รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง : :

หมู่วิชา นาฏศิลป์และการแสดง ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ออกเป็นดังนี้
                              1. โขน - ละคร (205-1--)
                              2. ระบำ รำ ฟ้อน (205-2--)
                              3. เพลง (205-3--)
                              4. หุ่น (205-4--)
                              5. นาฏศิลป์สากล (205-5--)
                              6. เทคนิคด้านการแสดงละครเวที โทรทัศน์ และละครเด็ก (205-6--)
                              7. เนื้อหาทั่วไปทางด้านนาฏศิลป์ (205-7--)
                              8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (205-8--)
                              9. โครงการวิจัย ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ (205-9--)
                                  การสัมมนา และการวิจัย

หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง (205)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

2051101

2051103

2051105

2051106

2051107

2051108

2051201

2051202

2051203

2051204

2051205

2051206

2051207

2051208

2051301

2051302

2051304

2051401

2051402

2051404

2051405

2051501

2051601

2051602

2051603

2051604

2051605

2051606

2051607

2051608

2051609

2051610

2052101

2052102

2052103

2052104

2052105

2052106

2052107

2052201

2052202

2052203

2052204

2052205

2052206

2052207

2052208

2052301

2052302

2052303

2052501

2052502

2052505

2052506

2052601

2052602

2052603

2052604

2052605

2052606

2052607

2052608

2052609

2052610

2052701

2052702

 

2052704

2052705

2052801

2052802

2053101

2053102

2053103

2053105

2053106

2053107

2053108

2053201

2053202

2053203

2053204

2053205

2053207

2053208

2053401

2053501

2053502

2053503

2053504

2053601

2053602

2053604

2053607

2053608

2053610

2053611

2053612

2053613

2053701

2053702

2053703

2053704

2053705

2053706

2053801

2054101

2054102

2054103

2054104

2054105

2054201

2054202

2054203

2054204

2054205

2054206

2054207

2054301

2054302

2054401

2054501

2054502

2054503

2054602

2054604

2054605

2054606

2054701

2054702

2054704

2054705

2054801

2054901

2054903

2054904

2054906

2054907

2054908

2054909

2054910

2054911

2054912

2050101

 

สุนทรียะทางนาฎศิลป์ไทย

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

โขน

ประวัติการละครตะวันออก

ประวัติการละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการละครไทย

การแต่งกาย 1

นาฏศิลป์ไทย

รำพื้นฐาน 1

ลีลาของนาฎศิลป์ไทย

กิจกรรมฟ้อนรำ 1

รำพื้นฐาน 2

ระบำเบ็ดเตล็ด 1

ระบำเบ็ดเตล็ด 2

พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย

เพลงไทย 1

ดนตรีเพื่อการละคร

ละครสำหรับเด็ก

การแสดงหุ่น

การแสดงหุ่น 1

นาฏศิลป์และการละครสำหรับเด็ก

หุ่นสำหรับเด็ก

ละครตะวันออก

การแต่งกายและแต่งหน้า 1

จิตวิทยาเพื่อการละคร

ศิลปะเพื่อการละคร

การแสดง 1

การกำกับการแสดง 1

องค์ประกอบของการสร้างละครและงานบนเวที

การเคลื่อนไหวบนเวที

การพูดและการฝึกเสียง 1

ละครใบ้

การแสดงศิลปป้องกันตัว

บ่อเกิดรามเกียรติ์

ประวัติตัวละครและสถานที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์

การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร

วาทศิลป์การละคร

กิจกรรมสร้างละคร 1

ประวัติการละครตะวันตก

การเขียนบทละคร 1

หน้าพาทย์ 1

กิจกรรมฟ้อนรำ 2

กิจกรรมฟ้อนรำ 3

นาฏศิลป์พื้นเมือง 1

นาฏศิลป์พื้นเมือง 2

นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา

นาฏศิลป์สำหรับครูประถม 1

นาฏศิลป์สำหรับครูประถม 2

เพลงไทย 2

เพลงไทย 3

เพลงและการขับร้องเพื่อการแสดง

ละครตะวันตก

บัลเล่ต์ 1

นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันออก

นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันตก

เทคนิคการสร้างฉาก แสง สี เสียง

การแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดง

การออกแบบฉากและแสง 1

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1

การแต่งหน้า 1

การแสดง 2

การพูดและการฝึกเสียง 2

การอ่านตีความบทละคร

ละครสร้างสรรค์

ละครและการแสดงสำหรับเด็ก 1

หลักการประพันธ์บทละคร

วิวัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก :

การศึกษาในเชิงวิเคราะห์

วรรณกรรมการละครไทย

มหรสพและการละเล่นของหลวง

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 1

นารายณ์สิบปาง

หลักการสร้างละคร

การแสดงและการกำกับการแสดง

การแสดงเป็นชุดเป็นตอน

การเขียนบทละคร 2

การสร้างละครรำ

การสร้างละครร้อง

ฉุยฉาย

ประดิษฐ์ท่ารำเต้น 1

กิจกรรมฟ้อนรำ 4

การจัดการแสดงวิพิธทัศนา

วิพิธทัศนา

เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน

การบันทึกท่ารำเต้น

การแสดงหุ่น 2

บัลเล่ต์ 2

โมเดิร์นดานซ์ 1

บัลเล่ต์ 3

นาฏศิลป์เอเชีย

ละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์

การแต่งกายและการแต่งหน้า 2

การกำกับการแสดง 2

การแต่งหน้า 2

การกำกับเวที

การเขียนบทละครสำหรับเด็ก

ประวัติภาพยนตร์ ละครวิทยุและละครวิทยุโทรทัศน์

ทฤษฎี เทคนิควิทยุโทรทัศน์

การแสดง 3

หลักการวิเคราะห์บทละคร

การอ่านและแปลบทละคร 1

ละครภาพยนตร์และนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร

วรรณกรรมการละครตะวันตก

นาฏศิลป์และการละครเพื่อการศึกษา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 3

กิจกรรมสร้างละคร 2

นาฏศิลป์เปรียบเทียบ

การวิจารณ์นาฏศิลป์และละคร

การเขียนบทละครไทย

ลิเก

หน้าพาทย์ 2

ระบำเบ็ดเตล็ด 3

กิจกรรมฟ้อนรำ 5

ประดิษฐ์ท่ารำเต้น 2

ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน

ระบำนานาชาติ

รำอาวุธ

เพลงไทย 4

เพลงไทย 5

การแสดงหุ่น 3

นาฏศิลป์สากล

โมเดิร์นดานซ์ 2

บัลเล่ต์ 4

การแต่งกายละครไทย

ละครและการแสดงสำหรับเด็ก 2

การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์

การกำกับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน์

การละครสมัยใหม่ในอังกฤษ ยุโรป และอเมริกา

วรรณกรรมการละครสากล

บทบาทของดนตรีและนาฏศิลป์ในละครเอเชีย

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละครไทย

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 3

ผลงานค้นคว้าริเริ่มทางด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการละคร

การแสดงท้องถิ่น

สรีระวิทยาของผู้แสดงนาฏศิลป์

รำวง

การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในงานนาฏศิลป์

นาฏศิลป์เพื่อชีวิต

การวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านนาฏศิลป์และการละคร

การจัดการนาฏศิลป์เชิงธุรกิจ

การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลป์และการละคร

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

 

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(90)

3(250)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(90)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

5(450)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชา นาฏศิลป์และการแสดง (205)

รหัส วิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
2051101  สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Aesthetics of Dramatic Arts
2(2-0)
               ศึกษาประวัติการฟ้อนรำ ลักษณะและชนิดของการแสดง ระบำ รำฟ้อน ละคร โขน วิพิธทัศนา มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง วิเคราะห์ลักษณะที่นิยมว่าดีในด้านลีลา ท่ารำ ท่วงทำนองเพลง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาความเหมาะสม
2051103

