้ว (Fingers and Hand Printing) การเขียนภาพด้วยสีเทียน ปากกาปลายสักหลาด สีฝุ่น การพิมพ์ภาพด้วยมือ (Hand Printing) และวัสดุต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติภาพปะติด (Collage) เช่น กระดาษ ผ้า ใบไม้ ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิติของเด็ก
 

2022103

จิตรกรรม 3
Painting 3

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหาที่กำหนดให้ หรือนักศึกษาเป็นผู้กำหนด ความมุ่งหมายและเนื้อหาโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา เพื่อให้ได้ผลงานที่สอดคล้องกับการนำไปใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสิ่งแวดล้อม
 

2022104

จิตรกรรม 4
Painting 4

2(1-2)

 

             ศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหาในการเขียนภาพด้วยน้ำและอื่น ๆ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์
 

2022105

จิตรกรรม 5
Painting 5

2(1-2)

 

             ศึกษาทดลองและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้สีชนิดต่าง ๆ นอกเหนือจากสีน้ำมัน ตามสภาพท้องถิ่น
 

2022106

จิตรกรรม 6
Painting 6

2(1-2)

 

             ศึกษาการเขียนด้วยภาพเส้นชั้นสูง ซึ่งเน้นถึงลักษณะส่วนบุคคลเป็นสำคัญ จัดองค์ประกอบในภาพ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ชนิด ต่าง ๆ เช่น ดินสอเครยอง สีชอล์ก ฯลฯ และเน้นทักษะความประสานกันระหว่างมือกัน
 

2022107

การระบายสีน้ำ
Water Colour

2(1-2)

 

             ศึกษาวัสดุ เครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเขียนสีน้ำ ตลอดจนศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้ำ เคยผ่านสื่อถ่ายทอดที่เป็นสิ่งของ คน สัตว์ และธรรมชาติแวดล้อม
 

2022108

จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting

2(1-2)

 

             ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการเขียนลายลงบนวัสดุเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้า กระจก กระดาษ ไม้ กำมะหยี่ และอื่น ๆ ออกแบบลวดลายและนำไปปฏิบัติให้เกิคความชำนาญ
 

2022109

วิเคราะห์จิตรกรรม
Analitical Painting

3(2-2)

 

             ศึกษาและวิเคราะห์ลัทธิทางศิลปะ ประวัติจิตรกร ผลงานในอดีต รวมทั้งจิตรกรรมแบบตะวันตก และตะวันออก ศึกษาค้นคว้าประวัติจิตรกรที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยศึกษาจากความเชื่อ อิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสภาพภูมิศาสตร์
 

2022110

จิตรกรรมไทย
Thai Painting

2(1-2)

 

             ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
 

2022111

เทคนิคการเขียนภาพคน 1
Technique for Figure 1

2(1-2)

 

             ศึกษากายวิภาค ท่าทางและการเคลื่อนไหวของคน เปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างของเพศและวัย
 

2022201

ศิลปะลายไทย
Thai Ornament

2(1-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมา ลักษณะ และรูปแบบของศิลปะลายไทย โดยฝึกปฏิบัติและออกแบบลายไทย โดยนำไปใช้ในศิลปการพิมพ์
 

2022202

ภาพพิมพ์ 2
Print 2

2(1-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีการพิมพ์แผ่นฉลุ (Stencil) ทั้งสีเดียวและหลายสี พร้อมทั้งออกแบบคิดค้น ปฏิบัติงานพิมพ์ ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์
 

2022203

ภาพพิมพ์ 3
Relief Printing Process

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเทคนิคของกระบวนการพิมพ์นูน (Relief Process) ทั้งสีเดียวและหลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดค้นปฏิบัติงานพิมพ์ ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงวัสดุเครื่องมือและการดำเนินงานเป็นขั้นตอน
 

2022204

ปัญหาทางการพิมพ์ 1
Problem for Printmaking 1

2(1-2)

 

             ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ ของศิลปภาพพิมพ์ ปฏิบัติงานพิมพ์ภาพ โดยสร้างผลงานในลักษณะประณีตศิลป์และประยุกต์ โดยเน้นการแก้ปัญหาการพิมพ์บนวัสดุต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเรื่องราวหรือจุดมุ่งหมายของเนื้อหา
 

2022205

ศิลปะภาพพิมพ์
Applied Silkscreen

3(2-2)

 

             ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ ของศิลปภาพพิมพ์และปฏิบัติงานพิมพ์ โดยสร้างผลงานในลักษณะประณีตศิลป์ และศิลปประยุกต์ตามความมุ่งหมายในเนื้อหาที่กำหนดให้และจากจินตนาการของนักศึกษา โดยเน้นการพิมพ์ตะแกรงไหม
 

2022206

ศิลปะภาพพิมพ์ 2
Techniques Printmaking 2

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพ์ด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความ มุ่งหมายและเนื้อหาที่กำหนดไว้หรือผู้เรียนเป็นผู้กำหนดตามความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา
 

2022207

การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้า
Silkscreen

2(1-2)

 

             ศึกษากระบวนการ การพิมพ์ผ้าชนิดต่าง ๆ ออกแบบลวดลาย เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติการพิมพ์ตะแกรง โดยเน้นทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบผลงานการพิมพ์
 

2022208

การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนวัสดุ 3 มิติ
3 Dimensional Silkscreen

2(1-3)

 

             ศึกษากระบวนการพิมพ์ผ่านตะแกรงบนวัสดุ 3 มิติ รวมทั้งการออกแบบลวดลาย ทำแม่พิมพ์เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติการพิมพ์บนวัสดุ 3 มิติ
 

2022209

ซิลค์สกรีน 1
Silkscreen 1

3(2-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ และกรรมวิธีการพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น เช่น วิธีตัดกระดาษระบบเคลือบ วิธีตัดฟิล์มเคลือบ
 

2022210

ซิลค์สกรีน 2
Silkscreen 2

3(2-2)

 

             ศึกษาวิธีการพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยการถ่ายภาพจากการอัดสำเนาสำหรับงานพิมพ์กระดาษด้วยสีเดียวและหลายสี โดยเน้นรูปแบบการแสดงออก
 

2022211

ออกแบบภาพพิมพ์ 3
Printing Factory

3(2-2)

 

             ศึกษาเทคนิคการสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ออฟเซ็ท แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์สเตนซิล แม่พิมพ์นูน เป็นต้น และปฏิบัติการออกแบบงานพิมพ์อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
 

2022212

ออกแบบภาพพิมพ์ 4
Graphic Design 4

3(2-2)

 

             ศึกษาประเภทและเทคนิคการสร้างแม่พิมพ์ตรายาง และฝึกปฏิบัติการออกแบบเพื่อใช้ในความมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย หรือข้อความประทับตรา ฯลฯ
 

2022213

การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์
Multi-Media Print

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์ต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ความซับซ้อนของเทคนิคเพื่อแสดงเรื่องราวและรูปทรงที่มีคุณค่าของศิลปกรรม
 

2022214

การทำแม่พิมพ์ตรายาง
Rubber Stamp

2(1-2)

 

             ศึกษา และทำความเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการทำแม่พิมพ์ยางออกแบบและปฏิบัติการทำแม่พิมพ์ยางให้เกิดความชำนาญ
 

     

2022215

การทำแม่พิมพ์ตราโลหะ
Metal Stamp

2(1-3)

 

             ศึกษาและทำความเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการพิมพ์ การทำแม่พิมพ์ โลหะเบื้องและทดลองทำแม่พิมพ์โลหะให้เกิดความชำนาญ
 

2022216

การทำแม่พิมพ์โลหะและตรายาง
Relief Metal and Rubber Stamp

3(2-2)

 

             ศึกษาและทำความเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการพิมพ์ การทำแม่พิมพ์ โลหะตรายางพื้นฐานออกแบบทดลองปฏิบัติการทำแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์ ตรายางให้เกิดความชำนาญ
 

2022217

ภาพพิมพ์ผิวนูน
Relief Making Printing

3(2-2)

 

ศึกษาประวัติความเป็นมา อุปกรณ์ และกรรมวิธีของการพิมพ์ แกะไม้ การพิมพ์แกะยาง การพิมพ์โลหะ การพิมพ์วัสดุและการพิมพ์ตะแกรงไหม
 

2022218

ปัญหาการพิมพ์ 2
Problem Printmaking 2

3(2-2)

 

             ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ ของศิลปการพิมพ์ ปฏิบัติงานพิมพ์ภาพ โดยสร้างผลงานในลักษณะงานประณีตศิลป์ และศิลปประยุกต์ เน้นการแก้ปัญหาการพิมพ์ การพิมพ์บนวัสดุชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเรื่องราว หรือจุดมุ่งหมายของเนื้อหา
 

2022301

ประติมากรรม 4
Sculpture 4

2(1-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีของงานประติมากรรม ปั้น แกะสลัก หล่อ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการในการปฏิบัติงาน
 

2022302

ประติมากรรม 5
Sculpture 5

2(1-2)

 

             ศึกษาที่มาของประติมากรรมไทย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลวดลายไทย ภาพไทยเบื้องต้น ทั้งภาพนูนสูงและนูนต่ำ
 

2022303

ประติมากรรม 6
Sculpture 6

2(1-2)

 

             ศึกษาทดลองและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผลงาน
 

2022304

ประติมากรรม 7
Sculpture 7

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกการสร้างสรรค์งานประติมากรรมให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรมกับสถาปัตยกรรม ประติมากรรมกับธรรมชาติในท้องถิ่น
 

2022305

ประติมากรรมสร้างสรรค์
Creative Sculpture

3(2-2)

 

             ปฏิบัติการสร้างสรรค์ ประติมากรรมทั้งแบบที่เน้นโครงสร้างจากวัสดุลวดเหล็กเส้น ไม้ เหล็กแผ่น สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบที่เน้นรูปทรงจากวัสดุปูนพลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ดิน ขี้เลื่อย ผ้า กระดาษ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนางานประติมากรรมพื้นบ้าน
 

2022306

ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture

2(1-2)

 

             ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการทางประติมากรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือของใช้
 

2022307

การทำหุ่นจำลอง
Model

2(1-2)

 

             ศึกษารูปแบบ และวิธีการสร้างหุ่นจำลองแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริง เน้นการทำหุ่นจำลองแบบ 3 มิติ สำหรับเป็นสื่อความเข้าใจ
 

2022308

เทคนิคการทำหุ่นจำลอง
Technical method of Model

3(2-2)

 

             ศึกษาวิธีการทำหุ่นจำลองวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น ทำจากปูนพลาสเตอร์ พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์กลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุ่นจำลองชนิดสามารถถอดออกได้และประกอบได้ และฝึกปฏิบัติการออกแบบหุ่นจำลอง
 

2022309

การหล่อพลาสติก
Plastic Casting

2(1-2)

 

             ศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคนิควิธีการและปฏิบัติการหล่อพลาสติกเบื้องต้น
 

2022310

ประติมากรรมโครงสร้าง
Structural Sculpture

2(1-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างรูปทรง ความสัมพันธ์เกี่ยวกับท่าทางการเคลื่อนไหว ลักษณะพื้นผิว เน้นความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราว รูปทรง
 

2023101

จิตรกรรม 7
Printing 7

2(1-2)

 

             ศึกษาประวัติงานทางด้านจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอื่น ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
 

2023102

จิตรกรรม 8
Printing 8

2(1-2)

 

             การนำทักษะจากการใช้เส้น สี การออกแบบ จัดองค์ประกอบภาพจิตรกรรมไทย ประเพณีโบราณ มาประยุกต์เขียนเป็นภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
 

