11
ตุลาคม 2557

แจ้ง นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 13.00 น.

รายละเอียด

แจ้ง นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.