 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
Ceremonies for Drama Teachers

2(1-2)
 

             ศึกษาที่มาและความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย หลักนาฏศิลป์เบื้องต้นวัตถุประสงค์ และพิธีกรรมในการไหว้ครู ครอบรับมอบโขนละครฝึกรำเพลงช้า เพลงเร็ว การรำในพิธิไหว้ครู จัดพิธีไหว้ครู

2051105

 โขน
Khon

2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ เรื่องที่แสดง วงดนตรีประกอบการแสดง คนพากษ์ เจรจา หัวโขน โอกาสที่แสดง และวิธีดูโขนฝึกปฏิบัติโขนตามความเหมาะสม

2051106

ประวัติการละครตะวันออก
A Survey to the History of Oriental Theatre

2(2-0)
 

             ศึกษาการละครของชาติต่าง ๆ ในตะวันออก ได้แก่ อินเดีย ชวาจีน ญี่ปุ่น และชาติต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางการละครจากชาติเหล่านี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2051107

 ประวัติการละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการละครไทย
Thai Drama History and Artists

2(2-0)
ศึกษาประวัติละครไทย แนวคิดและผลงานของบุคคลสำคัญในวงการละครไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
2051108

 การแต่งกาย 1
Costume 1

2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติการแต่งกายในยุคสมัยต่าง ๆ ของไทยและต่างชาติ อิทธิพลของเครื่องแต่งกายที่มีต่อละคร ฝึกแต่งกายละครในรูปแบบต่าง ๆ

2051201

 นาฏศิลป์ไทย
Thai Dramatic Arts

2(1-2)
 

             ศึกษาความสำคัญและที่มาของนาฏศิลป์ไทย พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ หลักนาฏศิลป์เบื้องต้น นาฏยศัพท์ ฝึกเพลงช้า เพลงเร็ว รำแม่บทเล็ก รำเดี่ยว รำคู่ รำหมู่ รำอาวุธ ฟ้อนเซิ้ง ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม)

2051202

 รำพื้นฐาน 1
Basic Thai Dancing

2(1-2)
             ศึกษานาฏศัพท์ที่ใช้ในการรำพื้นฐาน ฝึกรำเพลงช้า เพลงเร็ว รำแม่บทเล็ก รำวงมาตรฐาน
2051203

 ลีลานาฏศิลป์ไทย
Nature of Thai Dramatic Arts

2(1-2)
 

             ศึกษานาฏศัพท์ที่ใช้ในการำพื้นฐาน ฝึกรำเพลงช้า เพลงเร็ว รำแม่บทเล็กรำวงมาตรฐาน

 
2051204

กิจกรรมฟ้อนรำ 1
Thai Dancing 1

2(1-2)
               ศึกษาประวัติความเป็นมา เครื่องแต่งกาย จังหวะ ลีลา เพลงประกอบในชุดที่ฝึกรำ ฝึกรำสีนวล ระบำนกเขา ระบำไก่ ระบำดอกบัว ระบำม้า มยุราภิรมย์ เชิญพระขวัญ รำอธิษฐาน รำโคม เพลงปลุกใจ
2051205

 รำพื้นฐาน 2
Basic Thai Dancing 2

2(1-2)
 

             ศึกษานาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำเพิ่มเติมจากรำพื้นฐาน1 ฝึกรำแม่บทใหญ่ 18 คำ และศึกษาท่ารำระหว่างแม่บทเล็กกับแม่บทใหญ่ในเชิงเปรียบเทียบ

2051206

 ระบำเบ็ดเตล็ด 1
Miscellaneous Dance 1

2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติการแสดงระบำเบ็ดเตล็ดที่นำมาฝึกหัดในด้านเนื้อร้องเพลงดนตรี เพลงขับร้อง เครื่องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝึกปฏิบัติระบำต่าง ๆ เช่น ระบำชุมนุมเผ่าไทย ฟ้อนมาลัย ระบำนกยูง ระบำนกเขามะราปี ระบำเริงอรุณ พม่ารำขวาน พม่าเปิงมาง ระบำสี่ภาค ฯลฯ และชุดนาฏศิลป์ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยในระดับประถมศึกษา เช่น รำเชิญพระขวัญ รำอธิษฐาน รำโคม ฯลฯ

2051207

ระบำเบ็ดเตล็ด 2
Miscellaneous Dance 2

2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติการแสดงระบำเบ็ดเตล็ดที่นำมาฝึกหัดในด้านเนื้อร้องเพลงดนตรี เพลงขับร้อง เครื่องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝึกปฏิบัติระบำต่าง ๆ เช่น ระบำกฤษดาอภินิหาร ระบำเทพบันเทิง ระบำพรหมมาสต์ ระบำนพรัตน์ ระบำโบราณคดี ระบำสวัสดิรักษา ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฯลฯ

2051208

 พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย
Fundamental for Dramatic Arts

2(1-2)
             ศึกษานาฏยศัพท์ และภาษาท่าทางนาฏศิลป์โดยละเอียด ฝึกรำเพลงช้าเพลงเร็ว ฝึกรำแม่บทเล็ก
2051301

 เพลงไทย 1
Thai Music 1

2(1-2)
 

             ศึกษาชนิดของเพลงไทย เช่น เพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ ศึกษาประเภทของการขับร้อง เช่น ร้องอิสระ ร้องประกอบดนตรี ร้องประกอบการแสดง ศึกษาศัพท์สังคีตที่ใช้ในการขับร้อง ศึกษาจังหวะของเพลงไทย มารยาทในการขับร้องและมารยาทในการฟัง ฝึกร้องเพลงประกอบการแสดง ระบำ ฟ้อน ละคร โขน พร้อมทั้งเพลงออกภาษา ฝึกขับเสภาต่าง ๆ ฝึกอ่านทำนองเสนาะตามลักษณะคำประพันธ์ ฝึกเห่เรือ และสวดโอ้เอ้วิหารร้ายทำนองต่าง ๆ

2051302

 ดนตรีเพื่อการละคร
Music for Drama

 2(2-0)
 

             ความสำคัญของดนตรีในการละคร ยุคสมัยต่าง ๆ ของดนตรีที่มีบทบาทต่อละครไทย และละครตะวันตก คีตกวีที่มีบทบาทสำคัญต่อการละคร เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ดร.คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ดร.มนตรี ตราโมทมอนเทอเวอดีสเตราส์และปุชชินี

2051304

 ละครสำหรับเด็ก
Drama for Children

2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติและที่มาของนาฏศิลป์ไทยโดยสังเขป ศึกษาพัฒนาการและความต้องการ ลักษณะของเด็กวัยต่าง ๆ เช่น เกม การแสดงประกอบภาพนิ่ง การแสดงประกอบเพลง บทบาทสมมุติ ละครใบ้ ละครปริศนาและนิทานเพลงศึกษาหลักการจัดการสำหรับเด็ก หลักการเขียนบทละครสำหรับเด็ก ฝึกเขียนบทละครสำหรับเด็ก ฝึกเขียนบทให้สัมพันธ์กับวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรระดับประถม ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกแสดงความคิดจากแรงบันดาลใจต่าง ๆ ฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหว

2051401

 การแสดงหุ่น
Puppet Show

2(1-2)
               ศึกษาความเป็นมาของหุ่นในประเทศตะวันออก และประเทศตะวันตก ศึกษาการสร้างอุปกรณ์สำหรับแสดงหุ่น ได้แก่ โรงหุ่น ฉาก แสง สี เสียง เครื่องแต่งกาย และเพลง ศึกษาการประดิษฐ์ตัวหุ่นจากวัสดุต่าง ๆ หรือวัสดุที่มีในท้องถิ่น ศึกษาการเขียนบทละครหุ่นจากจินตนาการ นิทานและวรรณคดี ฝึกการเขียนบท การเชิดหุ่นมือ และการแสดง หุ่นคนฝึกพากษ์ ฝึกการจัดการแสดงละครหุ่น
2051402

