07
พฤษภาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

รายละเอียด

อนุมัติจบวันที่ 30 เมษายน 2551 ให้รับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษารุ่น 49 ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ต้องชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตคนละ 500 บาท

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.