05
มิถุนายน 2557

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาอนุมัติวันที่ 1 เมษายน 2557 ติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิฯ

รายละเอียด

ผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติวันที่ 1 เมษายน 2557 ให้ติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.