รายชื่อผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับ

ชื่อองค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (ตัวบุคคล)

เอกสาร ประกอบ

องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน

มรภ.พช.ที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววัลยา ภูจุ้ย

๒. นางสาววารินทร์ เพชรบูระณิน

๒. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว

๓. นางสาวอรทัย  ประทุมมา

องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต

มรภ.พช.ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ. ๒.๑)

๑. นางพัชริยา ศรีสด

๑. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

 

๒. นายคณพศ   คงศิริเพชร

๓. นางยุพา  ม่วงจีน

๔. นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง

๒. อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร

๕. นางสาวปารวี  รัตนสุขคุ้ม

มรภ.พช.ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. ๒.๒)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

 

๑. นางสุจิตรา  ดีดาร์

 

๒. นายขวัญชัย  แก่นไทย

๓. นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง

๒. อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร

๔. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

มรภ.พช.ที่ ๒.๓ อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  (สกอ. ๒.๓)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสุจิตรา  ดีดาร์

 

๒. นายขวัญชัย  แก่นไทย

๓. นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง

๒. อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร

๔. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

มรภ.พช.ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. ๒.๔)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

 

๒. นายขวัญชัย  แก่นไทย

๓. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล

๔. นางรัชนี  ใจรักษ์

๕. นางสาวอรทัย  ประทุมมา

๖. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย

๒. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว

๗.นางสาวพรรณธิรา  พิพัฒนานนท์

มรภ.พช.ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ. ๒.๖)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

 

๒. นายคณพศ   คงศิริเพชร

๓. นางยุพา  ม่วงจีน

๔. นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง

๒.อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร

๕.นางสาวปารวี  รัตนสุขคุ้ม

มรภ.พช.ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษะของบัณฑิต(สกอ. ๒.๗)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางรัชนี  ใจรักษ์

 

๒. นางาสาวนงลักษณ์  นพสุวรรณ

๓. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม

๔. นายคณพศ   คงศิริเพชร

๓.อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร

๕.นายขวัญชัย  แก่นไทย

มรภ.พช.ที่ ๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ. ๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นายขวัญชัย  แก่นไทย

 

๒. นางสุจิตรา  ดีดาร์

๒.อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร

๓.นางสาวคำไผ่  แก้วสงค์

มรภ.พช.ที่ ๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. ๒)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นายขวัญชัย  แก่นไทย

 

๒. นางสุจิตรา  ดีดาร์

๓. นางสาวคำไผ่  แก้วสงค์

๔. นางรัชนี  ใจรักษ์

๒. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร

๕. นางาสาวนงลักษณ์  นพสุวรรณ

๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม

๖.นางสาวชนากานต์  สาตรี

มรภ.พช.ที่ ๒.๑๑ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๓)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางรัชนี  ใจรักษ์


 
๒. นางาสาวนงลักษณ์  นพสุวรรณ
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม ๓.นางสาวชนากานต์  สาตรี
มรภ.พช.ที่ ๒.๑๒ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ. ๔) ๑.นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางรัชนี  ใจรักษ์


 
๒. นางาสาวนงลักษณ์  นพสุวรรณ
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม ๓.นางสาวชนากานต์  สาตรี
มรภ.พช.ที่ ๒.๑๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗)(

หมายเหตุ ไม่นำผลการประเมินไปรวม

)
๑.นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางรัชนี  ใจรักษ์


 
๒. นางาสาวนงลักษณ์  นพสุวรรณ
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม ๓.นางสาวชนากานต์  สาตรี
มรภ.พช.ที่ ๒.๑๔ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  (

หมายเหตุ ไม่นำผลการประเมินไปรวม

)
๑.นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวอรทัย ประทุมมา

 
๒.นางสาวสุกัญญา  สิทธิ
๓.นางปนัดดา  ทองมั่นวิบูลศรี
๔.นายประสงค์  อุ่นคำยี่
๕.นางสุจิตรา   ดีดาร์
๖.นายคณพศ คงศิริเพชร
๒.อาจารย์สนธยา  วันชัย ๗.นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล

องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ

มรภ.พช.ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. ๗.๒)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวสุกัญญา สิทธิ


 
๒. นางสาวพรรณธิรา  พิพัฒนานนท์
๓. นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา
๒. อาจารย์สนธยา  วันชัย ๔. นายเพ็ญศักดิ์  ปานนิล
๓. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๕.นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน
มรภ.พช.ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. ๗.๔)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน


 
๒. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์
๓. นายขวัญชัย  แก่นไทย
๔. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล
๕. นางรัชนี  ใจรักษ์
๖. นางสาวอรทัย  ประทุมมา
๗. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย
๒. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๘.นางสาวพรรณธิรา  พิพัฒนานนท์

องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ

มรภ.พช.ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินละงบประมาณ  (สกอ. ๘.๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวสุกัญญา สิทธิ

 
๒.นางสาวพรรณธิรา  พิพัฒนานนท์
๓. นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา
๒. อาจารย์สนธยา  วันชัย ๔. นายเพ็ญศักดิ์  ปานนิล
๓. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๕.นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน

องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

มรภ.พช.ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน


 
๒. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์
๓. นายขวัญชัย  แก่นไทย
๔. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล
๕. นางรัชนี  ใจรักษ์
๖. นางสาวอรทัย  ประทุมมา
๗. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย
๒. นางสาวปวีณา  โทนแก้ว ๘.นางสาวพรรณธิรา  พิพัฒนานนท์

องค์ประกอบที่  ๑๐  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มรภ.พช.ที่ ๑๐.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๒)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นายขวัญชัย แก่นไทย


 
๒. นางสุจิตรา  ดีดาร์
๓. นางสาวคำไผ่  แก้วสงค์
๔. นางรัชนี  ใจรักษ์
๒. นางเดือนฉาย  ไชยบุตร ๕.นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
No database selected