เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

     เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจำรูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น

About us

     กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มารักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 และ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 และจัดให้มีหน่วยงานแผนกทะเบียนและวัดผล ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระเบียนนักศึกษา การวัดผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร

     เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อจากกรมการฝึกหัดครู เป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีผลให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ มีชื่อว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา บริการด้านหลักสูตร และงานทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น

     ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ เห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามมาตรา 6 และมาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เทียบเท่าคณะภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการโดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งงานเป็น 6 งาน ดังนี้

          1. งานบริหารและธุรการ

          2. งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา

          3. งานทะเบียนและประมวลผล

          4. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

          5. งานบัณฑิตศึกษา

          6. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ปรัชญา

สนับสนุนวิชาการ บริการด้วยใจ ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน

ส่งเสริมวิชาการ หลักสูตรได้มาตรฐาน ประสานงานองค์กร เทคโนโลยีก้าวไกล ร่วมใจบริการ

วิสัยทัศน์

พัฒนาหน่วยงาน สู่มาตรฐาน มุ่งบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 • ให้บริการงานเอกสารที่ชัดเจนรวดเร็ว โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • ให้บริการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ เผยแพร่งานด้านวิชาการผ่านเทคโนโลยี และสื่อต่าง ๆ
 • พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 • พัฒนางานทะเบียนและมีการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • จัดตารางเรียนตารางสอนถูกต้องชัดเจน และอำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน
 • จัดหลักสูตรได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สู่ความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงานบริการและด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • สนับสนุนและส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมและวางแผนการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
 • สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 • มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ผลการดำเนินงานที่ได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยฯ และวางแผนการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพแบบองค์รวม มีความสามารถทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการต่างๆ ทักษะในการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ สู่ความเป็นสากล
 • มีการบริหารจัดการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
No database selected