รายชื่อผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

ลำดับ ชื่อองค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (ตัวบุคคล) เอกสาร ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
มรภ.พช.ที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวชนากานต์ สาตรี

 
๒. นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา
๓.นางสาววณิชยา เพชรรัตน์
๔. นายขวัญชัย แก่นไทย
๕.นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
๖.นางสาวอรทัย ประทุมมา
๒. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๗.นางสาววัลยา ภูจุ้ย
องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต
มรภ.พช.ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ.๒.๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

 
๒. นายคณพศ   คงศิริเพชร
๓. นางยุพา  ม่วงจีน
๔. นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง
๒. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ๕.นางสาวปารวี เพชรรัตน์
มรภ.พช.ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. ๒.๔)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวชนากานต์ สาตรี

 
๒. นายขวัญชัย  แก่นไทย
๓. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล
๔. นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา
๕. นางสาวอรทัย  ประทุมมา
๖. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย
๒. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๗.นางสาววณิชยา เพชรรัตน์
มรภ.พช.ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ. ๒.๖)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

 
๒. นายคณพศ   คงศิริเพชร
๓. นางยุพา  ม่วงจีน
๔. นางสาวสุภาพรรณ 
๒.อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ๕.นางสาวปารวี  รัตนสุขคุ้ม

มรภ.พช.ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษะของบัณฑิต  (สกอ. ๒.๗)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์

 
๒. นายขวัญชัย แก่นไทย
๒. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ๓. นายคณพศ   คงศิริเพชร
มรภ.พช.ที่ ๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ. ๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นายขวัญชัย  แก่นไทย

 
๒. นางสุจิตรา  ดีดาร์
๒. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ๓.นางสาวคำไผ่  แก้วสงค์
มรภ.พช.ที่ ๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. ๒) ๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวคำไผ่ แก้วสงค์

 
๒. นางสุจิตรา  ดีดาร์
๒. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ๓. นายขวัญชัย แก่นไทย
มรภ.พช.ที่ ๒.๑๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗) (หมายเหตุ ไม่นำผลการประเมินไปรวม) ๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน

 
๒. นางสาวชนากานต์ สาตรี
๒. อาจารย์ปวีณา โทนแก้ว ๓.นางสาววัลยา ภูจุ้ย
มรภ.พช.ที่ ๒.๑๔ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  (หมายเหตุ ไม่นำผลการประเมินไปรวม) ๑. นางพัชริยา  ศรีสด
๑. นางปนัดดา ทองมั่นวิบูลศรี
 
๒. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
๒. อาจารย์สนธยา วันชัย ๓.นางอุตสา สว่างแจ้ง
องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ
มรภ.พช.ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. ๗.๒)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวทิวา ไพรเขต

 
๒. นางสาวสุกัญญา สิทธิ
๓. นางสาวชนากานต์ สาต
๔. นางสาวแสงสุรีย์ เดชมา
๒. อาจารย์สนธยา  วันชัย ๕.นายพิชิตชัย ศิริโสม
๓.อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๖.นางพรรณทพร บุญเอก
มรภ.พช.ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. ๗.๔)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววณิชยา เพชรรัตน์

 
๒. นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา
๓. นายขวัญชัย  แก่นไทย
๔. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล
๕. นางสาวชนากานต์ สาตรี
๖. นางสาวอรทัย  ประทุมมา
๗. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย
๒.อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๘.นางพรรณทพร บุญเอก
องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ
มรภ.พช.ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินละงบประมาณ  (สกอ. ๘.๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาววัลยา ภูจุ้ย

 
๒. นางสาวชนากานต์ สาตรี
๓. นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา
๒.อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๔.นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน
องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มรภ.พช.ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวทิวา ไพรเขต

 
๒. นางสาวชนากานต์ สาตรี
๓. นางสาวอรทัย  ประทุมม
๒.อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว ๔. นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน
องค์ประกอบที่  ๑๐  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มรภ.พช.ที่ ๑๐.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๒)

๑. นางพัชริยา  ศรีสด

๑. นางสาวคำไผ่ แก้วสงค์

 
๒. นางสุจิตรา  ดีดาร์
๒. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ๓. นายขวัญชัย แก่นไทย

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
No database selected