22
ตุลาคม 2556

เชิญนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษารุ่น 52-56 เข้าประชุมพร้อมกัน

รายละเอียด

เชิญนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษารุ่น 52-56 เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีชมภู พร้อมรับสมุดกิจกรรม

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.