2023103

จิตรกรรม 9
Printing 9

2(1-2)

 

             ศึกษาประวัติงานจิตรกรรมที่มีผลต่อสังคมโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
 

2023104

จิตรกรรม 10
Printing 10

2(1-2)

 

             ศึกษาลัทธิศิลปะ ประวัติจิตรกร ผลงานในอดีตรวมทั้งจิตรกรรมร่วมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก
 

2023105

เทคนิคการเขียนภาพคน 2
Technique for Portrait 2

2(1-2)

 

             ศึกษาการเขียนภาพคนเหมือน ภาพคนทั้งคน โดยเน้นในเรื่องสี แสง เงา บรรยากาศ อารมณ์ และความรู้สึกของหุ่น ทั้งภาพที่เหมือนจริง ภาพที่ลดสะกัดตัดทอนด้วยวัสดุที่คงทนและมีคุณภาพ
 

2023106

กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สำหรับเด็กประถมศึกษา
2 Dimensional Art Program for Children

1(0-2)

 

             ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติ และวิธีสอนสำหรับเด็กประถมศึกษาด้วยวัสดุ และวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนภาพด้วยมือและนิ้วมือ (Fingers and HandPrinting) และวัสดุต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติภาพปะติด (Collage) เช่น กระดาษ ผ้า ใบไม้ ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิติของเด็กประถมศึกษา
 

2023201

ภาพพิมพ์ 4
Relief Printmaking

2(1-2)

 

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์นูน และแม่พิมพ์ลายฉลุแนวบวกและแนวลบ โดยวิธีกัด แกะ เซาะ ฯลฯ เน้นการปฏิบัติด้วยมือและแท่นพิมพ์
 

2023202

ภาพพิมพ์ 5
Applied Silkscreen

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติกรรมวิธีของการพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) แบบต่าง ๆ ทั้งสีเดียวและหลายสี โดยคำนึงถึงวัสดุเครื่องมือ และการดำเนินงานเป็นขั้น ๆ พร้อมทั้งการออกแบบคิดค้น ปฏิบัติงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์
 

2023203

ภาพพิมพ์ 6
Problem Relief Process

2(1-2)

 

             ศึกษาปัญหาและการแก้ไข การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการ แม่พิมพ์นูน (Relief Process) โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์
 

2023204

ภาพพิมพ์ 7
Printmaking

2(1-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาพพิมพ์ไทย-สากล โดยสังเขปและทฤษฎีการพิมพ์แบบต่าง ๆ
 

2023205

ซิลค์สกรีน 3
Silkscreen 3

3(2-2)

 

             กรรมวิธีของการพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) แบบต่าง ๆ ทั้งสีเดียวและหลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดค้นปฏิบัติงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์
 

2023206

การพิมพ์ร่องลึกเบื้องต้น
Introduction to Intaglio

3(2-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีของการพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึกในเทคนิคขั้นพื้นฐาน ทั้งสีเดียวและหลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดค้นปฏิบัติงานพิมพ์ในวิธีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องราวในการสร้างสรรค์
 

2023207

การพิมพ์ร่องลึกขั้นสูง
Advanced Intaglio

3(2-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีของการพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก ทั้งสีเดียวและหลายสีในเทคนิคที่สูงขึ้น รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานพิมพ์ เพื่อให้ประสานกับการสรรหา เรื่องราวที่สร้างสรรค์ ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ให้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 

2023208

การพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์
Printing

3(2-2)

 

             ศึกษาและทำความเข้าใจในการพิมพ์ สิ่งพิมพ์ระบบต่าง ๆ สามารถ ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ เข้าใจลักษณะตัวอักษร และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ ตลอดจนเข้าใจถึงธุรกิจด้านการพิมพ์
 