 การแสดงหุ่น 1
Puppet Show 1

2(1-2)
 

             ศึกษาความเป็นมาของหุ่นในประเทศตะวันออกและตะวันตก โรงหุ่น ฉาก อุปกรณ์ แสง สี เสียง บทหุ่น การเลือกบท การเขียนบทจากจินตนาการจากนิทานพื้นบ้านและจากวรรณคดี

2051404

นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก
Drama and Play for Children

2(1-2)
 

             ศึกษาความหมายและความสำคัญของนาฏศิลป์และละครสำหรับเด็กพัฒนาการและความต้องการ ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวัยต่าง ๆ เช่น เกมการแสดง ภาพนิ่งประกอบเพลง บทบาทสมมติ ละครใบ้ นิทาน เพลงหุ่น ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงกลางแจ้ง ละครปริศนา ศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นในประเทศตะวันออก และตะวันตกเกี่ยวกับโรงหุ่น ฉาก อุปกรณ์ แสง สี เสียง การเลือกบท การเขียนบทจากจินตนาการ จากนิทานพื้นบ้านและวรรณคดี ศึกษาโครงสร้าง หลักการเขียนบทละครสำหรับเด็ก หลักการจัดละครสำหรับเด็ก ฝึกแสดงความคิดจากแรงบันดาลใจต่าง ๆ เช่น เพลงนิทานประกอบรูปภาพ วัสดุฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหว ฝึกการแต่งเรื่องสั้นและการเขียนบทละครสำหรับเด็ก ฝึกการเขียนให้สัมพันธ์กับวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรแต่ละระดับ ฝึกการจัดแสดงละคร ฝึกเชิดหุ่น ฯลฯ สำหรับเด็ก

2051405

 หุ่นสำหรับเด็ก
Children Puppetry

2(1-2)
 

             ศึกษาชนิดและลักษณะของหุ่นประเภทต่าง ๆ ความสำคัญและประโยชน์ของหุ่นที่มีต่อเด็ก รู้จักประดิษฐ์หุ่นจากวัสดุต่าง ๆ หลักการแต่งบทละครหุ่น ฝึกการเขียนบท การเชิด การพากย์ การสร้างฉาก การสร้างโรงหุ่น การประดิษฐ์อุปกรณ์

2051501

 ละครตะวันออก
Oriental Dramatic Arts

2(1-2)
               ศึกษาความเป็นมาของการละครในประเทศตะวันออก ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ไทย พม่า อินโดนีเซีย ฯลฯ และเลือกฝึกปฏิบัติการแสดงของชาติต่าง ๆ ในเอเซียตามความเหมาะสม
2051601

 การแต่งกายและแต่งหน้า 1
Character Costume and Make-up 1

2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติความเป็นมาของการแต่งกายสมัยต่าง ๆ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ฝึกปฏิบัติวิธีการแต่งกาย ละครรำยืนเครื่องพันทาง พื้นเมือง เบ็ดเตล็ด ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประดิษฐ์เครื่องแต่งกายที่เลียนแบบของจริง ศึกษาลักษณะและวิธีการแต่งหน้าละครรำ ละครพูด ฝึกแต่งหน้า ละครรำ ละครพูด

2051602

 จิตวิทยาเพื่อการละคร
Psychology for Theatre

2(2-0)
 

             ศึกษาจิตวิทยาเพื่อการละครในฐานะที่เป็นพื้นฐานในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์อันจะเป็นประโยชน์ในการแสดง การกำกับการแสดง การเขียนและแปลบทละครศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพ การคิดและการแก้ปัญหาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม แรงผลักดัน ความขับข้องใจ ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ และนักจิตวิเคราะห์อื่น ๆ

2051603

ศิลปะเพื่อการละคร
Arts for Drama

2(2-0)
 

             ศึกษาวิวัฒนาการและอิทธิพลของศิลปะที่มีต่อการออกแบในละครศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคต่าง ๆ และแนวคิดเชิงศิลปะของละครในยุคเดียวกัน

2051604

 การแสดง 1
Acting 1

2(1-2)
 

             ศึกษาการแสดงเบื้องต้น การเคลื่อนไหว ภาษากาย การเปล่งเสียงการแสดงสด การตีความ การแสดงเดี่ยว การแสดงเป็นคู่ การแสดงฉากสั้น ๆ

2051605

 การกำกับการแสดง 1
Directing 1

2(1-2)
               ศึกษาหน้าที่และบทบาทของผู้กำกับการแสดง หลักการกำกับการแสดง การวิเคราะห์บทละคร การพัฒนาบทบาทนักแสดง ปัญหาในการกำกับการแสดงและวิธีแก้ไข ฝึกกำกับการแสดงฉากสั้น ๆ ละครสั้นองค์เดียวจบ
2051606

องค์ประกอบของการสร้างละครและงานบนเวที
Fundamental Play Production and Stagecraft

2(1-2)
               ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างละคร หน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ในการจัดการแสดงและศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที ศึกษาหน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการสร้างละคร ทฤษฎี เทคนคและศิลปะเกี่ยวกับองค์ประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย เพลงและขนบของละคร ฝึกปฏิบัติงานบนเวที
2051607

การเคลื่อนไหวบนเวที
Stage Movement

2(1-2)
             ศึกษาและฝึกการเคลื่อนไหวบนเวที การใช้ภาษากายสื่อความหมายการเคลื่อนไหวที่บ่งถึงนิสัย ฐานะทางสังคมยุคสมัยของตัวละคร
2051608

 การพูดและการฝึกเสียง 1
Speech and Voice Training 1

 2(1-2)
             ศึกษาทฤษฎีการพูด การฝึกเสียง การหายใจ การออกเสียง การเปล่งเสียง
2051609

 ละครใบ้
Mime

2(1-2)
             ศึกษาที่มาของละครใบ้ หลักการแสดงละครใบ้ ฝึกการแสดงละครใบ้
2051610

 การแสดงศิลปะป้องกันตัว
Thai Fencing

2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเพณีการแสดง การถวายบังคม ขึ้นพรหม รำไม้ รำลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแข่งขัน ตีลูกไม้ต่าง ๆ ในการต่อสู้ฝึกการต่อสู้ เช่น ดาบสองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล่ พลองต่อพลองพลองกับไม้สั้น กระบี่ ทวน มวย (เลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม)

2052101

 บ่อเกิดรามเกียรติ์
The Origins of Ramkian

 2(1-2)
             ศึกษาที่มาของเรื่องรามเกียรติ์โดยกว้างขวาง
2052102

 ประวัติตัวละครและสถานที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์
Characters and Places in Ramkian

2(2-0)

             ศึกษาเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ประวัติตัวละคร สถานที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์พงศ์ต่าง ๆ ในเรื่องรามเกียรติ์โดยละเอียด

2052103

 การเขียนบทละครและการตัดต่อบทละคร
Drama Writing and Narrating

2(1-2)
 

             ศึกษาฉันทลักษณ์ในบทละคร เช่น ฉบัง ร่ายดั้น ร่ายยาว ฯลฯคำเฉพาะที่ใช้ในบทละครทั้งบท เช่น ฉายาตัวละคร คำขึ้นต้นบทกลอนสรรพนาม คำพื้นเมืองที่ใช้ในบทละครและศึกษาหลักการเขียนบท และการตัดต่อบทละครและฝึกปฏิบัติ

2052104

วาทศิลป์การละคร
Dramatic Speech

2(1-2)
               ศึกษาลักษณะของนักพูดที่ดีและความแตกต่างของการพูดแบบละครรำ และละครพูด และฝึกปฏิบัติการพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบต่าง ๆ เช่น การพูดตามวัย การพูดในอารมณ์ต่าง ๆ การพูดสำเนียงภาษาที่ใช้ในละครรำ
2052105

 กิจกรรมสร้างละคร 1
Drama Production 1

 2(1-2)
             ศึกษาขนบของละครไทย รูปแบบการสรัางละครไทยและฝึกปฎิบัติ
2052106

 ประวัติการละครตะวันตก
A Survey to the History of Western Theatre

2(2-0)
               กษาประวัติการละครตะวันตก เริ่มตั้งแต่อียิปต์โบราณยุคคลาสสิคยุคกลาง ยุคฟื้นฟูในอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน ศตวรรษที่ 17 ศตวรรษที่ 18 ศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20
2052107

 การเขียนบทละคร 1
Playwriting 1

 2(1-2)
             ศึกษาหลักเบื้องต้นของการแต่งบทละคร วิเคราะห์ละครเพื่อเป็นแนวทางการเขียนบทละคร ฝึกหัดเขียนบทละครสั้น ๆ
2052201  หน้าพาทย์ 1
Nah Paht 1
2(1-2)
             ศึกษาความหมาย ชนิดของหน้าพาทย์และโอกาสที่ใช้ เช่น กลองโยนโคมเวียน ตระนิมิตร โลม ตระนอน ฯลฯ
2052202

 กิจกรรมฟ้อนรำ 2
Thai Dancing 2

2(1-2)
               ศึกษาประวัติความเป็นมา เครื่องแต่งกาย จังหวะ เพลงประกอบในชุดที่ฝึกรำ ฝึกระบำดาวดึงส์ กฤษดาภินิหาร ย่องหงิด เทพบันเทิง พรหมมาสตร์ สี่บทและระบำชุดที่ปรับปรุงขึ้น เช่น ระบำนพรัตน์ ระบำไกรลาศสำเริง ชุมนุมเผ่าไทย ฯลฯ
2052203

 กิจกรรมฟ้อนรำ 3
Thai Dancing 3

2(1-2)
               ศึกษาประวัติความเป็นมา เครื่องแต่งกาย จังหวะ ลีลา เพลงประกอบในชุดที่ฝึกรำ ฝึกรำพระไวยตรวจพล กราววีรสตรี กราววีรชัย คุณหญิงมุก คุณหญิงจันทร์ ตรวจผลและกราวอาสา
2052204

 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1
Thai Folk Dance 1

2(1-2)
 

             ศึกษาลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์แต่ละภาค อันเป็นผลจากสภาพภูมิศาสตร์ ศาสนา ประเพณี และค่านิยม ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแต่ละชุดในด้านประวัติการแต่งกาย เพลง ลีลา ท่ารำ และอุปกรณ์การแสดง ฝึกรำนาฏศิลป์พื้นเมืองของทุกภาค

2052205

 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2
Thai Folk Dance 2

2(1-2)
               ศึกษาประวัติความเป็นมา เครื่องแต่งกายและวิธีแสดง บทเพลงและทำนองเพลงของการแสดงแต่ละภาค ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองแต่ละภาคที่ไม่ซ้ำกับนาฏศิลป์พื้นเมือง 1
2052206

 นาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
Drama for Elementary school Teachers

2(1-2)
               ศึกษาที่มาของนาฎศิลป์ ประเภทของนาฏศิลป์ นาฎยศัพท์ การละคร สำหรับเด็ก การปฏิบัตินาฎศิลป์ไทยและการละเล่นพื้นเมือง นาฎศิลป์ของชาติใกล้เคียง หลักในการชมนาฎศิลป์
2052207

 นาฏศิลป์สำหรับครูประถม 1
Drama for Elementary School Teachers 1

2(1-2)
               ศึกษาที่มาของเพลง จังหวะ ลีลาและเครื่องแต่งกายในชุดที่ฝึกรำตามความเหมาะสม ฝึกรำเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว รำโคม(สำหรับเด็ก) รำอธิษฐาน จีนรำพัด (สำหรับเด็ก) และเพลงประกอบท่ารำอย่างง่ายสำหรับเด็ก เช่น นกน้อย ม้าวิ่ง ลาวต่อนก เพลงรำวงในท่าอิสระ เช่น ช่อมาลี ใกล้เข้าไปอีกนิด เพลงปลุกใจ ฯลฯ
2052208

 นาฏศิลป์สำหรับครูประถม 2
Drama for Elementary School Teachers 2

2(1-2)
               ศึกษาที่มาของเพลง จังหวะ ลีลาและเครื่องแต่งกายภายในชุดที่ฝึกรำ ตามความเหมาะสม ฝึกรำวงมาตรฐาน 10 เพลง กุลาตีไม้ ฟ้อนเล็บ (สำหรับเด็ก) รำเชิญขวัญ ระบำไก่ รำหย่อย เต้นกำรำเคียว รองเง็ง เซิ้งกระติบข้าว
2052301

 เพลงไทย 2
Thai Music 2

 2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติและผลงานเพลงที่ใช้ในการขับร้องของคีตกวีไทย เช่น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กรมหมื่นพิชัยมหินทรโรตม หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ดร.มนตรี ตราโมท ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ดร.คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ฯลฯศึกษาเพลง 2 ชั้น เพลงระบำ และเพลงตับ เรื่องปฏิบัติตับ เรื่องนางซินเดอเรลลา เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามหนี เรื่องพระร่วงตอนขอมดำดิน เรื่องวิวาหพระสมุทร ฯลฯ

2052302

 เพลงไทย 3
Thai Music 3

2(1-2)
               ศึกษาลักษณะเพลงไทยประเภทเพลงเถา และเพลงสามชั้น ทั้งท่วงทำนอง ลีลา การร้อง จังหวะ ตลอดจนวิธีการขยายอัตรา และตัดอัตราจังหวะ ปฏิบัติเพลงเถาและเพลงสามชั้น เช่น เพลงพม่าเห่เถา เพลงโสมส่องแสงเถา เพลงเขมรละออองค์เถา ฯลฯ เพลงสามชั้น เช่น เพลงนางคราญสามชั้น เพลงถอนสมอสามชั้น เพลงแสนคำนึงสามชั้น
2052303

 เพลงและการขับร้องเพื่อการแสดง
Singing Practice for Stage

2(1-2)
 

             ศึกษาหลักการเลือกเพลง ศึกษาจังหวะ ลีลา วิธีการขับร้องเพลงในอารมณ์และความรู้สึกเฉพาะที่ใช้กับการร้องประกอบการแสดงของไทยฝึกขับร้องเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงละครของไทย

2052501

ละครตะวันตก
Western Drama

2(1-2)
 

             ศึกษาความหมายและชนิดของการละครตะวันตก ศึกษาและวิจารณ์ลักษณะสำคัญของการละครยุคกลาง และยุคฟื้นฟูของกรีกและโรมัน วิวัฒนาการของโรงละคร บทละคร และนักประพันธ์ที่สำคัญ เทคนิคและรูปแบบการแสดง ความสัมพันธ์ของศิลปะการละครกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาศึกษาบทละคร และแนวการเขียนของนักประพันธ์ที่สำคัญของยุโรป บุคคลสำคัญในแขนงต่าง ๆ ของศิลปะการละคร ตลอดจนสภาพแวดล้อมของสังคม ปรัชญาและสิ่งต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อศิลปะและวรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปัจจุบัน

2052502

 บัลเล่ต์ 1
Ballet 1

2(1-2)

             ศึกษาศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเต้นบัลเล่ต์ และฝึกการเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐาน เช่น ลีลาการใช้แขน ขา

2052505

 นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันออก
Eastern Folk Dance

2(1-2)
               ศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวันออก ในด้านความเหมือนและความแตกต่างทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกนาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันออก
2052506

 นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันตก
Western Folk Dance

2(1-2)
 

             ศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวันตก ในด้านความเหมือนและความแตกต่างทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกนาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันตก

2052601

 เทคนิคการสร้างฉาก แสง สี เสียง
Set and Light Design

2(1-2)
 

