14
พฤษภาคม 2551

ตารางการอบรมการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต นักศึกษารุ่น 51

รายละเอียด

ตารางอบรมการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต  นักศึกษารุ่น 51  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ห้อง 931,933)

เข้าอบรมทุกคน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับ

วันที่อบรม

เวลา

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

10 มิ.ย. 51

09.00-10.00

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาตรี 4 ปี

10 มิ.ย. 51

09.00-10.00

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปริญญาตรี 4 ปี

10 มิ.ย. 51

09.00-10.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี 4 ปี

10 มิ.ย. 51

10.00-11.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี 4 ปี

10 มิ.ย. 51

11.00-12.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ปริญญาตรี 4 ปี

10 มิ.ย. 51

11.00-12.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา)

10 มิ.ย. 51

13.00-14.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา)

10 มิ.ย. 51

13.00-14.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

ปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา)

10 มิ.ย. 51

14.00-15.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา)

10 มิ.ย. 51

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับ

วันที่อบรม

เวลา

สาขาวิชา นิติศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

11 มิ.ย. 51

09.00-10.00

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี