แผนที่ตั้ง

Location Map
Enlarge Map สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121,1122,1129
โทรสาร 0-5671-7120

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
No database selected