ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง

ว/ด/ป

สถานะ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา

   
อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2553 14 ธ.ค 2553  

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   
เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 23 พ.ค 2555  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 2556 26 ก.ย. 2556  
ว่าด้วย ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรสาขาวิชา 2555 9 พ.ย 2555  
ว่าด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและที่ปรีกษาผลงานทางวิชาการ 29 ต.ค 2555  
ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) 1 ก.พ 2555  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2555 23 ม.ค 2555  
ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสิทธิพิเศษ พ.ศ. 2554 18 พ.ย 2554  
ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาประธานหลักสูตร/สาขา ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 16 ก.พ 2554  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 24 ม.ค 2554  
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 13 ธ.ค 2553  
ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552 21 ก.ย 2552  

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   
ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2554 18 พ.ย 2554  
ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2553 19 ต.ค 2553  
ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 21 ก.ย 2552  
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 25 พ.ค 2552  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 17 มี.ค 2552  
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549 13 มี.ค 2549  
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 2549 13 มี.ค 2549  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   
เรื่อง การกำหนดรหัสรายวิชาเรียนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 27 พ.ย. 2556  
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ.2556 20 พ.ย. 2556  
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2556 20 พ.ย. 2556  
เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2556 2 ต.ค. 2556  
เรื่อง การรับสมัคร การรับโอนนักศึกษาต่างชาติ และการโอนรายวิชาและหน่วยกิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ. 2556 13 ก.ย. 2556  
เรื่อง การเทียบยกเว้นรายวิชา พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑) 13 ก.ย. 2556  
เรื่อง การรับหลักฐานการศึกษา 19 ส.ค. 2556  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 13 ก.ค. 2556  
เรื่อง แนวปกิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร 11 ก.ค. 2556  
เรื่อง มาตรการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและก่อนการอนุมัติปริญญา พ.ศ. 2556 8 พ.ค. 2556  
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2556 8 พ.ค. 2556  
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2556 8 พ.ค. 2556  
เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 29 ต.ค. 2555  
เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 22 พ.ค. 2555 ยกเลิก
เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ 2555 14 พ.ย 2555  
เรื่อง กำหนดการจัดภาระงานสอนและการจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ พ.ศ. 2555 30 ต.ค 2555  
เรื่อง การใช้การสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 30 ต.ค 2555  
เรื่อง การให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2555 30 ต.ค 2555  
เรื่อง การประเมินผลการเรียนและรายงานผลการเรียน พ.ศ. 2555 30 ต.ค 2555  
เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2555 21 มิ.ย 2555  
เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 2555 21 มิ.ย 2555  
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2555 29 พ.ค 2555  
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 2555 29 พ.ค 2555  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 26 มี.ค 2555  
เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2555 13 ก.พ 2555 ยกเลิก
เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พ.ศ.2554 15 ธ.ค 2554  
เรื่อง การกำหนดรหัสรายวิชาเรียนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 4 ส.ค 2554  
เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอน การเปิด-ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 25 ก.ค 2554  
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2554 25 ก.ค 2554  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างอาจารย์พิเศษ 14 ก.ค 2554 ยกเลิก
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำพิเศษ 14 ก.ค 2554  
เรื่อง การเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 13 มิ.ย 2554  
เรื่อง เกณฑ์การคำนวณในการจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ พ.ศ. 2554 22 เม.ย 2554  
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 20 เม.ย 2554  
เรื่อง ค่าตอบแทนในการดำเนินการ ภาค เสาร์-อาทิตย์ 23 มี.ค 2554  
เรื่อง ระบบกลไกการบริหารจัดการและการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 14 มี.ค 2554  
ว่าด้วย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2554 28 ก.พ 2554 ยกเลิก
ว่าด้วย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2554 25 ม.ค 2554 ยกเลิก
เรื่อง เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2554 14 ม.ค 2554  
เรื่อง คำชี้แจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2553 19 ต.ค 2553  
เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การเปิด และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2553 30 ก.ย 2553  
เรื่อง การกำหนดระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ พ.ศ. 2553 30 ก.ย 2553  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 16 ส.ค 2553  
เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 8 มิ.ย 2553  
ว่าด้วย รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 27 ก.ค 2552  
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตบัณฑิต (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2549 1 ส.ค 2549  
เรื่อง เกณฑ์การกำหนดภาระงานคณาจารย์ 2548 1 มิ.ย 2548 ยกเลิก

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 27 พ.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 ต.ค. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ 30 ก.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 30 ก.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำสอนนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 23 ก.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 5 ก.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ของนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 5 ก.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตร / สาขาวิชา (เพิ่มเติม) 11 ก.ค. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 14 มิ.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อการสอนศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียน 1/2556 7 มิ.ย. .2556  
เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ 4 ก.พ. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2556 16 มิ.ย. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 30 พ.ค. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2556 7 พ.ค. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 7 พ.ค. 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน / 2555 8 มี.ค 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)ประจำภาคฤดูร้อน / 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 5 มี.ค 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 11 มี.ค 2556  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 15 ม.ค 2556  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 7 ธ.ค 2555  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน และประภทให้สิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 7 ธ.ค 2555  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอน ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 26 ต.ค 2555  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 25 ต.ค 2555  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 25 มิ.ย 2555  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 25 มิ.ย 2555  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 18 มิ.ย 2555  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นรายวิชา 11 มิ.ย 2555  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2555 8 มิ.ย 2555  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2555 15 พ.ค 2555  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 5 เม.ย 2555  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 22 มี.ค 2555 ยกเลิก
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 14 ธ.ค 2554  
เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตร/สาขาวิชา (เพิ่มเติม) 9 พ.ย 2554  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอน ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 25 ต.ค 2554  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2554 22 ส.ค 2554 ยกเลิก
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางแปลคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 29 มิ.ย 2554  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 11 มิ.ย 2554  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 11 มิ.ย 2554  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอน ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 23 พ.ค 2554  
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2554 14 มี.ค 2554  
เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 28 ก.พ 2554  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 2554 24 ก.พ 2554  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 10 ม.ค 2554  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอน ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2553 17 ต.ค 2553  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 9 มิ.ย 2553  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอน ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2553 5 มิ.ย 2553  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอน ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2552 3 ต.ค 2552  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอน ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2552 23 ก.ค 2552  

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
No database selected