07
กุมภาพันธ์ 2560

การติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

รายละเอียด

สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ทุกวันทำการ ถ้าเกินกำหนด จะต้องชำระเงินค่าปรับ กรณีรับหลักฐานล่าช้า ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2559)

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.