09
พฤศจิกายน 2554

สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2553)

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.