27
พฤศจิกายน 2560

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

รายละเอียด

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

1.กรอกแบบคำร้องในระบบ

2.พิมพ์เอกสารคำร้องพร้อมแนบหลักฐานตามที่แจ้งในแบบคำร้อง และดำเนินการตามขั้นตอน

3.ให้หัวหน้าแต่ละหมู่เรียน เรียงลำดับเลขที่ รวบรวม ส่งที่ สำนักส่งเสริมฯ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.