17
กรกฎาคม 2560

ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ "การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษา ประจำปี 2560"

รายละเอียด

ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ "การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษา ประจำปี 2560"   

เวลา 12.30  - 16.30 น. ณ หอประชุมประกายทอง

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.