ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 4376 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7239 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 3675 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6673 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7507 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7484 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7165 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 5712 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 8989 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6452 )

สำหรับหมู่เรียนที่มีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1488 )

สำหรับหมู่เรียนที่มีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 3388 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 4585 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6616 )

ภาค กศ.ปช.

ภาคฤดูร้อน/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1052 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 771 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1369 )

ภาคฤดูร้อน/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2298 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2353 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1849 )

ภาคฤดูร้อน/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2521 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2314 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2325 )

ภาคฤดูร้อน/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2128 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2133 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2209 )

ภาคฤดูร้อน/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2603 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2733 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1834 )

ภาคฤดูร้อน/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1895 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2243 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2747 )

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.