รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาการเลขานุการ (351) : :

       หมู่วิชาการเลขานุการ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัด  ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
                 1. พิมพ์ดีด                                                                                                                              (351-1--)
                 2. ชวเลข                                                                                                                                (351-2--)
                 3. งานสำนักงาน                                                                                                                     (351-3--)
                 4. งานเลขานุการ                                                                                                                    (351-4--)
                 5.                                                                                                                                           (351-5--)
                 6.                                                                                                                                           (351-6--)
                 7.                                                                                                                                           (351-7--)
                 8. การฝึกประสบการณ์                                                                                                            (351-8--)
                 9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (351-9--)

หมู่วิชาการเลขานุการ (351)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

3511101
3511102
3511201
3511202
3511301
3511302
3511303
3511304
3511305
3511306


3512101
3512102
3512301
3512401
3512402
3512901
3513201
3513202
3514201
3514202
3514203

3514204

4641107
4641108
4641112
4641113
4641102
4641103
4641104
4641105
4641106
-
4641131
4643135
4642121
4642122
4642134
4642207
4642701
4642702
4643306
4643307
4644308
4644309
4644310
-
4694311
4644311

พิมพ์ดีดภาษาไทย 1
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1
ชวเลขไทย
ชวเลขอังกฤษ
การบริหารงานสำนักงาน
งานสารบรรณ
เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร
เครื่องมือปฏิบัติการสำนักงาน
การใช้เครื่องคำนวณทางธุรกิจ
การเก็บเอกสารและการใช้เครื่องมือสำนักงาน
การเก็บเอกสารและการใช้เครื่องมือสำนักงาน
การเก็บเอกสารและการใช้เครื่องมือสำนักงาน 2
พิมพ์ดีดภาษาไทย 2
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2
จดหมายธุรกิจ
เทคนิคงานเลขานุการ
เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
สัมมนางานเลขานุการ
ชวเลขไทย 1
ชวเลขไทย 2
ชวเลขอังกฤษ 1
ชวเลขอังกฤษ 2
การถอดชวเลขไทย
การถอดชวเลขไทย 1
การถอดชวเลขอังกฤษ
การถอดชวเลขอังกฤษ 1

2(0-4)
2(0-4)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาการเลขานุการ (351)

 รหัส                  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                                                                                    น(ท-ป)

3511101        พิมพ์ดีดภาษาไทย 1                                                                                                                                            2 (0-4)
                        Thai Typewriting 1
                       
            ผู้เรียนต้องเรียนและฝึกการพิมพ์ดีดด้วยตนเอง โดยให้ผ่านการทดสอบหลักการ พิมพ์ดีดภาษาไทยโดยวิธีการพิมพ์สัมผัส พร้อมทั้งให้รู้จัก
                        ระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ดีดและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์เอกสาร ตลอดจนการบำรุงรักษา

3511102        พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1                                                                                                                                      2 (0-4)
                        English Typewriting 1
                       
           ผู้เรียนต้องเรียน และฝึกการพิมพ์ดีดด้วยตนเอง โดยให้ผ่านการทดสอบหลักการพิมพ์ภาษาไทย โดยวิธีการพิมพ์สัมผัส พร้อมทั้งให้รู้จัก
                        ระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ดีดและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์เอกสาร ตลอดจนการบำรุงรักษา

3511201         ชวเลขไทย                                                                                                                                                          3 (2-2)
                         Thai Shorthand
                         
          หลักการและวิธีจดชวเลขไทย เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้แทนสระ ตัวสะกด และวรรคตอนการเขียนและการถอดคำ วิธีการเขียนและการทำวลี
                         หลักการเขียนคำย่อ และคำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจและราชการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อความแม่นยำ

3511202          ชวเลขอังกฤษ                                                                                                                                                     3 (2-2)
                          English Shorthand
                                   
หลักและวิธีจดชวเลขอังกฤษ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้แทนสระ ตัวสะกด และวรรคตอนการผสมตัวเลข หลักการเขียนคำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจ
                        และราชการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อความแม่นยำ

3511301         การบริหารงานสำนักงาน                                                                                                                                    3 (3-0)
                         Office Management
                        
            ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงาน บทบาทของการจัดสำนักงาน งานสารบรรณงานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบ
                        วิธีปฏิบัติของงานสำนักงาน การจัดสถานที่ทำงาน การอำนวยการพนักงานการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

3511302         งานสารบรรณ                                                                                                                                                    2 (1-2)                 
                      Paper Work
                                      ความหมายและขอบเขตของงานสารบรรณ ชนิดและแบบหนังสือที่พิมพ์หนังสือราชการลับ หนังสือราชการด่วน การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ
                         การกำหนดเลขที่หนังสือออก การเก็บรักษา การยืมและทำลายหนังสือราชการ มาตรฐาน ตราแบบพิมพ์และซองการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามและคำลง
                        ท้ายหลักในการร่างหนังสือ

3511303          เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                          2 (2-0)
                          Business Documents and Filling
                         
            ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจชนิดต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกัน เช่น เอกสารทางการเงิน การขนส่ง การประกันภัย การซื้อขาย การนำ
                        เข้า และการส่งออก ตลอดจนความสัมพันธ์ของเอกสารชนิดดังกล่าวแต่ละชนิด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจศึกษาและฝึกกระบวนการ
                        จัดเก็บเอกสารในระบบต่าง ๆ ของทั้งไทยและต่างประเทศตลอดจนหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเอกสารประเภทต่าง ๆ เพื่อการเก็บและค้นที่มี
                        ประสิทธิภาพ

3511304          เครื่องมือปฏิบัติการสำนักงาน                                                                                                                           3 (3-0)
                          Office Machines
                         
            ศึกษาวิวัฒนาการ ประโยชน์และข้อดี ข้อเสียของเครื่องปฏิบัติการในสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องอัดสำเนา เครื่องคำนวณ เครื่อง
                        ถ่ายเอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องติดต่อภายในคอมพิวเตอร์ จนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3511305         การใช้เครื่องคำนวณทางธุรกิจ                                                                                                                           2 (1-2)
                         Business Computers Usage
                        
             การใช้เครื่องคำนวณทางธุรกิจ วิธีการใช้เครื่องคำนวณ และกระดาษบันทึก ตัวเลข การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข การตรวจยอด
                        ข้อมูล การตรวจสอบยอด

3511306         การเก็บเอกสารและการใช้เครื่องมือสำนักงาน                                                                                                   3 (2-2)
                         Filing System
                                     
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการเก็บรักษาเอกสาร การจัดหมวดหมู่เอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร การทำดัชนีค้นเรื่อง ระบบ
                        การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสารที่หมดอายุ การทำสำเนาเอกสาร การใช้เครื่องมือสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอก
                        สารคอมพิวเตอร์

3512101         พิมพ์ดีดภาษาไทย 2                                                                                                                                            3 (2-2)
                         Thai Typewriting 2
                         
             ผู้เรียนต้องเรียน และฝึกการพิมพ์ดีดในระดับสูงขึ้น พัฒนาความเร็วและความแม่นยำให้ขึ้นสู่ระดับการพิมพ์ประกอบอาชีพ พร้อมทั้งให้รู้จัก
                        ระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ดีดชนิดต่าง ๆ และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์เอกสารวิธีการพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่าง
                         ๆ

3512102         พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2                                                                                                                                     3 (2-2)
                         English Typewriting
                        
              ผู้เรียนต้องเรียน และฝึกการพิมพ์ดีดในระดับสูงขึ้น พัฒนาความเร็วและความแม่นยำให้ขึ้นสู่ระดับการพิมพ์ประกอบอาชีพ พร้อมทั้งให้รู้จัก
                        ระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ดีดชนิดต่าง ๆ และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์เอกสาร ตลอดจนการพิมพ์จดหมายทั้งในส่วน
                        ธุรกิจและรัฐบาล

3512301        จดหมายธุรกิจ                                                                                                                                                    2 (1-2)
                        Business Letter
                       
               ศึกษาแบบฟอร์ม สำนวนการเขียนจดหมายธุรกิจและนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจดหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3512401        เทคนิคงานเลขานุการ                                                                                                                                         3 (3-0)
                        Secretarial Techniques
                                      
