19
สิงหาคม 2557

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

รายละเอียด

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ติดต่อที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ : ถ้านักศึกษาไม่มาติดต่อ มีผลต่อสภาพการเป้นนักศึกษา อีกทั้งไม่สามารถอนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาได้

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.