• โดย ขวัญชัย |
 • 2020-01-02 13:32:37

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านต่อ (เปิดดู 24)

 • โดย คำไผ่ |
 • 2019-11-23 14:34:37

แจ้งตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

>>....... อ่านต่อ (เปิดดู 2613)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2019-11-19 10:20:50

ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข....... อ่านต่อ (เปิดดู 88)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2020-01-03 15:13:23

ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริ....... อ่านต่อ (เปิดดู 928)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2019-12-13 16:24:34

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา&....... อ่านต่อ (เปิดดู 2956)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2019-09-12 13:37:06

กำหนดการรับเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

....... อ่านต่อ (เปิดดู 2794)

 • โดย ขวัญชัย |
 • 2019-07-10 16:42:28

การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส....... อ่านต่อ (เปิดดู 1059)

 • โดย ขวัญชัย |
 • 2018-08-02 15:17:11

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนิน....... อ่านต่อ (เปิดดู 518)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2016-03-03 09:12:25

คำสั่งเรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโค....... อ่านต่อ (เปิดดู 1643)

บริการข้อมูล

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.