ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6038 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7900 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 3760 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6731 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7545 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7520 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7175 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 5722 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 8994 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6625 )

สำหรับหมู่เรียนที่มีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1492 )

สำหรับหมู่เรียนที่มีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 3393 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 4592 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6622 )

ภาค กศ.ปช.

ภาคฤดูร้อน/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1172 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 988 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1592 )

ภาคฤดูร้อน/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2349 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2390 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1911 )

ภาคฤดูร้อน/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2530 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2327 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2334 )

ภาคฤดูร้อน/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2137 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2141 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2221 )

ภาคฤดูร้อน/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2609 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2738 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1837 )

ภาคฤดูร้อน/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1901 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2247 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2753 )

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.