13
กรกฎาคม 2560

แจ้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมแรกเข้า ถึงภาคการศึกษาที่ 2/2559

รายละเอียด

ประกาศ!!!   แจ้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมแรกเข้า ถึงภาคการศึกษาที่ 2/2559 ไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย "ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554" ที่มีความประสงค์ จะเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2560 ให้ติดต่อขอสมัครเรียนได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.