28
ตุลาคม 2557

การติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร

รายละเอียด

สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ถ้าเกินกำหนด จะต้องชำระเงินค่าปรับ กรณีรับหลักฐานล่าช้า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับหลักฐานการศึกษา

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.