10
กุมภาพันธ์ 2557

รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 4 ข้อ 19 ที่กล่าวไว้แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ หมดสิทธิสอบปลายภาค และให้มีผลการเรียนเป็น E ในรายวิชานั้น

..

 

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.