20
สิงหาคม 2558

แจ้งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่น 57) ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิม

รายละเอียด

แจ้งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่น 57) ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิม

กรุณามาติดต่อ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 30 กันยายน  2558 (ด่วน)

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ

รายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.ปช.

หมายเหตุ : มีผลการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.