16
พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การรับปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2560)

รายละเอียด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

เพื่อให้การติดต่อขอรับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดดังกล่าว ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น- ๑๕.๓๐ น. ทุกวันทำการ

หากไม่มาติดต่อขอรับตามกำหนด จะต้องชำระค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒(๙) ค่าปรับการรับ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร เกินกว่าหกเดือน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ฉบับละ ๕๐๐ บาท

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.