21
พฤศจิกายน 2551

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค

รายละเอียด


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ให้มีการหยุดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่
15 พฤศจิกายน 2551

และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมถวายความอาลัยแด่
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังความแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนและการสอบ ปลายภาค
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ดังนี้1. กำหนดให้วันที่ 6-7 ธันวาคม 2551 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน

2. กำหนดให้วันที่ 13-14 ธันวาคม 2551 เป็นวันสอบปลายภาค


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.