08
สิงหาคม 2555

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐ

รายละเอียด

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณด้วย รายละเอียดดังแนบฯ

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.