             ศึกษาเวทีและส่วนประกอบของเวทีแบบต่าง ๆแบบ PROSENEUM.S. (หมายถึงกรอบเวที) แบบ APRON S. (เวทีลดหลั่น แบบ AREANA S. (เวทีวงกลม) แบบ THRUST S. (เวทีเข้าไปหาคนดู) แบบ AVENUE S. (ยกให้สูงหรือกำหนดเวทีเป็นทางยาว) แบบ OPEN S. (เวทีเปิดตลอด) ศึกษาหลักการออกแบบไฟ การใช้เสียงประกอบการแสดง หลักการสร้างฉากและฉากจำลอง ฝึกสร้างฉากจริง และฉากจำลอง ออกแบบการใช้แสงและเสียงประกอบการแสดง

2052602

 การแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดง
Costumes, Make-up and Props

 2(1-2)
 

             ศึกษาประวัติความเป็นมาของการแต่งกายสมัยต่าง ๆ เช่น ทวารวดีศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ฝึกปฏิบัติการแต่งกายยืนเครื่องละครรำ ระบำพื้นเมือง เบ็ดเตล็ด ฝึกประดิษฐ์สร้างเครื่องแต่งกายศิราภรณ์เครื่องประดับอุปกรณ์การแสดงละคร ศึกษาวิธีการแต่งหน้าแบบสวยงาม และแบบพิศดาร ทั้งทางด้านละครรำ และละครเวที ฝึกออกแบบสร้างเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า ทั้งแบบธรรมดาและแบบพิศดาร

2052603

 การออกแบบฉากและแสง 1
Set and Light Design 1

2(1-2)
               ศึกษาหน้าที่และความสำคัญของฉากในละคร ความสัมพันธ์ของฉากแสงและการแสดง หลักการออกแบบ ฉากและแสงขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีสี การเขียนแผนผังเทวี การทำฉากจำลอง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า การวางแผนผังแสง ฝึกออกแบบฉาก
2052604

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1
Costume Design 1

2(1-2)
 

             ศึกษาหน้าที่และความสำคัญของเครื่องแต่งกายที่มีต่อละคร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าและการตัดเย็บ หลักการออกแบบเสื้อผ้าละคร ฝึกออกแบบเครื่องแต่งกาย ละครร่วมสมัย

2052605

 การแต่งหน้า 1
Make-up 1

 2(1-2)
               ศึกษาความสำคัญของการแต่งหน้าในละคร หลักการแต่งหน้าเบื้องต้น การแต่งหน้าเพื่อเน้นและพรางส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าในการแสดง แต่งหน้าตามบุคลิกและวัยของตัวละคร หลักการแต่งหน้าสำหรับละครไทย ฝึกปฏิบัติแต่งหน้าแบบละครรำ ละครพูด
2052606

การแสดง 2
Acting 2

2(1-2)
 

             ศึกษาและฝึกการแสดงบทบาทตัวละครที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแสดงเป็นฉากแสดงละครองค์เดียวจบ หรือละครสั้นความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง เน้นที่การวิเคราะห์ตัวละครในเชิงจิตวิทยา

2052607

 การพูดและการฝึกเสียง 2
Speech and Voice Training 2

2(1-2)
             ศึกษาและฝึกพูดและการออกเสียงที่ใช้ในละครแนวต่าง ๆ
2052608

การอ่านตีความบทละคร 1
Oral Interpretation 1

2(1-2)
               ศึกษาทฤษฎีการอ่านตีความ ฝึกการอ่านบทละครในเชิงตีความ และแสดงออกโดยการใช้เสียงและท่าทาง เน้นที่การวิเคราะห์ตัวละครในเชิงจิตวิทยา
2052609

ละครสร้างสรรค์
Creative Children Theatre

2(1-2)
  ศึกษาพัฒนาการและความต้องการของเด็กในวัยต่าง ๆ ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษากาย การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกสร้างละครสร้างสรรค์
2052610

 ละครและการแสดงสำหรับเด็ก 1
Chidern Theatre 1

2(1-2)
               ศึกษาละครและการแสดงประเภทต่าง ๆ สำหรับเด็ก จิตวิทยาของเด็กในวัยต่าง ๆ เพลง ระบำ การเล่าเรื่อง ละครเวที ฝึกสร้างละครเวทีสำหรับเด็ก
2052701

 หลักการประพันธ์บทละคร
Principles of Play Writing

2(1-2)
 

             ศึกษารูปแบบฉันทลักษณ์ของกลอนแปด คำไวพจน์ คำราชาศัพท์และสำนวนที่ใช้ในกลอนละครรำ ฝึกหัดแต่งบทกลอนแปดทั่ว ๆ ไป โดยใช้สัมผัสเสียงให้ถูกต้อง ฝึกหัดแต่งบทอวยพรและเนื้อร้องในชุดระบำอื่น ๆ แต่งกลอนบทละครสั้น ๆ ตามศักดิ์ของตัวละครและลีลาตัวละคร

2052702

 วิวัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก : ศึกษาในเชิงวิเคราะห์
Critical Studies to the Development of Theatre Art : East and West

2(2-0)

             ศึกษาในเชิงวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออกตะวันตก และละครไทย โดยคำนึงถึงสภาพสังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม อันจะมีผลกระทบต่อการละครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2052704

วรรณกรรมการละครไทย
Thai Dramatic Literature

2(2-0)
 

ศึกษาวรรณกรรมและละครที่ดีเด่นของไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยมถึงปัจจุบันในด้านลักษณะพัฒนาการทางด้านศิลปะ คุณค่าทางศิลปะต่อวงการละคร

2052705

 มหรสพและการละเล่นของหลวง
Entertainments in Royal Festivities

2(1-2)
 

ศึกษาประวัติที่มาและวิวัฒนาการ เช่น วิธีการแสดง สถานที่โอกาสที่แสดงของการแสดงแต่ละชนิด ฝึกปฏิบัติมหรสพ และการละเล่นของหลวง

2052801

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 1
Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 1

2(90)
               จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น
2052802

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 1
Training in Dance and Drama 1

3(250)

             ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานธุรกิจที่ผลิตผลงานการแสดงภายใต้คำแนะนำของอาจารย์นิเทศก์และผู้ประกอบการ

2053101

 นารายณ์สิบปาง
The Ten Reincarnations of Narai

2(2-0)
             ศึกษาประวัติที่มาและเนื้อเรื่องนารายณ์สิบปาง
2053102

 หลักการสร้างละคร
Principles of Play Organizing

2(2-0)
 

             ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างละคร หน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ในการจัดการแสดงและศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที

 
2053103

การแสดงและการกำกับการแสดง
Acting and Directing

2(1-2)

             ศึกษาหลักการแสดงเบื้องต้น การวิเคราะห์ตัวละครในเชิงจิตวิทยาฝึกการแสดงเบื้องต้น การแสดงฉากสั้น ๆ ศึกษาหลักการกำกับการแสดงเบื้องต้น การวิเคราะห์บทละคร ฝึกกำกับการแสดงฉากสั้น ๆ

2053105

 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
Production of Dramatic Excerpts

2(1-2)
               ศึกษาประวัติและความเป็นมาของการแสดง ที่นำมาจัดแสดงเป็นชุด เป็นตอนจากบทละครในด้านเนื้อเรื่อง เครื่องแต่งกาย ลีลา ท่าทาง จังหวะ และทำนองเพลง ฝึกปฏิบัติ เช่น ชุดพระลอลงสวน พระลอตามไก่ พระสุธนเลือกคู่ พระไวยเกี้ยวนางวันทองแปลง
2053106

 การเขียนบทละคร 2
Play Writing 2

2(2-0)

             ฝึกหัดเขียนบทละครที่มีโครงเรื่อง และตัวละครที่ซับซ้อนมากขึ้นความยาว 1-2 ชั่วโมง เนื้อหามากกว่าการเขียนบทละคร 1

2053107

 การสร้างละครรำ
Dance and Drama Workshop

 2(1-2)

