03
สิงหาคม 2554

การรับรองคุณวุฒิ และการรับรองปริญญา

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/244 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เรื่องการรับรองคุณวุฒิ รายละเอียดดังแนบ..

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.