14
สิงหาคม 2557

ประกาศผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด

ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 9 ราย จาการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ผลการพิจารณา ดังประกาศนี้

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.