             ศึกษาบทละครรำชนิดต่าง ๆ และเลือกนำมาสร้างโดยพิจารณาเพลงเครื่องแต่งกาย ฉาก ให้เหมาะสม คัดเลือกตัวละครและผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงานสร้างละครรำ

2053108

 การสร้างละครร้อง
Thai Musical Theatre

 2(1-2)

             ศึกษาประวัติลักษณะรูปแบบละครร้อง ฝึกเขียนบทละครร้องและปฏิบัติงานสร้างละคร
 

2053201

ฉุยฉาย
Chui Chai

2(1-2)

 

             ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และฝึกชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเช่น ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายสถาบัน

2053202

ประดิษฐ์ท่ารำเต้น 1
Choreography 1

2(1-2)
 

             ศึกษาหลักการประดิษฐ์ท่ารำเต้นสำหรับเด็ก ศึกษาหลักการจัดแถว การออกแบบเครื่องแต่งกายในชุดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ท่าจากเพลงไทยและเพลงสากลอย่างง่าย ๆ

2053203

 กิจกรรมฟ้อนรำ 4
Thai Dancing 4

 2(1-2)
               ศึกษาประวัติความเป็นมา เครื่องแต่งกาย จังหวะ ลีลา เพลงประกอบในชุดที่ฝึก ฝึกรำพระลอชมสวน พระลอตามไก่ พระสุธนเลือกคู่ พระไวย เกี้ยวนางวันทอง รจนาเสี่ยงพวงมาลัย รามสูร เมขลา บุษบาเสี่ยงเทียน พลายบัวเกี้ยวนางตานี ฯลฯ
2053204

การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
Variety Show

2(1-2)

             ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา การเลือกชุดการแสดงในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ การเลือกตัวแสดง การฝึกซ้อม การเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงฝึกปฏิบัติการแสดงวิพิธทัศนา

2053205

 วิพิธทัศนา
Reviews

 2(1-2)
               ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา การเลือกชุดการแสดงในโอกาสต่าง ๆ การเลือกตัวแสดง การฝึกซ้อม การเตรียมเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ฝึกรำชุดต่าง ๆ เช่น โบราณคดี 5 ชุด ญวนรำกระถาง รำกิ่งไม้เงินทอง และการแสดงชุดอื่น ๆ
2053207

 เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน
Theory and Practice of Folk Dance

2(1-2)
 

             ศึกษาลักษณะของเพลงและการละเล่นพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ เช่นเพลงกล่อมเด็ก เพลงสำหรับเด็กและการละเล่นของเด็ก เพลงปฏิพากย์และการละเล่นของหนุ่มสาว เพลงประกอบพิธีกรรม ฯลฯ ศึกษาคำประพันธ์และการใช้ภาษา ท่วงทำนองเพลง วิธีเล่นโอกาสที่แสดงและฝึกปฏิบัติ

2053208

 การบันทึกท่ารำเต้น
Dance Notation

2(1-2)
 

            ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญของการบันทึกท่ารำเต้น คุณลักษณะของโน๊ตนาฏศิลป์แบบต่าง ๆ ฝึกการเขียนโน้ตตามหลักของLabanotation

2053401

การแสดงหุ่น 2
Puppetry 2

2(1-2)
              ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประเภท และประโยชน์ของหุ่น การสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ เทคนิคการเขียนบท และการเชิดหุ่น ฝึกการเชิดหุ่น สร้างฉากและอุปกรณ์ ฝึกการเขียนบท การพากย์ และการจัดการแสดง
2053501

 บัลเล่ต์ 2
Ballet 2

2(1-2)

            ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบำบัลเล่ต์ และฝึกการเต้นบัลเล่ต์ที่ราวเกาะและที่กลางห้อง

2053502

 โมเดิร์นดานซ์ 1
Modern Dance 1

2(1-2)
              ศึกษาประวัติความเป็นมาของโมเดิร์นดานซ์ ฝึกการเต้นโมเดิร์นดานซ์ เช่น การใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้เท้าทั้งที่ราวเกาะ และกลางห้อง
2053503

บัลเล่ต์ 3
Ballet 3

2(1-2)
 

            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2053501 บัลเล่ต์ 2ฝึกการเต้นบัลเล่ต์ที่ราวเกาะที่กลางห้อง ฝึกระบำชุดสั้น ๆ

2053504

 นาฏศิลป์เอเชีย
Asia Dances

2(1-2)
              ศึกษาลักษณะ ลีลา เพลงและการแต่งกายของระบำและการแสดงในประเทศทางภาคพื้นเอเชีย ฝึกลีลาการแสดงของกลุ่มประเทศทางตะวันออกตามความเหมาะสม
2053601

 ละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์
Drama Theory & Technique for Radio and T.V.

 2(1-2)
 

            ศึกษาประเภทวิทยุและโทรทัศน์ที่มีต่อผู้ฟังและผู้ชม ประเภทของรายการของวิทยุ โทรทัศน์ ศัพท์เทคนิค หลักการจัดรายการ หลักการเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์ หลักการแสดงวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งลักษณะของสื่อมวลชน ประเภทวิทยุโทรทัศน์อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อผู้ฟังและผู้ชม ฝึกเขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุ เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์ ฝึกการแสดงละครวิทยุ และละครโทรทัศน์

2053602

 การแต่งกายและการแต่งหน้า 2
Character Costume & Make-up 2

2(1-2)
              ฝึกสร้างเครื่องแต่งกายละครไทย พระ-นาง ฝึกออกแบบเครื่องแต่งกายละครระบำแบบต่าง ๆ มากขึ้น ฝึกแต่งหน้าแบบพิศดาร เช่น คนแก่ แผลเป็น และส่วนพิการบนใบหน้า แก้ไขส่วนที่บกพร่องบนใบหน้า
2053604

 การกำกับการแสดง 2
Directing 2

2(1-2)
 

            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2051605 การกำกับการแสดง 1
            ศึกษาและฝึกกำกับการแสดงละครองค์เดียวจบ หรือละครสั้นที่มีความลึกซึ้งในเนื้อหามากกว่าระดับที่ 1

2053607

 การแต่งหน้า 2
Make-up 2

 2(1-2)
 

            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2052605 การแต่งหน้า 1
            ศึกษาศิลปะการแต่งหน้าในระดับสูง เช่น การเติม การพรางส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า โดยวิธีการที่ซับซ้อนกว่าการแต่งหน้า 1 การแต่งผิวผิดปกติต่าง ๆ ฝึกแต่งหน้าตามที่ได้เรียนมา

2053608

 การกำกับเวที
Stage Management

2(1-2)

            กษาหน้าที่และความสำคัญของผู้กำกับเวที การดำเนินงาน การประสานงาน ปัญหาในการกำกับเวที และวิธีแก้ปัญหา ฝึกกำกับเวที

2053610

การเขียนบทละครสำหรับเด็ก
Playwriting for Children

 2(1-2)
            ศึกษาหลักการเขียนบทละครสำหรับเด็ก ฝึกการเขียนบทละครสำหรับเด็กในวัยต่าง ๆ
2053611

 ประวัติภาพยนตร์ ละครวิทยุ และละครวิทยุโทรทัศน์
History of Film, Radio and Techniques

2(2-0)
            ศึกษาประวัติภาพยนต์ ละครวิทยุ และละครวิทยุโทรทัศน์
2053612

ทฤษฏี เทคนิควิทยุโทรทัศน์
Television : Theories and Techniques

2(1-2)
            ศึกษาทฤษฏี และการใช้เทคนิคในการจัดการแสดงวิทยุโทรทัศน์ ฝึกจัดการแสดงวิทยุโทรทัศน์
2053613

 การแสดง 3
Acting 3

2(1-2)
 

            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2052606 การแสดง 2
             ศึกษาและฝึกการแสดงบทบาทตัวละคร ที่มีความซับซ้อนลึกซึ้งมากกว่าการแสดง 2 แสดงละครเรื่องยาวเน้นการวิเคราะห์ตัวละครที่มีลักษณะซับซ้อนในเชิงจิตวิทยา