2023209

การพิมพ์นูนขั้นสูง
Advanced Relief Printing 2

3(2-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีของการพิมพ์แม่พิมพ์นูน ในเทคนิคที่สูงขึ้น รวมทั้งออกแบบสร้างสรรค์และปฏิบัติงานพิมพ์ เพื่อให้ประสานกับการสรรหาเรื่องราว สร้างสรรค์ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 

2023210

ศิลปะวิจารณ์ภาพพิมพ์
Print Making Criticism

3(2-2)

 

             ศึกษาแนวคิดในการสร้างงานการพิมพ์แขนงต่าง ๆ ของแต่ละยุค แต่ละสมัย และสามารถพูด เขียนและวิเคราะห์ได้โดยอิสระและเป็นกลาง
 

2023301

ประติมากรรม 8
Sculpture 8

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิค การทำงานปั้น การทำพิมพ์ การหล่อแบบร่องลึก นูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว
 

2023302

ประติมากรรม 9
Sculpture 9

2(1-2)

 

             ศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ประติมากรรมจากไม้ การแสดงออก การแก้ปัญหารูปทรง และลักษณะเฉพาะตัวแต่ละบุคคล
 

2023303

ประติมากรรม 10
Sculpture 10

2(1-2)

 

             การสร้างสรรค์ประติมากรรมโลหะ การทดลองค้นคว้า การแก้ปัญหา การใช้วัสดุเครื่องมือต่าง ๆ
 

2023304

ประติมากรรม 11
Sculpture 11

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมโครงสร้าง โดยเน้นความคิด สร้างสรรค์
 

2023305

ประติมากรรม 12
Sculpture 12

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานตามลักษณะประติมากรรมไทย เจตคติทางความงาม ตลอดจนวิวัฒนาการในแต่ละสมัย โดยปฏิบัติงานทางอนุรักษ์และประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมอย่างเหมาะสม
 

2023306

ประติมากรรม 13
Sculpture 13

2(1-2)

 

             ศึกษาลัทธิศิลปะ ประวัติประติมากรรม และผลงานในอดีต รวมทั้งประติมากรรมร่วมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก
 

2023307

กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สำหรับเด็กประถมศึกษา
3 Dimensional Art Program for Children

1(0-2)

 

             ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติ และวิธีสอนสำหรับเด็กประถมศึกษาด้วยวัสดุและวิธีการต่าง ๆ สำหรับเด็กประถมศึกษา ได้แก่ การปั้นด้วยดินและดินเหนียว ทั้งวิธีสังเคราะห์และวิเคราะห์ การเคลือบและเผาอย่างง่าย ๆ การแกะสลักด้วยวัสดุและรูปแบบต่าง ๆ การสร้างภาพ 3 มิติ จากวัสดุต่าง ๆ เช่น กล่อง แท่งไม้ เศษวัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ด้วยการผูก การมัด และอื่น ๆ และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติ ของเด็กประถมศึกษา
 

2024101

จิตรกรรม 11
Painting 11

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานด้านทัศนียภาพ การจัดภาพ สี แสง เงา ฯลฯ ภาพนก ภาพทะเล ภาพสิ่งก่อสร้างและอื่น ๆ ด้วยความคิดด้านเนื้อหา รูปแบบและเทคนิค
 

2024102

จิตรกรรม 12
Painting 12

2(1-2)

 

             รูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนภาพ โดยให้ศึกษาและค้นหาลักษณะใหม่เฉพาะตัว
 

2024201

นิทรรศการภาพพิมพ์
Print Making Exhibition

3(2-2)

 

             ศึกษาการวางแผนดำเนินการจัดนิทรรศการอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชา โดยลงมือปฏิบัติจริง
 

2024202

การพิมพ์พื้นฐาน
Photolithography

3(2-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมา วัสดุ อุปกรณ์และกรรมวิธีของการพิมพ์หิน (Lithography) และการพิมพ์ออฟเซท (Metal Plane)
 

