06
มีนาคม 2560

นักศึกษารุ่น 59 (ภาคปกติ) เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

รายละเอียด

แจ้งให้ทราบ
นักศึกษารุ่น 59 (ภาคปกติ) เลือกเรียนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมหมื่นจง
อาคารสำนักงานอธิการบดี

***นักศึกษา ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่   http://172.16.20.86/ge/

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.