09
ธันวาคม 2559

แจ้ง นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

........................................

!! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ตามกำหนดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.