2024203

ภาพพิมพ์ 8
Print 8

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพ์ด้วยกระบวนการแม่พิมพ์ร่องลึก(Intaglio Process) แบบต่าง ๆ ทั้งสีเดียวและหลายสี โดยคำนึงถึงวัสดุ เครื่องมือและการดำเนินงานเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งการออกแบบ คิดค้น ปฏิบัติงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์
 

2024204

ภาพพิมพ์ 9
Print 9

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานด้วยกระบวนการแม่พิมพ์พื้นราบ (Planographic Process) แบบต่าง ๆ ทั้งสีเดียวและหลายสี โดยคำนึงถึงวัสดุ เครื่องมือและการดำเนินงานเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งการออกแบบ คิดค้น ปฏิบัติงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์
 

2024205

ภาพพิมพ์ 10
Print 10

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพ์ด้วยกรรมวิธี Calligraphy ทั้งสีเดียวและหลายสี โดยคำนึงถึงวัสดุเครื่องมือ และการดำเนินงานเป็นขั้น ๆ พร้อมทั้งการออกแบบ คิดค้นปฏิบัติงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์
 

2024206

ภาพพิมพ์ 11
Print 11

2(1-2)

 

             การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการถ่ายทอดรูปแบบ และเทคนิคในการพิมพ์ของศิลปภาพพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
 

2024207

ภาพพิมพ์ 12
Applied Silkscreen 12

2(1-2)

             ออกแบบและสร้างงานผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของชำร่วย งานพิมพ์ตะแกรงไหม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 

2024301

ประติมากรรม 14
Sculpture 14

2(1-2)

             ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมที่มีผลต่อสังคม โดยมีเนื้อหา สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
 

2024302

ประติมากรรม 15
Sculpture 15

2(1-2)

             ศึกษารูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในงานประติมากรรม โดยค้นหาลักษณะใหม่เฉพาะตัว
 

2024303

ประติมากรรม 16
Sculpture 16

2(1-2)

             ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรรมวิธีการปั้น การหล่อ เผาและเคลือบ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปแบบและเนื้อหา
 

2024304

ประติมากรรม 17
Sculpture 17

2(1-2)

             ศึกษาและวิเคราะห์ลัทธิศิลปะ ประวัติประติมากรรม ผลงานที่สำคัญในอดีต รวมทั้งประติมากรรมร่วมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก
 

2024305

กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สำหรับเด็กปฐมวัย
3 Dimensional Art Program for Pre-school Children

1(0-2)

 

             ฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติ และรู้วิธีสอนด้วยวัสดุและวิธีการต่าง ๆ สำหรับการปฐมวัย ได้แก่ การปั้นด้วยดินและดินเหนียว ทั้งวิธีสังเคราะห์และวิธีวิเคราะห์ การเคลือบและเผาอย่างง่าย ๆ การปั้นดินและดินเหนียวประกอบด้วยเศษวัสดุต่าง ๆ การสร้างภาพ 3 มิติ จากวัสดุต่าง ๆ เช่น กล่อง แท่งไม้ เศษวัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ด้วยการผูกมัดและอื่นๆ และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติของเด็ก
 

2024306

ประติมากรรมตกแต่ง
Decorative Sculpture

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ ระหว่างรูปทรงและเรื่องราวที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเอง ปัญหาสังคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล โดย ศึกษาความเป็นมาของประติมากรรมและสื่อประสมสำหรับตกแต่ง บทบาทของประติมากรรมและสื่อประสมสำหรับตกแต่งที่มีอิทธิพลในแต่ละยุค แต่ละสมัย ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุและการเลือกใช้ การตกแต่งภายในและภายนอก การตกแต่งบริเวณ
 

2024307

ประติมากรรมไทย 2
Thai Sculpture 2

2(1-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติงานตามลักษณะประติมากรรมไทย ทัศนคติทางความงาม ตลอดจนวิวัฒนาการในแต่ละสมัย โดยปฏิบัติงานทางอนุรักษ์ และประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งเน้นจิตสำนึกแห่งชาตินิยม

 

ก่อนหน้า ต่อไป