2053701

 หลักการวิเคราะห์บทละคร
Play Analysis

2(2-0)
              วิเคราะห์โครงเรื่อง ตัวละคร ปรัชญาความคิด การใช้ภาษา วิธีการเขียนบทภาพและเสียงที่ปรากฎบนเวที ตลอดจนแนวการแสดงของละครประเภทต่าง ๆ
2053702

 การอ่านและแปลบทละคร 1
Play Reading and Translation 1

2(1-2)
              อ่านและแปลบทละครต่างประเทศที่ดีเด่น เป็นมาตรฐานที่ดีของการดำเนินเรื่อง การพัฒนาตัวละคร ลีลา บทสนทนา ศึกษาหลักการอ่านและแปลบทละคร ฝึกการอ่านและแปลบทละคร
2053703

 ภาพยนตร์และนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
Theatre, Movies and Novels : Comparative Arts

 2(2-0)

            ศึกษาความสัมพันธ์ของละคร ภาพยนตร์และนวนิยาย และอิทธิพลที่ศิลปะแต่ละแบบมีต่อกันจากต้นเรื่องเดียวกัน

2053704

 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
Dramatic Theories and Criticism

2(1-2)

            ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการละคร และหลักการวิจารณ์การละครในแง่ปรัชญา ความคิด จุดมุ่งหมาย การเสนอเรื่อง การแสดง ผู้ชม

2053705

 วรรณกรรมการละครตะวันตก
Western Dramatic Literature

2(1-2)

            ศึกษาผลงานวรรณกรรมการละครดีเด่นในการละครตะวันตกที่มีปรากฎเป็นภาษาไทยในด้านลักษณะพัฒนาการทางศิลปะและคุณค่าทางศิลปะต่อวงการละคร

2053706  นาฏศิลป์และการละครเพื่อการศึกษา
Dance and Drama for Educational Purpose
2(1-2)
 

            ศึกษประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการนำนาฏศิลป์และการละครมาใช้เพื่อการศึกษา ขอบเขตและวิธีการที่จะนำนาฏศิลป์และการละครไปใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ สร้างสรรค์ละครเพื่อการศึกษา หรือสัมพันธ์กับวิชาอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

2053801

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 3
Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 3

2(90)
              จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาและสังเกตการปฏบัติงานจริงทางการแสดง ทั้งในและนอกสถานที่ ฝึกงานด้านการจัดการแสดงภายในสถานศึกษา
2054101

 กิจกรรมสร้างละคร 2
Drama Production 2

 2(1-2)
 

            สร้างละครรำ เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกดำบรรพ์ ละครพันทาง ละครเสภา สร้างละครร้องและสร้างละครพูด และละครพูดสลับรำ ละครสังคีต ละครสมัยใหม่ และหรือการแสดงอื่น ๆ

2054102

นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
Comparative Drama

2(1-2)
 

            ศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิด ปรัชญา สภาพภูมิศาสตร์ การเมืองซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการละคร และปฏิบัตินาฏศิลป์เปรียบเทียบ

2054103

การวิจารณ์นาฏศิลป์และละคร
Drama Criticism

2(2-0)
 

            ศึกษาหลักการวิจารณ์ วิธีวิจารณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้วิจารณ์ละครที่มีต่อผู้ชมและสังคม ฝึกวิจารณ์ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ละครเวที ละครรำ ภาพยนตร์

2054104

 การเขียนบทละครไทย
Thai Playwriting

2(1-2)
            ศึกษาวิธีเขียนบทละครรำ การตัดต่อบทละคร การบรรจุเพลงและฝึกเขียนบทละครและบรรจุเพลงร้อง
2054105

 ลิเก
Li-Ke

2(1-2)

            ศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของลิเกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฝึกร้องและแสดงลิเก

2054201

 หน้าพาทย์ 2
Nah Paht 2

2(1-2)
              ฝึกหน้าพาทย์ชั้นสูงที่ใช้ประกอบในพิธีไหว้ครูครอบโขนละครและประกอบการแสดง เช่น สาธุการ ตระนิมิตร ตะบองกัน ชำนาญ บาทสุณี คุกพาทย์ รัวสามลา พราหมณ์เข้าพราหมณ์ออกเชิดฉาน (พระรามตามกวาง)
2054202

ระบำเบ็ดเตล็ด 3
Miscellaneous Dance 3

2(1-2)
 

            ศึกษาประวัติการแสดงระบำเบ็ดเตล็ดที่นำมาฝึกในด้านเนื้อร้อง เพลงดนตรี เพลงขับร้อง เครื่องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝึกปฏิบัติระบำต่าง ๆ เช่น ระบำดาวดึงส์ ระบำที่บท ระบำย่องหงิด รำกริช รำซัดชาตรี รำมโนราห์บูชายัญ ฯลฯ

2054203

 กิจกรรมฟ้อนรำ 5
Thai Dancing 5

2(1-2)
              ศึกษาและปฏิบัติการแสดงที่เป็นชุดเป็นตอนในละครชนิดต่าง ๆ เรื่องสังข์ทอง สังข์ศิลป์ชัย แก้วหน้าม้า ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน ราชาธิราช ฯลฯ
2054204

 ประดิษฐ์ท่ารำเต้น 2
Choreography 2

2(1-2)

            การประดิษฐ์ท่ารำเต้นชุดใหญ่ทั้งไทยและสากล การออกแบบลีลาการแปรแถวที่ยากและแปลกตามากขึ้น การออกแบบเครื่องแต่งกายในชุดสร้างสรรค์ ศึกษาจังหวะ ลีลาของเพลงไทยและเพลงสากล แล้วนำมาออกแบบประดิษฐ์ท่า ตลอดจนการใช้จินตนาการเกี่ยวกับการเล่น แสง เสียง และการจัดเวที

2054205

 ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน
Folk Music Folk Dance

3(2-2)
 

            ศึกษาลักษณะ ความเป็นมา ความสำคัญ วิวัฒนาการเครื่องดนตรี การประสมวง ทำนอง จังหวะของดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับนาฏศิลป์ ค่านิยมของคนไทย ตลอดจนการส่งเสริม การอนุรักษ์ พัฒนาดนตรีไทย การฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ศึกษาลักษณะประวัติความเป็นมา ความสำคัญ วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย ในด้านการแต่งกาย ท่ารำ เพลงประกอบ และอุปกรณ์การแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี นาฏศิลป์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นบ้าน ค่านิยมของคนไทย ตลอดจนการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนานาฏศิลป์ไทย การฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

2054206

 ระบำนานาชาติ
International Dance

2(1-2)
              ศึกษาประวัติการแสดงชุดที่นำมาฝึกหัดในด้านเนื้อร้อง เพลงดนตรี เพลงขับร้อง เครื่องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดงของชาติต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า สเปน อินเดีย (ทั้งเดี่ยวและหมู่) เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม
2054207

 รำอาวุธ
Weapon Dances

2(1-2)
 

            ปฏิบัติการใช้อาวุธ เช่น พลอง (เสนาไทย) กระบอง (นางยักษ์) ทวน (ระตูสิหนากับอิเหนา) รบด้วยศร (พระ-ยักษ์) กริชคู่ ดาบคู่และพลอง เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

2054301

 เพลงไทย 4
Thai Music 4

2(1-2)
 

            ศึกษาประวัติและที่มาของเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่นิยมร้องกันในเทศกาลต่าง ๆ ศึกษาประวัติและผลงานของพ่อเพลง แม่เพลง ที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการทั้งอดีต และปัจจุบัน ศึกษาลักษณะคำร้องของเพลงนั้น ๆ ศึกษาลีลาการร้องและวิธีแสดงโอกาสที่แสดง เครื่องแต่งกาย และดนตรีประกอบ ฝึกร้องเพลงปฏิพากย์ เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่อง เพลงลำตัด ฯลฯ

