• โดย ขวัญชัย |
  • 2019-09-02 11:52:41

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบ....... อ่านต่อ (เปิดดู 49)

  • โดย ขวัญชัย |
  • 2019-07-10 16:42:28

การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส....... อ่านต่อ (เปิดดู 870)

  • โดย ขวัญชัย |
  • 2018-08-02 15:17:11

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนิน....... อ่านต่อ (เปิดดู 450)

  • โดย สุจิตรา |
  • 2016-03-03 09:12:25

คำสั่งเรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโค....... อ่านต่อ (เปิดดู 1571)

บริการข้อมูล

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
Top

Copyright 2013 ©
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121,1122,1129
โทรสาร 0-5671-7120