01
มิถุนายน 2560

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

เพื่อติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.
โดยให้รับพร้อมกันเป็นหมู่เรียนด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้ติดต่อ :
     1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
     2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต

*** กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

หมายเหตุ : ถ้าไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวได้ ให้ติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองในภายหลังฯ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.