2054302

เพลงไทย 5
Thai Music 5

2(1-2)
              ศึกษาประวัติและที่มาของเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ที่นิยมร้องกันในเทศกาลต่าง ๆ ศึกษาประวัติและผลงานของพ่อเพลง แม่เพลง ที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการทั้งอดีตและปัจจุบัน ศึกษาลักษณะคำร้องของเพลงนั้น ๆ ศึกษาลีลาการ้องและวิธีแสดง โอกาสที่แสดง เครื่องแต่งกายและดนตรีประกอบ ฝึกร้องเพลงพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ
2054401

 การแสดงหุ่น 3
Puppetry 3

 2(1-2)
              ศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นตะวันตกและตะวันออก บทบาทของหุ่นในการศึกษา ฝึกเชิดหุ่นไทย และร้องเพลงประกอบในบทละครไทยบาง ตอน เช่น รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ฯลฯ
2054501

 นาฏศิลป์สากล
Wertern Drama

2(1-2)
 

            ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์สากล เรียนเทคนิคและการเต้นแบบ Martha Graham เรียนรู้เทคนิค และการเต้นแบบ Free Style

2054502

 โมเดิร์นดานซ์ 2
Modern Dance 2

2(1-2)
 

            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2053502 โมเดิร์นดานซ์ 1
           
ฝึกการเต้นโมเดิร์นดานซ์ที่ราวเกาะ และที่กลางห้อง ฝึกสร้างสรรค์ระบำในแนวโมเดิร์นดานซ์

2054503

 บัลเล่ต์ 4
Ballet 4

2(1-2)
 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2053503 บัลเล่ต์ 3ฝึกการเต้นบัลเล่ต์ที่ราวเกาะและที่กลางห้อง ฝึกปฏิบัติระบำชุดสั้น ๆ จากท่าต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา

2054602

 การแต่งกายละครไทย
Costumes for Thai Stage

2(1-2)
            ศึกษาประวัติและวิธีการแต่งกายของละครไทย ฝึกแต่งกายและสร้างเครื่องแต่งกายละครไทย
2054604

 ละครและการแสดงสำหรับเด็ก 2
Children Theatre 2

2(1-2)
            ละครและการแสดงสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น จิตวิทยาของเด็กวัยรุ่น ฝึกสร้างละครเวทีสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น
2054605

 การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์
Playwriting for Radio and Television

 2(1-2)
            ศึกษาวิธีการเขียนบทละครวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ ฝึกเขียนบทละครวิทยุและบทละครวิทยุโทรทัศน์
2054606

การกำกับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน์
Directing for Radio and Television

2(1-2)
            ศึกษาหลักการแสดงและกำกับละครวิทยุโทรทัศน์ ฝึกเขียนบทละครวิทยุและบทละครวิทยุโทรทัศน์
2054701

 การละครสมัยใหม่ในอังกฤษ ยุโรป และอเมริกา
Modern Drama and Theatre in England, Europe and America

2(2-0)

            ศึกษาการละครในศตวรรษที่ 20 ของอังกฤษ ยุโรป และอเมริกาในเชิงแนวความคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ

2054702

 วรรณกรรมการละครสากล
World Dramatic Literature

2(1-2)
              ศึกษาถึงผลงานวรรณกรรมการละครชิ้นดีเด่นของโลกที่มีปรากฎเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศลหรือภาษาไทยในด้านลักษณะและพัฒนาการทางศิลปะ คุณค่าทางศิลปะที่มีต่อวงการละคร
2054704

 บทบาทของดนตรีและนาฏศิลป์ในละครเอเชีย
Dance and Music Theatre of Asia : A Critical Study

2(1-2)
            ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงบทบาทและความสำคัญของนาฏศิลป์และดนตรีในละครเอเชีย
2054705

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละครไทย
Thai Classical Play Analysis and Criticism

2(1-2)

            ศึกษาหลักการวิเคราะห์และหลักการวิจารณ์ละครไทย โครงเรื่องตัวละคร ปรัชญา ความคิด การใช้ภาษา วิธีการเขียนบท ขนบของการแสดงบนเวที ฝึกวิเคราะห์ บทละครและฝึกวิจารณ์การละครไทย

2054801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 2
Training in Dance and Drama 2

5(450)

            ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานธุรกิจที่มีผลิตผลการแสดงภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์และผู้ประกอบการ และผลิตผลงานทางด้านการแสดงให้ได้มาตรฐานออกสู่สาธารณชน

2054901

 ผลงานค้นคว้าริเริ่มทางนาฏศิลป์หรือศิลปะการละคร
Selected Study

2(1-2)
 

            เขียนผลงานการค้นคว้าในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือกำกับการแสดงที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา 1 เรื่อง และจัดทำคู่มือ กำกับการแสดง สรุปผลงานส่ง หรือเขียนบทละครเรื่องยาวที่ได้มาตรฐาน 1 เรื่อง รวมทั้งออกแบบฉาก เครื่องแต่งกายแนะแนวทางการแสดง หรือประดิษฐ์ชุดการแสดงที่ได้มาตรฐาน เขียนคู่มือประกอบการ แสดงและทำสไลด์ พร้อมบันทึกเสียงเพลง หรือบันทึกวิดีทัศน์ท่ารำ (เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องสอบปากเปล่าด้วย)

2054903

 การแสดงท้องถิ่น
Folk Performing Arts

2(1-2)

            ศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์แต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกายและการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น

2054904

สรีระวิทยาของผู้แสดงนาฏศิลป์
Anatomy of Performers

2(2-0)

            ศึกษาระบบ หน้าที่ของสรีระและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์ และประโยชน์ของนาฏศิลป์ที่มีต่อสรีระ

2054906  รำวง 
Ramwong
2(1-2)
              ศึกษาที่มาความหมายของเพลงและวัตถุประสงค์ของการรำวง ท่ารำ การแต่งกาย ท่วงทำนองเพลง จังหวะที่ใช้ในการรำ และโอกาสที่ใช้ในการแสดงฝึกรำวงมาตรฐาน
2054907

 การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในงานนาฏศิลป์
Basic Computer Application in dramatic Arts

2(1-2)
              ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลและท่ารำต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พร้อมฝึกปฏิบัติ
2054908

 นาฏศิลป์เพื่อชีวิต
Dramatic Arts for Daily Life

2(1-2)
              ศึกษาที่มาลักษณะและชนิดของการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน ละคร โขนวิพิธทัศนา มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงและการแสดงพื้นเมือง ศึกษาความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อวิถีชีวิตไทย วิเคราะห์ลักษณะที่นิยมว่าดีในด้านลีลา ท่ารำ ท่วงทำนองเพลง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามความเหมาะสม
2054909

 การวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร
Dramatic Arts Research

2(1-2)
 

            ลักษณะของการวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการเขียนรายงานการวิจัย ข้อควรระวังในการทำวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร

2054910

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านนาฏศิลป์และการละคร
English for Dramatic Arts Communication

2(1-2)
 

            ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และการละคร

2054911

 การจัดการนาฏศิลป์เชิงธุรกิจ
Dramatic Arts Business

2(1-2)
 

            บทบาทของงานนาฏศิลป์และการละครในสังคมการตลาดและการดำเนินธุรกิจด้านนาฏศิลป์ การจัดองค์กร จัดงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานนาฏศิลป์และการละคร

2054912

 การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลป์และการละคร
Test and Measurements in Dramatic Arts

2(1-2)
 

            ศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลวิชานาฏศิลป์และการละครในทุกสาขา เช่น วิชาที่ปฏิบัติเน้นทักษะ ประวัติและทฤษฎีที่เป็นความรู้ ความจำ แบบทดสอบ แบบประเมินผล ฝึกสร้างแบบทดสอบแบบประเมินผล

ก่อนหน้า ต่อไป