24
มิถุนายน 2559

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อติดต่อรับเอกสารการศึกษาฯ

รายละเอียด

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 23 มิถุนายน 2559
รับเอกสารการศึกษา วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559  ตามตาราง
หลักสูตร เวลา จำนวน
วิทยาศาสตรบัณฑิต 09.00 น. 158
นิติศาสตรบัณฑิต 09.00 น. 14
บริหารธุรกิจบัณฑิต 09.00 น. 118
เทคโนโลยีบัณฑิต 09.00 น. 30
บัญชีบัณฑิต 10.00 น. 101
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 10.00 น. 24
รัฐศาสตรบัณฑิต 10.00 น. 152
ศิลปศาสตรบัณฑิต 11.00 น. 73
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 11.00 น. 252
 
สำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. และนักศึกษาตกค้าง ติดต่อขอรับเอกสารวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
     
หมายเหตุ 
ให้นักศึกษารับเอกสารด้วยตัวเอง หากไม่สามารถมารับได้ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ในภายหลัง
การติดต่อขอรับจะต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่   >> คลิกที่นี่ << 

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.