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขานุการ การจัดองค์การในสำนักงาน งานเกี่ยวกับการบริการด้านสื่อสารโทรเลข โทรศัพท์ การเขียนรายงานต่าง
                         ๆ เทคนิคการตกแต่งสำนักงานการใช้เอกสารอ้างอิง และแหล่งข้อมูลที่จำเป็นในหน้าที่เลขานุการ การต้อนรับแขก มนุษย์สัมพันธ์ในสำนักงาน การ
                        จัดซื้อ และการควบคุมพัสดุสำนักงาน การจำแนกความสำคัญและการแจกงานการพัฒนางานเลขานุการ

3512402       เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                                                    3 (3-0)
                       Secretary and Personality Development
                      
                ศึกษาความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพปัญหาและข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัด
                        บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ มารยาท การสมาคมและพฤติกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเลขานุการ

3512901       สัมมนางานเลขานุการ                                                                                                                                       3 (2-2)
                       Seminar in Secretary
                      
                ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของเลขานุการ โดยจัดทำเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่อ
                        ชั้นเรียน และเน้นให้นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

3513201        ชวเลขไทย 1                                                                                                                                                    3 (2-2)
                        Thai Shorthand
1
                        
              หลักและวิธีจดชวเลขไทย เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้แทนสระ ตัวสะกด และวรรคตอนการเขียนและการถอดคำ วิธีการเขียนและการทำวลี
                         หลักการเขียนคำย่อ และคำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจและราชการรวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อความแม่นยำ

3513202         ชวเลขไทย 2                                                                                                                                                   3 (2-2)
                         Thai Shorthand 2
                         
              การฝึกความเร็วและแม่นยำในการจดชวเลขไทยให้สูงขึ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด พัฒนาเทคนิคการ
                        พิมพ์และถอดข้อความชวเลขไทย จนสามารถผลิตงานที่ส่งออกได้ในระดับสูงเข้าชั้นใช้งานได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด
                        เป็นอย่างต่ำและพัฒนาความเร็ว ได้นาทีละ 80-100 คำ

3514201         ชวเลขอังกฤษ 1                                                                                                                                             3 (2-2)
                         English Shorthand 1
                        
                ทฤษฎีและปฏิบัติในการเขียนชวเลขอังกฤษแบบเกรก วิธีเขียนและอ่านชวเลขเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการเรียนชั้นสูงต่อไป

3514202         ชวเลขอังกฤษ 2                                                                                                                                             3 (2-2)
                         English Shorthand 2
                                       
การพัฒนาความเร็วในการจดชวเลขตามคำบอก เพื่อเตรียมไว้สำหรับเรียนชั้นการถอดชวเลขอังกฤษต่อไป ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสามารถ
                        จดชวเลขตามคำบอกให้ได้ในอัตราความเร็ว นาทีละ 80-100 คำ

3514203         การถอดชวเลขไทย                                                                                                                                        3 (2-2)
                        Thai Transcription
                                       
ฝึกให้จดตามคำบอก และถอดข้อความด้วยเครื่องพิมพ์ดีด พัฒนาความเร็วในการเขียนข้อความด้วยเทคนิคต่าง ๆ สร้างความเร็วและความ
                        แม่นยำในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดถอดข้อความชวเลข พัฒนาการเขียนข้อความธุรกิจ และถอดข้อความด้วยเครื่องพิมพ์ดีดตามรูปแบบที่ถูกต้องด้วย
                        ความเร็ว นาทีละ 80-100 คำ

3514204        การถอดชวเลขอังกฤษ                                                                                                                                   3 (2-2)
                        English Transcription
                                        
การพัฒนาความเร็วในการถอดชวเลขตามคำบอก สร้างความเร็วและความแม่นยำในการถอดชวเลขโดยการพิมพ์ในรูปของจดหมาย
                         บันทึกและเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งเอกสารทางกฎหมาย สามารถถอดชวเลขตามคำบอกและสามารถพิมพ์ดีดได้ในอัตราความเร็วที่กำหนด และ
                        ถอดชวเลขได้ในอัตราความเร็ว นาทีละ 60-80 คำ
 

ก่อนหน้า ต่อไป