29
พฤษภาคม 2551

กำหนดการเปิดเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

รายละเอียด

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน 2551 เป็นวันเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และให้คณาจารย์ อาจารย์ประจำพิเศษ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.