23
พฤศจิกายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.1 Portfolio

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รอบที่  ๑.๑  Portfolio

..........................................................................................

             ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา  ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รอบที่  ๑.๑  Portfolio   เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งดำเนินการรับสมัคร เรียบร้อยไปแล้วนั้น

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  เตรียมแฟ้มสะสมผลงานและไปรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  ในวันอังคารที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐  ณ  หอประชุมประกายทอง  หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน  และเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.