01
มกราคม 2513

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ทุนอุดหนุน (เรียนดี-ความสามารถพิเศษ)

รายละเอียด

ใ้ห้นักศึกษาที่ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาภาคปกติประเภทให้สิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 ให้ไปสอบที่สำนักงานของคณะที่นักศึกษาสมัครขอรับทุน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552

เวลา 08.30 เป็นต้นไป

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.