22
กันยายน 2556

แจ้งกำหนด การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

รายละเอียด

กำหนด การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ภาคปกติ วันที่ 23 กันยายน - 11 ตุลาคม 2556

ภาค กศ.ปช. วันที่ 28 กันยายน - 12 ตุลาคม 2556

(หลังจากวันที่ 29 กันยายน 2556 เป็นต้นไปจะให้บริการเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น)

หมายเหตุ

  1. ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วสำนักฯ จะไม่รับเรื่องการขอเปิดเป็นกรณีพิเศษอีก
  2. รายวิชาใดที่เปิดสอนอยู่แล้วในภาคเรียนที่ 2/2556 นักศึกษาไม่ต้องขอเปิดกรณีพิเศษอีก ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่เมนู รายวิชาที่เปิดสอน ของสำนัก หรือที่ห้องสำนักฯ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.