24
กรกฎาคม 2557

แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ติดต่อฝ่ายทะเบียนด่วน (ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557) เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.